Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інформаційний бюлетень про нові надходження літератури у читальний зал педагогічного факультету за IV квартал 2017 року

  • 0

Інформаційний бюлетень про нові надходження літератури у читальний зал педагогічного факультету за IV квартал 2017 року

460353_f3240

1. Бахмат Н. В. Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 88 с.

Навчально-методичний посібник призначено студентам педагогічного факультету, фахівцям у галузі вищої професійної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2. Від творчого педагога до творчої дитини : зб. матеріалів ІІІ Регіон. наук.-практ. конф / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відп. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – 168 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності викладачів педагогічного факультету, працівників управління освіти і науки та педагогів дошкільних навчальних закладів. Автори статей досліджують актуальні проблеми дошкільної освіти.

3. Вікова фізіологія: тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи / Л. С. Соколенко, В. А. Колодій, О. І. Циганівська, Т. М. Мосендз ; за ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2014. – 192 с.

У навчально-методичному посібнику представлені тести, ситуаційні запитання і завдання для самопідготовки з окремих тем дисципліни, питання екзаменаційних випробувань і тестові завдання для написання модульної контрольної роботи.

Для студентів ВНЗ освіти IIIIV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним і для вчителів основ здоров’я, біології та фізичної культури, учнів навчально-виховних комплексів, ЗОШ, слухачів підготовчих курсів.

4. Галаманжук Л. Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку : монографія / Л. Л. Галаманжук ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2015. – 499 с.

У монографії розглянуто сучасний стан використання занять з фізичної культури у розвитку рухової активності дітей дошкільного віку, теоретичні й методичні засади надання цьому педагогічному процесу превентивної спрямованості. Розроблено концепцію превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку під час занять з фізичної культури, змодельовано для одного з визначених нею рівнів, а саме базового, відповідну методичну систему та наведено дані про показники, яких можна досягти у випадку її реалізації в практичній діяльності.

5. Гурський В. А. Теорія виховання : навч. посіб. / В. А. Гурський. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2016. – 142 с.

В навчальному посібнику висвітлено наукові засади теорії виховання та управління навчально-виховним процесом. Видання містить тести та завдання для творчих дискусій та бесід, педагогічні задачі та тести завдань для перевірки знань. Подано список рекомендованої літератури з кожної теми.

Посібник розрахований для студентів та викладачів вищої школи, аспірантів, учителів, батьків, усіх, хто цікавиться теорією освіти і виховання та управління навчально-виховним процесом.

6. Життя у творчості й красі: до 20-ліття науково-педагогічної діяльності д-ра пед. наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марії Миронівни Чепіль / [упорядник О. Карпенко]. – Дрогобич : [Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка], 2011. – 376 с.

Науково-методичне видання висвітлює окремі фрагменти життя та професійної діяльності доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марії Миронівни Чепіль, які мали суттєвий вплив на формування її наукового світогляду, на становлення наукової школи «Історія, теорія і практика української освіти і виховання».

Видання буде корисним науковим працівникам, аспірантам, а також усім, хто цікавиться розвитком сучасної української педагогічної науки, проблемами виховання підростаючих поколінь.

7. Збірник наукових праць студентів та магістрантів мистецьких спеціальностей педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [відп. за вип. М. А. Печенюк ; редкол.: В. М. Лабунець, І. В. Березіна, З. В. Яропуд [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – Вип. ІХ. – 140 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали наслідком науково-дослідної та пошукової праці студентів і магістрантів під керівництвом наукових керівників. Автори статей досліджують різноманітні актуальні проблеми в галузі мистецької педагогіки, історії музики, мистецтвознавства.

8. Збірник наукових праць студентів та магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: Т. Й. Бабюк, Н. В. Гудима, К. І. Демчик [та ін.] ; відп. секр. Н. В. Бахмат]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – Вип. XII. – 332 с.

Видання містить наукові праці студентів і магістрантів педагогічного факультету, які досліджують актуальні проблеми в галузі дошкільної і початкової освіти та історії педагогіки.

9. Збірник наукових праць студентів та магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: Т. Й. Бабюк, Н. В. Гудима, К. І. Демчик [та ін.] ; відп. секр. Н. В. Бахмат]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – Вип. XIII. – 312 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної діяльності студентів і магістрантів педагогічного факультету. Автори статей досліджують актуальні проблеми в галузі дошкільної і початкової освіти та історії педагогіки.

10. Максимчук Н. П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: збірник завдань : [навч.-метод. посіб.] / Н. П. Максимчук. – 3-тє вид. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 240 с.

У навчально-методичному посібнику подано розробки лабораторно-практичних занять, що включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також програмований контроль знань, що дозволяють поглибити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми діагностування психологічних особливостей особистості.

Навчально-методичний посібник призначається для студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей, може використовуватись шкільними педагогами, практичними психологами та викладачами вищої школи.

11. Мар’яніна Н. О. Практикум з загальної психології ( модуль ІІ) : навч. посіб. / Н. О. Мар’яніна, О. М. Чайковська. – Кам’янець-Подільський :[ Медобори – 2006], 2014. – 112 с.

Посібник розроблено відповідно до діючої навчальної програми курсу «Загальна психологія» для студентів спеціальності «Початкове навчання», студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей. Практикум передбачає різні форми і методи роботи, які орієнтують студентів на самостійну творчу навчальну діяльність, оволодіння навичками та вміннями працювати з дослідницькими, психодіагностичними методиками і використовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.

12. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2016. – Вип. 21 (2–2016), ч. 1. – 272 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

13. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2016. – Вип. 21 (2–2016), ч. 2. – 304 с.

Наукове видання висвітлює найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

14. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2017. – Вип. 22 (1–2017), ч. 1. – 344 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

15. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2017. – Вип. 22 (1–2017), ч. 2. – 348 с.

Наукове видання висвітлює найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

16. Савченко Л. О. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання : навч.-метод. посіб. / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2014. – 371 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках трудового навчання. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків обслуговуючої праці. Подано приклади проведення різноманітних видів гри на різних етапах уроку, розкрито методичні основи ігрової діяльності з учнями середньої та старшої школи.

Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути використані вчителями трудового навчання, методистами районних (міських) методичних кабінетів, керівниками районних (міських) методичних об’єднань вчителів.

17. Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відп. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 142 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного факультету, працівників управління освіти і науки та вчителів початкової школи. Автори статей досліджують актуальні проблеми впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.

Т. В. Сологуб,

завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

7273 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар