Положення про бібліотеку

Положення про бібліотеку

Затверджую
Ректор
Кам`янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
С.А. Копилов
«_____» _____________ 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

 1. Загальні положення
 • Бібліотека університету є навчально-допоміжним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету з фондом вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної, художньої та іншої літератури, періодики та документів на електронних носіях. Бібліотека діє на підставі Положення про бібліотеку, затвердженим ректором.
 • У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», нормативно-правовими актами з питань бібліотечної справи, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, методичними вказівками і рекомендаціями наукової методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями по Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, Положенням про бібліотеку.
 • Бібліотека інформаційно забезпечує навчальний процес, науково-дослідну діяльність та виховну роботу в університеті.
 • Методичне керівництво бібліотекою здійснюється науково-методичною бібліотечною комісією Міністерства освіти і науки України, науковою бібліотекою Хмельницького національного університету – методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницької області.
 • Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором університету.

1.6. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

 

 1. Основні завдання
 • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету, інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами.
 • Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб користувачів, у тому числі за рахунок постійнодіючої акції „Подаруй бібліотеці книгу!”.
 • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку, розкриттю через книгу змісту загальнолюдських цінностей, вітчизняної та світової історичної, наукової та культурної спадщини.
 • Організація науково-бібліографічної роботи. Формування та ведення довідково-бібліографічного апарату. Удосконалення форм і методів науково-бібліографічної роботи, складання науково-допоміжних та рекомендаційно-бібліографічних посібників, довідників, фундаменталь-них картотек, друкованих і зведених картотек, опис рідкісних книг і цінних книжкових копій, рецензування бібліографічних видань.
 • Ведення науково-методичної роботи, підготовка видань з досвіду роботи бібліотеки, окремих працівників, збірників, рецензування методичних матеріалів, складання річних зведених звітів і планів бібліотеки, підготовка наукових конференцій, нарад-семінарів, розробка інструкцій з питань бібліотечної справи.
 • Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної роботи бібліотеки з питань книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, історії бібліотечної справи і бібліографії.
 • Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів, надання додаткових платних послуг відповідно діючого законодавства.
 • Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 • Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
 • Взаємодія з громадськими організаціями і структурними підрозділами університету. Співпраця з бібліотеками вищих навчальних закладів та іншими бібліотеками України.
 • Налагодження прямих зв’язків з бібліотеками інших країн, залучення інформаційного потенціалу цих бібліотек до науково-інформаційної підтримки навчально-виховного процесу в університеті.

 

 1. Основні функції
 • Бібліотека:
  • Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.
  • Організовує диференційне обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах, інших пунктах видачі літератури.
  • Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги. Згідно чинного законодавства надає додаткові платні послуги.
  • Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів.
  • Вивчає інформаційні потреби науковців, спеціалістів та студентів університету, здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.
  • Разом з кафедрами аналізує забезпеченість студентів літературою і на основі відомостей про книгозабезпеченість формує замовлення на навчальну та наукову літературу.
  • Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів та забезпечує доступ до інформаційних ресурсів в Україні та за її межами.
  • Створює і веде систему каталогів і бібліографічних на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
  • Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої та іншої літератури, періодичних видань, аудіо-, відео- видань, CD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень на основі моніторингу і картотеки забезпеченості навчальною літературою.
  • Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх формування.
  • Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу користувачам у їх науковій та навчально-виховній роботі, виконує усі види бібліографічних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо. Організовує проведення Днів кафедр та Днів інформації             .
  • Організовує для студентів згідно з навчальним розкладом заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії, поширює бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок та ін.
  • Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержав-них баз даних.
  • Спільно з відділом з навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти, громадськими організаціями, кафедрами та викладачами університету проводить презентації, читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.
  • Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх організацій та громадян на компенсаційній основі, визначеній договором відповідно з чинним законодавством.
  • Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах.
  • Проводить науково-дослідницьку роботу в галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін.
  • Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.
  • Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
  • Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, результати бібліотечних науково-дослідних робіт, забезпечує підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, підвищення їх загальноосвітнього, культурного і професійного рівня та проведення атестації.
  • Організовує вивчення фахівцями бібліотеки комп’ютерної техніки.
  • Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до бібліотеки у відповідності з “Інструкцією про облік бібліотечного фонду”.
  • Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.
  • Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.
  • Бібліотека проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та працівників бібліотеки, на основі наданих бібліотеці повноважень.

 

 1. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення
 • Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору і є членом Вченої ради університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою терміном на 7 років і затверджується наказом ректора.
 • Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.
 • Працівники бібліотеки призначаються та звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.
 • Структура та штатний розклад бібліотеки затверджуються ректором університету.

       Структура бібліотеки:

         1.Дирекція (директор, заступник директора).

         2.Відділи:

 • комплектування та наукової обробки документів;
 • інформаційно-бібліографічний відділ;
 • електронних інформаційних ресурсів;
 • абонементів та читальних залів, який включає: центральний абонемент та відділ зберігання фондів, абонементи історичного, фізико-математичного факультетів, мистецької літератури; читальний зал №1 головного корпусу, читальний зал №2 головного корпусу, читальні зали історичного, економічного, природничого факультетів, факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, читальний зал та абонемент педагогічного факультету, читальний зал електронної бібліотеки, бібліотека рідкісних видань.
  • Керівництво університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів, виділяє необхідні службові і виробничі приміщеннями, комп’ютерну техніку, технічне обладнання устаткування.
  • Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права та відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються Положеннями про них і Правилами користування бібліотекою.
  • Правила користування бібліотекою розробляються на підставі Типового положення і затверджуються ректором університету.
  • Річні плани і звіти про роботу бібліотеки затверджуються ректором університету.
  • Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.
  • З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань, інформування співробітників про плани і діяльність бібліотеки створюються – бібліотечна, методична ради, координаційна нарада та ін.
  • Дирекція залучає бібліотечних працівників, читачів до оцінки діяльності бібліотечних підрозділів відповідно до Положення про підведення підсумків роботи підрозділів бібліотеки за календарний рік.
  • Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором Університету за поданням директора бібліотеки.
  • Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.
  • З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

 

 1. Права та обов’язки
 • Бібліотека має право:

5.1.1. Представляти університет в різних установах і організаціях, брати участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.1.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами, тематикою науково-дослідної роботи університету, одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.3. Представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.4. Дирекція має право представляти до заохочення працівників бібліотеки, а також вносити пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності за порушення трудової і виробничої дисципліни.

5.1.5. Вести у встановленому порядку листування з іншими бібліотеками, установами та організаціями.

5.1.6. Розробляти пропозиції щодо структури та штатного розпису бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.7. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.1.8. Надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

5.1.9. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями, використовувати економію фонду оплати праці на встановлення доплат та надбавок, преміювання.

 

 • Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та Університетом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Університету.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.3.3. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4. Бібліотека зобов’язана:

5.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.

5.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування бібліотекою.

5.4.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.4.4. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо цінних та рідкісних видань, колекцій, що віднесені до національного культурного надбання.

5.4.5. не має права вилучати та реалізувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством.

5.4.6. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Університету.

5.4.7. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

 

 

Директор бібліотеки                                              Л. В. Климчук