Праці викладачів університету 2015 року

Праці викладачів університету 2015 року

Праці викладачів університету

Завальнюк О. М. Юрій Телячий: учений-історик, педагог, краєзнавець / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 75 с. – (Серія: Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

У виданні представлено основні результати науково-педагогічної діяльності Телячого Юрія Васильовича, українського історика, педагога, краєзнавця. Рекомендується науковцям, педагогам, дослідникам історії України, Поділля.

 

Праці викладачів університету

Прокопчук В. С. Дунаєвецький районний архів : монографія / В. С. Прокопчук. – Дунаївці ; Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 200 с. : фото. – (Серія: Праці Державного архіву Хмельницької області ; вип. 9).

У монографії на прикладі архівного відділу дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області досліджено передумови виникнення, процес становлення і розвитку районного архіву, утворення в нових історичних умовах ще однієї ланки – “Трудового архіву” для концентрації, збереження і використання документів особового призначення ліквідованих підприємств, організацій, їх роль і місце в системі архівних установ України.

Для студентів та магістрантів – архівістів, викладачів, працівників державної влади та місцевого самоврядування, архівів, учителів та учнів, краєзнавців.

 

Праці викладачів університету

Сидорук С. А. Українська етнологія : навч.-метод. комплекс з дисц. для студентів істор. ф-ту зі спеціальності “Історія” / С. А. Сидорук. – Кам`янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2015. – 192 с.

До навчально-методичного комплексу з курсу “Українська етнологія” входять навчальна і робоча навчальна програми з дисципліни, характеристика та тези лекційних і семінарських занять, список рекомендованої та додаткової літератури, перелік питань для самостійного вивчення, самоконтролю та індивідуальних навчально-дослідних завдань, методичні вказівки для підготовки до семінарських занять, завдання до модульної контрольної роботи, довідкові матеріали.

 

Праці викладачів університету

Модерністська проза: матеріали до вивчення : навч.-метод. посіб. / упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Ч. 1 :Джеймс Джойс. – 104 с.

У посібнику розкриваються соціально-історичний контекст, витоки та основні тенденції і закономірності розвитку модерністської прози першої третини ХХ ст., аналізуються художні відкриття та експерименти, що сприяли оновленню змісту та форми художніх творів. Запропоновані матеріали знайомлять із творчістю одного із знакових у загальносвітовому літературному контексті письменника – Джеймса Джойса.

Для кращого уявлення про своєрідність літературної спадщини митця крім літературно-критичного нариса про життя і творчість видатного англійського письменника у посібнику подається повний текст твору “Джакомо” (англійською мовою і варіанти його перекладів українською та російською мовами), стаття, в якій детально аналізується твір, методичні рекомендації до вивчення “Джакомо” на уроках світової літератури. Завершує видання словник літературознавчих термінів і понять і список рекомендованої літератури.

Посібник адресовано студентам-філологам, учителям світової літератури, учням й усім, хто цікавиться модерністською літературою.

 

Праці викладачів університету

Кобильник В. В. Політологія : навч.-метод. посіб. / В. В. Кобильник, В. Ю. Маркітантов. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 120 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений на основі робочої програми відповідного нормативного курсу для студентів Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Адаптований до вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів. З метою оптимізації самостійної роботи студентів до кожної із тем курсу подаються питання для самостійної роботи. Основний зміст посібника складають методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни, схеми та короткий термінологічний словник політичних термінів.

 

Праці викладачів університету

Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби : навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам`нець-Поділький : Видавець Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.

У навчальному посібнику розкривається становлення ідеї виховання громадянськості в Україні; обгрунтовується актуалізація досвіду виховання громадянськості дітей та молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання; висвітлюються ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі.

Для студентів, магістрантів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

 

Праці викладачів університету

Мазур В. Й. Спортивна боротьба : метод. рекоменд. до виконання практ. і самост. занять з дисц. “Спортивна боротьба” з метод. виклад. / В. Й. Мазур, М. Б. Гуска. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 148 с.

У методичних рекомендаціях описані зміст, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки, спеціальні вправи борця, основні вправи для розвитку рухових здібностей, особливості та організаційні навички проведення практичних і самостійних занять з дисципліни “Спортивна боротьба з методикою викладання”. А також наведені ігри для загальної та спеціальної фізичної, тактичної й технічної підготовки борців, для активізації уваги і регулювання емоційного стану.

Методичні рекомендації адресовано студентам, викладачам і вчителям фізичної культури, методистам.