Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Провідний український вчений-історик і талановитий педагог Валерій Степанович Степанков

 • 1

Провідний український вчений-історик і талановитий педагог Валерій Степанович Степанков

До 70-річчя від дня народження і 50-річчя науковопедагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Української академії історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ст. і «Хреста Івана Мазепи», відмінника освіти і заслуженого працівника освіти України, лауреата обласних наукових премій імені Юхима Сіцінського і Миколи Дарманського

Валерія Степановича Степанкова

Степанков Валерій СтепановичВідомий український вчений-історик і педагог В. С. Степанков належить до провідних фахівців з вивчення раннього нового часу історії України, а саме: проблематики Української революції 1648–1676 рр., утворення політичної системи Гетьманщини та її функціонування (середина XVII – XVIII ст.), діяльності політичної еліти, внутрішньої і зовнішньої політики українського уряду в 1648–1676 рр., ролі козацтва в історичній долі України XVI – XVIII ст., формування й еволюції державної ідеї XVII – XVIII ст. тощо. Змальовуючи його портрет як дослідника, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України В. Смолій відзначив: «Емоційність та чутливість української душі, національного характеру вдало поєднуються в цій людині з раціональністю творчого мислення. Йому сповна притаманні високий рівень професіоналізму, витончена смакова культура, найвищі цінності та моральні імперативи дослідника. У творчій лабораторії Степанкова воєдино поєднані інструментарій та методи історика-практика й водночас генератора креативних схем, думок, підходів. Його науковий доробок позначений загальним баченням досліджуваної епохи, в полотно якої вміло вплітаються конкретно-історичні факти».

Сторінки біографії

Народився Валерій Степанович 18 вересня 1947 р. у селянській сім’ї батьків-фронтовиків (Степана Федоровича й Катерини Всеволодівни) у с. Слобідка-Рихтівська Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Його дитинство й зростання проходило в умовах повоєнного сільського життя з усіма його позитивними і негативними реаліями. Під час навчання в школі (1954–1965 рр.) виявив здібності у вивченні дисциплін математичного циклу, хоча любив також історію, літературу та суспільствознавство. Закінчив школу з двома четвірками (з української та російської мов), хоча срібної медалі з невідомої причини не отримав. 1965 року вступив на відділ історії історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського педінституту (сьогодні – Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка). І хоча іспити склав успішно, за конкурсом не пройшов. На щастя, приймальна комісія зарахувала його кандидатом у студенти. Склавши зимову екзаменаційну сесію, у березні 1966 р. де-юре став студентом. Навчався на «відмінно». На 2-му курсі обрав тему науково-дослідної роботи, яка визначила майбутню проблематику наукового пошуку. Навесні 1969 р. став одним з переможців І Всесоюзного конкурсу студентських робіт, що проводився в м. Луганську. У червні цього ж року на «відмінно» захистив дипломну роботу.

Закінчивши інститут, Валерій Степанович працював за призначенням учителем історії Сергіївської в/ш Путильського р-ну Чернівецької обл. У серпні 1970 р. розпочав роботу (за запрошенням декана історичного факультету доц. А. Копилова й завкафедри всесвітньої історії проф. Л. Коваленка) у рідному педінституті на кафедрі всесвітньої історії. З травня наступного року до травня 1973 р. служив у лавах радянської армії. Після демобілізації повернувся на кафедру, де йому доручили вести курс «Нова і новітня історія країн Азії та Африки», який викладає і сьогодні студентам ІІІ курсу («Нова історія країн Азії та Африки»). 1977 року був обраний на посаду старшого викладача.

Складнішим виявився шлях його формування як ученого. 1972 року обрав тему дисертаційної роботи «Антифеодальна боротьба по Правобережній Україні в роки Визвольної війни (1648–1654)». Науковим керівником було призначено ст. наук. співробітника відділу історії феодалізму Інституту історії України О. Апанович. Проте, внаслідок репресій комуністичного режиму щодо української інтелігенції, її звільнили з роботи (поновили тільки у 1995 р.). В. С. Степанков залишається без наукового керівника, а тему, пов’язану з визвольними та соціальними змаганнями українців середини XVII ст. й історією козацтва, було визнано неактуальною. Попри ці труднощі молодий дослідник інтенсивно працював в архівах, рукописних відділах наукових бібліотек Києва, Львова, Ленінграда (сьогодні – Санкт-Петербург) тощо. У другій половині 70-х рр. з’являється низка його публікацій у різних часописах, включаючи всесоюзний журнал «История СССР». У травні 1980 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського університету він захистив кандидатську дисертацію «Антифеодальна боротьба селянства і козацьких низів у роки Визвольної війни (1648–1654)», у якій довів, що упродовж 1648 – першої половини 1652 рр. вона відбулася у формі Селянської війни, що де-факто на території козацької України завершилася перемогою.

80-ті рр. стали переломним періодом у становленні Валерія Степанкова як вченого. 1982 року завершив написання монографії «Антифеодальна боротьба в Україні в роки Визвольної війни (1648–1654)», яку вдалося опублікувати лише наприкінці 1991 р. під назвою «Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648–1654)». «Неактуальність» теми затримувала друкування написаних робіт. Упродовж 1980–1987 рр. з’явилося лише 13 публікацій, переважно краєзнавчого характеру. Саме в цей час, на основі опрацьованого масиву джерел та доступної літератури, він починає переосмислювати засади панівної в радянській історіографії концепції «Визвольної війни і воз’єднання України з Росією». Важливе значення для розвитку його творчості мало започаткування в 1987 р. тісної співпраці з доктором історичних наук Валерієм Смолієм (яка триває і до сьогодні) у розробці фундаментальних проблем української історії XVII ст.

Горбачовська «перебудова» стала тим цілющим ковтком «свіжого повітря», який «оживив» творчу наснагу дослідника. Лише в 1988–1990 рр. побачили світ 19 публікацій (майже стільки, як і за попередні 17 років), які визначилися актуальністю і новизною. В. А. Смолій, проаналізувавши творчий доробок ученого за 70–80-ті роки, дійшов висновку, що він «зумів не лише акумулювати у своїй творчості набутий на попередніх етапах досвід розробки проблематики Визвольної війни, але й, на відміну від своїх попередників, запропонував нові підходи до розв’язання низки питань, пов’язаних із її періодизацією, рушійними силами тощо. Він першим звернув увагу на соціальні аспекти Хмельниччини і кваліфікував їх як селянську війну, яка супроводжувала перший етап Української національної революції… Ще однією прикметною рисою раннього періоду наукової діяльності Валерія Степановича (до речі цю якість він зберіг до сьогодення) є повага до тих науковців, які передували йому в царині дослідження історії України середини – другої половини XVII ст. Він першим в радянській історіографії повернув їхні імена на сторінки своїх праць, віддав належне їхньому науковому доробку. Вчений скрупульозний у всьому – фактах, цитуванні, визнанні пріоритетності в тому чи іншому випадку своїх попередників. Випало так, що В. Степанкову судилося стати зв’язуючою ланкою між класичним періодом у розвитку української історичної думки і сучасними процесами, які відбувалися в історичній науці».

Перша половина 90-х рр. позначилася його інтенсивною працею в сфері пошуку нових методологічних засад дослідження національно-визвольної боротьби українців. Опублікування праці «У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст.» (1992 р.), написаної в співавторстві з В. А. Смолієм, започаткувало процес переосмислення теоретичних підвалин радянської концепції «Визвольної війни і возз’єднання України з Росією». У монографічних дослідженнях і статтях, опублікованих у цей час, В. С. Степанков реконструював масштабну панораму національно-визвольної, конфесійної та соціальної боротьби в Україні у кінці 40-х – середині 70-х рр. XVII ст., складні процеси розбудови і функціонування інституцій відродженої Української держави, формування нової еліти, внутрішньої і зовнішньої політики її уряду тощо.

У грудні 1993 р. В. С. Степанков успішно захистив за сукупністю робіт докторську дисертацію на тему «Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648–1657 роки)». Дещо раніше, у 1992 р. був обраний на посаду професора (1995 року отримав атестат професора ), у жовтні 1993 р. відзначений почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України».

Друга половина 90-х рр. ХХ ст. – перше десятиріччя ХХІ ст. стали часом розквіту наукової й педагогічної праці Валерія Степановича Степанкова. Побачили світ близько 350 його нових праць, написаних індивідуально чи у співпраці з В. А. Смолієм. Основними напрямками його творчого пошуку стали:

 • фундаментальні проблеми Української революції 1648–1676 рр., недостатньо розроблені в історіографії чи дискусійного характеру;
 • комплекс питань, пов’язаний з вивченням процесу формування й функціонування політичної системи, насамперед державних інституцій та органів влади козацької України, соціальної стратифікації її суспільства, появою нової еліти та політичної свідомості;
 • внутрішньої і зовнішньої політики Гетьманського уряду 1648–1676 рр.;
 • створення галереї історичних портретів відомих постатей революційної епохи 1648–1676 рр. (Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Виговського, І. Брюховецького та ін.), біографічних нарисів про своїх учителів і колег;
 • становлення і діяльність української розвідки й контррозвідки у добу Гетьманату Богдана Великого;
 • історіографічні й джерелознавчі студії з проблем української революції XVII ст.;
 • розробка тем з регіональної історії (переважно Подільського краю).

На сьогодні Валерій Степанович має у своєму науковому доробку 500 наукових праць, у т.ч. 93 монографії, посібники, підручники, брошури і методичні поради, написаних індивідуально та у співавторстві. Спільно з В. А. Смолієм сформував потужну наукову школу, яку складають 4 доктори історичних наук і 30 кандидатів історичних наук, котрі за час її існування (з початку 90-х рр. ХХ ст. й до сьогодні) здійснили 3,8 тис. публікацій.

В. С. Степанков протягом 1999–2006 рр. очолював кафедру всесвітньої історії, нині (з 2015 р.) знову виконує ці ж функції. Керує написанням бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій. Бере активну участь у написанні підручників і посібників для студентів й учнів. Його наукова й педагогічна діяльність належним чином поцінована. 1999 року його обрано академіком Української академії історичних наук, у 2000 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки й техніки, лауреатом обласних премій ім. Ю. Сіцінського (2003) у галузі історико-краєзнавчої роботи й М. Дарманського (2009) у галузі освіти і науки. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), знаками Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006) і «Петро Могила» (2007), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007) та Відзнакою Президента України – «Хрестом Івана Мазепи» (2010).

І. Життєвий і творчий шлях В. С. Степанкова в працях науковців

Провідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович СтепанковПровідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович Степанков (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Поділ. нац ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін. ; уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська, Л. В. Гончарова ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 84 с.

Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях доктора історичних наук, професора, академіка Української академії історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Валерія Степановича Степанкова.

Видання розраховане на професійних істориків, викладачів, вчителів, краєзнавців, студентів історичних факультетів.

Завальнюк О. М. Подільські педагоги й освітяни звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимірСтепанков Валерій Степанович // Завальнюк О. М. Подільські педагоги й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 382-409.

У дослідженні вміщено нариси про життя і трудові досягнення науково-педагогічних працівників Хмельниччини, з якими у свій час співпрацював чи продовжує співпрацювати в управлінській, науково-педагогічній і громадській сферах доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Завальнюк Олександр Михайлович. Про невтомну педагогічну діяльність, вагомі наукові здобутки відомого українського вченого-історика Валерія Степановича Степанкова розповідається в одному з нарисів.

Доктори наук, професори КПНУ ім. І. ОгієнкаСтепанков Валерій Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. Кам’янець-Подільський : Вид-во Абетка Світ, 2013. С. 384-396.

У статті висвітлюється життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Степанкова Валерія Степановича, представлено його науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Зачарований українською історієюЗачарований українською історією. До 65-річчя від дня народження і 45-річчя науковопедагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова / уклад., авт. вступ. ст. О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 252 с.

Пропоноване науково-довідкове видання висвітлює життєвий і професійний шлях та науковий доробок видатного українського історика Валерія Степановича Степанкова.

Завальнюк О. М. Портрет історика професіоналаЗавальнюк О. М. Портрет історика професіонала / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 18 : На пошану професора В. С. Степанкова. – С. 9-18.

Видання присвячене 60-річному ювілею В. С. Степанкова. У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського вченого-історика, його науково-педагогічна та громадська діяльність, вклад у підготовку якісних кадрів українських істориків.

Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам'янця-ПодільськогоВалерій Степанович Степанков // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам`янець-Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 423–434.

У книзі вміщено нариси про видатних кам’янчан, які працюючи в різних сферах, прославляли місто Кам’янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення. Серед останніх почесне місце займає професор місцевого університету, видатний український вчений-історик В. С. Степанков. Про його життєвий шлях, науково-педагогічні та творчі здобутки розповідається в одному з нарисів.

Завальнюк О. М. Валерій Степанков. Портрет історика-професіоналаЗавальнюк О. М. Валерій Степанков. Портрет історика-професіонала / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 20 с. – (Сер. «Видатні випускники Кам’янець-Подільського державного університету»).

У пропонованому науково-популярному виданні, присвяченому 60-річному ювілею Валерія Степанкова, висвітлюються його творчі здобутки, успіхи у реалізації наукових задумів та підготовці якісних кадрів українських істориків.

Наукова звитяга у щоденному виміріНаукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Валерія Степановича Степанкова / уклад. О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 256 с. : іл.

У виданні поряд із науковою тематикою та довідково-інформаційним блоком, в своєрідній формі живих розповідей друзів, колег, учнів змальовано творчий портрет одного із наших сучасників – відомого українського вченого-історика, людини з чітко сформованою громадянською позицією Валерія Степановича Степанкова.

Terra CossacorumTerra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2007. – 567 с.

У збірнику, присвяченому 60-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Кам’янець-Подільського державного університету Валерія Степанкова, розглядається широке коло питань з давньої і нової історії України. Основна увага зосереджується на висвітленні проблем історії українського козацтва і становлення державних інститутів Війська Запорозького, міжнародної діяльності гетьманських урядів України, націотворення за доби раннього нового часу тощо. У статтях В. Смолія та В. Матях висвітлюється творчий портрет Валерія Степанкова та його науковий доробок в царині дослідження українського раннього нового часу.

Хто є хто на ХмельниччиніСтепанков Валерій Степанович // Хто є хто на Хмельниччині : довідково-бібліогр. вид. / автор ідеї та авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – С. 55.

Книга є спеціалізованим виданням, у якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури. Серед плеяди передових викладачів Кам’янець-Подільського державного університету і постать Валерія Степановича Степанкова – науковця, педагога, громадського діяча.

Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю)Баженов Л. Степанков Валерій Степанович / Л. Баженов, В. Савчук, О. Сушко // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) : довідник / Всеукраїнська спілка краєзнавців ; [упоряд.: Т. Ф. Григор’єва, Г. А. Вербиленко, Р. В. Маньковська та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 214-215.

У довіднику представлені активісти сучасного краєзнавчого руху в Україні, які своєю працею внесли великий вклад у розвиток теоретичного і прикладного краєзнавства, сприяли комплексному поглибленому дослідженню свого краю, відродженню духовних підвалин українського суспільства. Серед них і відомий український історик, краєзнавець Поділля, почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців В. С. Степанков.

Кам'янець-Подільський державний університет в особахЗавальнюк О. М. Степанков Валерій Степанович / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов]. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – – С. 426-438.

Книга відкриває серію видань, що присвячені людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Біографічний нарис про доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії В. С. Степанкова висвітлює основні етапи його біографії, науково-педагогічної та громадської діяльності.

Українські історики ХХ століттяКовальчук О. Степанков Валерій Степанович / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України. – Київ ; Львів, 2003. – С. 306-307. – ( Сер. «Українські історики» ; вип. 2, ч.1).

До другого випуску біобібліографічного довідника серії «Українські історики» внесені вчені-історики України та зарубіжні, переважно українські, історики, які зробили помітний внесок у розвиток української історіографії. У статті Олени Ковальчук про В. С. Степанкова подано основні біографічні дані, вказано спеціалізацію, науковий ступінь та наукові і почесні звання, заклад де науковець здобув освіту, місце роботи, перелік основних наукових праць вченого та публікацій про нього.

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст.

Баженов Л. В. Степанков Валерій Степанович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 364–365.

У книзі систематизовано аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців ХІХ ХХ ст. по вивченню ними різних напрямків краєзнавства в Подільському регіоні та суміжних областях України. Серед них і постать відомого українського історика, доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова.

ІІ. Публікації про В. С. Степанкова у наукових та періодичних виданнях

 1. Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. / О. Руда. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – [В. С. Степанков: с. 19, 126, 141, 162, 168, 221, 250, 252-256, 286, 290, 294, 322-325, 332, 363, 371-372].
 2. Ярошинський О. Хронологічні межі та динаміка розвитку української національної революції в західноукраїнському регіоні / О. Ярошинський // Студії з україністики : зб. наук. праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. – Рівне : Видавець Возень, 2010. – [В. С. Степанков: с. 49-51].
 3. Сторожук С. Українська «національна революція» XVII ст.: міф чи реальність / С. Сторожук // Філософські обрії. – 2009. – № 21. – С. 248.
 4. Вітаємо ювілярів! Професора Валерія Степанкова з 60-літтям // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто ; Париж, 2007–2008. – Т. XLIVXLV. – С. 397.
 5. Горошко С. Богдан Хмельницький / С. Горошко // Дискусійні питання. Проблемні судження. – Жашків : Видавець С. І. Горошко, 2008. – [В. С. Степанков: с. 36, 45-46, 48, 51, 56, 61, 67, 86, 89-91, 95, 97-100, 102, 104-109, 135, 137, 140, 148, 163-165, 167, 170, 172, 175].
 6. Діптан І. І. Українське козацтво: соціально-історичний нарис / І. І. Діптан, П. А. Кравченко. – Полтава : АСМІ, 2008. – Ч. 1. – [В. С. Степанков: с. 12, 184-186].
 7. Матях В. М. Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків / В. М. Матях // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 155-156.
 8. Степанков Валерій Степанович // Кам’янець-Подільський національний університет. – Київ : Вид-во «Логос Україна», 2008. – С. 190-191.
 9. Григоренко О. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в дослідженнях академіків В. А. Смолія і В. С. Степанкова / О. Григоренко, В. Григоренко // Шляхами творення української державності : за матеріалами регіональної наук.-практ. конф. «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917–1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)». – Житомир : Надруковано ПП Євенок О. О., 2006. – С. 147-151.
 10. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002–2006 рр.) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – [Про В. С. Степанкова: c. 53, 80, 83, 139, 142, 161, 165, 166, 179, 220, 221, 223, 228, 234, 252].
 11. Івшина Л. Мої університети / Л. Івшина. – Київ : Вид-во ЗАТ «Українська прес-група», 2006. – [Про В. С. Степанкова: с. 48, 51, 52-54, 57, 118].
 12. Інститут історії України Національної академії наук України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. – [Про В. С. Степанкова: с. 31, 57, 59-60, 62, 64, 213, 288-291, 294, 297-298, 322, 359-361, 695, 749, 751, 753, 755, 759, 764, 766, 775].
 13. Баженов Л. Alma Mater подільського краєзнавства. Місто Кам’янець-Подільський – осередок історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. –416 с. – [Про В. С. Степанокова: с. 105, 109, 1122, 119, 126, 130, 134, 137, 146, 148-149, 151, 154-155, 178, 180-181, 189, 191, 193, 203, 209, 219, 260, 281, 287, 291, 335, 348, 359, 393-394, 398].
 14. Гуржій О. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. / О. Гуржій, Л. Капітан. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – [Про В. C. Степанкова: с. 73, 124, 126, 134, 141-149, 151, 159-161].
 15. Заяць А. Проблеми історії України XVIXVIII століть / А. Заяць // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2004. – [Про В. C. Степанкова: с. 140, 144-145].
 16. Калакура Я. Українська історіографія : курс лекцій / Я. Калакура. – Київ : Генеза, 2004. – [Про В. C. Степанкова: с. 416, 434, 438, 467].
 17. Касьянов Г. «Націоналізація» історії: нормативна історіографія, канон та їхні суперники (Україна 1990-х) / Г. Касьянов // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2004. – [Про В. C. Степанкова: с. 68-70].
 18. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. Кривошея. – Київ : Вид. Дім «Стилос», 2004. – [Про В. C. Степанкова: с. 22, 123-124, 128, 316, 329-330, 332-333, 335-336, 338, 347].
 19. Корновенко С. В. Висвітлення податкової політики Б. Хмельницького щодо селянства вітчизняною історіографією (20–90-ті роки ХХ ст.) / С. В. Корновенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8(10). – С. 47-59. – [Про праці В. С. Степанкова: с. 53-59].
 20. Мицик Ю. А. Степанков Валерій Степанович / Ю. А. Мицик // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ ; Запоріжжя : Генеза, Прем’єр, 2002. – С. 468.
 21. Яковенко Н. У кольорах пролетарської революції / Н. Яковенко // Український гуманітарний огляд. – Київ : Критика, 2000. – Вип. 3. – С. 58-78. – Рец. на кн.: В. А. Смолій, В. С. Степанков. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7. – 351 с.
 22. Баженов Л. В. Події Національно-визвольної революції 1648–1657 років на Поділлі та Південно-Східній Волині в історико-краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ ст. / Л. В. Баженов // Краєзнавство. – 1999. – № 1–4. – С. 58-61. – [Про праці В. С. Степанкова: с. 59-61].
 23. Копилов А. Наукові здобутки наших земляків. Новий погляд на найбільшу і найтрагічнішу битву українців за незалежність / А. Копилов // Край Кам’янецький. – 1999. – 13 лип.
 24. Баженов Л. В. Події Визвольної війни українського народу 1648–1654 років на Поділлі та Південно-Східній Волині в історико-краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини XVII ст. : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. конф. – Стара Синява, 1998. – [Про праці В. С. Степанкова: с. 87-89, 91. с.].
 25. Григоренко О. П. В. А. Смолій і В. С. Степанков як історики Української національної революції / О. П. Григоренко // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини XVII ст. : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. конф. – Стара Синява, 1998. – С. 92-94.
 26. Дудар Є. [Відгук про монографію В. А. Смолія та В. С. Степанкова «Богдан Хмельницький»] / Є. Дудар // Літературна Україна. – 1998. – 9 квіт.
 27. Алещенко М. І. Аграрна політика Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.) у висвітленні В. С. Степанкова / М. І. Алещенко, В. Г. Романюк // Матеріали Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії. – Київ, 1997. – Ч. 1. – С. 19-22.
 28. Телячий Ю. Події 1648–1654 рр. на Поділлі в дослідженнях істориків / Ю. Телячий // Дунаєвецький вісник. – 1996. – 20 квіт.
 29. Буланенко С. Где учат «на Штирлица» / С. Буланенко // Всеукраинские ведомости. – 1995. – 12 янв. – [Про кн.: В. С. Степанков, В. С. Сідак. З історії української розвідки і контррозвідки. – Київ : Інститут СБУ, 1994. – 402 с.]
 30. Вітоленко П. Чи була у князів розвідка / П. Вітоленко // Демократична Україна. – 1995. – 24 січ. – [Про кн.: В. С. Степанков, В. С. Сідак. З історії української розвідки і контррозвідки. – Київ : Інститут СБУ, 1994. – 402 с.]
 31. Завальнюк О. Володарі гетьманської булави (історичні портрети) О. Завальнюк, І. Костевич // Студентський меридіан. – 1995. – 1 листоп. – Рец. на кн.: Володарі гетьманської булави. – Київ : Ватра, 1994.
 32. Завальнюк О. Розвідка і контррозвідка (1648–1657 та 1917–1920 роки) / О. Завальнюк, І. Костевич // Студентський меридіан. – 1995. – 8 берез. – Рец. на кн.: В. С. Степанков, В. С. Сідак. З історії української розвідки і контррозвідки. – Київ : Інститут СБУ, 1994. – 402 с.
 33. Мицик Ю. А. [Рецензія] / Ю. А. Мицик // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 140-142. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 34. Яковенко Н. Між правдою та славою (не зовсім ювілейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького) / Н. Яковенко // Сучасність. – 1995. – № 12. – С. 71-74.
 35. Завальнюк О. М. Політичний діяч, полководець, дипломат (до 400-річчя з дня народження Б. Хмельницького) / О. М. Завальнюк, І. А. Костевич // Хотинські вісті. – 1994. – 24 верес. – Рец. на монографію: Смолій В. А, Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 36. Завальнюк О. М. Про тебе мовлено слово, великий Богдане / О. М. Завальнюк // Подолянин. – 1994. – 22 лип. – Рец. на монографію: Смолій В. А, Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 37. Завальнюк О. М. Слово про Богдана / О. М. Завальнюк // Студентський меридіан. – 1994. – 1 верес. Рец. на монографію: Смолій В. А, Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 38. Костевич І. До ювілею першого гетьмана України / І. Костевич // Кам’янець-Подільський вісник. – 1994. – 28 листоп. Рец. на монографію: Смолій В. А, Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 39. Презентація книги: СБУ шукає і знаходить свої історичні корені // Робітнича газета. – 1994. – 29 груд. – [Про кн.: В. С. Степанков, В. С. Сідак. З історії української розвідки і контррозвідки. – Київ : Інститут СБУ, 1994. – 402 с.]
 40. Федорук Я. Критичні замітки до соціально-політичного портрета Богдана Хмельницького / Я. Федорук // Україна в минулому : зб. наук. пр. – Київ ; Львів, 1994. – С. 190-210. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 41. Завальнюк О. М. «Богдан Хмельницький»: книги наших земляків / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський вісник. – 1993. – 21 серп. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 42. Завальнюк О. М. «Богдан Хмельницький» / О. М. Завальнюк // Студентський меридіан. – 1993. – 1 верес. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 43. Завальнюк О. М. За що ми любимо Богдана / О. М. Завальнюк, І. А. Костевич // Подільські вісті. – 1993. – 4 верес. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.
 44. Костевич І. Премія науковцю : [В. С. Степанкову] / І. Костевич // Кам’янець-Подільський вісник. – 1993. – 16 черв.
 45. Щур О. … І мудрість державна Богдана / О. Щур // Край Кам’янецький. – 1993. – 15 верес. – Рец. на монографію: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 501 с.

ІІІ. Електронні ресурси про В. С. Степанкова

 1. Валерій Степанович Степанков [Електронний ресурс] // Інститут історії України, НАН України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 2. Валерій Степанков отримав відзнаку «За заслуги перед міською громадою» [Електронний ресурс] // Кам’янець-Подільський онлайн. – Режим доступу: http://info.kp.km.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 3. Відомі люди Кам’янця-Подільського. Валерій Степанович Степанков [Електронний ресурс] // Портал міста Кам’янець-Подільський. – Режим доступу: https://k-p.net.ua/ludu_kamyantca. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 4. Степанков Валерій Степанович [Електронний ресурс] // Книга педагогічної слави України. Присвячується славним педагогам, майстрам освітянської справи. – Режим доступу: http://kps-ua.net.– Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 5. Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії [Електронний ресурс] // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Біобібліографічний покажчик. – Режим доступу: http://uchika.in.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 6. Степанков Валерій Степанович [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 7. Степанков Валерій Степанович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.
 8. Степанков В.С. Сучасна трагедія України – причини : [викладач історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету Валерій Степанович Степанков розповідає про сучасну ситуацію в Україні] [Електронний ресурс] // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14. 09. 2017. – Мова укр.

ІV. Основні наукові праці В. С. Степанкова

Монографії, наукові, науково-популярні видання

Петро Дорошенко політичний портретПетро Дорошенко: політичний портрет : [наук. вид.] / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с.

У праці, із залученням грунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини – другої половини ХVІІ ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Історія Української революції 1648–1676 рр. та ГетьманщиниІсторія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина XVIIXVIII ст.) (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, В. С. Степанков, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 192 с. – (Сер. “Наукові школи університету” ; вип. 8).

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності учасників наукової школи «Історія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина XVII – XVIII ст.)», яка функціонує у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та Інституті історії України НАН України. Співкерівники школи – Смолій Валерій Андрійович, доктор історичних наук, професор, академік УАІН, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту історії України НАН України і Степанков Валерій Степанович – доктор історичних наук, професор, академік УАІН, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри всесвітньої історії.

Копилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету)Копилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) : [наук. вид.] / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 72 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

У виданні проаналізовано основні етапи біографії, організаторської, науково-методичної, громадської діяльності кандидата історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) упродовж 19772001 рр. Копилова Анатолія Олексійовича.

Леонід Антонович Коваленко вчений, педагог, особистістьЛеонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість : [монографія] / С. А. Копилов, В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с. : іл. – (До 90-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету та 100-річчя від дня народження Леоніда Антоновича Коваленка).

У монографії висвітлюється життєвий шлях, педагогічна і наукова діяльність Леоніда Антоновича Коваленка – відомого українського вченого-історика. Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки, через учителювання, страхіття комуністичного тоталітарного режиму та Другої світової війни – до висот вітчизняної науки.

Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648–1657 рр.)

Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648–1657 рр.) : [наук. вид.] / В. С. Степанков. – Вид. 3-тє, перероб. та розширене. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2008. – 264 с.

На основі аналізу документів та наукової літератури автор висвітлює складний процес становлення й особливості функціонування української розвідки й контррозвідки та їх роль у боротьбі за незалежність України в період найвищого піднесення революції ХVІІ ст., коли її очолював Богдан Хмельницький, а саме: 1648–1657 рр.

Академік Валерій Андрійович СмолійАкадемік Валерій Андрійович Смолій : [наук.-попул. вид.] / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 23 с. – (Сер. “Видатні випускники Кам’янець-Подільського державного університету”).

У пропонованому науково-популярному виданні розповідається про життєвий і науковий шлях доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія – випускника історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету.

Історія України в особах КозаччинаІсторія України в особах : Козаччина : [наук.-попул. вид.] / [авт. кол.: В. М. Горобець (упоряд. і авт. передм.), О. І. Гуржій, В. С. Степанков та ін.]. – Київ : Україна, 2000. – 302 с. : іл.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ – ХVІІІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.)Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) : [наук.-попул. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с. – (Сер. “Україна крізь віки” ; Т. 7).

Сьомий том 15-томного видання “Україна крізь віки” присвячений Національній революції 1648–1676 рр. – одній із найяскравіших і найтрагічніших сторінок історії українського народу.

Українська державна ідея XVII – XVIII столітьУкраїнська державна ідея XVII – XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації : [наук. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 368 с. : іл.

Пропонована робота відомих істориків – перша спроба узагальнюючого висвітлення основних аспектів проблеми формування та еволюції української державної ідеї, що розглядаються в нерозривному зв’язку з боротьбою за її реалізацію впродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. як широкого загалу народних мас, так і еліти суспільства.

Богдан Хмельницький хроніка життя та діяльностіБогдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності : [наук. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Наук. думка, 1994. – 262 с.

Книжка є першою у вітчизняній історіографії спробою на підставі численних архівних матеріалів і документальних джерел створити докладний життєпис видатного політичного й державного діяча, гетьмана України Богдана Хмельницького.

З історії української розвідки та контррозвідки (нариси)З історії української розвідки та контррозвідки (нариси) : [наук. вид.] / В. С. Сідак, В. С. Степанков. – Вид. 2-ге. – Київ : Ін-т СБ України, 1994. – 203 с.

На основі аналізу документів та наукової літератури автори роблять спробу показати процес становлення й особливості функціонування української розвідки й контррозвідки та їх роль у боротьбі за державність України в різні, але багато в чому схожі історичні періоди: 1648–1657 рр. та 1917–1920 рр.

Богдан Хмельницький соціально-політичний портретБогдан Хмельницький: соціально-політичний портрет : [монографія] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Либідь, 1993. – 501 с.

В історії України зіркою першої величини сяє постать великого гетьмана Богдана Хмельницького. Ось уже протягом кількох століть ім’я й державотворча діяльність цієї людини викликають жвавий інтерес, палкі суперечки, неоднозначні, а той абсолютно протилежні думки та оцінки. У чому він мав рацію, а в чому помилявся? Які конкретно-історичні обставини зумовлювали саме такі, а не інші його рішення? Переяславська рада – прорахунок чи безжальна необхідність? На ці та подібні питання намагаються відповісти автори книжки, пропонуючи читачеві свій варіант соціально-політичного портрета Богдана Хмельницького.

Правобережна Україна у другій половині XVII – XVIIІ ст.Правобережна Україна у другій половині XVIIXVIIІ ст.: проблема державотворення : [наук. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ, 1993. – 71 с.

На основі широкої джерельної бази розкриваються шляхи еволюції та форми прояву державотворчих процесів у Правобережній Україні в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Значні хронологічні рамки праці дали можливість показати динаміку розвитку та виявити якісні грані змін, які відбувалися у політичному житті Української держави. Переосмислюється й дається нова оцінка багатьом фактам, явищам та людям тогочасної доби. Звернута увага на політичні уроки подій, які відбувалися в Україні у період формування, розвитку та втрати нею власної державності.

У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст.У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст. : [наук. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ, 1992. – 41 с.

Автори прагнуть знайти нові підходи щодо вивчення однієї з найважливіших подій в історії України – Визвольної війни ХVІІ ст. Пропонуються оригінальні оцінки основних історичних постатей, які діяли в цей час, по новому визначаються хронологічні рамки війни, її періодизація, показано неоднозначний характер історичного процесу на українських землях за доби пізнього середньовіччя.

Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648–1654)Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648–1654) : [монографія] / В. С. Степанков. – Львів : Світ, 1991. – 195 с.

У монографії досліджується одне з ключових питань Визвольної війни 1648–1654 рр. – антифеодальна боротьба трудящих мас. Підкреслюється її тісний взаємозв’язок з розвитком національно-визвольного руху українського народу. Аналізується діяльність великих повстанських загонів, зроблено спробу визначити соціальний склад їх керівного ядра. Багато уваги приділено дослідженню процесів формування Української держави, соціальній політиці Б. Хмельницького.

Буша історико-краєзнавчі нарисиБуша : історико-краєзнавчі нариси / [І. С. Винокур, М. Б. Петров, В. С. Степанков та ін.]. – Хмельницький : Ред.-вид. від., 1991. – 152 с. : іл.

Книга присвячена історії старовинного села Буші, що на Поділлі, доля якого пов’язана з багатьма яскравими сторінками стародавньої та середньовічної історії: його природі, народним повір’ям і легендам, пам’ятникам археології, історії, архітектурі.

Сполохи козацької звитягиСполохи козацької звитяги: нариси : [наук.-попул. вид.] / Ю. А. Мицик, В. С. Степанков, І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 206 c. : іл. – (Сер. «Давно се діялось колись»).

Історичні нариси про пам’ятні місця Хмельниччини, пов’язані з періодом Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. При написанні книги використано значну кількість друкованих та архівних матеріалів, а також малюнки маловідомого французького художника Ж.-А. Мюнца, який побував на Поділлі і Волині в середині ХVІІІ ст. і зробив їх з натури.

Підручники, навчально-методичні посібники

Степанков В.С. Бакалаврська роботаБакалаврська робота : метод. поради / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 50 с.

