Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Науковий доробок Демчик Катерини Іванівни

  • 0

Науковий доробок Демчик Катерини Іванівни

фото Демчик К.І.

Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Демчик Катерина Іванівна народилася 2 травня 1979 року в с. Вихватнівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Шкільне навчання розпочала у Вихватнівецькій восьмирічній школі (1987), продовжила у Кам’янець-Подільській ЗОШ І‑ІІІ ступенів № 15 (1993), а завершила середню освіту в Кам’янець-Подільському міському педагогічному ліцеї № 1 (1995). Вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і методика середньої освіти, образотворче мистецтво» здобула 2000 року в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Пізніше здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, отримавши диплом з відзнакою.

Педагогічну діяльність розпочала в Кам’янець-Подільському дошкільному навчальному закладі № 20 «Дзвіночок» на посаді вихователя. Також працювала методистом заочного відділення Хмельницької філії Міжрегіональної академії управління персоналом, де одночасно викладала курс «Історія української та зарубіжної культури». Пізніше, працювала лаборантом Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного пункту Київського університету туризму, економіки і права (НКП КУТЕП). Продовжила викладацьку діяльність в Подільській державній аграрно-технічній академії (зараз – Подільський державний аграрно-технічний університет), забезпечуючи вивчення студентами дисциплін «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія», «Етика та естетика», «Філософія».

3 жовтня 2003 року по жовтень 2006 року навчалась в цільовій аспірантурі на денній формі навчання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.08 «Дошкільна педагогіка». У вересні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку».

З 1 листопада 2006 року на викладацькій роботі в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Сумлінно готується до проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи студентів з таких навчальних дисциплін: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ», «Сучасне програмне забезпечення дошкільних навчальних закладів», «Організація проектної діяльності в ДНЗ».

Створила електронний освітній ресурс «Дошкілля і образотворче мистецтво» (URL: http://artkatdem.ucoz.com). Активно бере участь у щорічній університетській акції «Подаруй бібліотеці книгу» (2015 – 2018). Другий рік вивчає англійську мову в Лінгвістичному центрі при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (має диплом рівня A 2).

Видала навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта» педагогічного факультету з дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», який 2010 року посів 1 місце серед навчально-методичних посібників педагогічного факультету. Автор і співавтор понад 30 друкованих праць, у т. ч. 1 монографії, 3 навчально-методичних посібників (1 у співавторстві), понад 10 статей у газеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Студентський меридіан» (електронне видання). Входить до редакційних колегій збірників матеріалів конференцій і наукових праць студентів, магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету. Керує науково-дослідною роботою студентів спеціальності «Дошкільна освіта», які неодноразово приймали активну участь у наукових конференціях університету та інших вишів.

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та методичні аспекти художньо-естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва; підготовка майбутнього педагога ДНЗ до здійснення художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і образотворчої діяльності, ефективного вирішення завдань національного та патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства, створення предметно-розвивального середовища для стимулювання різних видів діяльності дітей раннього та дошкільного віку, задоволення їхніх потреб щодо різних сфер розвитку їхніх особистостей; формування у студентів глибокої теоретичної системи знань з історії українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку наукового доробку Демчик Катерини Іванівни.

1 художнє виховання старших дошкільниківХудожнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення : монографія / К. І. Демчик ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – 167 с.

У монографії здійснено науковий аналіз проблеми формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників та визначено сутність поняття «ціннісне ставлення дитини до живопису». Розкрито й обґрунтовано особливості сприймання і розуміння живопису старшими дошкільниками на основі досліджень у галузі дошкільної педагогіки. Виявлено реальний стан науково-методичного забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до живопису в практиці дошкільного виховання. Обґрунтовано та визначено критерії та їхні показники, встановлено рівні сформованості ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Розроблено авторські методики, спрямовані на формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Подані методичні рекомендації з художнього виховання старших дошкільників засобами живопису.

Для науковців, педагогів вузів та дошкільних навчальних закладів, студентів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами естетичного виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва та живопису зокрема.

2 літня практикаЛітня практика : програма та методичні рекомендації для студентів / уклад. К. І. Демчик ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 31 с.

Посібник містить програму літньої практики, яку проходять студенти III курсу напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта; методичні рекомендації до виконання завдань практики, розписані за змістовими модулями, а також у додатках подані зразки оформлення звітної документації.

Дана програма буде корисною студентам під час організації виховання та навчання дітей дошкільного віку у літній оздоровчий період.

3 основи образотворчого мистецтваОснови образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навч.-метод. посіб. / К. І. Демчик ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 128 с. : іл.

У посібнику розкрито зміст основних понять з основ образотворчого мистецтва; подано короткі відомості про основні прийоми, способи малювання, ліплення та вирізування; розглянуто зміст навчання усіх видів образотворчої діяльності за віковими групами; подано ілюстративний словник мистецьких термінів, які є незамінними помічниками педагога образотворчого мистецтва.

Матеріал навчально-методичного посібника може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання при підготовці до занять з курсу «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей». Крім того, даний посібник стане у пригоді педагогам ДНЗ при підготовці та проведенні різних форм роботи з образотворчої діяльності дошкільників.

4 програма та методичні рекомендаціїПрограма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики /Л. Б. Попова, К. І. Демчик ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 44 с.

Програма навчальної педагогічної практики розроблена за вимогами Освітньо-професійної програми й Освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного Галузевого стандарту вищої освіти, відповідає фаховій підготовці студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта за напрямом 6.010101 Дошкільна освіта. До програми додаються детальні методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення режимних процесів групи раннього віку, а також схеми спостережень за різними видами діяльності дітей у адаптаційний період до умов дошкільного закладу.

Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації.

5 Педагогічна освіта вип.4Альтернативні підходи до використання творів живопису як засобу формування мистецької компетентності дитини дошкільного віку (через призму базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / І. К. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [редкол.: Т. М. Байбара, М. С. Вашуленко, Н. Й. Волошина (гол. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 4. – С. 253–257.

Статтю присвячено методиці використання творів живопису як засобу формування компетентності дитини дошкільного віку. Зміст статті визначає методичні рекомендації до використання творів реалістичного живопису в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку.

6 Наука, освіта, суспільство очима молодихФормування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 14-15 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [відпов. за вип. Ю. В. Батишкіна]. – Рівне, 2013. – Ч. 1 : Психолого-педагогічний напрям. – С. 67–69.

Стаття присвячена формуванню ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку. Запропонована педагогічна технологія для розвитку зачатків індивідуальної естетичної культури дошкільнят. Проведено експериментальне дослідження, яке підтвердило, що найбільш дієвими в роботі з ними виявились нетрадиційні форми ігрового характеру: ігри-подорожі, екскурсії (уявні та реальні) до майстерень художників, музеїв та картинних галерей, спеціальні ігрові ситуації та інтегровані заняття, міні заняття в повсякденному житті, сюжетно-рольові, дидактичні ігри.

7 Современные проблемы и перспективы развития науки и образованияПринципи та умови добору художніх картин для естетичного виховання старших дошкільників / К. І. Демчик // Современные проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы второй Междунар. науч.-практ. конф. (15-17 апреля 2013 г.) / [редкол.: Д. П. Маловецкая (ответ. ред.), И. И. Каратеев, Г. И. Пещеров и др.]. – Донецк, 2013. – С. 46–49.

У статті розкрито сутність основних принципів та умов добору творів жанрового живопису для дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано існуючі принципи добору художніх картин для естетичного виховання п’ятирічних дітей: принцип актуальності, різноманітності засобів виразності і манер виконання, використаних художниками; принцип опори на індивідуальне творче бачення життя художниками в схожих темах творів; принцип естетичного виховання на кращих зразках світового і вітчизняного живопису; принцип транслювання через твори різноманітних загальнолюдських і естетичних цінностей; принцип проблемно-пошукового характеру творів.

8 Проблемы, тенденции и перспективы развития мировой наукиСпособи створення розвивального середовища для компетентної підтримки художньо-естетичної обдарованості старших дошкільників / К. І. Демчик // Проблемы, тенденции и перспективы развития мировой науки : материалы первой Междунар. науч.-практ. конф. (15-17 янв. 2014 г.) / [редкол.: Д. П. Маловецкая (ответ. ред.), И. И. Каратеев, Г. И. Пещеров и др.]. – Донецк, 2014. – С. 12–16.

Стаття присвячена проблемі способів створення розвиваючого середовища для компетентної підтримки художньо-естетичної обдарованості старших дошкільників. Для здійснення професійної допомоги у вдосконаленні художньо-естетичної обдарованості дітей важливо, щоб педагог володів певними професійними якостями, створив основні об’єкти художнього розвиваючого середовища, розробив комплекс завдань пошуково-дослідницького характеру.

9 Зб. наук. праць молодих вчених Вип. 5Сучасне науково-методичне забезпечення процесу ціннісного ставлення до живопису в дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Зб. наук. праць молодих вчених Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), І. М. Конет (відп. ред.), В. С. Кшевецький (відп. секр.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 100–101.

У статті проаналізоване забезпечення процесу ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку програмами, методичними рекомендаціями та різними методичними посібниками.

10 FOLIA COMENIANAВикористання «золотого правила дидактики» Я. А. Коменського для формування естетичної культури особистості / Катерина Демчик // FOLIA COMENIANA : вісник польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського. Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали третьої Міжнарод. інтернет-конф., 6 листоп. 2015 р. / [редкол.: О. П. Муковіз (гол. ред.), Н. В. Бахмат, Р. В. Моцик та ін.]. – Уман, 2015. – С. 43–45.

У статті розкрито основні аспекти використання «золотого правила дидактики» Я. А. Коменського для формування естетичної культури особистості. Розглядається зміст основного завдання наочного навчання, яке не лише сприятиме полегшенню свідомого, осмисленого засвоєння знань учнями, але й розвитку у них різних здібностей, а в зв’язку з цим – органів чуття. Прослідковується рекомендація Я. А. Коменського використовувати у процесі навчання не лише самі предмети, а й картини, копії (репродукції), муляжі, моделі тощо.

11 Зб. наук. праць молодих вчених Вип. 6Українська символіка живопису II пол. XX ст. – поч. XXI ст. як сучасний засіб патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Зб. наук. праць молодих вчених Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), І. М. Конет (відп. ред.), В. С. Кшевецький (відп. секр.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 98–99.

У статті розглянуто роль творів українського живопису II пол. XX ст. – поч. XXI ст. як одного з основних засобів патріотичного виховання старших дошкільників. Рекомендовано низку картин вітчизняних художників, у яких відображені духовні та національні цінності українського народу.

12 Педагогічна освіта Вип 21Наступність у змісті та методиках навчання образотворчого мистецтва між сучасним дошкільним навчальним закладом і початковою школою / І. К. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов, М. С. Вашуленко, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2-2016), ч. 2. – С. 37–42.

У статті розглядаються зміст та методи навчання образотворчого мистецтва у сучасному дошкільному закладі та початковій школі. Запропоновано авторський підхід до використання окремих методів навчання образотворчого мистецтва дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

13 Сучасні тенденції у розвитку науки та освітиОрганізація образотворчої діяльності дошкільників (через призму оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти) / К. І. Демчик // Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (24 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), І. М. Конет (заст. голови), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 27–31.

Статтю присвячено проблемі організації занять з малювання, ліплення, аплікації та конструювання у дошкільному навчальному закладі відповідно до чинного Базового компонента дошкільної освіти. Проаналізовані освітні завдання сучасних діючих програм дошкільної освіти щодо художньо-естетичного розвитку засобами образотворчого мистецтва; запропоновані оптимальні форми організації образотворчої діяльності дошкільників.

14 Сучасні технології початкової освітиХудожньо-естетичне виховання сучасних дітей молодшого шкільного віку засобами найпоширеніших українських народних промислів і ремесел / К. І. Демчик // Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. матер. регіон. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відп. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 54–57.

У статті розглянуті основні аспекти використання народних промислів і ремесел України з метою художньо-естетичного виховання сучасних молодших школярів. Запропоновані форми ознайомлення дітей молодшого шкільного віку з найпоширенішими народними промислами і ремеслами. Висвітлено ряд методичних рекомендацій роботи з народними промислами і ремеслами у сучасній початковій школі.

15 Мистецтво та освітаВіртуальні екскурсії музеями світу / Катерина Іванівна Демчик // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4(86). – С. 18–22.

Автор наголошує на необхідності прилучення дітей молодшого шкільного віку до культурно-мистецьких цінностей світових художніх музеїв. Виокремлює віртуальні екскурсії як сучасний метод ознайомлення з творами митців світового рівня, визначає переваги й недоліки даного методу в роботі з молодшими школярами. Наводить інформацію про різні типи віртуальних екскурсій, які дозволяють широкому колу відвідувачів, не перебуваючи реально у приміщеннях музеїв, поринути у світ мистецьких шедеврів.

Запропоновано варіанти віртуальних екскурсій художніми галереями світу, які мають різну мету, можуть використовуватися в урочній і позаурочній роботі в умовах загальноосвітньої школи.

16 Від творчого педагога до творчої дитини гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиноюЗастосування мультимедійної презентації для ознайомлення дошкільників із програмовими картинами: методичні рекомендації / К. І. Демчик // Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відп. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 95–97.

У статті розглядаються методичні рекомендації з використання мультимедійних презентацій в роботі вихователів дошкільних навчальних закладів. Мультимедійні презентації, впливаючи через зоровий і слуховий канали сприйняття, не тільки формують інформаційну культуру дітей дошкільного віку, а й сприяють підвищенню якості освітнього процесу в ДНЗ на матеріалі образотворчого мистецтва.

17 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторіОзнайомлення дітей з різножанровим живописом у дошкільному навчальному закладі : методичні рекомендації / К. І. Демчик // Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [за заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов. ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 53–59.

У статті розглянуто методи та прийоми роботи з дошкільниками на матеріалі живописних картин різних жанрів (портрет, пейзаж, натюрморт, казково-билинний тощо). Запропоновано найефективніші форми ознайомлення дітей з творами живопису на заняттях у дошкільному навчальному закладі.

18 Гуманітарний простір науки досвід і перспективиУкраїнське народне декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи / Катерина Демчик, Ірина Кляпетура // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали VIII Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 20 січ. 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 8. – С. 90–94.

Статтю присвячено питанню формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Проаналізовані наукові дослідження проблематики залучення дітей до ознайомлення з духовною спадщиною народу України, творами народних майстрів. Здійснено спробу теоретично довести необхідність оволодіння учнями загальноосвітньої школи способами творчого поєднання прекрасного та утилітарного в етнохудожній практиці.

19 Українське суспільство основні виміриШляхи забезпечення успішного навчання дітей образотворчому мистецтву на заняттях з образотворчої діяльності в ДНЗ / К. І. Демчик // Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (25 трав. 2017 р.) / [редкол.: В. Г. Чернець (голова), С. Х. Литвин (заст. голови), С. І. Дичковський та ін.]. – Київ, 2017. – С. 32–34.

У статті розглянуті шляхи забезпечення успішного навчання дітей образотворчому мистецтву на заняттях з образотворчої діяльності в ДНЗ. Автор наголошує, що успіх навчання залежить від правильного визначення його мети і змісту, а також від способів досягнення мети, тобто методів навчання. На всіх етапах заняття з образотворчої діяльності, по можливості, слід вводити творчі, імпровізовані та проблемні завдання. Для успішної організації навчання образотворчому мистецтву дошкільників необхідне створення та дотримання спеціальної системи педагогічних умов, які безпосередньо впливатимуть на розвиток художньої творчості дошкільників.

20 Педагогічна освіта теорія і практика Вип.24Формування мистецької компетентності старших дошкільників засобами ігрових технологій / Катерина Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов, М. С. Вашуленко, В. М. Лабунець (гол. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 24 (1-2018), ч. 2. – С. 235–241.

У статті розглядаються основні підходи фахівців галузі естетичної освіти дошкільників до розвитку творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва. Запропоновано авторські ігрові технології з образотворчості для закріплення практичних умінь, технічних навичок роботи з художнім устаткуванням, зміцнення знань про професію художника, музей як скарбницю мистецьких цінностей.

Сологуб Т. В.,

завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

26774 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар