НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ)

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ)

1. Академічна “Історія української літератури” в 10 томах : (матеріали засідань науково-редакційної комісії, “Круглих столів”, інших наукових обговорень та плани томів). – Київ : Фенікс, 2005. – 162 с.

У цій книжці зібрано матеріали обговорень, які відбувалися впродовж останніх двох років в Академії наук, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, на різних наукових зібраннях та «круглих столах» і були присвячені питанням створення нової «Історії української літератури» від давнини до сучасності. Від перших окреслень концепції цієї фундаментальної колекції в 10 томах, означення її методологічних та інтерпретаційних принципів і засад, основоположних наскрізних проблем до виявлення вже в процесі писання роботи дискусійних і спірних моментів, актуальних аспектів і «вузьких місць» – усе це та багато іншого так чи так, виразно чи в першому наближенні розглядалося на спеціальних форумах науковців столиці та інших міст України.

Адресована дослідникам літератури, зокрема з численних кафедр українських ВНЗ, книжка має на меті викликати їхні зустрічні роздуми й пропозиції, які можуть прислужитися створенню нової історії української літератури, яке триває.

2. Актуальні проблеми сучасного віршознавства : зб. наук. пр. конференції, присвяч. ювілеєві д-ра філолог. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 278 с.

До видання увійшли статті учасників Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасного віршознавства». У збірнику вміщено праці, які відображають різні аспекти історії й теорії українського віршування від XVIII ст. до сучасного етапу його розвитку.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков ; Межрегиональная Академия управления персоналом. – 2-е изд., исправ. – Киев : МАУП, 2004. – 213 с. : ил.

В пособие рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательной деятельности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы эмпирического и теоретического уровней познания, а также методика и технология их практического использования в научно-исследовательной и практической деятельности.

Для аспирантов, преподавателей и студентов, специализирующихся в области экономики, менеджмента, социологии, социальной работы, психологии, политологии, правоведение и культурологи, а также для всех, кто интересуется актуальными вопросами современной логики и методологии научного исследования.

4. Безручко І. Там, де тече Дністер : легенди, перекази, прислів’я та приказки, провісники погоди, нотатки книголюба / Іван Безручко. – Городок : Бердихів край, 2010. – 143 с.

У Кельменцях живе відомий український фольклорист Іван Безручко. Працюючи лікарем – терапевтом Кельменецької районної лікарні, він, спілкуючись з багатьма людьми, принагідно записував фольклорні матеріали. В час відпусток ходив селами, збирав мудрість народу, публікував. Тепер у нього досить вагомий доробок.

Фонд записів Івана Безручка налічує близько десяти тисяч прислів’їв та приказок, понад тисячу пісень, кілька сотень легенд і переказів, казок, народних оповідань, бувальщин, усмішок, загадок, рецептів народних страв і медичних порад, місцевих прикмет, діалектних і топонімічних матеріалів. Багато з них оприлюднено в різних періодичних виданнях і відомих збірниках, у багатьох томах заснованої Максимом Рильським бібліотеки «Українська народна творчість».

5. Боднар І. Є. Програма та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики : навч.-метод. посіб. / І.Є. Боднар ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Потапов, 2008 .– 83 с.

Посібник містить програму та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мови (російська, англійська) та література. Його створено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Мета посібника – сприяти поглибленню теоретичних знань, удосконаленню практичних знань, удосконаленню практичних умінь і навичок з сучасної російської літературної мови.

Призначений для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

6. Гарасим Т. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах : монографія / Тетяна Герасим. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 162 с.

У дослідженні Т. Гарасим вперше в українському літературознавстві здійснено порівняльний аналіз літературного явища роману ініціацій, що виступає своєрідним «містком» від дитячого до дорослого читання, у трьох різних національним літературах; виявлено генезу і типологічні особливості роману ініціації; на матеріалі художніх творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла визначено чинники, що впливають на специфіку конструювання образів головних героїв романів українського, польського та американського письменників і зв’ясовано роль і художній потенціал використання ритуальної символіки та міфопоетики у сучасній літературі для молоді.

Прислужиться історикам літератури, літературним критикам, викладачам, студентам, учителям-філологам, а також усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасного літературного процесу.

7. Гнатюк М. Часові меридіани, або за хвилину до завтра / Марина Гнатюк. – Кам’янець-Подільський : Радогость, 2013. – 56 с.

Збірка «Часові меридіани, або за хвилину до завтра» – не просто політ думок, почуттів, спостережень. Кожен твір у ній – зафіксований кадр, зупинена мить, зловлене на півподиху почуття, що розсипає на папір мереживо слів, візерунки емоцій, діаграми переживань. Деякі сюжети абсолютно щирі та немов відірвані від серця композиції. Саме тому ця збірка стала здійсненням однієї з найзаповітніших мрій її автора.

8. Горбатюк В. З-під трави забуття. Подільські шляхи українських письменників / Василь Горбатюк .– Хмельницький : [б.в.], 2011. – 221, [2] с.

Нова книга подільського письменника Василя Горбатюка розповідає про письменників, літературознавців, дослідників народної творчості, на долю яких випали переслідування й арешти, смертні вироки і викреслення з історії народу. На основі архівних документів, спогадів, давніх видань і нових досліджень, мов з-під трави забуття, автор воскрешає забуті й невідомі нашим сучасникам імена митців, чиє життя і творчість пов’язані з Подільським краєм, веде читача крутими дорогами тих, хто віддано служив українському Слову.

9. Гризун А. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011 .– 356 с.

У монографії на широкому фактичному матеріалі вперше у вітчизняному літературознавстві розроблено і висвітлено генезу, історію та теорію рідкісного поетичного явища – такого, як суггестивна лірика.

Для студентів, аспірантів, докторантів і викладачів філологічних спеціальностей вишів, літературознавців і віршознавців.

10. Гризун А. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії) : навч. посіб. / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2007. – 135 с.

У навчальному посібнику на широкому фактичному матеріалі простежується проблематика і утвердження філософічності в сучасній українській ліриці. Так само визначені напрями подальшої еволюції складної системи, знайдені пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів, що вже засвоїли винятково цікавий жанр. Розглядаються особливості поетики філософської лірики та художні засоби втілення філософічності.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів та учнів гімназії і ліцеїв з поглибленим вивченням сучасної української літератури, а також тих, хто цікавиться проблематикою сучасної української поезії.

11. Дужий П. Степан Бандера – символ нації : ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН. Ч.2 / Петро Дужий. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 1997.– 383 с.

Оцей ескізний, популярно складений, нарис про життя і діяльність Провідника ОУН Степана Бандери на тлі національно-визвольної боротьби українського народу присвячений світлій його пам’яті та всіх Борців за волю і державну суверенність України.

Кожний розділ цього нарису являє собою конспективну статтю.

Праця розрахована на найширші читацькі кола.

12. Жуков А. В. Лексико-фразеологический словарь русского языка : более 1400 фразеологических единиц / А. В. Жуков. – Москва : Астрель : АСТ, 2003. – 603, [1] с.

В словаре описано более 1400 фразеологических единиц.

Словарная статья делится на две части: собственно фразеологическую и лексическую. В собственно фразеологической части даются толкования значений, грамматическая и стилистическая характеристика фразеологизма, описывается его синтаксическая функция в предложении. В лексической части даны компоненты фразеологизма, сохранившие семантическую связь со словами свободного употребления, а также слова-сопроводители, приводятся их значения по толковым словарям русского языка с указанием того словаря, откуда они взяты.

Предназначен не только специалистам-филологам, но и преподавателям гуманитарных вузов, учителям, переводчикам, журналистам, писателям, студентам, старшим школьникам. Представляет интерес широкого круга читателей.

13. Коханова Л. А. Экологическая журналистика PR и реклама / Л. А. Коханова ; под ред. Я. Н. Засурского – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с.

Рассматриваются формы взаимодействия медиаресурсов и окружающей среды, взаимоотношения СМИ и экологических организаций. Исследуется новое направление в деятельности СМИ – непрерывное экологическое образование. Обсуждаются стратегия и тактика выхода экологического издания на информационный рынок.

Показывается расширение сферы распостранения экологической информации от СМИ к PR; дается представление, как формируются отношения экологического PR с общественными организациями, социальными институтами, органами власти, бизнесом и обществом в целом. Рассказывается об особенностях экологической рекламы как средства продвижения; анализируются формы и методы эффективной рекламы. Уделяется внимание специфике работы экологического журналиста: выбора издания, отбору фактов, их интерпретации, использованию мнения экспертов и т. д.

Для студентов, обучающихся по специальности «Журналистика», работников СМИ, освещающих в печатных и электронных изданиях, Интернете экологическую тему, а также специалистов в области PR и рекламы.

14. Лис В. Соло для Соломії : роман / Володимир Лис .– Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014 .– 363 с.

Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки іншим, сходить на самий верх величі людського духу та падає у безодню засудження оточуючих… Карколомні події ХХ століття – війна, примусова колективізація – події, що назавжди змінили не тільки людей, а й Україну. Та у межах історії країни це лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла звичайного земного щастя?

15. Малишевський І. Ю. Володимир Шевченко. Від Кулунди до Чорнобиля : повість-спогад / Ігор Малишевський. – Київ : Мистецтво, 1988. – 159 с. : іл.

В оригінальній художньо-документальній формі повісті автор, письменник та сценарист багатьох фільмів режисера Володимира Шевченка, простежує нелегку творчу долю цього талановитого кінодокументаліста від його першого фільму «Кулунда: тривоги та надії» до останнього «Чорнобиль: хроніка тяжких тижнів», що одержав значне міжнародне визнання.

16. Панченко В. Морський рейс Юрія Третього /Володимир Панченко. – Кіровоград : Мавік, 2002. – 146 с.

Літературознавчий нарис Володимира Панченка «Морський рейс Юрія Третього» – свіже, нове прочитання раннього етапу творчості класика української літератури Юрія Яновського, його книг, що вийшли друком у 20-х – на початку 30-х років минулого століття: новелістичних збірок «Мамутові бивні», «Кров землі», повісті «Байгород», книги публіцистики «Голлівуд на березі Чорного моря», романів «Майстер корабля», «Чотири шаблі» і «Вершники». Книги містять також маловідомі або неопубліковані досі мемуарні, критичні та епістолярні твори, які дозволять нам краще роздивитися унікальний літературний айсберг, ім’я якому – Юрій Яновський.

17. Основи українсько-російського перекладу. Практикум : навч.посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 351 с.

У посібнику репрезентовано блок тестових завдань і вправ для перевірки теоретичних проблем перекладознавства (переклад як акт міжмовної комунікації, процесуальна транслятологія, текстологічні основи перекладу) та представлено блок практичних завдань з українсько-російського перекладу одиниць усіх мовних рівнів. Здійснення письмового і усного перекладу різностильових текстів, в тому числі й художні, передбачено засвоїти шляхом виконання низки практичних завдань.

Науково-методичне видання орієнтовано на студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають практичний курс перекладу.

18. Микола Плав’юк: Україна- життя моє. Т.1 : Від селянського сина – до державника / ВікторТерен, Юрій Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – 348, [1] с.

Пропонована книга – перша науково-художня біографія видатного громадського і політичного діяча України, багатолітнього лідера української діаспори – останнього Президента УНР в екзилі, Генерального секретаря, Президента Світового Конгресу Вільних Українців, Голови Українського Національного Об’єднання Канади, Голови Організації Українських Націоналістів.

Це розповідь про людину, яка все життя присвятила консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза межами материзни, здобуттю незалежності та розбудові Української Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

Для тих, кому не байдужа історія України.

19. Словник польсько-український, українсько-польський : 120000 слів та словосполучень / автор-укладач Ольга Мазур .– Донецьк : Глорія Трейд, 2011. – 1104 с.

Даний словник містить понад 120000 слів та словосполучень сучасної польської та української мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів; а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

Словник допоможе всім бажаючим перекладати українські та польські тексти середньої складності.

20. Сни Аурінії : [оповідання та повісті]. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2015. – 95 с.

Коли оживає кількастолітнє квітуче мереживо скель Кам’янця-Подільського, напевно, посміхається душа. Здавна історчне місто Сонця називають «квіткою на камені». Щовесни воно незмінно підтверджує цю метафоричну назву, не зважаючи на холодний дощ та інші погодні премудрості з відтінком глибокої осені… Щороку у квітні теплий вітер ніжить важку скелясту ковдру своїм дотиком і пробуджує тендітну жовту квітку. За легендою, це дівчина Аурінія, яка мріяла назавжди залишитися молодою і вродливою. Її бажання здійснилося – тисячі туристів щороку приїжджають до натхненного історичного Кам’янця, щоб помилуватися цією сонячною соковитою дивовижею. В останній тиждень до свого цвітіння, вона бачить різні сни… Сни про давнє минуле і про сучасність, сни реальні і казкові, інколи навіть містичні…

«Сни Аурінії» – збірка різножанрової прози про Кам’янецьПодільський… Сім днів, шість ночей – шість сюжетів. Тільки той, хто вірить у дива пізніми весняними вечорами, може бачити казкові сни з ароматом легендарних квітів.

21. Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4. Кн.2 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волинський н.- д. центр вивч. творчості Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк : Вежа, 2008. – 559 с.

Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі – літературознавчий, мовознавчий, філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний тощо. В його основі – наукові доповіді, виголошені на Міжнародній конференції «Леся Українка і європейська культура», що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

Для філологів та шанувальників творчості Лесі Українки.

(ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ)

1. Актуальні проблеми сучасного віршознавства : зб. наук. пр. конференції, присвяч. ювілеєві д-ра філолог. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 278 с.

До видання увійшли статті учасників Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасного віршознавства». У збірнику вміщено праці, які відображають різні аспекти історії й теорії українського віршування від XVIII ст. до сучасного етапу його розвитку.

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков ; Межрегиональная Академия управления персоналом. – 2-е изд., исправ. – Киев : МАУП, 2004. – 213 с. : ил.

В пособие рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательной деятельности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы эмпирического и теоретического уровней познания, а также методика и технология их практического использования в научно-исследовательной и практической деятельности.

Для аспирантов, преподавателей и студентов, специализирующихся в области экономики, менеджмента, социологии, социальной работы, психологии, политологии, правоведение и культурологи, а также для всех, кто интересуется актуальными вопросами современной логики и методологии научного исследования.

3. Боднар І. Є. Програма та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики : навч.-метод. посіб. / І.Є. Боднар ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Потапов, 2008 .– 83 с.

Посібник містить програму та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мови (російська, англійська) та література. Його створено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Мета посібника – сприяти поглибленню теоретичних знань, удосконаленню практичних знань, удосконаленню практичних умінь і навичок з сучасної російської літературної мови.

Призначений для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

4. Бориско Н.Ф. Самовчитель німецької мови = Deutsch ohne probleme! : (в двох томах). Т. 1 / Н. Ф. Бориско .– Киев : ВП Логос-М, 2008. – 479 с.

«Deutsch ohne probleme!» потрібен тим, хто хоче оволодіти німецькою мовою самостійно, а саме: навчитися читати, писати і спілкуватися цією мовою. Актуальна тематика, типові ситуації міжкультурного спілкування, чітка структура уроків, продуманий відбір та чітко визначена кулькість мовного матеріалу, детальні коментарі, вправи і завдання для самоконтролю, доступні і прості пояснення та рекомендації українською мовою для організації самостійної роботи – все це забезпечує успіх у досягненні цілей навчання.

Сучасна концепція навчального посібника дозволяє використовувати його для курсового, заочного навчання, а також у вищих навчальних закладах, де німецька мова вивчається як загальноосвітній предмет.

5. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne probleme: Т. 2 / Н. Ф. Бориско.– Изд. исправл. – Киев : Логос, 2004. – 511 с.:ил.

«Deutsch ohne probleme!» нужен тем, кто хочет овладеть немецким языком самостоятельно, а именно: научиться читать, писать и общаться на этом языке.

Актуальная тематика, типичные ситуации межкультурного общения, четкая структура уроков, продуманный отбор и строго определенное количество речевого и языкового материала, подробные комментарии, упражнения и задания для самоконтроля, доступные и простые объяснения и рекомендации на русском языке по организации самостоятельной работы – всё это обеспечивает успех в достижении целей обучения.

Современная концепция учебного пособия позволяет использовать его для курсового, заочного обучения, а также в вузах, где немецкий язык изучается как общеобразовательный предмет.

6. Bralczyk J. Jezyk na sprzedaz = Мова на продаж / Jerzy Bralczyk. – Gdansk : Wydawnictwo psychologiczne, 2004 .– 146 c.

Книга польською мовою.

7. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2007.– 341 с.

В довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

Теоретичний матреріал закріплюється розширеною системо вправ.

Довідник призначений для школярів, студентів, всіх, хто вивчає англійську мову.

8. Гарасим Т. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах : монографія / Тетяна Герасим. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 162 с.

У дослідженні Т. Гарасим вперше в українському літературознавстві здійснено порівняльний аналіз літературного явища роману ініціацій, що виступає своєрідним «містком» від дитячого до дорослого читання, у трьох різних національним літературах; виявлено генезу і типологічні особливості роману ініціації; на матеріалі художніх творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла визначено чинники, що впливають на специфіку конструювання образів головних героїв романів українського, польського та американського письменників і зв’ясовано роль і художній потенціал використання ритуальної символіки та міфопоетики у сучасній літературі для молоді.

Прислужиться історикам літератури, літературним критикам, викладачам, студентам, учителям-філологам, а також усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасного літературного процесу.

9. Гризун А. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011 .– 356 с.

У монографії на широкому фактичному матеріалі вперше у вітчизняному літературознавстві розроблено і висвітлено генезу, історію та теорію рідкісного поетичного явища – такого, як суггестивна лірика.

Для студентів, аспірантів, докторантів і викладачів філологічних спеціальностей вишів, літературознавців і віршознавців.

10. Гризун А. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії) : навч. посіб. / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2007. – 135 с.

У навчальному посібнику на широкому фактичному матеріалі простежується проблематика і утвердження філософічності в сучасній українській ліриці. Так само визначені напрями подальшої еволюції складної системи, знайдені пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів, що вже засвоїли винятково цікавий жанр. Розглядаються особливості поетики філософської лірики та художні засоби втілення філософічності.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів та учнів гімназії і ліцеїв з поглибленим вивченням сучасної української літератури, а також тих, хто цікавиться проблематикою сучасної української поезії.

11. Дужий П. Степан Бандера – символ нації : ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН. Ч.2 / Петро Дужий. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 1997.– 383 с.

Оцей ескізний, популярно складений, нарис про життя і діяльність Провідника ОУН Степана Бандери на тлі національно-визвольної боротьби українського народу присвячений світлій його пам’яті та всіх Борців за волю і державну суверенність України.

Кожний розділ цього нарису являє собою конспективну статтю.

Праця розрахована на найширші читацькі кола.

12. Dubisz S. Jezyk – Historia – Kultura = Мова – історія – культура : (wyklady, studia, szkice) / Stanislaw Dubisz .– Warszawa : Wydzialu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 348 с.

Книга польською мовою.

13. Жуков А. В. Лексико-фразеологический словарь русского языка : более 1400 фразеологических единиц / А. В. Жуков. – Москва : Астрель : АСТ, 2003. – 603, [1] с.

В словаре описано более 1400 фразеологических единиц.

Словарная статья делится на две части: собственно фразеологическую и лексическую. В собственно фразеологической части даются толкования значений, грамматическая и стилистическая характеристика фразеологизма, описывается его синтаксическая функция в предложении. В лексической части даны компоненты фразеологизма, сохранившие семантическую связь со словами свободного употребления, а также слова-сопроводители, приводятся их значения по толковым словарям русского языка с указанием того словаря, откуда они взяты.

Предназначен не только специалистам-филологам, но и преподавателям гуманитарных вузов, учителям, переводчикам, журналистам, писателям, студентам, старшим школьникам. Представляет интерес широкого круга читателей.

14. Karpowicz T. Kultyra jezyka polskiego = Культура польської мови : вимова, орфографія, пунктуація : wymowa, ortografia, interpunkcja / Tomasz Karpowicz. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009. – 196 с.

Книга польською мовою.

15. Conrad J. Tajfun i inne opowiadania = Тайфун і інші оповідання / Joseph Conrad ; przetozili Jerzy Bohdan Rychlnski i Aniela Zagorska. – Wroclaw : Siedmiorog, 2000. – 230 c

Книга польською мовою.

16. Основи українсько-російського перекладу. Практикум : навч.посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 351 с.

У посібнику репрезентовано блок тестових завдань і вправ для перевірки теоретичних проблем перекладознавства (переклад як акт міжмовної комунікації, процесуальна транслятологія, текстологічні основи перекладу) та представлено блок практичних завдань з українсько-російського перекладу одиниць усіх мовних рівнів. Здійснення письмового і усного перекладу різностильових текстів, в тому числі й художні, передбачено засвоїти шляхом виконання низки практичних завдань.

Науково-методичне видання орієнтовано на студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають практичний курс перекладу.

17. Микола Плав’юк: Україна- життя моє. Т.1 : Від селянського сина – до державника / ВікторТерен, Юрій Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – 348, [1] с.

Пропонована книга – перша науково-художня біографія видатного громадського і політичного діяча України, багатолітнього лідера української діаспори – останнього Президента УНР в екзилі, Генерального секретаря, Президента Світового Конгресу Вільних Українців, Голови Українського Національного Об’єднання Канади, Голови Організації Українських Націоналістів.

Це розповідь про людину, яка все життя присвятила консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза межами материзни, здобуттю незалежності та розбудові Української Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

Для тих, кому не байдужа історія України.

18. Словник польсько-український, українсько-польський : 120000 слів та словосполучень / автор-укладач Ольга Мазур .– Донецьк : Глорія Трейд, 2011. – 1104 с.

Даний словник містить понад 120000 слів та словосполучень сучасної польської та української мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів; а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

Словник допоможе всім бажаючим перекладати українські та польські тексти середньої складності.

19. Сни Аурінії : [оповідання та повісті]. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2015. – 95 с.

Коли оживає кількастолітнє квітуче мереживо скель Кам’янця-Подільського, напевно, посміхається душа. Здавна історчне місто Сонця називають «квіткою на камені». Щовесни воно незмінно підтверджує цю метафоричну назву, не зважаючи на холодний дощ та інші погодні премудрості з відтінком глибокої осені… Щороку у квітні теплий вітер ніжить важку скелясту ковдру своїм дотиком і пробуджує тендітну жовту квітку. За легендою, це дівчина Аурінія, яка мріяла назавжди залишитися молодою і вродливою. Її бажання здійснилося – тисячі туристів щороку приїжджають до натхненного історичного Кам’янця, щоб помилуватися цією сонячною соковитою дивовижею. В останній тиждень до свого цвітіння, вона бачить різні сни… Сни про давнє минуле і про сучасність, сни реальні і казкові, інколи навіть містичні…

«Сни Аурінії» – збірка різножанрової прози про Кам’янець_Подільський… Сім днів, шість ночей – шість сюжетів. Тільки той, хто вірить у дива пізніми весняними вечорами, може бачити казкові сни з ароматом легендарних квітів.

20. Sudden Fiction = Несподівана фантастика : американські короткі історії : American short-short stories / Edited by Robert Shapard and James Thomas. – Salt-Lake-Citi:Gibbs Smith Pudlisher, 1986. – 263 c.

Американські короткі історії.

(ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ)

1. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков ; Межрегиональная Академия управления персоналом. – 2-е изд., исправ. – Киев : МАУП, 2004. – 213 с. : ил.

В пособие рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательной деятельности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы эмпирического и теоретического уровней познания, а также методика и технология их практического использования в научно-исследовательной и практической деятельности.

Для аспирантов, преподавателей и студентов, специализирующихся в области экономики, менеджмента, социологии, социальной работы, психологии, политологии, правоведение и культурологи, а также для всех, кто интересуется актуальными вопросами современной логики и методологии научного исследования.

2. Безручко І. Там, де тече Дністер : легенди, перекази, прислів’я та приказки, провісники погоди, нотатки книголюба / Іван Безручко. – Городок : Бердихів край, 2010. – 143 с.

У Кельменцях живе відомий український фольклорист Іван Безручко. Працюючи лікарем – терапевтом Кельменецької районної лікарні, він, спілкуючись з багатьма людьми, принагідно записував фольклорні матеріали. В час відпусток ходив селами, збирав мудрість народу, публікував. Тепер у нього досить вагомий доробок.

Фонд записів Івана Безручка налічує близько десяти тисяч прислів’їв та приказок, понад тисячу пісень, кілька сотень легенд і переказів, казок, народних оповідань, бувальщин, усмішок, загадок, рецептів народних страв і медичних порад, місцевих прикмет, діалектних і топонімічних матеріалів. Багато з них оприлюднено в різних періодичних виданнях і відомих збірниках, у багатьох томах заснованої Максимом Рильським бібліотеки «Українська народна творчість».

3. Боднар І. Є. Програма та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики : навч.-метод. посіб. / І.Є. Боднар ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Потапов, 2008 .– 83 с.

Посібник містить програму та методичні рекомендації з соціолінгвістичної практики для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мови (російська, англійська) та література. Його створено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Мета посібника – сприяти поглибленню теоретичних знань, удосконаленню практичних знань, удосконаленню практичних умінь і навичок з сучасної російської літературної мови.

Призначений для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

4. Бориско Н.Ф. Самовчитель німецької мови = Deutsch ohne probleme! : (в двох томах). Т. 1 / Н. Ф. Бориско. – Киев : ВП Логос-М, 2008. – 479 с.

«Deutsch ohne probleme!» потрібен тим, хто хоче оволодіти німецькою мовою самостійно, а саме: навчитися читати, писати і спілкуватися цією мовою. Актуальна тематика, типові ситуації міжкультурного спілкування, чітка структура уроків, продуманий відбір та чітко визначена кулькість мовного матеріалу, детальні коментарі, вправи і завдання для самоконтролю, доступні і прості пояснення та рекомендації українською мовою для організації самостійної роботи – все це забезпечує успіх у досягненні цілей навчання.

Сучасна концепція навчального посібника дозволяє використовувати його для курсового, заочного навчання, а також у вищих навчальних закладах, де німецька мова вивчається як загальноосвітній предмет.

5. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne probleme: Т. 2 / Н. Ф. Бориско.– Изд. исправл. – Киев : Логос, 2004. – 511 с.:ил.

«Deutsch ohne probleme!» нужен тем, кто хочет овладеть немецким языком самостоятельно, а именно: научиться читать, писать и общаться на этом языке.

Актуальная тематика, типичные ситуации межкультурного общения, четкая структура уроков, продуманный отбор и строго определенное количество речевого и языкового материала, подробные комментарии, упражнения и задания для самоконтроля, доступные и простые объяснения и рекомендации на русском языке по организации самостоятельной работы – всё это обеспечивает успех в достижении целей обучения.

Современная концепция учебного пособия позволяет использовать его для курсового, заочного обучения, а также в вузах, где немецкий язык изучается как общеобразовательный предмет.

6. Гурман Л. Д. Основи теорії і методики спортивного тренування : метод. рекомен. для студентів-заочників ф-ту фіз. культури / Л. Д. Гурман, О. В. Ротар. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2013. – 34 с.

Методичні рекомендації «Основи теорії і методики спортивного тренування» адресовані студентам заочної форми навчання факультетів фізичної культури. У методичних рекомендаціях подається орієнтований графік вивчення матеріалу з дисципліни «Основи теорії і методики спортивного тренування» під час сесійних занять, даються поради щодо організауії студентами-заочниками своєї роботи при самостійному вивченні програмного матеріалу в міжсесійний період, акцентується увага на тому як використовувати вивчений матеріал в організації навчально-тренувальних занять.

7. Дужий П. Степан Бандера – символ нації : ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН. Ч.2 / Петро Дужий. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 1997.– 383 с.

Оцей ескізний, популярно складений, нарис про життя і діяльність Провідника ОУН Степана Бандери на тлі національно-визвольної боротьби українського народу присвячений світлій його пам’яті та всіх Борців за волю і державну суверенність України.

Кожний розділ цього нарису являє собою конспективну статтю.

Праця розрахована на найширші читацькі кола.

8. Заікін А. В. Біомеханіка фізичних вправ : метод. рек. до практичних занять / А. В. Заікін, Н. І. Судак. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 64 с.

В методичних рекомендаціях до практичних занять розписано хід виконання практичних занять з біомеханіки. Визначені методи визначення кінематичних та динамічних характеристик рухів людини з метою їх удосконалення.

Адресується студентам факультетів фізичної культури, вчителям фізичної культури та тренерам.

9. Козак Є. Підвищення спортивної майстерності з волейболу студентів ВНЗ : метод. розробки для команд І спортивного ряду (3 курс) / Є. Козак, П. Дробний. – Кам’янець-Подільський : Абетка-світ, 2008. – 84 с.

У методичних рекомендаціях розроблена система підготовки спорисменів І споритивного розряду з волейболу. Наведений календар змагань чемпіонату області з волейболу серед чоловіків команд І групи, учасником якого були команди студентів Подільської державної аграрно-технічної академії, технологічного університету «Поділля» та Академії прикордонних військ України. Цей 5-титуровий етап змагань є підготовкою до Чемпіонату України, Універсіади та Всеукраїнських студентських спортивних ігор аграрних навчальних закладів України з волейболу.

10. Лис В. Соло для Соломії : роман / Володимир Лис .– Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014 .– 363 с.

Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки іншим, сходить на самий верх величі людського духу та падає у безодню засудження оточуючих… Карколомні події ХХ століття – війна, примусова колективізація – події, що назавжди змінили не тільки людей, а й Україну. Та у межах історії країни це лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла звичайного земного щастя?

11. Микола Плав’юк: Україна- життя моє. Т.1 : Від селянського сина – до державника / ВікторТерен, Юрій Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – 348, [1] с.

Пропонована книга – перша науково-художня біографія видатного громадського і політичного діяча України, багатолітнього лідера української діаспори – останнього Президента УНР в екзилі, Генерального секретаря, Президента Світового Конгресу Вільних Українців, Голови Українського Національного Об’єднання Канади, Голови Організації Українських Націоналістів.

Це розповідь про людину, яка все життя присвятила консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза межами материзни, здобуттю незалежності та розбудові Української Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

Для тих, кому не байдужа історія України.

12. Словник польсько-український, українсько-польський : 120000 слів та словосполучень / автор-укладач Ольга Мазур .– Донецьк : Глорія Трейд, 2011. – 1104 с.

Даний словник містить понад 120000 слів та словосполучень сучасної польської та української мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів; а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

Словник допоможе всім бажаючим перекладати українські та польські тексти середньої складності.

13. Сни Аурінії : [оповідання та повісті]. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2015. – 95 с.

Коли оживає кількастолітнє квітуче мереживо скель Кам’янця-Подільського, напевно, посміхається душа. Здавна історчне місто Сонця називають «квіткою на камені». Щовесни воно незмінно підтверджує цю метафоричну назву, не зважаючи на холодний дощ та інші погодні премудрості з відтінком глибокої осені… Щороку у квітні теплий вітер ніжить важку скелясту ковдру своїм дотиком і пробуджує тендітну жовту квітку. За легендою, це дівчина Аурінія, яка мріяла назавжди залишитися молодою і вродливою. Її бажання здійснилося – тисячі туристів щороку приїжджають до натхненного історичного Кам’янця, щоб помилуватися цією сонячною соковитою дивовижею. В останній тиждень до свого цвітіння, вона бачить різні сни… Сни про давнє минуле і про сучасність, сни реальні і казкові, інколи навіть містичні…

«Сни Аурінії» – збірка різножанрової прози про Кам’янецьПодільський… Сім днів, шість ночей – шість сюжетів. Тільки той, хто вірить у дива пізніми весняними вечорами, може бачити казкові сни з ароматом легендарних квітів.