Положення про Бібліотечну раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Бібліотечну раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Затверджую
Ректор
Кам`янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
С. А. Копилов
«_____» _____________ 2014 р.

 

 

Положення

про Бібліотечну раду Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

 

І. Загальні положення

 • Бібліотечна рада Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Бібліотечна рада) є дорадчим органом при ректораті університету.
 • Мета створення Бібліотечної ради – всебічне сприяння ефективному управлінню, накопиченню та доведенню до користувачів інформаційних ресурсів бібліотеки Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – університет).
 • Бібліотечна рада у своїй діяльності керується:
 • чинним законодавством;
 • наказами та розпорядженнями ректора університету;
 • Положенням про бібліотеку Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • цим Положенням.
  • Бібліотечна рада здійснює свою діяльність у тісному контакті з ректоратом, факультетами, кафедрами університету, залучаючи до роботи студентський актив.
  • Рішення Бібліотечної ради мають рекомендаційний і консультативний характер.

 

ІІ. Основні завдання, функції та принципи діяльності

Бібліотечної ради університету

 • Діяльність Бібліотечної ради будується з урахуванням принципів:
 • гласності;
 • планомірності;
 • системності;
 • колегіальності.
 • Основними завданнями Бібліотечної ради є:
 • узгодження роботи бібліотеки з основними напрямами й планами наукової та навчальної діяльності університету;
 • ефективна участь бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу й наукових досліджень університету;
 • надання всебічної практичної допомоги бібліотеці.
 • Для здійснення вищевказаних завдань Бібліотечна рада виконує такі функції:
 • сприяє виконанню наказів і розпоряджень ректора щодо інформаційного супроводу навчально–виховного процесу та наукових досліджень;
 • обговорює плани та звіти про роботу бібліотеки, розробляє рекомендації для її поліпшення;
 • аналізує стан та координує розвиток автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи і якість обслуговування користувачів;
 • надає допомогу у формуванні фонду бібліотеки різними видами документів відповідно до напрямів освітньої діяльності університету:
  • аналізує склад бібліотечного фонду та розробляє рекомендації щодо удосконалення його комплектування;
  • розглядає питання інформаційного забезпечення навчального процесу за напрямами підготовки/спеціальностями університету, сприяє прийняттю рішень і рекомендацій щодо його оптимального розвитку;
  • бере участь у коригуванні тематичного плану комплектування фондів бібліотеки у відповідності з навчальними планами підготовки фахівців напрямів підготовки/спеціальностей університету;
  • забезпечує експертну оцінку списків з придбання іноземної літератури, вітчизняних та зарубіжних періодичних видань, у тому числі в електронній формі;
  • сприяє придбанню інформаційних ресурсів за рахунок різних джерел фінансування, у тому числі грантів;
  • організовує передання до бібліотечного фонду авторського примірника видань науково–педагогічних працівників університету;
  • сприяє наповненню інституційного репозитарію працями науково – педагогічних працівників університету;
 • допомагає у відборі видань для списання в макулатуру;
 • сприяє вступу бібліотеки в асоціації та консорціум з колективного доступу до електронних інформаційних ресурсів;
 • сприяє формуванню та забезпечує функціонування ефективної системи міжбібліотечних відносин, спрямованої на корпоративне взаємовикористання індивідуальних ресурсів бібліотек усіх відомств;
 • сприяє удосконаленню бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, співробітників, підвищенню рівня їх інформаційної культури;
 • дбає про організацію обслуговування користувачів бібліотеки університету документами на всіх видах носіїв;
 • надає консультативну допомогу при виконанні бібліотекою об’ємних бібліотечно-бібліографічних робіт, організації презентацій і наукових виставок до конференцій, ювілеїв тощо;
 • надає допомогу бібліотеці у просвітницькій діяльності, проведенні масових та інформаційних заходів;
 • сприяє створенню електронної бази даних праць професорсько-викладацького складу університету;
 • сприяє міжнародним контактам у галузі бібліотечної справи;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації працівників бібліотеки університету, спрямованої на зростання їх професійної компетенції, їх атестації;
 • сприяє участі бібліотечних працівників у конференціях і семінарах щодо роботи бібліотеки;
 • обговорює висновки комісій з перевірки роботи структурних підрозділів бібліотеки;
 • аналізує роботу структурних підрозділів бібліотеки для об’єктивної оцінки їх діяльності та вносить конкретні пропозиції з її вдосконалення, покращення умов праці працівників бібліотеки;
 • вивчає питання збереження, оцифровування та забезпечення доступу користувачів бібліотеки університету до раритетних видань;
 • розглядає питання забезпечення бібліотеки університету технічними, кадровими й фінансовими ресурсами для її сталого інноваційного розвитку, сприяє покращенню матеріально-технічної бази, проведенню адміністративно-господарських заходів, пов’язаних із збереженням бібліотечних фондів, боротьбою з порушеннями користувачами «Правил користування бібліотекою», ремонтом приміщення, впровадженням автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 • вносить пропозиції керівництву університету щодо заохочення кращих бібліотечних фахівців.