Методичні поради містять у собі найважливіші рекомендації студентам історичного факультету щодо виконання ними бакалаврських робіт, починаючи від обрання теми і до захисту. В них розглядаються такі вузлові питання як вибір теми, опрацювання джерел і наукової літератури, складання плану, методика написання тексту, оформлення наукового апарату роботи та її захисту.

Степанков В.С. Магістерська роботаМагістерська робота : метод. поради / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 50 с.

Методичні поради містять у собі найважливіші рекомендації студентам історичного факультету щодо виконання ними магістерських робіт, починаючи від обрання теми і до захисту. В них розглядаються такі вузлові питання як вибір теми, опрацювання джерел і наукової літератури, складання плану, методика написання тексту, оформлення наукового апарату роботи та її захисту.

Історія України. Підруч. для 7-го клІсторія України: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 224 с. : іл., карти. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

У підручнику на сучасному науковому рівні з урахуванням загальноєвропейських тенденцій міститься систематичний виклад історії українського народу за доби середньовіччя. Висвітлюються особливості та еволюція його суспільно-політичного, господарського і духовного життя, його вірування та культурно-побутові традиції. Ілюстративний та довідково-оціночний матеріал розрахованийна поглиблення та закрвплення здобутих учнями знань.

2000 року цей підручник видано як пробний. На III Київській Міжнародній виставці-ярмарку «Книжковий сад2001», присвяченій 10-й річниці Незалежності України, він відзначений Дипломом у номінації «Найкращий підручник». Втретє перевиданий 2016 року.

Новітня історія країн Азії та АфрикиНовітня історія країн Азії та Африки : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту заочної форми навчання / В. С. Степанков, В. А. Дубінський. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2008. – 128 с.

Методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів ВНЗ заочної форми навчання. Він містить навчальну програму курсу, плани семінарських занять, джерела до них, методичні поради студентам у підготовці до занять, питання для самоконтролю, список рекомендованих джерел і літератури. В ньому також подані теми рефератів і методичні поради до їх написання, тема аудиторної контрольної роботи й методичні рекомендації для її виконання, питання до заліку й методичні поради до його складання, програма до іспиту й рекомендації щодо підготовки до нього, термінологічний словник, біографічний показник, хронологічна таблиця, список основних джерел і літератури до курсу.

Нова історія країн Азії та АфрикиНова історія країн Азії та Африки : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / В. С. Степанков, В. А. Дубінський, І. А. Опря. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 163 с.

Методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів ВНЗ. Він містить навчальну програму курсу, плани семінарських занять, джерела до них, методичні поради студентам у підготовці до занять, питання для самоконтролю, список рекомендованих джерел і літератури. В ньому також подано теми рефератів і методичні поради до їх написання, тему аудиторної контрольної роботи й методичні рекомендації для її виконання, питання до колоквіумів, питання, що виносяться для самостійного опрацювання й методичні поради до їх підготовки, питання до заліку й методичні поради до його складання, програму до іспиту й рекомендації щодо підготовки до нього, термінологічний словник, біографічний показник, хронологічну таблицю, список основних джерел і літератури до курсу.

Проблеми Української революції XVII ст.Проблеми Української революції XVII ст. (1648–1676 рр.) : метод. поради для магістрантів іст. ф-ту / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 53 с.

Методичні поради призначені для магістрантів історичного факультету. Вони містять у собі навчальну програму курсу, плани семінарських занять, джерела до них, методичні поради студентам у підготовці до занять, питання для самоконтролю, список рекомендованих джерел і літератури. В них також подано питання для самостійного опрацювання й методичні поради до їх вивчення, програму до іспиту й рекомендації щодо підготовки до нього, список джерел і літератури до курсу. Таким чином вони допоможуть магістрантам глибше опанувати зміст курсу “Проблеми Української революції XVII ст. (1648–1676 рр.)”

Історія України навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: В. Ф. Верстюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін. ; під заг. ред. В. А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1997. – 416 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

У посібнику подається короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті розвитку світової цивілізації. Вчені Інституту історії України та інших установ НАН України об’єднали свої творчі зусилля, щоб представити нову концепцію вітчизняної історії. З сучасних методологічних позицій осмислюється величезний фактичний матеріал. Узагальнюються кращі здобутки історіографії, а також нові факти, запозичені в таємних архівах після їх відкриття 1991 року. Посібник перевидавався у 2000, 2002 рр.

Виставку підготувала

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

4145 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

1 Коментар

Victor Fedorchuk

Вересень 18, 2017 о 9:39 pm

Шановний Валерію Степановичу!
Прийміть найсердечніші вітання із днем народження!
Вам вірять, до Вашої думки прислухаються, у Вас вчаться!
Тож дозвольте у світлий День народження побажати Вам здоров’я доброго та віку довгого. Від друзів – щирості. Від природи – сонця і Божої милості. Від – роботи насолоди і наснаги. Від студентів і колег – любові і поваги. Нехай кожний Ваш крок устеляє дивоцвіт, на щастя, на здоров’я і многая-многая літ.
За дорученням мілівецької діаспори

Залиште коментар