Віртуальна виставка: “Гроші і кредит”

  • -

Віртуальна виставка: “Гроші і кредит”

Формування ринкових відносин в Україні та її участь у світових глобалізаційних процесах зумовлюють необхідність зміцнення грошово-кредитної системи, підвищення ефективності використання інструментів монетарної політики з метою посилення їхнього впливу на структурну перебудову та подальший розвиток національної економіки. Як свідчать реалії соціально-економічного життя країни, пріоритетні орієнтири вищих органів влади постійно знаходяться у сфері вирішення гострих поточних фінансових проблем. За таких умов особливого значення набувають дослідження сутності та механізму функціонування грошей, кредиту, процента, валютно-кредитних відносин. Це обґрунтовує актуальність вивчення дисципліни «Гроші і кредит».

Зміст навчальної дисципліни охоплює загальну теорію грошей і шляхи формування стимулюючої грошової системи  в Україні; кількісну теорію грошей і сучасні проблеми регулювання грошово–товарної рівноваги; грошові системи, їх типи та складові елементи; грошовий оборот, його структуру, закони регулювання і забезпечення стабільності; валютні відносини; сучасну інфляцію та шляхи формування антиінфляційного механізму господарювання; грошові реформи Україні.

Система сучасного кредиту і кредитних грошей  в дисципліні «Гроші і кредит» розкрита на основі аналізу відносин кредиту і кредитної системи України, операцій комерційних банків; спеціалізованих небанківських  кредитних установ та функціонування ринку цінних паперів.

Вашій  увазі пропонується віртуальна  виставка на тему: «Гроші і кредит». Вона розрахована на студентів економічних  спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх кого цікавить дана дисципліна.

Гальчинський А. Теорія грошейГальчинський А. Теорія грошей : навч. посіб. / А. Гальчинський. – К. : Основи, 1996. – 413 с.

У посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Для студентів економічних факультетів університетів та інститутів з усього спектру економічних спеціальностей, у т.ч. фінансів, грошового обігу і кредиту, банківської справи.

Гальчинський А . Теорія грошейГальчинський А . Теорія грошей : навч. посіб. / А. Гальчинський. – Вид. 4-те., перероб. і доп.– К. : Основи, 2001. — 411 с.

У посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Для студентів економічних факультетів університетів та інститутів з усього спектру економічних спеціальностей, у т.ч. фінансів, грошового обігу і кредиту, банківської справи.

Алєксєєв І. В. Гроші та кредитАлєксєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, О. Й. Вівчар, П. Г. Ільчук, І. Ю. Кондрат. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 168 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу “Гроші та кредит”, висвітлюються суть та функції таких категорій, як “гроші”, “кредит”, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин.

Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.

Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Алексійчук В. М.Алексійчук В. М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. / В. М. Алексійчук. – К. : ІАУ, 1998. – 346 с.

В книзі викладено результати дослідження ролі грошей та кредиту в системі відтворення АПК. Узагальнено сучасні уявлення про суть та функції грошей і кредиту, побудову відповідних організаційних форм їх здійснення та практичного використання, розкрито досвід країн з розвиненою ринковою економікою.

Розрахована на керівників підприємств, працівників економічних служб, викладачів вузів і технікумів, студентів вищих та середніх навчальних закладів і всіх, хто вивчає сучасні грошово-кредитні відносини.

Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обігЛагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. / В. Д. Лагутін – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2003. – 199 с.

У посібнику розглядаються найважливіші питання нормативного курсу “Гроші та кредит”, який читається студентам економічних спеціальностей. В кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. Важлива перевага книги – комплексний підхід до аналізу досить складних проблем теорії грошей. Перше видання посібника вийшло друком у 1998 р. і визнано одним із кращих в Україні з цієї тематики. Четверте видання суттєво перероблено і доповнено відповідно до змін у вітчизняному законодавстві і практиці організації грошового обігу. П’яте видання стереотипне.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, працівників банків, бухгалтерів, широкого кола ділових людей.

Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практикаКоваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. / Д. І.Коваленко. – 4-те вид., випр. і доповнене. – К. : Каравела, 2012. – 360 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».

Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Семко Т. В. Гроші та кредит у схемах і таблицяхСемко Т. В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: навч. посіб. / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

Навчальний посібник за своїм змістом повністю відповідає стандарту вищої освіти ОПП за напрямом 0501 – “Економіка і підприємство” і включає 12 тем, які розкривають функціональний механізм грошових, кредитних та валютних відносин у ринковій економіці України.

У посібнику вся система теоретичних, методологічних, практичних знань представлена у вигляді схем та таблиць.

Кожен з 12 розділів-тем містить тестові завдання для самоперевірки засвоєних студентами знань. Ця система контролю дає можливість студенту самостійно (за допомогою правильних відповідей, що наведено у додатку) пере­вірити свої знання з курсу “Гроші та кредит”. Система самоконтролю відповідає концепції Болонської конвенції, до якої Україна приєдналась у поточному році

Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму, а також може бути корисним для банківських працівників, слухачів бізнес-шкіл, курсів підвищення кваліфікації.

Івасів Б. С. Гроші та кредитІвасів Б. С. Гроші та кредит : підручник. / Б. С. Івасів. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008.– 528с.

Підручник повністю відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи.

Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи.

Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Івасів Б.С. Гроші та кредитГроші та кредит: підручник / За ред. професора Б. С. Івасіва. – К. : КНЕУ, 1999. – 404 с.

Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни «Гроші та кредит». У ньому висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи. Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи.

Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Крупка М. І. Гроші та кредитКрупка М. І. Гроші та кредит : підручник / М. І. Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.; [за ред. проф. М. І. Крупки]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка., 2011. – 420 с.

У підручнику розкрито сутність, роль і закономірності функціонування грошей в економічній системі держави, розглянуто функції, форми та види кредиту, процента. Проаналізовано діяльність фінансових посередників в Україні та провідних країнах світу, охарактеризовано вплив інструментів монетарного регулювання на грошовий ринок, висвітлено основи функціонування валютного ринку, міжнародних фінансових інститутів, світових валютних систем.

До кожного розділу розроблено завдання для самоконтролю і тести, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал. Підручник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської сфери.

Михайловська І. М. Гроші та кредитМихайловська І. М. Гроші та кредит : навчальний посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с.

Зміст підручника відповідає тематиці, передбаченої галузевим стандартом вищої освіти “Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра” напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.

У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, законодавчих актів.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Щетинін А. І. Гроші та кредитЩетинін А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. –К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми “Гроші та кредит”. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладенню суті кількісної теорії грошей і різним аспектам тлумачення зв’язку між кількістю грошей і цінами товарів.

Другу частину підручника присвячено з’ясуванню необхідності, суті і особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. Розкриваються основні форми кредиту, його місце і роль у забезпеченні економічного зростання. Значну увагу приділено викладенню і питань, пов’язаних з організацією кредитної системи і її місцем в забезпеченні ефективного використання обмежених ресурсів суспільства.

У заключній частині підручника висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення і розвиток сучасних міжнародних валютних систем, а також основні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої держави з міжнародними валютно-кредитними установами.

Демківський А. В. Гроші та кредит Демківський А. В. Гроші та кредит : навчальний посібник. / А. В. Демківский.– К. : Дакор, 2005. – 528 с.

Книга висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для освітньо-професійної підготовки. Науково-методичний комплекс кожної з тем допомагає глибоко оволодіти теоретичними положеннями, інструментами і важелями забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання.

Для студентів-економістів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації, викладачів, підприємців, усіх, хто цікавиться грошово-кредитною сферою відносин і сучасною грошово-кредитною політикою української держави.

Виставку підготувала:

Бабій Л.М., бібліотекар читального залу економічного факультету.

13.09.2016.