 

ІІІ. Склад Бібліотечної ради

 • Склад Бібліотечної ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджується наказом по університету за поданням директора бібліотеки терміном на 5 років.
 • Кількісний склад Бібліотечної ради не лімітований.
 • При вибутті з університету окремих представників Бібліотечної ради відповідний структурний підрозділ навчального закладу пропонує кандидатуру на його заміну.
 • До складу Бібліотечної ради входять:
 • Голова Бібліотечної ради;
 • проректор з наукової роботи;
 • директор бібліотеки – заступник голови Бібліотечної ради;
 • заступник директора бібліотеки – секретар;
 • члени Бібліотечної ради – представники факультетів, провідні фахівці бібліотеки.
 • Для підготовки питань на засідання та здійснення спеціальних заходів Бібліотечною радою можуть бути створені постійні або тимчасові комісії з залученням науково-педагогічних співробітників університету.

 

ІV. Права та обов’язки голови, заступника, секретаря

та членів Бібліотечної ради

 • Бібліотечна рада має право:
 • залучати науково – педагогічних працівників університету, працівників структурних підрозділів університету до участі в підготовці матеріалів і обговоренні на засіданні Бібліотечної ради питань, що стосуються розвитку бібліотеки університету;
 • заслуховувати звіти про стан і заходи з удосконалення діяльності бібліотеки;
 • створювати з числа членів Бібліотечної ради робочі групи для вирішення конкретних питань, залучати до роботи в них співробітників бібліотеки та науково-педагогічних працівників університету.
 • Члени Бібліотечної ради мають право:
 • знайомитися з матеріалами Бібліотечної ради і користуватися ними при виконанні її доручень;
 • вносити на розгляд Бібліотечної ради питання, пов’язані з напрямками її діяльності.
 • Обов’язки голови Бібліотечної ради:
 • управління діяльністю та організація роботи Бібліотечної ради університету;
 • забезпечення виконання покладених на Бібліотечну раду завдань;
 • щорічне звітування про виконану роботу.
 • Обов’язки заступника голови Бібліотечної ради:
 • контроль за виконанням рішень Бібліотечної ради;
 • виконання обов’язків голови Бібліотечної ради університету на час його відсутності.
 • Обов’язки секретаря Бібліотечної ради:
 • складання плану засідань Бібліотечної ради університету;
 • підготовка матеріалів на засідання Бібліотечної ради університету;
 • ведення протоколів засідань Бібліотечної ради університету, оформлення документації;
 • здійснення листування за рішеннями Бібліотечної ради університету.
 • Члени Бібліотечної ради зобов’язані:
 • брати участь в усіх засіданнях Бібліотечної ради, розглядати питання, винесені для обговорення проблеми, надавати допомогу в їх вирішенні на рівні своїх підрозділів або університету загалом, висувати пропозиції з удосконалення діяльності бібліотеки.
 • Своєчасно виконувати рішення Бібліотечної ради.

V. Організація роботи Бібліотечної ради

 • Бібліотечна рада вирішує питання в межах повноважень, наданих їй цим Положенням.
 • Засідання Бібліотечної ради відбуваються не менше двох разів на рік. Засідання Бібліотечної ради може бути скликане позачергово її головою для вирішення нагальних питань.
 • Засідання Бібліотечної ради протоколюються. Протоколи засідань підписують голова і секретар ради. Протоколи зберігаються в бібліотеці (постійно).
 • Відповідно до плану роботи університету голова Бібліотечної ради звітує про результати її діяльності на вченій раді Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

VІ. Внесення змін в Положення

 • Внесення змін в Положення проводиться за рішенням Бібліотечної ради та затверджується ректором.