Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Готельно-ресторанна справа

  • 0

Готельно-ресторанна справа

Пропонуємо Вашій увазі огляд підручників та навчальних посібників із спеціальності «Готельно-ресторанна справа», які зберігаються у фонді читального залу економічного факультету.

Мунін Г. Б.Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесіМунін Г. Б. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін., А. С. Артеменко., Ю. В. Кошиль. – Київ : Кондор, 2008. – 370 с.

В навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей в готелях, мотелях та інших видах тимчасового проживання.

Практичне завдання посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з теорії та практики франчайзингу в управлінні готелями,вміло будувати їхні підструктури та підбирати партерів, колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні рішення з ціллю підвищення ефективності готелів.

Туризм и гостиничное хазяйствоТуризм и гостиничное хазяйство : учеб. пособ. / Под ред. Л. П. Шматько. – Изд. 3-є, исправ. и дополн. – Москва : МарТ, 2007. – 352 с.

В книге изложены проблеми современного туризма, факторы развития туристической индустрии и ее составляющей гостиничного хозяйства. Рассмотрены основные схемы и технологии взаимодеиствия туроператора с отелями и транспортными компаниями при формировании турпродукта. Отражены методы анализа финансового состояния гостиничного хозяйства как критерия конкурентоспособности на рьнке гостинничных услуг.

Книга предназначена для студентов и преподавателей вузов, а также работников организаций, связанных с социально-культурным сервисом и туризмом.

Оробейко Е.С. Организация обслуживания рестораны и барыОробейко Е. С. Организация обслуживания: рестораны и бары : учеб. пособ. / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер. Москва.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008. 320 с. : ил. (Серия «ПРОФИль»).

Приводятся классификации ресторанов и баров, вопросы организации их работы, должностные обязанности и профессиональная этика работников, требования к производственным и торговым помещениям. Рассматриваются виды оборудования, мебель, посуда, инвентарь и проч., подготовка к работе, меню блюд и напитков, техника безопасности. Соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, содержит библиографический список, терминологический словарь и контрольные вопросы.

Ощипок І.М. Барна справаОщипок І. М. Барна справа : навч. посіб. / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов. Львів : Магнолія 2006, 2016.288 с.

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацію, матеріально-технічне забезпечення барів, порядок підготовки барів для обслуговування відвідувачів, вимоги до персоналу, що обслуговує споживачів, характеристику базових алкогольних і безалкогольних напоїв, методи, особливості приготування, способи оформлення і подачі різних змішаних напоїв і коктейлів.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Посібник може бути корисним персоналу, який обслуговує відвідувачів у барах і ресторанах.

Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнесНечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.

В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як : прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентноздатності.

Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість

Мальська М. П. Готельний бізнес теорія та практикаМальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Підручник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

Мальська М. П. Готельний бізнес теорія та практика 2Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

У підручнику послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Круль Г. Я. Основи готельної справиКруль Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.

Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексахСокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник / Т. Г. Сокол. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. : 16 с. іл.

В підручнику подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюються прикладами з практики роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.

Мальська М. П. Ресторанна справа технологія та організація обслуговування туристівМальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 304с.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з’ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

Малі готелі організація роботи та обслуговуванняМалі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посіб. / За заг. ред. Барна Н. В. / Г. Б. Мунін, О. С. Кривоносов, З. В. Марциновська. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Університет «Україна», 2012. – 336 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні концепції організації обслуговування у малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей у малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, малих пансіонатах та будинках готельного типу, які містяться в селах, селищах або містах, в умовах сучасного розвитку туризму в Україні.

Практичне значення посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з управління малими готелями, вміло будувати їх підструктури і підбирати трудовий колектив, планувати свою діяльність відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення.

Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанної справиКовешніков В. С. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 752 с.

У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасними готелями та ресторанами. Простежено історію управління готелями та ресторанами, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелях та ресторанах.

У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнес-процеси в готелях та ресторанах. Наведено велику бібліографію.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарстваОрганізація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / За ред. П’ятницької Н. О. – Вид 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, що використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, при здійсненні кейтерингового обслуговування, при створенні умов для розваг і відпочинку. Розкриті особливості організації процесу обслуговування в ресторанах, барах, кафе, у закладах ресторанного господарства при готелях. Визначені основні правила і вимоги при обслуговуванні учасників культурних, громадських, спортивних заходів, іноземних туристів, пасажирів на транспорті, соціально-незахищених верств населення тощо.

Иванова Л.А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных обьектовИванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных обьектов : учеб. пособ. / Л. А. Иванова, О. В. Дьшкантюк, С.  Е. Полевая. Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2014.226 с.

Рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнерских решений применительно к интерьеру помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом используется определенный (заданный) стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответствующим ему предметным наполнением в виде мебели.

Изложение проведено на примерах использования наиболее известных исторических и современных стилей от готики до хай-тека.

Рекомендуется для специалистов в области разработки интерьеров, помещений дома, отеля или ресторана, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих специальностей.

Байлик С. И. Гостиничное хозяйствоБайлик С. И. Гостиничное хозяйство : учебник / С. И. Байлик. 2 е изд., перераб. и доп. Киев : Дакор, 2014. 368 с.

В учебнике содержится актуальная информация относительно обеспеченности гостиничными местами регионов мира, включая Украину. Разработаны приемы размещения гостиниц в планировочной структуре городов. Изложены вопросы функциональной организации зданий гостиниц. Рассмотрены технологии приема і обслуживания туристов в гостинично-ресторанных комплексах. Уделено должное внимание вопросам культуры поведения обслуживающего персонала, этике делового общения в сфере гостинично-ресторанного сервиса.

Бабій Л. М., бібліотекар читального залу економічного факультету

4849 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар