Лідер наукової школи (до 75-річчя від дня народження Л. В. Баженова, доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії)

  • -

Лідер наукової школи (до 75-річчя від дня народження Л. В. Баженова, доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії)

Народився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові на Хмельниччині у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я переїхала до м. Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964–1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу «Польське повстання 1831 р. на Поділлі» (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970).

Народився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові на Хмельниччині у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я переїхала до м. Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964–1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу «Польське повстання 1831 р. на Поділлі» (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970).

З 1969 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті (нині національний університет імені Івана Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 1977 р. – доцентом, з 1997 р. – професором кафедри всесвітньої історії, у 1975–1993 рр. був деканом історичного факультету й чимало зробив для його розбудови. 1974 року захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор КДУ Жебокрицький В. А.). У 1993–1995 рр. був докторантом відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України. У вересні 1996 р. в цьому ж інституті захистив докторську дисертацію «Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України у ХІХ – в перші десятиліття ХХ ст.» (науковий консультант – академік НАН України, доктор історичних наук, професор Тронько П. Т.).

Будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя України, академіка НАН України П. Т. Тронька, Л. В. Баженов 1995 року і по даний час сформував й розвинув власну наукову школу.

Не менш активне подвижництво Л. В. Баженова на ниві географічної науки. Зокрема, з 1981 по 1997 рік на громадських засадах він очолював Кам’янець-Подільський обласний відділ Українського географічного товариства, оргкомітети з проведення всеукраїнських географічних наукових конференцій.

Л. В. Баженов є членом спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2000 р.), був головою спеціалізованої вченої ради, а сьогодні є її членом у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (з 2009 р.) із захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України, членом ученої ради Кам’янець-Подільського національного університету, делегатом VII (1980), VIII (1985) з’їздів Географічного товариства СРСР, делегатом ІІ (1996), ІІІ (2003), ІV (2008), V (позачергового) (2012), VI (2017) з’їздів Національної спілки краєзнавців України, делегатом І (2007) Всеросійського з’їзду істориків-регіонознавців у Санкт-Петербурзі.

Здібності організатора і керманича науково-дослідної роботи особливо проявилися в Лева Васильовича після обрання його в жовтні 2008 року головою Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців. 29 листопада 2010 р. професора Лева Васильовича Баженова нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті та духовності української нації», а в листопаді 2016 р. удостоєно вищої нагороди Національної спілки краєзнавців України – звання «Почесний краєзнавець України», на VI з’їзді НСКУ 23 січня 2017 р. відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання творчої молоді та відродження духовності й історичної пам’яті українського народу».

Наукові праці Л. В. Баженова

Нариси історії Поділля : на допомогу вчителю / [авт. кол. : Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк та ін.]. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.

В книзі хронологічно проаналізовано історію краю від найдавніших часів і до наших днів. В силу об’єктивних причин матеріали у розділах подані з різною повнотою.

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.

Вперше в історіографії Поділля в книзі систематизовано аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. по вивченню ними історії, географії, фольклору, етнографії, літературознавства, природознавства, бібліографії та інших напрямків краєзнавства в регіоні Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та суміжних областей України.

Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л. В. Баженов; Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців. – Хмельницький : Доля, 1995. – 256 с.

Вперше у вітчизняній і зарубіжній історіографії в монографії систематизовано і розглянуто діяльність в Правобережній Україні протягом ХІХ – на початку ХХ ст. краєзнавчих установ, товариств й осередків, процес формування, становлення і розвитку історичного краєзнавства та його основних наукових течій і шкіл. У книзі висвітлено життєвий шлях, проаналізовано творчу спадщину, громадську позицію багатьох відомих дослідників і краєзнавців, діячів українського національного відродження, у тому числі досі не знаних або замовчуваних в історіографії, які присвятили себе вивченню минувшини нинішніх регіонів і областей на території Київщини, Великої Волині та Поділля. Дане видання є першою частиною загального дослідження автором історичного краєзнавства Правобережної України ХІХ – ХХ століть.

Баженов Л. В. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук. – Житомир : Косенко, 2005. – 40 с. – (Серія: «Вчені Житомирщини»; вип. 3.).

Черговий випуск серії «Вчені Житомирщини» присвячено основним віхам життя та наукової діяльності відомого сучасного українського вченого-археолога і громадського діяча, доктора історичних наук, професора, академіка академії наук Вищої школи України, заслуженого працівника Вищої школи України Іона Срулевича Винокура.

Баженов Л. В. Alma mater подільського краєзнавства. Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть / [Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с.

Вперше у вітчизняній історіографії в книзі узагальнюється і систематизується місце і роль міста Кам’янця-Подільського як головного центру розвитку науки, історичної регіоналістики, краєзнавчого руху на Поділлі впродовж ХІХ – початку ХХІ ст., розглядається діяльність освітянських закладів, науково-громадських організацій і товариств, краєзнавчих осередків по дослідженню історії та культури цієї землі, характеризується подвижництво на тлі поділлєзнавства багатьох кам’янчан учених і аматорів, чимало імен яких повертається із забуття, оцінюється їх творча спадщина.

Баженов Л. В. Володимир Січинський (1894–1962 рр.). Життя, діяльність, творчість в ім’я України : монографія / [Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля].– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 236 с.

Вперше у вітчизняній історіографії в монографії узагальнюються і систематизуються життєвий шлях, творчість, громадська та освітянська діяльність Володимира Юхимовича Січинського, уродженця м. Кам’янця-Подільського, сина батька історії Поділля Юхима Сіцінського, який, будучи подвижником Української революції 1917–1920 та української еміграції Західної Європи і Америки 1920 – початку 1960 років, здобув міжнародне наукове визнання як учений-історик, археограф, краєзнавець і етнолог, поділлєзнавець, мистецтвознавець, художник-графік, архітектор і зодчий, публіцист, талановитий педагог України та її діаспори, сформувався як палкий патріот та ідеолог незалежності й соборності Української держави.
Значне місце приділено аналізу наукової і культурної спадщини В. Січинського, оцінкам її місця, ролі, теоретичного й практичного значення в нинішньому українському суспільстві, науковій реабілітації його як жертви радянського тоталітарного режиму.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / [авт. кол. : М. І. Алєщенко, Л. В. Баженов та ін.; Нац. Акад. пед. наук України]. – Київ : Знання України, 2010. – 447 с.

Пропонована монографія – одна з серії книг, присвячених комплексному аналізу педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Хмельницької області висвітлюються в площині історії розвитку, природно-географічних і економічних умов Хмельницької області. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Хмельницького краю, показаний громадсько-педагогічний рух в ХХ столітті, боротьба передових сил за перетворення педагогічної освіти і науки Хмельницької області на демократичних засадах.

На шляху реформування і перебудови : матеріали про роботу звітно-виборної конференції Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України 26 жовтня 2011 року / [уклад. : Л. В. Баженов, А. Г. Роздобудько]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 80 с.

У збірнику містяться доповіді, постанови, матеріали і документи, які стосуються діяльності Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України за період з 21 жовтня 2008 року по 26 жовтня 2011року, характеризують її організаційне становлення і розбудову, утворення 22 міських і районних осередків НСКУ, розвиток наукової, науково-методичної, пошукової і видавничої справи на тлі досліджень історії, культури і природи Поділля.

На етапі розбудови краєзнавчого руху : матеріали про діяльність правління і осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України в 2013 році році / [уклад. : Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Центр дослідження історії Поділля, 2014. – 68 с.

У збірнику містяться заслухана та затверджена на засіданні Пленуму Хмельницької обласної організації НСКУ 27 листопада 2013 року звітна доповідь голови правління регіональної Спілки Баженова Л. В., яка характеризує організаційну, науково-дослідну, науково-методичну та видавничу діяльність правління, 22 міських і районних осередків НСКУ, інші документи та матеріали про роботу обласної організації краєзнавців у 2013 році.

Баженов Л. В. Володимир Січинський і Україна : монографія / Л. В. Баженов, В. Л. Задорожнюк; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Центр дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 352 с.

У монографії узагальнюються і систематизуються етапи життєвого шляху, творчість, громадсько-політична та освітянська діяльність В .Ю. Січинського (1894–1962 рр.), уродженця м. Кам’янця-Подільського, сина батька історії Поділля Юхима Сіцінського, який, будучи подвижником Української революції 1917–1921 рр. та української еміграції Західної Європи і Америки 1920 – початку 1960 -х років, здобув міжнародне наукове визнання як учений-історик, археограф, краєзнавець і етнолог, поділлєзнавець, мистецтвознавець, художник-графік, архітектор і зодчий, публіцист, педагог України та її діаспори.

Публікації про Л. В. Баженова

Завальнюк О. М. Лідер наукової школи (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В .С. Покопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.

Видання присвячене 65-річчю від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова. В книзі зібрані статті колег, студентів, друзів, у яких простежено життєвий та науковий шлях Л. В. Баженова. А також міститься перелік наукового доробку вченого.

Завальнюк О. М. Лев Васильович Баженов /О.М.Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка]. –Кам’янець-Подільський: Оіюм,2003. –Т. 1. –С.27–40.

Книга відкриває серію видань, що присвячені людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Біографічний нарис про видатного українського історика, доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії Лева Васильовича Баженова розкриває основні віхи його біографії, наукової, організаційно-адміністративної, політичної та громадської діяльності.

Лев Васильович Баженов // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Камянець-Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 295–304.

У книзі вміщено нариси про видатних кам’янчан, які працюючи у різних сферах, прославляли Кам’янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, регіону, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення. У нарисі проаналізовано основні етапи творчого шляху доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії Лева Васильовича Баженова. Підкреслена особлива участь Лева Васильовича в долі рідної Альма-матер.

Лев Васильович Баженов, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад. : І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 119–132.

У довідково-бібліографічному виданні розкрито життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представлено їх науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Прокопчук В. С. Наукова школа професора Л. В. Баженова (до 60-річчя від дня народження) / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол. : В.Смолій та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 15 : На пошану професора Л. В. Баженова. – С. 9–18.

У статті розповідається про етапи життя, наукової, освітянської і громадської діяльності відомого історика України, педагога, подвижника регіональних досліджень Лева Васильовича Баженова.

Биковська В. Ф., завідувачка сектору читального залу історичного факультету.