Книга – мудрість поколінь

  • 0

Книга – мудрість поколінь

Спеціалізований фонд документів відділу рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – унікальне зібрання книжкових пам’яток світового рівня. Кожна книга у відділі справедливо вважається бібліофільською рідкістю і розглядається як важлива книжкова пам’ятка про Поділля.

Грушевський М. З політичного життя старої України : розвідки, статті, промови / Михайло Грушевський. – Київ: Друк. Т-ва «П. Барський», 1917. – 129 с.

Аналізовано родовід політичного устрою по всіх українських землях, окрім початкової Русі. Згадка про болохівців, про загальний устрій громад та їх відносини до татарів.

Грушевський А. С. Из Харьковских лет Н. И. Костомарова / А. С. Грушевский. – С.Пб.: Сенат. тип., 1908. – 65 с.

Основний період життя і діяльності історика: студентські роки навчання М. І. Костомарова, зокрема його захоплення історією, філологією, перші наукові напрацювання.

Дашкевич Н. П. 25-летие исторического общества Нестора-летописца : исторический очерк / Н. П. Дашкевич. – Київ : Тип. С.В. Кульженко, 1898. – 98 с.

В книзі описано створення і діяльність історичного товариства Нестора-літописця за 25 років його існування, перелік особового складу товариства.

Дорошенко Д. І. Білоруси та їх національне відродження / Д. І. Дорошенко; Українське вид-во у Катеринославі. – Кам’янець на Поділлю, 1919. – 112 с.

У книзі подано короткий аналіз національного відродження білоруського народу, який складався з старих руських племен кривичів, дреговичів і радимичів, який жив самостійним політичним життям ще від часів ХІІІ – ХІV віків.

Записки Кам’янець-Подільського державного Українського університету. – Кам’янець-Подільський : Друк. держ. Укр. Ун-ту, 1920. – T.V : Новий Завіт діяння святих Апостолів.

Надруковано текст українською мовою «Діяння святих Апостолів» з «Нового Завіту».

Исторія Малой Россіи. – М. : Тип. Семена Селивановского, 1830. – Т. 2 : От присоединения сей страны к Российскому государству до избрания в Гетьманы Мазепы. – 62 с.

Аналіз історії Малої Росії періоду Визвольної війни 1648 р. Портрети гетьманів даного періоду.

К столетию воссоединения Подолии с Россией (1793-1893) : сборник статей, печатавшихся в Подольских епархиальных ведомостях / под. ред. Е. Сецинского. – Каменец-Подольск : Тип. Под. губ. прав., 1893. – 176 с.

Опубліковано наказ святійшого Синоду на ім’я Димитрія, єпископа Подільського і Брацлавського про святкування сторіччя возз’єднання Південно-Західного краю з Росією; інформація про діячів періоду возз’єднання, архіпастирів і губернаторів Поділля.

Календар-справочная книжка на 1919 рік. Рік видання перший / Оціночно-статистичний відділ Подільської губернської народної управи. – Кам’янець на Поділлю : Друк. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 120 с.

Книга складається з 2-х частин.

Перша – це є календар року.

Друга – загальна інформація про повіти, кількісний склад населення (станом на 1-е січня 1918 р.) по волостях Подільської губернії; кількість товару в селянських господарствах; розподіл посівної площі Поділля по с/г культурах; збір продовольчих хлібів в 1918 р.; збір кормових хлібів в 1918 р.; таблиця атмосферних опадів Поділля за 1900-1910 рр.; народна освіта на Поділлю в 1918 р.

Михалевич И. Каменец-Подольская гимназия : историческая записка о пятидесятилетнем её существовании (1833-1883) / И. Михалевич. – Каменец-Подольск : Тип. Под. губ. прав., 1883. – 66, GXXXIII с.

У книзі проаналізовано 50-річчя існування гімназії в 5-х періодах її розвитку.

Кейван І. Володимир Січинський : архітектор, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник / Іван Кейван. – Торонто : Вид-во «Євшан-Зілля», 1957. – 80 с. – (Майстри Українського мистецтва).

Висвітлено основні процеси, події і факти життя і діяльності В. Січинського як науковця-дослідника, ім’я якого широко відоме не тільки серед української спільноти, але і серед чужинців у вільному світі.

Сецинский Е. Город Каменец-Подольский : историческое описание / Е. Сецинский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 247 с. : фото.

Систематизовано матеріал про місто Кам’янець-Подільський, зокрема нарис історичних як внутрішніх, так і зовнішніх подій.

Сецинский Е. Исторические местности Подоліи и их достопримечательности / Е. Сецинский. – Каменец-Подольск : Тип. Св.-Троицкого Братства, 1911. – 19 с.

У книзі висвітлено основні історичні місцевості Поділля.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. ХХХІІ. Подольская губернія / издание Центрального статистического комитета Министерства Внутрених дел; под. ред.. Н.А. Тройницкого. – С.Пб. : Тип. акц. общ. печ. «Слово», 1904. – ХІ, 285 с.

Книгамістить систематизовані довідково-статистичні матеріали щодо перепису населення Подільської губернії.

Указы Всепресветлейшія державнейшія Великія Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссійская, состоявшіеся 1769 года с генваря по 1770-й год. Напечатаны по Высочайшему ея Императорского Величества Повелению. – С.Пб. : Сенат. Тип., 1792. – 118 с.

У книзі опубліковані накази, які видані в 1769 році.

Крючкова Н.Д., провідний бібліотекар відділу рідкісних видань


Leave a Reply