Міжнародні зв`язки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Міжнародні зв`язки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Щороку 22 жовтня Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка святкує свій день народження, адже саме в цей день далекого 1918 року відбулося урочисте відкриття одного з первістків національної вищої школи в Україні – Кам`янець-Подільського державного українського університету (К-ПДУУ), фундатором і першим ректором якого став Іван Іванович Огієнко.

В історії найдавнішого на Поділлі вищого навчального закладу немало цікавого і цінного, корисного і повчального, як для сучасного, так і для прийдешніх поколінь. Прагнення України вступити в Європейський освітній простір потребує модернізації вищої освіти. Велика відповідальність за долю професійної підготовки української молоді покладається нині на вищі навчальні заклади. В цьому сенсі на перший план виступає організація роботи з обдарованою студентською молоддю, і міжнародні зв`язки, як ніяка інша форма, позитивно впливають на виховання інтелекту.

Пропонуємо вашій увазі інформацію про зародження та розвиток міжнародних стосунків К-ПНУ ім. Івана Огієнка.

1965 року відбулася І-а Подільська історико-краєзнавча конференція, в роботі якої взяли участь краєзнавці України, Росії, Молдови, Румунії.

На початку 1966–1967 навчального року на договірній основі між Міністерствами освіти Української РСР і Узбекської РСР розпочато навчання студентів-узбеків (25 майбутніх вчителів російської мови).

70-ті роки – з метою підвищення ефективності лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять до навчального закладу запрошувалися провідні вчені України із-за кордону, які виступали перед студентами і викладачами з циклом лекцій. Водночас завідувач кафедри історії СРСР і УРСР Іон Винокур викладав спецкурс «Черняхівська культура» у Люблінському університеті (1977–1978 н.р.).

70–80-ті роки позначені активним спілкуванням студентів педінституту з болгарськими побратимами із Сілістринського педінституту і Дулівського педучилища.

90-ті роки – на договірній основі розпочато науково-дидактичне співробітництво з вищими педагогічними школами Любліна і Жешова (Польща). У співдружності з Інститутом української мови НАН України та Чеською Академією наук розроблялася міжнародна проблема «Загальнослов`янський лінгвістичний атлас». Започатковано наукову співпрацю з Міжнародним інститутом рослинництва, генетики і ресурсів (м. Роми, Італія).

2001 р. – університет став лауреатом Міжнародного академічного Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» у номінації «Адаптованість навчальних програм до міжнародних вимог».

2003–2004 рр. – заклад отримав міжнародні відзнаки – «Нагороду тисячоліття» за заслуги перед людством (липень 2003 р.) та «Лаври слави» (січень 2004 р.), «Європейська якість» (серпень 2004 р.), присуджені Європейською Діловою Асамблеєю (м. Оксфорд, Англія).

2004–2005 н. р. – розпочато реформування навчального процесу на засадах Болонської конвенції. Першими запровадили кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) фізико-математичний і педагогічний факультети. А вже з вересня 2006 року її було запроваджено на перших курсах усіх спеціальностей. Створювалися умови для більш інтенсивної роботи студентів, надання їм можливостей продовжувати навчання у європейських університетах.

Травень 2004 р. – відбулося відкриття кабінету полоністики, що стало можливим завдяки спонсорській допомозі навчальною, художньою, історичною, та культурно-освітньою літературою різних польських організацій та установ.

2006 р. – створено відділ міжнародних зв`язків.

Впродовж 2003–2007 рр. з ініціативи і на базі університету проведено 47 міжнародних науково-методичних конференцій. Визначною подією став ІІ Міжнародний науковий Конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (17–18 вересня 2003 р.), у роботі якого взяли участь понад 500 осіб із 16 країн світу. Доповіді та повідомлення Конгресу опубліковані у науковому збірнику, що вийшов у 4-х томах:

ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, Кам`янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. : доп. та повідомл. : у 4 т. / редактори: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2005. – Т. 1. – 480 с.; 2006. – Т. 2. – 497 с.; 2007. – Т. 3. – 455 с.; Т. 4. – 443 с.

У квітні 2007 р. університет став членом Євроазійської асоціації університетів.

