Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Видатні постаті в історії України ІХ – ХІХ століття

  • 0

Видатні постаті в історії України ІХ – ХІХ століття

Історія України — одна з найбільш бурхливих, тривожних і кривавих серед європейських держав. Періоди «спокою» в ній упродовж останніх двадцяти століть можна перелічити на пальцях, натомість війни, навали чужоземних завойовників, набіги та міжусобиці обчислюються сотнями і тисячами. Історичне становлення нашої країни відбувалося протягом багатьох віків. За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на вільне і незалежне життя.

342660.100112

Українці як нація змогли вижити в пору найтяжчих історичних випробувань і зберегти свою неповторну культуру лише завдяки тому, що серед них із століття в століття з’являлися видатні державні діячі, полководці, мислителі, поети і художники. Ті, хто змінював не лише хід історії, але й свідомість сучасників, хто сіяв добpe насіння людяності, гідності, любові до свого народу, хто зробив вагомий внесок у загальну духовну скарбницю нашої країни й усього людства.

Державці, полководці й ватажки народних виступів любили свою Батьківщину і свій народ, прагнули бачити його щасливим, хоча далеко не кожному з них удавалося втілити свої задуми в життя. Можна не погоджуватися з їхнім баченням світу, політичними поглядами, конкретними діями, проте ми маємо знати і пам’ятати їх, якщо бажаємо осягнути минуле України, адже, оволодіваючи знаннями про історію нашого народу, вчимося дбати про його прийдешнє.

1Іванченко Р. Княгиня Ольга: на перехресті історичних доль / Раїса Іванченко. – Київ : Логос, 2002. – 44 с.

Розвідка відомого українського історика і письменника Раїси Іванченко розглядає з нової державницької точки зору діяльність видатної правительки Києво-руської держави Х ст. княгині Ольги, постать якої упродовж багатьох віків привертала до себе увагу і літописців, і державців, і політиків.

Автор вводить в науковий обіг не лише вітчизняні та європейські джерела, але й новітні наукові дослідження, досить ефективно полемізує зі старими концепціями й оцінками, що викликає довіру до її аналітичних висновків.

2Скляренко С. Володимир : роман / С. Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542 с. : іл.

В романі «Володимир» відомий український письменник С. Д. Скляренко (1901—1962) розповідає про великі й трудні діла, які випали на долю великого князя Володимира, сина Святослава, коли брат ішов на брата, земля на землю та гроза стояла над Київською Руссю. Сторінки особистого життя Володимира і близьких йому людей належать до найбільш хвилюючих в романі, який цікаво та правдиво розповідає про давноминулі часи.

3Толочко П. П. Володимир Святий; Ярослав Мудрий / П. П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996 . – 216 с. : іл.

Дві наймогутніші державні постаті нашої далекої минувшини під досвідченим пером відомого історика являються читачеві у новому освітленні, а їхні діяння і непідвладний часові спадок розкриваються на основі новітніх здобутків української і світової науки.

4Толочко П. П. Ярослав Мудрий / Петро Толочко. – Київ : Альтернативи, 2002. – 272 с.

П. П. Толочко – відомий український історик, археолог, професор, академік НАН України, директор Інституту археології НАНУ, зробив вагомий внесок у розв’язання проблем історії східних слов’ян, Київської Русі та українського середньовіччя.

Книга написана на багатому документальному матерiалi i присвячена життю та дiяльностi видатноого будiвничого Київської Русi князю Ярославу Мудрому. За його князювання для скріплення влади в державі та впорядкування правових та соціальних відносин громадян було укладено збірник законів, так звану Правду Ярослава, що становить найдавнішу частину законів руського права – Руської Правди. За Ярослава Мудрого поширилося і зміцніло християнство в Київській Русі, а також оформилася організаційна структура й церковна ієрархія.

5Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1979. – 185 с. : іл.

У книзі подано життєпис видатного державного діяча, полководця та дипломата Давньої Русі, галицько-волинського князя Данила Галицького. Він присвятив своє життя справі об’єднання східнослов’янських земель, відновленню цілісної давньоруської держави часів свого славного предка Володимира Мономаха. Життєпис створено на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел і є підсумком більш ніж двадцятилітніх досліджень автора. Написаний в науково-популярній формі.

