Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Нові надходження до читального залу № 2 у I кварталі 2018 року

  • 0

Нові надходження до читального залу № 2 у I кварталі 2018 року

Категорія : Читальний зал №2

До Вашої уваги перелік нових надходжень до читального залу №2

460353_f3240

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти і науки України : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (16 березня 2017 р.) / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 153 с.

У збірнику подано матеріали наукових досліджень студентів, які присвячені формуванню професійних компетентностей в системі методичної підготовки майбутнього фахівця, а також інноваціям у науці та освіті.

Адресовано науковцям, учителям, магістрантам і студентам.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія екологія. Вип.1 / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [ ред. колегія: Л.Г. Любінська (гол. ред.), О.І.Любинський, І.В. Федорчук (та ін.)]. — Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2017. — 279 с.

У Віснику висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільськогосподарської екології, екологічної культури, освіти та виховання.

Для наукових і науково-педагогічних працівників у сфері екології та суміжних наук, аспірантів, магістрантів, студентів.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 23 : Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.), та ін.] ; М-во освіти і науки України, К-ПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 185 с.

Матеріали збірника є результатом наукових розвідок, досліджень та узагальнень з проблеми професійного становлення фахівців фізико-технологічного профілю та проблеми розробки концептуальних орієнтирів фізико-технологічної освіти в умовах переходу середньої школи на 12-річний термін навчання.

Матеріали будуть корисними для студентів, магістрантів, здобувачів наукових ступенів у галузі педагогічних наук, науково-педагогічних працівників.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Вержиховська О.М. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення: навч.-метод. посіб./ О.М.Вержиховська, Н.М.Гончарук, І.Л.Рудзевич; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І.Огієнка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 272 с.

Навчально-методичний посібник в узагальненій формі висвітлює теоретико-практичні та методичні положення щодо організації та проведення різних напрямків корекційно-виховної роботи з дітьми із тяжкими порушеннями мовлення.

Посібник призначений для самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта. Логопедія з дисципліни «Спеціальна теорія і методика виховання»», а також для логопедів, учителів інклюзивних закладів, вихователів, батьків.

Завальнюк О. М. Подільська інтелігенція у реформуванні загальноосвітньої школи в добу української революції (1917-1920 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 61 с.

Досліджується діяльність української патріотичної інтелігенції, спрямована на оперативне реформування загальноосвітньої школи через перебудову її навчального процесу на засадах українізації, відкриття нових українських шкіл, що стало одним із важливих реальних результатів національного відродження у революційну добу.

Розраховано на викладачів, учителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України і Подільського краю.

Завальнюк О. М. Поділля та Південно-Східна Волинь за Центральної Ради : [навч. посіб.] / О. М. Завальнюк, С. В.Олійник. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 129 с.

Навчальний посібник висвітлює основні процеси, події та факти, пов’язані з історією Поділля та Південно-Східної Волині за Центральної Ради.

Для студентів-істориків, викладачів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Комарніцький, О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр. : монографія / О. Б. Комарніцький. – Кам’янець на Поділлю : Друкарня “Рута”, 2017. – 984 с.

У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-політичному, культурно-освітньому і науковому житті радянської України у 1920-1930-х рр.

Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу України) : [монографія] / Монастирська Р. І. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017.– 179 с.

У монографії досліджено термінологію чинного Цивільного кодексу України в систкмному й семасіологічному аспектах. Розв’язано низку теоретичних питань щодо вербалізації наукових понять у термінах, з’ясовано проблеми вивчення термінологічного значення як семасіологічного феномену, репрезентовано основні площини змістової системності юридичних термінів. Установлено корпус термінів на позначення понять цивільних правовідносин, виділено семантичні групи, змодельовано термінологічні значення, визначено парадигматичні відношення термінів у межах семантичних груп.

Для мовознавців, студентів-філологів.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

Луценко І. В. Нормативний бюллетень : довідник / І. В. Луценко ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 47 с.

У нормативному бюлетені здійснено огляд законодавчого та нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти в Україні.

Праналізовано шляхи реалізації державної політики щодо запровадження інклюзивної освіти, зміст законів иа підзаконних актів на відповідність міжнародним нормам щодо забезпечення прав і свобод дітей з особливими освітніми потребами.

У довіднику наведені конкретні приклади механізмів державного регулювання впровадження інклюзивної освіти із посиланнями на нормативно-правове підгрунтя та окреслено колізії окремих положень цих документів.

16158 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар