Людвігу Октав’яновичу Сморжевському – 65!

Людвігу Октав’яновичу Сморжевському – 65!

Короткий біографічний нарис

Людвіг Октав'янович

Людвіг Октав’янович Сморжевський народився 19 березня 1949 року в селі Шебутенці Новоушицького району Хмельницької області.

У 1966 році закінчив середню школу з золотою медаллю і вступив на фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1970 році. За направленням працював два роки вчителем математики в Красносельський восьмирічній школі Володимирецького району Рівненської області. З травня 1972 року по червень 1973 року проходив дійсну військову службу на військовому кораблі Чорноморського флоту. З 15 серпня 1973 року почав працювати вчителем математики Хребтіївської восьмирічної школи Новоушицького району Хмельницької області і у вересні цього ж року був запрошений на посаду асистента кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, де працював до 1 вересня 1975 року. З 1 вересня 1975 року по 1 вересня 1978 року навчався в цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР по спеціальності 13.00.02 – методика викладання математики.

З 1 жовтня 1978 року почав працювати асистентом кафедри математики в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту. У квітні 1979 року успішно захистив дисертацію «Логічна структура шкільного курсу планіметрії – основа розвитку мислення учнів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У цьому дослідженні зроблена цікава спроба обгрунтувати вимоги до змісту навчального матеріалу та послідовності тем у шкільних підручниках з геометрії. Автор виділяє такі критерії до побудови шкільного курсу геометрії:

 1. Навчальний матеріал бажано викладати таким чином, щоб забезпечити наступність, дедуктивну та логічну послідовність.
 2. Відбір понять та перелік їх основних властивостей мусить забезпечити доступність викладу для учнів відповідного віку.
 3. Нові поняття курсу повинні містити можливість їх генетичного введення та практичної мотивації потреби.
 4. Дедуктивні обгрунтовання повинні виступати, як засіб підтвердження, або спростування емпірично підмічених фактів.
 5. Курс планіметрії повинен становити цілісну систему понять й суджень, пов’язаних ієрархічними відношеннями.
 6. Зміст курсу геометрії бажано доповнити системою задач, з допомогою яких можна було б забезпечити усвідомлення засвоєння основних понять курсу. Задачі та вправи повинні розкривати практичне значення геометричних знань та комплексне використання теорем.

Автор зумів не тільки показати, як визначити оптимально логічну структуру шкільного курсу, але і як за допомогою згаданих критеріїв провести співставлення і оцінку багатьох поширених на той час шкільних підручників.

18 червня 1979 року Людвіг Октав’янович Сморжевський був прийнятий на посаду старшого викладача кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Читав лекційний курс з методики викладання математики, проводив практичні і лабораторні заняття з цього курсу, керував педагогічною практикою студентів та написанням дипломних робіт.

З 13 лютого 1981 року по 21 березня 1991 року працював деканом фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. За 10 років роботи деканом значно зросла матеріально-технічна база факультету, багато випускників успішно закінчили аспірантуру, захистили кандидатські дисертації і почали працювати на факультеті.

З 30 серпня року Людвіг Октав’янович Сморжевський працює доцентом кафедри геометрії і методики викладання математики спочатку Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, а з 24 липня 1997 року – доцентом педагогічного університету.

Крім курсу “Методика викладання математики” читає “ Елементарна математика”, спецкурс “Позакласна робота з математики”, керує написанням магістерських робіт з методики викладання математики. Його педагогічна діяльність відрізняється високим професіоналізмом, глибоким знанням предмета, поєднанням в собі вимогливості і доброзичливості. Майстерність викладання Людвіга Октав’яновича Сморжевського, його висока загальна і педагогічна культура позитивно впливають на формування професійних якостей колег і майбутніх учителів.

Велику увагу приділяє підвищенню кваліфікації вчителів математики, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду. Постійно читає лекції і проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики Хмельницької області, які функціонують на базі педагогічного університету, організує і проводить науково-практичні конференції з участю цих вчителів, на яких вони діляться власним досвідом і досвідом своїх колег.

Педагогічна діяльність Людвіга Октав’яновича не обмежується тільки рамками університету. Він часто відвідує уроки вчителів-новаторів математики Хмельницької області, вивчає їх педагогічний досвід, який доводить до відома студентів. Керує науковою роботою учнів загальноосвітніх навальних закладів, які навчаються в Малий академії наук.

Успішно займається науково-дослідною роботою. Керує студентським науковим гуртком “Актуальні питання методики викладання математики”, на заняттях якого студенти і магістранти набувають першого досвіду науковця, звітують про свої наукові здобутки, ставлять і розв’язують науково-методичні завдання, апробують результати, одержані в процесі роботи над дипломними і магістерськими роботами.

Під керівництвом Людвіга Октав’яновича Сморжевського на кафедрі геометрії і методики викладання математики постійно функціонує методичний семінар, на якому члени кафедри розглядають важливі питання методики викладання математики в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.

Доцент Людвіг Октав’яновича Сморжевський є членом редакційної колегії збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: дидактика дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей, який видається з 1993 року і включений до переліку ВАКУ наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

Бере активну участь у різноманітн6их конференціях з питань вдосконалення математичної освіти, зокрема:

 1. Конференція молодих вчених “Психолого-педагогічні проблеми навчально-виховного процесу” (1977 р., м. Київ).
 2. Республіканська наукова конференція “Проблема дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук” (1977 р., м. Київ).
 3. Республіканська науково-практична конференція “Розвиток пізнавальної самостійності учнів молодших і середніх класів у процесі навчання математики” (1977 р., м. Кривий Ріг).
 4. Республіканська науково-практична конференція “ Наукові основи підвищення ефективності і якості роботи загальноосвітньої школи”(1977 р., м. Чернігів).
 5. Республіканська науково-практична конференція “Шляхи дальшого вдосконалення науково-технічної творчості учнівської і студентської молоді і вивчення основ інформатики і обчислювальної техніки в світлі вимог реформи загальноосвітньої і професійної школи” (1986 р., м. Тернопіль).
 6. Республіканська науково-практична конференція “Уроки математики сьогодні і завтра” (1988 р., м. Дрогобич).
 7. Міжвузівська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні проблеми науково-технічної творчості учнів” (1990 р., м. Ніжин).
 8. Міжвузівська науково-практична конференція “Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі” (1990 р., м. Київ).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти” (2000 р., м. Дрогобич).

З 2004 року працює на кафедрі диференціальних рівнянь і геометрії. З 2006 року на кафедрі диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Людвіг Октав’янович Сморжевський опублікував понад 50 друкованих праць, серед них 10 методичних та 7 навчальних посібників. Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту. Ними користуються учні 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і студенти вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації. В посібниках підібрані задачі прикладного змісту за рівнями знань (нижчий, оптимальний, вищий) з урахуванням особливостей підготовки учнів. Задачі відповідають діючій програмі з алгебри і початків аналізу та мають фізико-технічну спрямованість. Розроблено кросворди з усіх математичних дисциплін для кожного класу відповідно до програми Міністерства освіти України. Розроблені матеріали допоможуть вчителям проводити уроки систематизації і узагальнення вивченого матеріалу з математики. Навчальні посібники присвячені переходу загальноосвітніх навчальних закладів на чотирьох-рівневе навчання і 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів. В посібниках подано дидактичні матеріали та тематичні перевірочні роботи для рівневого навчання курсу планіметрії в 7–9 класах та курсу стереометрії в 10–11 класах, подано основні означення, теореми та формули курсу математики загальноосвітньої школи, програму з математики. Посібники адресуються вчителям математики, учням загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та студентам вищих навчальних закладів Iта II рівнів акредитації, для вступників до вищих навчальних закладів. За успіхи в навчальній, науковій та виховній роботі доценту Людвігу Октав’яновичу Сморжевському неодноразово оголошували подяки, нагороджували грошовими преміями. 18 вересня 1997 року Людвіг Октав’янович нагороджений Почесною грамотою міністерства освіти України, за багаторічну сумлінну працю по підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів для установ і закладів освіти України та плідну науково-педагогічну діяльність, знаком «Відмінник освіти України» в 2002 році.


Виставка складається з таких розділів:

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

Статті у наукових фахових виданнях

Про Сморжевського Л. О.


Виставку підготувала:

В.А. Шевчук,

зав. сектором абонементу фізико-математичного факультету