Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

Затверджую
Ректор
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
___________ С.А. Копилов

 

Правила користування бібліотекою

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 21.05.2009 р. за №1388-VІ, Примірного Положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН України від 06.08.2004 р. за № 641, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого наказом Міносвіти від 31.08.98 р. за № 321, Положення про бібліотеку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси навчального закладу.

1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27.08.2010 р. за №796 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №939 (939-2010-п) від 12 жовтня 2010 р.). Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором університету.

 

  1. Права та обов’язки користувачів. Умови запису до бібліотеки та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою (абонементами, читальними залами та інших пунктах видачі літератури) мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники університету. Учні ліцеїв, коледжів та гімназій, студенти інших вищих навчальних закладів, що уклали угоди про співробітництво з університетом мають право безкоштовно користуватися основними видами інформаційно бібліотечних послуг у читальних залах.

2.2. Користувачі мають право:

– отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу в абонементах, читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури;

– користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою;

– брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.

2.3. Користувачі зобов’язані:

– дотримуватися правил користування бібліотекою;

– дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, повертати літературу у встановлений термін;

– не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом;

– не виносити без узгодження з бібліотекарем літературу з читальних залів;

– не виймати картки з каталогів та картотек;

– при отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який брав книги останнім;

– при вибутті з університету (відрахуванні, закінченні навчання, звільненні) користувачі зобов’язані повернути документи, взяті ними у тимчасове користування та підписати обхідний лист;

– у приміщеннях бібліотеки дотримуватись тиші та не вести розмови по мобільних телефонах, не заходити у верхньому одязі або приносити його з собою, не приносити в зали їжу та напої, які можуть зіпсувати книги, дотримуватись чистоти та порядку.

2.4. Порядок запису в бібліотеку:

2.4.1. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році і паспорт. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають читацький квиток або посвідчення, паспорт і обслуговуються в читальних залах.

2.4.2. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою. На підставі поданих документів видається читацький квиток, заповнюється формуляр читача, в якому користувач повинен підтвердити свої зобов’язання щодо дотримання даних Правил підписом у графі «Правила бібліотеки зобов’язуюся виконувати».

2.4.3. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.4.4. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що отримана по ньому.

2.4.5. При втраті читацького квитка користувач отримує дублікат протягом місяця після заяви про втрату.

2.5. Правила користування абонементами і читальними залами:

2.5.1. Навчальна література видається в абонементах на семестр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.5.2. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

2.5.3. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників терміном на 15 днів.

2.5.4. Користувачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 цих Правил, зобов’язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

2.5.5. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.5.6. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише для опрацювання в читальних залах.

2.5.7. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

2.5.8. Для одержання літератури користувач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі користувачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписами бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.6. Правила користування фондом дисертації та звітів НДР:

2.6.1. Видача неопублікованих матеріалів (звітів з НДР, дисертацій, тощо) здійснюється після ознайомлення з даними правилами та підтвердженням письмової згоди їх виконання у заявці на отримання документів.

2.6.2. Право користування документами мають викладачі, аспіранти, науковці та співробітники університету; студенти університету (дисертаціями лише з письмового дозволу дисертанта або клопотання викладача); сторонні користувачі – дисертаціями та звітами з НДР з письмового дозволу проректора з наукової роботи університету).

2.6.3. Для замовлення та отримання документів користувачі пред’являють читацький квиток та документ, що засвідчує особу (для сторонніх користувачів), заявку на отримання документа та письмовий дозвіл (клопотання).

2.6.4. Користуватися документами дозволяється лише в читальному залі.

2.6.5. Дозволяється копіювати лише графічні об’єкти та списки використаної літератури обсягом не більше 20 сторінок.

 

  1. Відповідальність користувачів та порядок відшкодування збитків

3.1. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.2. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх аналогічними документами або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація не передбачається. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

3.3. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.4. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

3.5. Наприкінці кожного семестру студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

3.6. На початку року користувач повинен перереєструватися, пред’явити всю літературу, що рахується за ним та подовжити (при потребі) термін користування.

3.7. 3а порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

  1. Зобов’язання бібліотеки з обслуговування користувачів

4.1. Бібліотека формує фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи вищого закладу освіти.

4.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

4.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне і оперативне задоволення запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

4.4. Створює і наповнює довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

4.5. Організовує книжкові виставки, Дні інформації, Дні кафедр, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші просвітницькі заходи.

4.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів в абонементах, читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

4.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.8. Надає допомогу та консультації у пошуку інформації шляхом використання ДБА бібліотеки та новітніх технологій.

4.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

4.10. Надає користувачам інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних в Україні, так і за її межами.

4.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

4.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

4.13. Проводить серед користувачів роботу з формування інформаційної культури. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним планом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

4.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

4.15. Надає користувачам методичну і практичну допомогу щодо формування і впорядкування власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

4.16. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

4.17. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

4.18. Якщо після закінчення терміну користування документами не були повернуті до бібліотеки, бібліотекар нагадує читачам про необхідність повернення літератури поштою чи по телефону (за рахунок абонента).

Директор бібліотеки                                                                     Л. В. Климчук