Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Науковий внесок викладачів природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 • 0

Науковий внесок викладачів природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Природничий факультет належить до наймолодших структурних підрозділів Кам’янець-Подільського національного університету. Його створено 30 серпня 2006 року. Проте підготовка за природничими спеціальностями здійснювалась з 1918 р., від моменту створення університету.

До послуг викладачів і студентів природничого факультету спеціалізовані кабінети та лабораторії, лекційні зали. В межах факультету функціонує Центр дослідження природи Поділля, науково-дослідна лабораторія екології, природознавчий музей. Навчання студентів не обмежується аудиторною та самостійною роботою. Значну роль у підготовці студентів відіграють навчально-виробничі практики, що проходять в межах навчальних закладів міста, ботанічного саду, на теренах НПП “Подільські Товтри”.

Попри молодий вік природничий факультет має певні здобутки і значні перспективи розвитку. Викладачами факультету видано немалу кількість методичних вказівок та навчальних підручників для забезпечення успішного навчального процесу за різними спеціальностями. Наведемо декілька з них.

В підручнику “Метеорологія та кліматологія” (1) містяться фундаментальні знання з основних розділів метеорології та кліматології, відомості про атмосферу Землі, фізичні властивості повітря, його склад, атмосферну циркуляцію, погоду і клімат, а також про класифікацію, характеристику і зміни клімату.

У монографії “Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона” (2) здійснено порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори Західного Поділля. Розглянуті систематична, географічна, біоморфологічна, екологічна структури флори та з’ясовано стан антропогенної трансформації водної і повітряно-водної рослинності. Визначено основні напрямки та тенденції змін рослинного покриву. Відзначено незадовільний стан охорони флористичного та фітоценотичного різноманіття.

Взагалі, питанню стану та охорони довкілля присвячено цілу низку посібників, виданих викладачами природничого факультету. В праці “Курс лекцій з національної та міжнародної екополітики”(3) розглядаються національні та міжнародні законодавчі акти в галузі охорони та збереження довкілля. Надаються рекомендації щодо впровадження міжнародного досвіду в екологічне законодавство України.

Навчальний посібник “Екологічне інспектування” (4)містить роз’яснення щодо ключових питань організації і здійснення екологічного інспектування, проведення контролю за охороною повітряного, водного і грунтового середовищ, надр, рослинного і тваринного світу, за поводженням з відходами і небезпечними хімічними речовинами. Окремим розділом подано відомості про здійснення екологічного контролю на державному кордоні і порядок взаємодії органів влади в галузі охорони довкілля.

В посібнику “Інженерні технології захисту атмосфери”(5) висвітлені питання інженерно-технічного захисту атмосферного повітря і очищення газових викидів. Наведена класифікація методів вловлення пилових, газоподібних домішок та розглянуті основні конструктивні особливості апаратів очищення відхідних потоків. Матеріал подано логічно і послідовно.

Монографія “Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій ( на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”) (6)досліджує видовий склад індикаторної флори та проводить його структурний аналіз. Проведені гідрохімічні та гідрофізичні дослідження та геоботанічні описи індикаторної флори дозволили встановити індекси фітоіндикації відносно кожного дослідженого створу, провести широкомасштабний моніторинг і дати оцінку якості вод основних річок НПП “Подільські Товтри” шляхом ранжирування їх за підвищенням ступеня забруднення.

Мета курсу “ Економіка природокористування”(7) полягає у висвітленні організаційно-правових і економічних проблем природокористування, методів і практики економічної оцінки природоохоронних заходів, підходів до оцінки ресурсів, затрат і результатів природокористування підприємств. Також видані навчально-методичні посібники “Екологія”(8) та “Основи екології” (9), які містять розроблені практичні заняття, зміст яких адаптований до вмінь і навичок, які мають бути сформовані по завершенні вивчення курсу “Екологія” та “Основи екології”. А у розробці “Методичні вказівки з охорони праці і безпеки життєдіяльності при організації і проведенні навчальних польових практик” (10) подано загальні правила, організаційні, технічні і санітарно-гігієнічні вимоги до охорони праці і безпеки життєдіяльності студентів природничого факультету, які проходять практику в польових умовах.

У навчальному посібнику “Методика навчання біології”(11) вміщено навчальну і робочу програми дисципліни, тематику курсових та бакалаврських робіт, методичні рекомендації до їх написання. Детально висвітлено вимоги до самостійної та індивідуальної робіт. А у монографії “Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів”(12) обгрунтовано модель підготовки, охарактеризовано завдання, принципи організації, зміст, ефективні форми, методи та засоби підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів.

І це згадано далеко не всі книги, видані викладачами природничого факультету. Сьогодні здійснюється значний обсяг робіт з удосконалення навчального процесу на природничому факультеті, покращення матеріально-технічної бази та підвищення рівня кадрового складу. Все це позитивно позначається на підготовці висококваліфікованих біологів, географів, екологів.

Список літератури

 1. Чернюк Г., Лихолат В. Метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / Чернюк Г., Лихолат В. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014.- 112 с.
 2. Козак М.І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона: монографія / М.І. Козак.- Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 268 с.
 3. Козак М.І., Ліщук А.В. Курс лекцій з національної та міжнародної екополітики: навчальний посібник / М.І. Козак, А.В. Ліщук. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2017. – 136 с.
 4. Шаравара В.В., Федорчук І.В. Екологічне інспектування: навчальний посібник / В.В. Шаравара, І.В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2014. – 259 с.
 5. Шаравара В.В. Інженерні технології захисту атмосфери: конспект лекцій / В.В. Шаравара. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2018. – 108 с.
 6. Федорчук І.В. Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій ( на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”): монографія/ І.В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 264 с.
 7. Економіка природокористування: лабораторний практикум / В.В. Шаравара, І.Б. Любинська, І.П. Касіяник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2010. – 96 с.
 8. Екологія: навчально-методичний посібник до практичних занять / Шаравара В.В., Федорчук І.В., Любинський О.І. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2016. – 104 с.
 9. Основи екології: навчально методичний посібник до практичних занять / Шаравара В.В., Федорчук І.В., Любинський О.І. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2015. – 104 с.
 10. Шаравара В.В., Козак М.І. Методичні вказівки з охорони праці і безпеки життєдіяльності при організації і проведенні навчальних польових практик / Шаравара В.В., Козак М.І. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2012. – 52 с.
 11. Методика навчання біології: навчальний посібник / Матвєєв М.Д., Колодій В.А., Соболь В.І. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2011. – 288 с.
 12. Казанішена Н.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів / Казанішена Н.В. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.

Бібліотекар природничого факультету

Клімчук Т. П.

12678 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар