Інформаційні матеріали з підтримки принципів академічної доброчесності

Інформаційні матеріали з підтримки принципів академічної доброчесності:

 1. Мельник. Р. Про академічну доброчесність та небезпеки у боротьбі за неї / Роман Мельник // Освіта.ua : [інтернет-ресурс], 2020.
 2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – Київ; Таксон, 2016. – 234 с.
 3. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
 4. С. Захарін: про академічну доброчесність // Освіта.ua : [інтернет-ресурс], 2020.
 5. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози / А. Колесніков // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019. – Вип. 24.
 6. Як підтримати академічну доброчесність в університеті? : Рекомендації МОН та експертів SAIUP / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP.
 7. Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти та сталого розвитку // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP : [офіційний веб портал].
 8. Тицька Я. О. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти / Я. О. Тицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2018. – Вип. 34. – С. 4-7.
 9. Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2020. – Вип. 2(2). – С. 95-104.
 10. Нагорна Н. Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки / Н. Нагорна, П. Гуща // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2019. – Вип. 23(3). – С. 81-85.
 11. Недогібченко Є. Г. Академічна доброчесність: складові елементи / Є. Г. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 6. – С. 13-21.
 12. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози / А. Колесніков // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019. – Вип. 24. – С. 122-128.
 13. Оніщик Ю. Академічна доброчесність як основа сталого розвитку закладів вищої освіти / Ю. Оніщик // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 2. – С. 7-9.
 14. Ожеван М. А. Академічна доброчесність як політико-правова та морально-етична проблема / М. А. Ожеван // Стратегічна панорама. – 2018. – № 2. – С. 94-104.
 15. Тицька Я. О. Юридичне значення поняття “академічна доброчесність” / Я. О. Тицька // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. – 2018. – Т. 29(68), № 5. – С. 24-28.
 16. Гаруст Ю. В. Академічна доброчесність – шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 88-95.
 17. Наливайко О. Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання / О. Наливайко, О. Калістова, Д. Поляков // Освітологічний дискурс. – 2020. – № 4. – С. 143-162.
 18. Мірошніченко Л. В. Підвищення рівня смідомого дотримання вимог академічної доброчесності / Л. В. Мірошніченко // Соціально-гуманітарний вісник. – 2020. – Вип. 35. – С. 95-96.
 19. Костирко Т. М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2. – С. 190-198.
 20. Слободянюк О. До питання академічної доброчесності у вищій освіті: погляд експертів США та України / О. Слободянюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 8. – С. 23-33.
 21. Богач О. В. Психологічні передумови порушення академічної доброчесності у студентській спільноті / О. В. Богач, С. М. Кіршо // Психологія: реальність і перспективи. – 2019. – Вип. 12. – С. 26-32.
 22. Бабула І. І. Забезпечення якості освіти на принципах академічної доброчесності / І. І. Бабула // Педагогічний пошук. – 2019. – № 4. – С. 31–34.
 23. Вербицька А. В. Напрями підвищення академічної доброчесності як складової забезпечення якості вищої освіти / А. В. Вербицька, О. В. Василенко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2019. – № 1. – С. 21-28.
 24. Тодорова І. Компоненти академічної доброчесності студентів та умови її формування / І. Тодорова // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 24. – С. 199-205.
 25. Фіялка С. Б. Співавторство наукових статей у контексті академічної доброчесності / С. Б. Фіялка // Current issues of mass communication. – 2019. – Iss. 26. – С. 54-68.
 26. Красюк Т. В. Розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності: правові проблеми / Т. В. Красюк, І. Е. Щеглаков // Право та інновації. – 2019. – № 4. – С. 40-48.
 27. Завадська Н. Формування інформаційної компетентності як запорука дотримання академічної доброчесності: роль бібліотеки закладу вищої освіти / Н. Завадська, М. Ігнатюк // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2020. – Вип. 5. – С. 44-65.
 28. Ткаченко В. В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 38. – С. 82-86.
 29. Рижко О. М. Плагіат: складники розуміння / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 3. – С. 40-48.
 30. Рудик В. А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності / В. А. Рудик, О. А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. – № 1(3). – С. 7-12.
 31. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 36 с. – ISBN 978-966-97569-5-4
 32. Слободянюк О. До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України [Електронний ресурс] / О. Слободянюк // Актуальні питання гуманітарних наук. -2019.
 33. Шандра Р. Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат. Як перевірити академічний текст на плагіат? / Роман Шандра // Освіта.ua : [інтернет-ресурс], 2020.
 34. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт. – уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. – Київ :УБА, 2016. – Електрон. вид. – 39 с.
 35. Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; УБА. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. –  41 с.
 36. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.12 – 13.12.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2019. – 148 с.
 37. Фундаментальні цінності академічної доброчесності (переклад з англійської) ISBN 978-617-684-234-7
 38. Сопова К. А. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях / К. А. Сопова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 31-37.
 39. Сорока Н. І. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: Європейський досвід / Н. І. Сорока // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 9-23.