Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тиждень права в Україні

  • 0

Тиждень права в Україні

Відповідно Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Рішення Уряду ставить за мету забезпечити реалізацію конституційних прав громадян щодо знання своїх прав та обов’язків. Проведення відповідних заходів дозволить консолідувати зусилля та поєднати цілі державних органів, приватних та громадських інституцій у напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, позитивно впливатиме на правову інформованість населення з питань прав людини, стане національною правовою традицією. Очікується, що виконання цих завдань додасть позитивного іміджу Україні на міжнародному рівні та сприятиме входженню України як правової держави до європейської спільноти.

У 2018 році Всеукраїнський тиждень права передбачає проведення протягом 10-14 грудня ряду інформаційно-роз’яснювальних заходів. З цією метою пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку книг, наявних у фонді центрального абонементу бібліотеки.

Конституція УкраїниКонституція України. – Харків : ППФ Поліграфіст, 2013. – 64 с.

Конституція України зі змінами від 01.02.2011.

В Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства УКРАЇНИ. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Конституція України для школярівКонституція України для школярів. – Київ : Преса України, 1998. 62 с.

Дорогий старшокласнику! Як громадянин України ти живеш у складний, але незвичайний час. Йде становлення твоєї держави. Формується нове демократичне суспільство. Ці процеси нелегкі, сповнені часом невпевненості перед викладом нового і незвіданого. Та вкрай необхідний крок нами зроблено — прийнято Конституцію України. Як Книгу Українського Буття та Майбуття. Знай і пам’ятай наш основний закон. Усвідом себе гідним громадянином української незалежної держави, а, отже, і вершителем власної Долі.

Кульчицький В.С. Історія держави і права УкраїниКульчицький В. С. Історія держави і права України / В. С.Кульчицький, М.І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

У навчальному посібнику висвітлено історію держави і права України, їх витоки та розвиток. Значна увага приділяється праву стародавньої Української держави, особливостям права Галицько-Волинської Русі, виникненню українського козацтва тощо. Матеріал охоплює період від 17 ст. до н. е. і до наших часів, періоду творення правової основи незалежної Української держави.

Для студентів вузів, юридичних та історичних факультетів і всіх, хто цікавиться історико-правовим розвитком Української держави.

Ортинський В.Л. Основи права України (2005)Основи права України / за ред. В. Л. Ортинськогою. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Львів : Оріяно-Нова, 2005. – 366с.

Використовуючи чинне законодавство, публікації вітчизняних вчених, автори аналізують галузі права України: конституційне, цивільне, підприємницьке, трудове, сімейне, екологічне, кримінальне, адміністративне та інше. Розглянуто систему правоохоронних органів та судочинства сучасної України.

Для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та широкого кола читачів.

Погорілко В.Ф. ПравознавствоПогорілко В. Ф. Правознавство / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – Київ : Каравелла, 2011. – 592 с.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права. До кожної теми наведені запитання для самостійної перевірки знань. Матеріал підручника викладено в доступній для сприйняття формі.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, абітурієнтів юридичних закладів освіти, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв.

Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних данихПорівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. – Київ : Тріумф, 2006. – 256 с.

Ця книга містить порівняльний аналіз законодавства України та законодавства Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних. У виданні публікуються переклади законодавчих актів ЄС стосовно цієї теми.

Кондратьєва Р.І. ПравознавствоПравознавство : навч. посібн. / за ред Р. І. Кондратьєва. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. – 375 с.

Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів з юридичної спеціальності, з урахуванням останніх змін в законодавстві, зокрема нових Кримінального, Сімейного і Бюджетного кодексів, Закону України “Про судоустрій України” та інших основоположних нормативно-правових актів. В навчальному посібнику розглядаються питання теорії та історії держави і права, конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, трудового, екологічного та інших галузей матеріального і процесуального права.

Правознавство (за ред. В.В. Копєйчикова)Правознавство : навч. посібн. / за ред. В. В. Копєйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 700 с.

У посібнику у формі доступних лекцій дається історія виникнення держави і права , розкриваються поняття держави, права, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглядаються основи таких галузей права як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, соціальне, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне та чинної системи правоохоронних органів.

Хоптяр Ю.А. Основи праваХоптяр Ю. А. Основи права : (курс лекцій). – Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2002. – 283 с.

Дане видання рекомендується широкому загалу: студентам, вчителям та викладачам історії та права, учням загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, усім, кому небайдужий державотворчий процес України.

Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі.

Хоптяр Ю.А. Основи правознавстваХоптяр Ю. А. Основи правознавства / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2206”, 2011. – 296 с.

Дане видання рекомендується широкому загалу: студентам, вчителям та викладачам історії та права, учням загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, усім, кому небайдужий державотворчий процес України.

Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі.

Хрестоматія з правознавстваХрестоматія з правознавства : зб. норм. док. / уклад. І. П. Козінцев, Л. М. Козаченко. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 704 с.

Збірник вміщує чинні нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних, правоохоронних питань, прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб, а також правові джерела нашої спадщини.

Він може бути цікавим для викладачів і студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів, для практичних працівників, які застосовують законодавство, для осіб, які починають займатися бізнесом, а також для всіх, хто хоче бути інформованим з питань держави і права.

ГАЛУЗІ ПРАВА

Колпаков В.К. Адміністративне право УкраїниКолпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

Підручник розкриває зміст норм Загальної та Особливої частин Адміністративного права України. Загальна частина розглядає норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення його суб’єктів, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління. В Особливій частині розглядаються питання щодо виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів з управління народним господарством, адміністративно-політичною та соціально-культурною сферами.

Розрахований на студентів, професорсько-викладацький склад. Стане у пригоді науковцям, працівникам правоохоронних органів, суду, прокуратури тощо.

Підопригора О.А. Право інтелектуальної власностіПраво інтелектуальної власності : академ. курс / за ред. О. А. Підопригора. – Київ : Видавничий дім ЮРЕ, 2004. – 670 с.

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.

Цей підручник слугуватиме надійним джерелом відповідних навчальній програмі знань не лише студентам, а й широкому колу читачів.

Гладун З.С. Основи конституційного права УкраїниГладун З. С. Основи конституційного права України / З. С. Гладун, М.Г. Федчишин. – Тернопіль : СМП “Астон”, 2001. – 463 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Журавський В.С. та ін. Конституційне право УкраїниКонституційне право України : підручник / за ред. В. С. Журавського. – Київ : Вид. Дім ЮРЕ, 2002. – 544 с.

У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організації, засобів масової інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються конституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інших навчальних закладів.

Конституційне право України  хрестоматіяКонституційне право України : хрестоматія / упорядн. В. С. Журавський. – Київ : Вид. Дім ЮРЕ, 2004. – 884 с.

У хрестоматії даються основоположні нормативно-правові акти з конституційного права України на сучасному етапі державотворення. Акти розташовані згідно з темами навчального курсу, що викладається у вищих навчальних закладах України. Особлива увага приділяється актам щодо забезпечення громадянських і політичних прав і свобод людини і громадянина, конституційно-правовому статусу особи, організації і діяльності органів державної влади України.

Хрестоматія з конституційного права розрахована на студентів і викладачів юридичних та інших вищих навчальних закладів, технікумів, депутатів, працівників державного апарату.

Молодован В.В. Конституційне правоМолодован В. В. Конституційне право : опорні конспекти / В. В. Молдован, В. Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272 с.

У навчальному посібнику викладається коротка історія Конституційних актів України, починаючи з Конституції Пилипа Орлика (1910 р.). подається Конституція 1996 року в сферах, учителів, студентів різних факультетів та всіх, хто цікавиться конституційним правом України.

Копєйчикова В.В. Основи конституційного права УкраїниОснови Конституційного права України : підручник / за ред. В. В.Копєйчикова. – Київ : Юнірком Інтер, 1999. – 287 с.

У підручнику розкриваються соціально-правова природа конституції, її специфіка як акта прямої дії. Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові поняття та терміни. Структурно підручник побудований за змістом Конституції України. В ньому чітко розмежовуються логічні зв’язки, вислідковується система конституційних стримань і противаг, конкретизуються питання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, проведення виборів і референдумів, роз’яснюється компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правосуддя.

Підручник розрахований на викладачів та студентів вищих навчальних закладів неюридичного фаху, а також на широке коло осіб, що цікавляться правовими знаннями.

Погорілко В.Ф. Конституційне право УкраїниПогорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с.

У підручнику системно висвітлено основні положення курсу “Конституційне право України”: питання загальної теорії конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини і громадянина, форм безпосереднього народовладдя та організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями конституційного права україни.

Пилипенко П.Д. Трудове право УкраїниТрудове право України : академ. курс : підручник / за ред. П. Д. Пилипенка. – Київ : Видавничий дім ЮРЕ, 2004. – 536 с.

У підручнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих гавчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим правом.

Цивільне право України. Том 1Цивільне право України : академ. курс. У двох томах. Т. 1. Загальна частина. – Київ : Видавничий дім ЮРЕ, 2004. – 520 с.

Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України.

У першому томі висвітлюються загальні положення щодо цивільного права, вчення про цивільне правовідношення, проблеми здійснення і захисту цивільних прав, цивільно-правової відповідальності. Значну увагу приділено особистим немайновим правам, правочинам, представництву і довіреності, строкам і позовній давності в цивільному праві. Розглядається вчення про особи в цивільному праві, зміст і сутність права власності, речових прав. Аналізується право інтелектуальної власності, зобов’язальне право (загальні положення), спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Цивільне право України. Том 2Цивільне право України : академ. курс. У двох томах. Т. 2. Особлива частина. – Київ : Видавничий дім ЮРЕ, 2004. – 408 с.

Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України,зокрема нового Цивільного кодексу України.

Другий том присвячений окремим видам зобов’язань, до яких належать: договір купівлі-продажу, договір міни, договір ренти, договір довічного утримання (догляду), договір найму (оренди), договір лізингу, договір позички, договір підряду, договір про надання послуг, договір перевезення та транспортного експедирування, договір зберігання, договір страхування, договір доручення, договір комісії, договір управління майном, договори позики, кредиту, банківського вкладу, зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договір комерційної концесії (франчайзинг), зобов’язання щодо спільної діяльності, договір простого товариства, зобов’язання з односторонніх дій, позадоговірні зобов’язання (делікатні зобов’язання і зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави).

Оскільки до договорів поставки, контрактації сільськогосподарської продукції і постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу згідно з ЦК України застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а особливості регулювання визначаються окремими законами, ці договори розглядаються лише у світлі загальних положень про вказані договори, що встановлені ЦК України.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

32052 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар