«Україна – ЄС: реалії та перспективи»

«Україна – ЄС: реалії та перспективи»

Вольтер сказав: «Моя любов до Вітчизни не примушує мене заплющувати очі на досягнення іноземців. Навпаки, чим більше я люблю Вітчизну, тим більше намагаюся збагатити мою країну скарбами, здобутими не з її надр». Ми не можемо не погодитись з цією думкою. Щоб рухатися вперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати та поважати своїх сусідів. А ще, вивчати їх досвід розбудови громадянського суспільства. Наш народ із його культурною спадщиною достойний зайняти гідне місце в Європі. Ми за європейський вектор розвитку інтеграції нашої держави.

Європейська інтеграція – це соціально-економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав, посилення всебічної взаємозалежності цих держав, передусім, в економічному, політичному житті, культурі, освіті. Держави ЄС спільно працюють заради миру та процвітання.

Основа стосунків Україна – ЄС базується на Угоді про партнерство, яку було підписано ще у 1994 році. Вона підкреслю повагу до основних спільних цінностей як основи для співробітництва. Угода регулює політичні, економіічні та культурні відносини між Україною та державами ЄС.

У 2005 році був прийнятий План дій Україна – ЄС. Цей план охоплює ключові сфери, такі як політична реформа, торгівля, енергетика, транспорт, соціальна сфера.

У 2007 році ЄС та Україна поглибили політичну співпрацю щодо демократії, прав людини.

Відносини Євросоюзу і України досить інтенсивні. ЄС зараз і в майбутньому планує сприяти торгівлі та залученню інвестицій в Україну. А також розвивати зону вільної торгівлі. Тому, укладено чимало окремих угод в галузі торгівлі, технології транспорту та енергетики. Завдяки такій співпраці Україна зможе зміцнити стабільність та безпеку, покращити добробут своїх громадян.

Отже, план дій Україна – ЄС поширюється на ключові сфери: політичний діалог, торгівлю, правосуддя та внутрішні справи, інформаційне суспільство й охорону довкілля, а, також, на соціальну політику та культурно-освітні контакти між людьми. Аспекти цих відносин охоплюють практично кожен куточок повсякденного життя українців.

Пропонуємо Вашій увазі огляд актуальної літератури про реалії та перспективи розвитку дипломатичних відносин України з Євросоюзом, яка знаходиться в фондах центрального абонементу:

1. Газін В. П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика : монографія / В. П. Газін. – Київ : Слово, 2009. – 424 с.

Книга порушує проблеми, які сьогодні турбують людство. Значна увага приділяється ролі й місцю України в європейській системі міжнародних відносин. А також аналізується широкий спектр проблем сучасності.

2. Газін В. П. Україна і світ : навчально-методичний посібник для студ. історичного ф-ту / В. П. Газін. – Кам`янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2009. – 50 с.

Даний посібник висвітлює важливі події новітньої історії України, що спричинили небезпечні виклики внутрішнього характеру. Особливу увагу звернуто на зовнішнього-політичну діяльність держави, входження її в світову політику та пошук європейського партнерства.

3. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : навчальний посібник / Б. І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2004. – 248 с.

У навчальному посібнику розглядаються правові аспекти дипломатичної служби в Україні. Аналізуються поняття сучасних дипломатичних відносин України з країнами Євросоюзу.

4. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навчальний посібник. Ч. 1. / Л. Дещинський, А. Панюк. – Київ : Бескид Біт, 2002. – 224 с.

Особливість данного видання полягає в тому, що в ньому розглянуто міжнародні зв`язки України від найдавніших до часів входження її в історію СРСР. Висвітлено важкий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності.

5. Зінченко А. А. Історія дипломатії від давнини до нового часу : навчальний посібник / А. Зінченко. – Київ, 2005. – 560 с., іл.

В книзі розглядається ідеологія зовнішьої політики та міжнародно-політичні передумови найважливіших міждержавних договорів та союзів.

6. Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків: історія і сучасність : збірник наукових праць / під ред. О. М. Завальнюка, О. В. Савчука. – Кам`янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2004. – 188 с.

7. Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків: історія і сучасність : збірник наукових праць / під ред. О. М. Завальнюка, О. В. Савчука. – Кам`янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 320 с.

У цих наукових збірниках вміщенко доповіді, виголошені на Міжнародних науково-практичних конференціях «Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків», що відбувалися в 2003 та 2006 роках. Вони відтворюють місце та роль нашого старовинного міста в минулому та сучасному, а, також, його участь в українсько-європейських зв`язках.

8. Мадіссон В. В. Політологія міжнародних відносин : навчальний посібник / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 176 с.

В цій книзі трактується соціальна природа міжнародних відносин, роль політики як фактора державотворення, основні закономірності світової політики.

9. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ століття : курс лекцій / М. Й. Марущак. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 304 с.

Курс лекцій висвітлює історію дипломатії 20 століття, періоду двох світових воєн, взаємовідносини соціалістичної системи з соціалістичними державами. Приділяється увага дипломатії незалежної України після 1991 року.

10. Міжнародне право: основні галузі : підручник / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – Київ : Либідь, 2004. – 816 с.

У даному підручнику аналізуються основні галузі сучасного міжнародного права, звертається увага на міжнародні договори, зовнішні відносини України з країнами світу.

11. Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : науково-методичний збірник / під ред. В. М. Федорчука. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 344 с.

Збірник розглядає іноваційні основи формування вищої освіти в контексті європейського виміру, проблеми взаємодії національних культур, європейська стратегія якості.

12. Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / за ред. М. Іншина. – Київ : Центр учбової л-ри, 2007. – 304 с.

Запропоноване наукове видання містить комплексне дослідження правового регулювання продовольчої безпеки в Євросоюзі та Україні. Окрема роль присвячується контролю за якістю продовольчих товарів та вимогам до гігієни харчування.

13. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг у Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз / за ред. Ю. Безручко, Н. Пацурія, О. Бєлової. – Київ : Центр учбової л-ри, 2007. – 196 с.

Характерна ознака даного видання полягає в тому, що воно представляє собою порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Євросоюзу. Висвітлюються аспекти страхування життя, маркетингу, фінансових послуг, а, також, надано рекомендації з адаптації законодавства України вимогам Європейського Союзу.

14. Сфера зв`язку та інформаційних технологій в Європейському союзі та в Україні: особливості правового регулювання / за ред. О. М. Музичук. – Київ : Центр учбової л-ри, 2007. – 156 с.

Науковий посібник досліджує принципи регулювання комунікації в ЄС та в Україні, розглядає роль та функції регуляторних органів у цій сфері, правила конкуренції та інші важливі аспекти правового регулювання. Окрему увагу присвячено захисту прав споживачів.

15. Терещенко Ю. І. Україна: європейський світ: нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця XVI століття : навчальний посібник / ред. П. Коротич. – Київ : Перун, 1996. – 496 с.

У книзі показується спільне та відмінне у розвитку суспільно-політичних відносин та культурного процесу в країнах Західної Європи і в Україні. Важливим аспектом викладу є проблема соціокультурної та політичної орієнтації України.

16. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття : навчальний посібник / за ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2004. – 468 с.

Навчальний посібник висвітлює роки і місце України в міжнородних відносинах 20 століття. Значна увага приділяється аналізу зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку.

17. Філософсько- методологічні засади підвищення якості вищої освіти в Україні: європейський вимір : колективна монографія / авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. Горбунова та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 220 с.

В монографії розглядається якість освіти в контексті входження України в європейський освітній простір. В умовах глобальних змін сучасна формула якісної освіти виглядає як «навчання перевчатися».

18. Чекаленко Л. Л. Зовніщня політика України : підручник / Л. Д. Чекаленко. – Київ : Либідь, 2006. – 712 с.

В підручнику розглянуто проблемні питання України. Висвітлено проблеми, пов`язані зі становленням і розвитком зовнішньої політики України, що покликана формувати високий політичний, економічний та інформаційний імідж розвинутої європейської держави.

19. Шепелєв М. А Теорія міжнародних відносин : підручник / перед. Д. Табачника. – Київ : Вища школа, 2004. – 622 с.

Підручник містить аналіз теоретичних засад, сутності принципів основних тенденцій і закономірностей розвитку міжнародних відносин. Значну увагу приділено геополітичному та цивілізаційному вимірам міжнародних відносин.

 

Шановні користувачі! Використання запропонованих нами джерел допоможе Вам при навчанні, написанні наукових робіт, збагатить інтелектуальний розвиток. Будемо раді, якщо ця література зацікавила Вас.

І. Л. Озімовська,
провідний бібліотекар центрального абонементу
та відділу зберігання фондів.