Природничий факультет (нові надходження квітень 2016)

Природничий факультет (нові надходження квітень 2016)

   1. Марчук Г.П. Геохімія довкілля: навч. посіб./ Г.П.Марчук, Т.А.Біла.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013.- 241 с.

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основні типи геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного середовища та методи контролю забруднення біосфери. До кожної теми надані питання та тести для самоконтролю. У кожному розділі наведені приклади розв’язання задач та перелік необхідної літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

   1. Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини: навч. посіб./ С.М.Орел, М.С.Мальований, Д.С.Орел.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.- 231 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по токсичності (оцінці шкідливості речовини) і експозиції (оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини). Ці дві оцінки дають можливість передбачити імовірність настання певного негативного наслідку, проводити ранжування впливу певних хімічних речовин і приймати рішення щодо захисту від їх впливу. Оцінка впливу небезпечних хімічних речовин на людину, яка дає можливість приймати правильне рішення для її захисту і є метою навчального посібника.

Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров’я людини.

   1. Екологічне інспектування: підручник/ М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Л.М.Стецюк, О.А.Брежицька; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.- 399 с.

    Табл.15. Іл.12. Список літ. – 24 назв.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів.

   1. Екотоксикологія: навч. посіб./ В.В. Снітинський, П.Р. Хірівський, П.С. Гнатів [та ін.].- Херсон: Олді-плюс, 2013.- 327 с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним

аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і природокористування.

   1. Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць. Т. 21/ відповідальний редактор О.М. Завальнюк.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014.- 704 с.- Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.

Збірник наукових праць, що присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, вміщує також наступні розділи: – Розвиток культурно-освітньої сфери Поділля: сторінки історії, – Ідеологія, політика та культура, – Діячі освіти, культури і науки на Поділлі та ін.. Окремо подано інформацію про авторів.

   1. Штильмарк Ф.Р. Поэтическая экология/ Ф.Р. Штильмарк ; Киевский эколого-культурный центр, Центр охраны дикой природы.- Киев: [б.в.], 1998.- (Серия : природоохранная пропаганда; Вып. 8).

Поетична антологія з коментарями упорядника, що видана Київським еколого-культурним центром та Центром охорони дикої природи у рамках міжнародного проекту “Любовь к природе” (гуманітарна екологічна ініціатива) є спробою висвітлити таку важливу тему як “Поезія і екологія”, створивши своєрідний міждисциплінарний місток у викладанні гуманітарних дисциплін.

Упорядник наголошує на субєктивності підходу до вибору матеріалу, називаючи цю збірку “антологією з тенденціями”, хоча наведені у ній поезії є визнаними шедеврами російської літератури. Розділи “Грядущему нельзя доверяться…” (замість епілога) та “Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни …”(поезія та біологічна наука) присвячені відповіді на споконвічне питання “Откуда, как разлад возник?…” (природа і людина) та обгрунуванню тези, що вся наша поезія глибоко екологічна по суті (розділ “Гармонии стихов божественные тайны”) .

Окремий розділ “Снова будешь по-детски счастливым…” присвячений поезіям вчених-натуралістів.

Розрахована на широке коло “читающей екологической публики” факультетів, що готують спеціалістів у галузі охорони природи, а також може бути використана для спецкурсів з поезії, теології, живопису, екопоетики фольклору, етнографії, у сфері екологічного просвітництва та пропаганди.

   1. Бровдій В.М. Еволюційне вчення: підручник/ В.М. Бровдій.- Київ: Академія, 2013.- (Альма-матер).

У підручнику викладено основи вчення про походження та еволюцію живої природи, історію розвитку еволюційних ідей, докази про походження, організованість та еволюцію життя на Землі, вчення про мікро- та макроеволюцію, проблеми антропогенезу, сучасні дискусії в еволюційній теорії, а також її загально-наукове, методологічне і практичне значення.

Для студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто

цікавиться походженням та еволюцією життя на Землі.

   1. Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна: навч.-метод. посіб./ С.Ф.Решнова, Л.Л.Пилипчук, Н.Т.Малєєва; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.- 170 с.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним

змістовним модулем програми запропоновані, згруповані за елементами знань, теоретичні питання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, контролюючі тестові завдання, варіанти індивідуальних завдань. Додаткова інформація містить відомості про особливості складу бактерій, вірусів, водоростей, грибів, лишайників, мохів та вищих рослин і буде корисною для студентів при вивченні дисциплін спеціалізацій “Ботаніка і мікологія” та “Імунологія та біохімія”.

Призначено для аудиторної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів.

   1. Полетаева Л.М. Моніторинг навколишнього середовища: навч. посіб./ Л.М.Полетаєва, Т.А.Сафранов; М-во освіти і науки України.- Київ: КНТ, 2007.- 172 с.

У навчальному посібнику висвітлені загальні уявлення про методичні

основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та

геологічного середовища. Наведені дані про принципи проведення моніторингу навколишнього природного середовища України.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

   1. Екологічна безпека: підручник/ В.М.Шмандій, М.О.Клименко, Ю.С.Голік, А.М.Прищепа; М-во освіти, науки молоді і спорту України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського.- Херсон: Олді-плюс, 2013.- 364 с.

    Табл. – 31. Іл. – 27. Список літ. – 35 назв.

Підручник побудовано за принципом “аналіз формування небезпеки — основа управління екологічною безпекою”. У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Інформацію підготувала бібліотекар читального залу

природничого факультету І.Т. Волковинська.