6Мишко Д. І. Северин Наливайко / Д. І. Мишко. – Київ, 1962. – 116 с.

У книзі на підставі великого архівного матеріалу і друкованих джерел дано історико-біографічний на­рис про Северина Наливайка, одного з кращих керів­ників селянсько-козацького повстання на Україні в 1594–1596 рр. проти польсько-шляхетського панування. У книзі висвітлюється: виступ селян і козаків на чолі з С. Наливайком на Брацлавщині, похід у Мол­давію і Білорусію, битва в урочищі Гострий Камінь і Солоницька битва. В описі цих подій широко пока­зана героїчна діяльність С. Наливайка, як організато­ра і керівника мас. У заключному розділі книги дано характеристику образу С. Наливайка в художній літе­ратурі та народній творчості.

7Гуржій О. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 192 с. : іл.

У науково-популярній книзі висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця XVI – перших десятиліть XVII століття Петра Конашевича-Сагайдачного. Показано роль запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином.

8Смолій В. А. Богдан Хмельницький : соціально-політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ : Либідь, 1995. – 624 с.

На строго документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький — гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина — всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі.

Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана.

9Мицик Ю. А. Гетьман Іван Виговський / Ю. А. Мицик. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 84 с.

Спеціальне дослідження біографії видатного українського державного та політичного діяча, гетьмана України Івана Виговського (1616–1664) ґрунтується на широкому колі джерел, у тому числі виявлених в архівосховищах України, Польщі, Росії та інших країнах, що дало змогу значно повніше висвітлити життєвий шлях І. Виговського, його військово-політичну та дипломатичну діяльність, переглянути застарілі оцінки щодо важливих моментів політичної біографії гетьмана.

Маслійчук В. Кошовий отаман Іван Сірко / Володимир Маслійчук, Юрій Мицик. – Київ, 2007. – 76 с.

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про одного із найвідоміших козацьких воєначальників, кошового Запорізької Січі, харківського козацького полковника Івана Сірка (? – 1680). Простежено походження видатної постаті, військове мистецтво Івана Сірка, життєвий шлях полководця. Висвітлюється ставлення отамана до татар, стосунки Івана Сірка з родиною, значення імені кошового для нащадків.

11Смолій В. А. Петро Дорошенко : політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков – Київ : Темпора, 2011. – 632 с.

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

12Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький; передм. В. М. Горбця. – Київ : Україна, 2003. – 240 с. : іл.

Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга «Гетьман Мазепа та його доба» є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.

У додатках вміщено документальні свідчення епохи: універсали І. Мазепи, донесення гетьмана царю, листи різним особам тощо.

13Чухліб Т. Пилип Орлик / Тарас Чухліб. – Київ, 2008. – 64 с.

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції (5 квітня 1710 р.) Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.

14Гуржій О. Іван Скоропадський / Олександр Гуржій. – Київ : Альтернативи, 2004. – 312 с. : іл.

В праці зроблено спробу проаналізувати постать гетьмана Івана Скоропадського через призму тогочасної внутрішньої ситуації в країні, показати,  якими методами І. Скоропадський прагнув зберегти автономію, як очолював війни і походи проти військ Польщі, Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, І. Скоропадського та запорожців.

15Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ, 2009. – 64 с.

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про визначного українського гетьмана Павла Полуботка, мученицька смерть якого в казаметах Петропавлівської фортеці за українські інтереси поставила його в один ряд із найшановнішими нашими гетьманами Богданом Хмельницьким, Петром Дорошенком, Іваном Мазепою. Простежено походження роду Полуботків, родинні зв’язки майбутнього наказного гетьмана, господарську й політичну діяльність. Відображено самовіддане протистояння Павла Полуботка з Малоросійською колегією та Петром І проти політики Петербургу, спрямованої на ліквідацію Гетьманату.

16Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Борис Крупницький ; передм. В. М. Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288 с. : іл.

Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу (1654 – 1734), непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому господареві. 

Виставку підготувала:

Биковська В. Ф., завідувач сектором читального залу історичного факультету

8847 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар