Гетьман Павло Тетеря

Гетьман Павло Тетеря

Середина XVII ст. позначилася для України бурхливими подіями, які сучасними істориками класифікуються як Національна революція. У круговерті боротьби за становлення Української держави, тогочасні лідери українського суспільства шукали найоптимальніші шляхи її подальшого розвитку. У складній обстановці внутрішньополітичного протистояння, а також під дією зовнішніх впливів, українські гетьмани – наступники Богдана Хмельницького намагалися продовжити справу Великого гетьмана.

У пантеоні української слави особливе місце займає гетьман Правобережної України (1663–1665 рр.) Павло Іванович Моржковський-Тетеря. Один з найближчих соратників Б. Хмельницького, один з авторів українсько-російського договору 1654 р. та Гадяцького трактату 1658 р., визначний дипломат, митець подвійної політичної гри та талановитий військовий керманич. Під час свого гетьманування на Правобережній Україні П. Тетеря у своїй політиці опирався на польського короля, повністю довіривши йому вирішувати долю козацької держави. За це він і поплатився не тільки державною кар’єрою, але й власним життям.

Беручи до уваги важливість даної проблеми, пропонуємо Вашій увазі огляд актуальної літератури про діяльність гетьмана Правобережної України Павла Івановича Тетері:

Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 335 с.

У книзі відомого історика подаються надзвичайно цікаві, маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні й героїчні сторінки козацької січової епопеї, подаються вибрані козацькі пісні та думи.

Видатні постаті в історії України (IX-XIX ст.): короткі біографічні нариси. – Київ : Вища школа, 2002. – 359 с.

Особливість даного видання полягає в тому, що в ньому розглянуто біографічні відомості, висвітлюються суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця ХІХ ст.

Газін В. В. Гетьман Павло Тетеря: соціально-політичний портрет / В. В. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 196 с.

У монографії висвітлюється соціально-політичний портрет українського гетьмана Павла Тетері (1663-1665 рр.). Розглядається шлях до влади Павла Івановича, відтворюються перші спроби реалізації політичної програми і перші невдачі, трактується Ніжинська трагедія червня 1663 р. Звертається увага на об’єднання козацької України силами польського короля й кримського хана. Приділяється увага провалу походу на Лівобережжя, аналізуються початок повстання на Правобережній Україні 1664-1665 рр., а також характеризується завершальний період повстання (січень-червень 1665 р.) та звертається увага на крах політичного курсу П. Тетері.

Газін В. Політична программа гетьмана П. Тетері / В. Газін // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 190-198.

У наковій статті висвітлюються питання, пов’язані з маловивченими аспектами Національно-визвольної війни українців середини XVII ст., проблемами національного та культурного розвитку нашої держави. Особливу увагу звернуто на діяльності та політичній програмі Павла Івановича Тетері.

Дашкевич Я. Павло Тетеря / Я. Дашкевич // Володарі гетьманської булави. – Київ : Варта, 1994. – С. 253-284.

У публікації відомого українського дослідника розкрито основні напрямки діяльності П. Тетері, простежено походження видатної постаті, військове мистецтво, охарактеризовано життєвий шлях полководця.

Мельник Л. Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л. Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с.

У підручнику на основі документального матеріалу відображено визвольний рух в Україні XVII ст., складні процеси становлення і утворення української державності, а також звернено увагу на гетьманування П. Тетері на Правобережжі.

Реєнт О. П. Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.

Книга порушує проблеми існування 17 гетьманів, які були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Значна роль приділяється біографії керманичів, а також привертається увага до сторінок історії нашої Батьківщини, показавши її через призму особистостей наших гетьманів.

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

У праці на грунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показано її роль і місце в українській і європейській історії.

Смолій В. Українська національна революція середини XVII ст. / В. Смолій, В. Степанков. – Київ, 1999. – 108 с.

В праці висвітлюється типологія, рушійні сили, хронологічні межі, періодизація й особливості національно-визвольної, конфесійної і соціальної боротьби протягом 1648-1676 років, а також з’ясовується їх роль і місце в українській історії.

Сушинський Б. І. Козацькі вожді України / Б. І. Сушинський. – Одеса, 2006. – Т. ІІ. – 584 с.

Даний посібник висвітлює 205 імен – військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну, і водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Особливу увагу звернуто на військову та політичну ситуацію, в яких їм довелося діяти.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків / Д. І. Яворницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 520 с.

У книзі висвітлюється історія запорозького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Описуються походження козаків, їхня боротьба проти грабіжницьких навал на Україну орд кримських та турецьких феодалів, сухопутні походи запорожців у Крим та морські – в Туреччину. Значну увагу приділено дослідженню участі запорожців в народних повстаннях проти шляхетської Польщі, визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 рр. та діяльності П. Тетері.

Отже, запропоновані нами джерела будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів при написанні наукових робіт, в підготовці для семінарських занять, можуть також використовуватись науковими працівниками та усіма, хто цікавиться діяльністю гетьмана Павла Івановича Тетері.

Н. В. Крик,
провідний бібліотекар абонементу
історичного факультету.