Січень 2008 р. – університет спільно з іншими навчальними закладами став засновником Консорціуму університетів Західної України та Варшавського університету.

2008 р. – на історичному факультеті утворено «Міжнародний центр дослідження Центральної та Східної Європи», за результатами діяльності якого видано 4 збірники наукових праць:

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. / [редкол.: В. С. Степанков (голов. ред.), С. А. Копилов, В. А. Смолій та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 1. – 200 с.; 2011. – Вип. 2. – 260 с.; 2012. – Вип. 3. – 244 с.; 2015. – Вип. 4. – 296 с.

До збірника увійшли наукові статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов`язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України в розвитку даного регіону.

2008 р. – Інтенсивно розвиваються також студентські міжнародні зв`язки. У відповідності до угоди між Кам`янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (Україна) та Університетом гуманістичних і природничих наук імені Яна Кохановського в Кельце (Польща) передбачено реалізацію спільного Міжнародного Інтеграційного проекту «Школа Відкритого Розуму».

Головна мета проекту – інтелектуальне виховання майбутніх вчених, діячів освіти та культури, формування політичних постатей майбутнього, формування свідомих громадян суспільства на засадах міждисциплінарного інформаційного розвитку. Заходи, що відбулися та відбуватимуться в межах проекту „Школа Відкритого Розуму”, покликані сприяти інтернаціональній згуртованості сучасної молоді, розбудові суспільства без кордонів.

Реалізацію проекту розпочато у вересні 2008 року. За підсумками роботи двох тематично споріднених семінарів видаються наукові збірники, які містять кращі матеріали, що пройшли випробування в палких дискусіях та обговореннях. Впродовж 2008–2012 рр. вийшли друком 4 випуски, які ми пропонуємо вашій увазі.

1. Етнокультурні міфи та упередження в науці, освіті та суспільному житті : матеріали І-го та ІІ-го міжнародних семінарів у межах постійного Міжнародного Інтеграційного проекту для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа відкритого розуму» (Kielce – Checiny, 2–7 wrzesnia 2008 ; Кам`янець-Подільський, 25–30 травня 2009) / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановського в Кельце [та ін.] ; [наук. керівники проекту: О. Волковинський, О. Лещак, Р. Стефанськи.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Т. 1. – 232 с. – (Міжнародний Інтеграційний проект для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа Відкритого розуму» ; т. 1).

До збірника увійшли матеріали двох тематично споріднених семінарів, які пройшли випробування в палких дискусіях та обговореннях. Для публікації відібрано праці, що мають характер і перспективи методологічних досліджень та торкаються загальних і конкретних проблем вивчення етнокультурних міфів й упереджень в сучасній науці, освіті, суспільному житті.

Збірник розрахований на фахівців у галузі гуманітарних наук, студентів ВНЗ, магістрантів, аспірантів, викладачів.

2. Різноманіття образів світу: світогляд – мова – політика : зб. наук. праць / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановського в Кельце [та ін.] ; [наук. керівники проекту: О. Волковинський, О. Лещак, Р. Стефанськи, В. Савчук ; редкол.: О. Лещак (голова, наук. ред.), О. Волковинський (відп. секретар), О. Кеба, та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – 228 с. – (Міжнародний Інтеграційний проект для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа Відкритого розуму» ; т. 2).

До збірника увійшли праці молодих науковців і наставників, що мають характер і перспективи методологічних досліджень та торкаються загальних і конкретних проблем вивчення підходів та засобів втілення різноманіття образів світу в світоглядних системах, в етнокультурі й мові, в суспільно-політичному житті.

Збірник розрахований на фахівців у галузі гуманітарних наук, студентів ВНЗ, магістрантів, аспірантів, викладачів, які цікавляться проблемами методологічного та прикладного характеру в царині гуманітарних наук.

3. Джерела конфліктів та площини співпраці : зб. наук. праць / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановського в Кельце [та ін.] ; [наук. керівники проекту: О. Волковинський, М. Любащук, О. Лещак, Р. Стефанськи, В. Савчук ; редкол.: О. Лещак (голова, наук. ред.), О. Волковинський (відп. ред.), О. Кеба, та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 260 с. – (Міжнародний Інтеграційний проект для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа Відкритого розуму» ; т. 3).

До збірника увійшли праці, що мають характер і перспективи методологічних досліджень та торкаються загальних і конкретних проблем конфліктології.

Збірник розрахований на фахівців у галузі гуманітарних наук, студентів ВНЗ, магістрантів, аспірантів, викладачів, які цікавляться проблемами методологічного та прикладного характеру в царині гуманітарних наук.

4. Інформаційна дійсність: проблеми правди і неправди : зб. наук. праць / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановського в Кельце [та ін.] ; [наук.-ред. рада: О. Лещак (голова, наук. ред.), І. Папуша (відп. ред.), О. Волковинський та ін.]. – Тернопіль : Studia Methodologica, 2012. – 297 с. – (Міжнародний Інтеграційний проект для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа Відкритого розуму» ; т. 4).

До збірника увійшли наукові праці учасників проекту, молодих науковців з українських, польських, російських і вірменських ВНЗ, які презентують результати колективного інтердисциплінарного дослідження проблеми феномену інформаційної дійсності у мовному, суспільно-політичному, культурно-мистецькому, історичному, а також загально-епістемологічному та методологічному аспектах.

Збірник розрахований на широке коло фахівців у галузі гуманітарних і суспільних наук, студентів ВНЗ, які цікавляться проблемами методологічних та інтердисциплінарних досліджень у гуманітарній сфері людського досвіду.

Про проект:

Савчук В.О. Міжнародний Інтеграційний проект для студентів, аспірантів і докторантів «Школа Відкритого розуму» як важлива форма виховання обдарованої молоді : довідкове видання / В. О. Савчук, О. С. Волковинський. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 59 с.

У довідковому виданні висвітлено передумови впровадження і функціонування Міжнародного Інтеграційного проекту для студентів, аспірантів і докторантів «Школа Відкритого Розуму», хронологію його реалізації та перспективи розвитку. Визначено мету проекту та специфіку її реалізації.

На початку 2009 р. заклад прийняли до Міжнародної асоціації університетів.

2009 р. – в університеті відкрилися Міжнародний науковий центр дослідження історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури та Центр американо-британських досліджень.

2009 р. – на базі бібліотеки університету започатковано Центр Європейської інформації.

2009 року підписано угоду між К-ПНУ імені Івана Огієнка і кількома навчальними закладами Польщі про видання трьох спільних наукових збірників, які ми представляємо вашій увазі:

1. Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики : зб. студентських наук. праць / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Державна вища професійна школа ім. Яна Гродка в Саноку; Державна вища східноєвропейська школа в Перемишлі ; [редкол.: М. С. Васьків (відп. ред.), О. М. Завальнюк, Я. Драус та ін.]. – Кам`янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – 144 с.

До збірника увійшли наукові статті українських та польських студентів з питань літературознавства, мовознавства, соціальних комунікацій та соціологічних дисциплін.

2. Проблеми філології та культури: Україна – Польща : зб. наук. праць українських та польських вчених / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Державна вища професійна школа ім. Яна Гродка в Саноку; Державна вища східноєвропейською школа у Перемишлі ; [редкол.: М. Васьків (відп. ред.), О. Кеба, A. Chudzik та ін.]. – Кам`янець-Подільський. Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Жешів : Жешівський ун-т (Республіка Польща), 2010. – Вип. 1. – 360 с.

До збірника включено наукові статті українських та польських вчених з питань літературознавства та мовознавства.

3. Гуманітарні студії: Україна – Польща : зб. наук. праць / Жешівський ун-т (Республіка Польща); Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: П. Атаманчук, О. Завальнюк (голова), С. Уліяш (голова) та ін.]. – Кам`янець-Подільський ; Жешів, 2010. – 384 с.

У збірнику наукових праць українських і польських вчених розглядаються актуальні питання з історії, політології, культури, педагогіки, літератури, спеціальної корекційної педагогіки і психології.

2010 року вийшов перший випуск спільного українсько-молдавського видання:

Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров`я людини» : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Гос. учеб. заведение «Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко» ; [редкол.: П. С. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – 500 с.; 2011. – Вип. 2. – 228 с.; 2012. – Вип. 3. – 244 с.

У збірнику розміщено матеріали наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, та аспірантів факультету фізичної культури Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та факультету фізичної культури і спорту Державного навчального закладу«Придністровський державний університет імені Т. Г. Шевченка» (Молдова), які презентують сучасні підходи до вирішення проблем фізичного виховання, спорту та здоров`я людини.

2008–2012 рр. – університет підписав нові угоди про співпрацю із зарубіжними громадськими організаціями та навчальними закладами Росії, Словаччини, Італії, Естонії, Польщі, США, Швеції, Болгарії, Молдови. Щорічно заклад відвідують зарубіжні делегації. В свою чергу викладачі університету перебувають в закордонних відрядженнях з метою наукової роботи, наукового стажування та участі в зарубіжних конференціях.

2008–2012 рр. – університет взяв участь в ХІ – ХV міжнародних виставках навчальних закладів. За гідне і професійне представлення своєї діяльності, досягнення у працевлаштуванні випускників, міжнародне співробітництво заклад отримав низку нагород: дипломи виставок, почесне звання «Лідер сучасної освіти», срібні і золоті медалі, зокрема і у номінації «Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ».

8 квітня 2014 року фахове видання «Проблеми сучасної психології» включено до міжнародної науковометричної бази даних Index Copernicus (ІС) – ICV 2013: 5.68 – з 19-го випуску (2013 рік). А за результатами рецензування за 2014 рік збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» отримав ICV 2014: 39.96. Окрім того, 29 квітня2015 року збірник внесено до бази CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) cejsh.icm.edu.pl, що представляє Польську Академію Наук (перший збірник наукових праць університету, який увійшов до цієї бази).

Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 1. – 260 с.; 2014. – Вип. 24. – 796 с.

2015 року, взявши участь у ІІ етапі Європейсько-Азіатської та національної першостей з наукової аналітики в галузі дидактики фізики команда науковців, – Атаманчук П. С. (науковий керівник проекту), доктор педагогічних наук, професор; Атаманчук В. П., кандидат філологічних наук, доцент; Білик Р. М., кандидат педагогічних наук, доцент; Ніколаєв О. М., кандидат педагогічних наук, доцент; Роздобудько М. О., кандидат педагогічних наук; Семерня О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, – здобула високі нагороди першості – Дипломи срібного та бронзового призерів.

Наукова доповідь «Компетентность специалиста-педагога как мера качества его образования», з якою наша команда виступила у першостях опублікована у науковому виданні за британською юрисдикцією («Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, June 18 – June 24, 2015) / Intemational Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. – P. 34-37.») та удостоєна комплексного наукометричного сертифіката індексації авторської публікації.

Завдяки отриманим нагородам Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка третій рік поспіль здобуває лідерство у рейтингах університетів (національному та Європейському).

Нині університет співпрацює з 82 зарубіжними установами, організаціями та фондами 20 країн світу, є членом Євразійської (з 2007 р.) та Міжнародної (з 2008 р.) асоціацій університетів і співзасновником Консорціуму університетів Західної України та Варшавського університету.

Університет підтримує студентські міжнародні зв`язки. Студенти мають можливість перебувати у зарубіжних відрядженнях, на навчанні в аспірантурі, повному, частковому курсах навчання, мовних курсах, на мистецьких пленерах (Республіка Польща), проходити практику за програмою «Work and Travel USA».

  • Інформаційно-консультаційний центр «Освіта»
  • Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда
  • Міжнародна програма стипендій The Newton International Fellowships
  • Конкурс стипендій для молодих дослідників від посольства Франції в Україні
  • Канадська стипендіальна програма для молодих учених
  • Гранти на навчання та проведення досліджень у Греції
  • Стипендії ім. Фулбрайта для навчання в університетах Сполучених Штатів Америки
  • Аспірантська школа університету Льойфана
  • Програма “Еразмус Мундус”
  • Міжнародний дослідницький проект «Спільний кордон – спільна спадщина. Новий погляд на Польські і Турецькі фортеці на Дністрі»

 

Т. М. Опря,
завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу бібліотеки університету.