Україна на шляху до Європи

Україна на шляху до Європи

Європейський Союз стоїть на порозі нового етапу розширення – безпрецедентного як щодо кількості країн, які приєднаються до ЄС найближчими роками, так і щодо глибини пов`язаних з цим перетворень. Цей етап особливий і для України, оскільки наш курс на європейську інтеграцію здійснюватиметься в новій ситуації, коли наша держава матиме спільний кордон з розширеним ЄС.

Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Його витоки – в історії нашого народу та усвідомленні права жити в демократичній, економічно розвиненій, соціально орієнтованій країні.

Найкращим доказом свідомого вибору нашого народу, зокрема молоді, є Революція Гідності (21 листопада 2013 – лютий 2014), де українці відстоювали своє право на гідне місце в європейській спільноті. Сьогодні цей курс є домінантою внутрішньої та зовнішньої державної політики.

Внаслідок спільних сфер інтересів, перш за все: безпека та мир на континенті, економічна співпраця, культурні зв`язки та ін. Україна для ЄС виступає стратегічним партнером – про це свідчать проаналізовані конструктивні кроки двосторонньої співпраці.

Беручи до уваги важливість даної проблеми, пропонуємо огляд інтернет-ресурсів, що висвітлюють питання України на шляху до євроінтеграції.

Артьомов І. В. Європейська інтеграція України: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Артьомов: зб. наук. статей : у 2 кн. – Кн. 1. – Ужгород : ПП “АУТДОР-ШАРК”, 2014. – 380 с. – Назва з екрану.

У збірнику в хронологічному порядку представлені авторські наукові твори (статті, доповіді), які послідовно і відповідно до динаміки політичних подій розкривають проблеми і перспективи євроінтеграційного поступу України. Збірник складається з двох книг, статті в яких згруповано у чотири розділи, присвячені актуальним аспектам інтеграційної політики України, в тому числі теоретичним і практичним питанням транскордонного співробітництва з сусідніми країнами-членами ЄС, проблемам адаптації українського законодавства до європейського, інтеграції України у європейський освітній та науковий простір тощо.

Федоришина О. О. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. О. Федоришина. – Назва з екрану.

У статті розкрито основні напрямки співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС. Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоекономічних та зовнішньоторговельних відносин, а також на основі даних характеристик показано перспективи розвитку відносин між Україною та ЄС.

Михальський І. С. Рецензія на книгу: Барановський Ф.В. Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу [Електронний ресурс] / І. С. Михальський: Монографія. – Луганськ : „Елтон-2”, 2007. – 407 с. – Назва з екрану.

Увесь зміст наукової монографії Ф. Барановського цілком логічно підводить до обґрунтування ним концепції взаємовпливу та паралельного здійснення процесів європейської інтеграції України та її демократичного розвитку. Як справедливо зазначає автор, усвідомлення беззаперечного факту існування тісного взаємозв`язку зазначених процесів українською політичної елітою і європейським істеблішментом може стати основним і вирішальним чинником досягнення Україною стратегічної мети – возз`єднання з європейською родиною.

План дій Україна – Європейський Союз [Електронний ресурс]. – Назва з екрану.

В даній статті аналізуються нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва, пріоритети діяльності, політичний діалог та реформування, регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері зовнішньої та безпекової політики, нерозповсюдження зброї масового знищення та роззброєння, попередження конфліктів та врегулювання кризових ситуацій.

Європейський вектор української геополітики [Електронний ресурс]. – Назва з екрану.

В статті йдеться про європейський вибір української геополітики, як стратегічний курс України, що визначає пріоритетні напрямки її сучасної зовнішньої та внутрішньої політики.

Просвітницький проект «Європейська мозаїка» [Електронний ресурс]. – Назва з екрану.

В цьому проекті висвітлюються питання щодо формування міждержавних відносин країн – членів Євросоюзу, організаційного устрою органів управління спільнотою європейських держав, механізмів та можливостей впливу кожної окремо визначеної країни на прийняття узгоджених рішень.

Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Електроний ресурс] : навч. посібник / М. В. Кордон. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 172 с. – Назва з екрану.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

Цифра Ю. Токсичний шоколад, або Погляд на Угоду про асоціацію Україна–ЄС зі Сходу [Електронний ресурс] / Ю. Цифра. – Назва з екрану.

В статті йдеться про те, що цілеспрямований рух нашої держави до Європи може надовго посилити напруженість між сторонами (Україна-Росія), загальмувавши експортно-імпортні операції та, звісно, завдавши чималих втрат українському бюджету. Хоча, як зазначає автор, сама РФ не менше залежить від українського експорту, все ще маючи пов`язані з нашою державою цикли виробництва у стратегічних галузях. Єдиний вихід, на думку автора статті – витримати політичний тиск зі Сходу, аби наприкінці року дістати можливість долучитися до європейських схем обміну товарами, котрі цілком підпадають під вимоги СОТ та міжнародного права загалом.


Порядок денний асоціації Україна–ЄС як частина підготовки Угоди про асоціацію. Результати громадського моніторингу у 2010-2011 роках / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [Електронний ресурс]: за заг. ред. Ю. Тищенко. – Київ : Агентство “Україна”, 2012. – 108 с. – Книга-“перекрутка”. – Назва з екрану.

Видання містить результати незалежного громадського моніторингу виконання Порядку денного асоціації Україна–ЄС, який відбувався упродовж 2010-2011 років у рамках коаліційного проекту “Порядок денний асоціації (ПДА) між Україною і ЄС: експертний погляд”. Проект виконував Консорціум аналітичних центрів у складі Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД), Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕ Д) та Центру політико-правових реформ (ЦППР) за сприяння Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.


Міхровська М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії [Електронний ресурс] / М. Міхровська. – Назва з екрану.

В статті досліджено поняття державного управління та публічної адміністрації, з`ясовано різницю між ними, визначено європейські принципи і стандарти в цій сфері та можливість їх запозичення в законодавство України.

Михайлова О. А. Україна в контексті інтеграції до європейського культурного простору [Електронний ресурс] / О. А. Михайлова. – Назва з екрану.

Стаття ставить на меті висвітлити та проаналізувати основні проблеми стану сучасної культури України в умовах глобалізації, виявити роль інтеграції держави до культурного простору Європи, результати та позитивні риси цього процесу.


Отже, на основі проаналізованих статтей в даному веб-огляді, можна з упевненістю зробити висновок, що європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів.
О. В. Богачик,
бібліотекар ІІ категорії читального залу електронної бібліотеки.