Список наукових праць професора П. Ф. Лаптіна

Список наукових праць професора П. Ф. Лаптіна

Вагомою подією в науковому житті університету стало проведення круглого столу “Професор П.Ф. Лаптін – вчений, особистість, педагог”, присвяченого 100-річчю від дня народження відомого історика-медієвіста, професора кафедри загальної історії. Колектив викладачів історичного факультету під керівництвом ректора університету С. А. Копилова вшанували пам`ять про відомого вченого низкою наукових статей та спогадів. На зустріч були запрошені члени родини професора – сини Леонід Петрович і Юрій Петрович, а також студенти історичного факультету, які з великим інтересом сприймали інформацію про життєвий і творчий шлях Петра Флоровича, що був нерозривно пов`язаний з життям факультету у 50-80-х роках ХХ століття.

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки університету підготували виставку літератури “Професор П. Ф. Лаптін – вчений і педагог”.

Пропонуємо вашій увазі Список наукових праць професора П. Ф. Лаптіна

І. Окремі видання

 

1. М.М. Ковалевский и его взгляды на средневековую общину : дис. … канд. ист. наук : рукопись / П.Ф Лаптин. – К., 1947. – 270 с.

2. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революції : лекція для студ.-заоч. пед. вишів / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1949. – 24 с.

3. Посібник з хронології історії середніх віків (для заочників педагогічних і учительських інститутів) / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1950. – 88 с.

4. Спецсемінар з історії середніх віків для історичних факультетів педагогічних інститутів / П.Ф. Лаптін. – К., 1952. – 132 с.

5. До питання організації і методики проведення практичних і семінарських занять з загальної історії на історичних факультетах педінститутів / П.Ф. Лаптін. – К., 1955. – 46 с.

6. Організація і проведення практичних занять з методики викладання історії на заочних відділах педінститутів : метод. посіб. / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1958. – 32 с.

7. М.М. Ковалевський як представник ліберально-буржуазного позитивізму / П.Ф. Лаптін. – К., 1959. – 36 с.

8. Методичні вказівки до навчального курсу з історії : метод. посіб. для студ.-заочн. іст. відділу іст.-філол. ф-ту / уклад.: П.Ф. Лаптін (ред.), О.Д. Степенко, М.Ф. Александра ; Кам`янець-Поділ. пед. ін-т. – Кам`янець-Подільський, 1960. – 48 с.

9. Програма педагогічної практики з історії для історико-філологічних факультетів / П.Ф. Лаптін. – К., 1960. – 20 с.

10. «Економізм» і проблеми держави західноєвропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії : конспект лекцій з курсу історіографії / П.Ф. Лаптін. – Кам`янець-Подільський, 1965. – 54 с.

11. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. / П.Ф. Лаптин. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с.

12. Практичні заняття з історії середніх віків : метод. вказівки для студ. ІІ курсу іст. ф-ту / П.Ф. Лаптін. – Кам`янець-Подільський, 1976. – 60 с.

13. Практичні заняття з історії середніх віків : метод. вказівки для студ. ІІ курсу іст. ф-ту / П.Ф. Лаптін, А.В. Опря. – Вид. 2-ге, допов. – Кам`янець-Подільський, 1983. – 79 с.

14. Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе : историческая монография / П.Ф. Лаптин ; под ред. И.С. Винокура. – К. : Выща школа, 1988. – 124 с.

ІІ. Наукові статті

 

15. Проблемы общины в трудах М.М. Ковалевского / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1955. – № 9. – С. 110-120.

16. З досвіду організації і методики проведення практичних і семінарських занять з загальної історії на історичних факультетах педінститутів / П.Ф. Лаптін // Доповіді та повідомлення міжвузівської конференції істориків педінститутів УРСР. – Полтава, 1958. – Вип. 1. – С. 122-127.

17. Бодричі (ободрити) / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 7.

18. Бранденбург / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 76.

19. Бранібор / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 77.

20. Виноградов Павло Гаврилович / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 374.

21. Ганза / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 3. – С. 127.

22. До питання “ліберально-буржуазний позитивізм” в російській медієвістиці останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття (постановка проблеми) / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам`янець-Подільського педагогічного інституту на звітній сесії про наукову роботу за 1961 рік. – Кам`янець-Подільський, [1962]. – С. 12-13.

23. Історичні погляди М.М. Ковалевського / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1962. – № 1. – С. 91-97.

24. Лекції з загальної історії на заочних відділах та основні принципи їх побудови // Збірник методичних матеріалів з досвіду роботи заочних відділів і кафедр педагогічних інститутів УРСР. – К., 1962. – Вип. 5. – С. 113-123.

25. Лучицький Іван Васильович (1845-1918) / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1962. – Т. 8. – С. 299-300.

26. Практичні заняття з методики викладання історії в педінститутах. На допомогу викладачу історії / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1962. – № 6. – С. 86-88.

27. Проблемы общины в трудах И.В. Лучицкого / П.Ф. Лаптин // Средние века : сб. ст. – М., 1963. – Вып. 23. – С. 216-228.

28. Соціально-економічна проблематика в російській ліберально-буржуазній медієвістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / П.Ф. Лаптін // Доповіді та повідомлення на звітній науковій сесії кафедр Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту за 1962 рік. – Кам`янець-Подільський, 1963. – С. 23-24.

29. Успенський Федір Іванович / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1964. – Т. 15. – С. 168-169.

30. Проблеми общини в радянські медієвістиці (1917-1941 рр.) / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту на звітній науковій сесії за 1964 рік (секція соціально-економічних наук). – Кам`янець-Подільський, 1965. – С. 44.

31. Проблеми феодальної держави і права в працях російської “школи” медієвістів-позитивістів / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту на звітній науковій сесії за 1964 рік (секція соціально-економічних наук). – Кам`янець-Подільський, 1965.– С. 46-48.

32. Историографические элементы в лекционном курсе истории средних веков на исторических факультетах педагогических институтов (из опыта работы Каменец-Подольского пединститута) / П.Ф. Лаптин // Средние века : сб. ст. – М., 1966. – Вып. 29. – С. 315-321.

33. Питання про форми общини в російській ліберально-буржуазній історіографії / П. Ф. Лаптін // Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту за 1965 р. – Кам`янець-Подільський, 1966. – С. 25-26.

34. По страницам сборника “Средние века” (обзор) / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1968. – № 12. – С. 135-142.

35. Проблеми общини в російській історіографії перед реформою 1861 р. // Укр. іст. журн. – 1969. – № 1. – С. 64-73.

36. Дослідження подолянина І.В. Лучицького проблем общини на Україні / П.Ф. Лаптін // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – С. 62-67.

37. І.В. Лучицький про общину на Україні (до 125-річчя від дня народження) / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1970. – № 6. – С. 127-130.

38. О роли гипотезы в историческом исследовании / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1970. – № 1. – С. 75-88.

39. Маків : іст. нарис / П.Ф. Лаптін, І.І. Сохатюк // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – К., 1971. – С. 247-255.

40. Историография в практическом курсе всеобщей истории на исторических факультетах пединститутов / П.Ф. Лаптин // Вопросы историографии в высшей школе : всесоюз. конф. препод. историогр. ист. СССР и всеобщей ист. ун-тов и пед. ин-тов, г. Смоленск, 31 янв.–3 февр. 1973 г. – Смоленск, 1975. – С. 221-226.

41. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков (середина ХІХ в. – 1917 г.). – М. : Высш. школа, 174. – 400 с. – Рец. П.Ф. Лаптіна // Укр. іст. журн. – 1975. – № 6. – С. 148-149.

42. Вопросы историографии в высшей школе / П.Ф. Лаптин, Л.А. Коваленко // Вопросы истории. – 1977. – № 5. – С. 142-144.

43. Работа студентов с исторической литературой. Ее особенности и принципы организации / П.Ф. Лаптин // ХХVсъезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. – Калинин, 1978. – Ч. 1. – С. 142-145.

44. Проблемна лекція із загальної історії у вузі / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1979. – № 6. – С. 111-115.

45. Проблемные лекции по истории в высшей школе / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1980. – № 7. – С. 128-131.

46. Проблемная лекция по историографии в вузе / П.Ф. Лаптин // Историография в вузе / П.Ф. Лаптин. – Калининград, 1980.

47. Проблемные лекции по историографии в курсе медиевистики в педагогических институтах // Изучение и преподавание историографии в высшей школе. – Калининград. 1982.

48. О некоторых вопросах проблемной лекции по истории в вузе / П.Ф. Лаптин // Новая и новейшая история. – 1986. – № 2. – С. 174-178.

ІІІ. Рецензії на праці професора П.Ф. Лаптіна

 

49. Барг М. А. [Рецензия] // История СССР. – 1972. – № 6. – С. 172-173. – Рец. на кн.: П.Ф. Лаптин. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с.

50. Гутнова Е. В., Самаркин В. В. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1973. – № 7. – С. 155-157. – Рец. на кн.: П.Ф. Лаптин. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с.

51. Олійник Л.В. [Рецензія] // Укр. іст. журн. – 1972. – № 5. – С. 140-142. – Рец. на кн.: П.Ф. Лаптин. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с.

52. Robinson H. S. [Рецензія] // American Historical Review. – Washington, 1975. – Vol. 80, № 1. – P. 143. – Рец. на кн.: Laptin P. F. Obshchina v russkoi istoriografii poslednei treti XIX – nachala XX v. [Society in Russian Historiography in the Last Third of the 19th and the Beginning of the 20th Century] / Akademiia Nauk Ukrainskoi SSR, Institut Istorii. – K. : Izdatel`stvo “Naukova Dumka”, 1971. – 297 p.

53. Goebrke C. [Рецензія] // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Wiesbaden, 1975. – H. 4. – P. 564–566. – Рец. на кн.: Laptin P. F. Obščina v russkoj istoriografi poslednej treti XIX – načala XX v. [Die Landgemeinde in der russischen Historiographie des letzten Drittels des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts]. – K. : Izdat. Naukova dumka, 1971.– 297 s.].

ІV. Література про професора П. Ф. Лаптіна

 

1. Лаптін Петро Флорович // Вчені Хмельниччини : бібліогр. покажч. / уклад. С.К. Гуменюк. – Хмельницький, 1988. – С. 98-100.

2. Баженов Л.В. Лаптін Петро Флорович // Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. / Л.В. Баженов. – Кам`янець-Подільський, 1993. – С. 264-265.

3. Опря А.В. Професор П.Ф. Лаптін – вчений і педагог / А.В. Опря // Наукові праці Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С. 5- 14.

4. Опря А.В. Петро Флорович Лаптін / А.В. Опря, І.С. Винокур // Кам`янець-Подільський державний університет в особах. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 278-286.

5. Касьянович Л.М. Професор П.Ф. Лаптін – вчений-історик, педагог та особистість : магістерська робота / Л.М. Касьянович. – Кам`янець-Подільський, 2010. – 125 с.