Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського (до 145-річчя від дня смерті (1824-1871)

Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського (до 145-річчя від дня смерті (1824-1871)

000000«К. Д. Ушинський — великий педагог нашої Батьківщини. Він — гордість нашої науки, гордість нашої педагогіки»

(С. Х. Чавдаров)

В історії вітчизняної культури одне з почесних місць належить Костянтину Дмитровичу Ушинському — реформатору школи та засновнику наукової педагогіки у Російській імперії. Кожна наука має своє джерело, з якого вона бере початок. Для вітчизняної педагогіки таким джерелом є творчість К. Д. Ушинського.

До Ушинського у розвитку педагогічної думки не було послідовної спадкоємності. Після Ушинського лінія формування педагогічного знання стала безперервною, динаміка збагачення вітчизняної педагогіки — стрімкою. Ушинський створив класичні педагогічні праці, неперевершені навчальні книги, став ініціатором педагогічної журналістики, першим педагогом-теоретиком.

Основною ідеєю його педагогічної концепції є положення про нерозривний зв’язок філософських поглядів і теоретичних педагогічних положень. Саме виходячи з таких міркувань, він розробляв дидактичну науку. К. Д. Ушинський розкрив загальні умови навчання й виховання дітей, був прихильником класно-урочної системи і вважав урок основною ланкою навчально-виховного процесу.

Вчений вперше теоретично і практично довів ефективність звукового, аналітико-синтетичного методу навчання грамоти; розробив і науково обґрунтував основи початкового навчання та виховання.

Великою заслугою К. Д. Ушинського є те, що він одним із перших сформулював ідею народності в педагогіці, подав її як головну складову виховної системи. Ідеї народності освіти висвітлені у його підручниках для початкової школи.

Суттєвим внеском Ушинського в освіту є підхід до педагогіки як антропологічної науки, обґрунтування її психологічних засад.

Його ім’я настільки ввійшло в історико-педагогічний контекст, що сьогодні неможливо собі уявити історію педагогічної науки без цієї постаті.

Праці К. Д. Ушинського

К,Д, Ушынський сочиненияУшинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / К. Д. Ушинский ; редкол.: А. М. Еголин (гл. ред.), Е. Н. Медынский, В. Я. Струминский. М. ; Л. : Изд-во Акад. пед. наук, 1948-1952.

Повне видання творів К. Д. Ушинського було здійснено Академією педагогічних наук РСФРР у зв’язку з 75-річчям з дня смерті видатного педагога.

Це видання, до якого увійшла частина творів, які або взагалі не публікувалися, або були розміщені у журналах, що стали бібліографічною рідкістю, покликане ще глибше показати значення Ушинського для вітчизняної педагогіки, його вплив на розвиток школи й учительства.

Ранні твори Ушинського, які на перший погляд ніби не мають відношення до педагогіки, насправді показують походження й розвиток його педагогічних поглядів і дають уявлення про його світогляд. Багато листів, які вміщені у останньому томі, є цінним доповненням до надрукованих статей.

Твори розміщені у хронологічному порядку, що дає можливість прослідкувати, як зароджувалось і розвивалося його світобачення, як складалась його педагогічна система, що нового вніс у педагогіку К. Д. Ушинський.

Ушинський твориУшинський К. Д. Твори: у 6 т. / К. Д. Ушинський ; відп. за укр. вид. Г. С. Костюк, С. Х. Чавдаров ; пер з рос. — К. : Рад. школа, 1954.

Учбово-педагогічне видавництво Міністерства освіти УРСР «Радянська школа» у 1954-1955 рр. видало зібрання творів Ушинського в 6 томах, яке є перекладом з російської повного зібрання творів в 11 томах. В 1 і 2 томах друкуються загальнопедагогічні твори, в 3 томі — підручники «Детский мир» і «Родное слово» (російською мовою), в 4-5 томах — «Людина як предмет виховання» і в останньому, 6 томі, — деякі не завершені автором праці та біографічні матеріали.

К,Д,Ушинський Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / К. Д. Ушинский ; под ред. А. И. Пискунова (отв. ред.), Г. С. Костюка, Д. О, Лордкипанидзе, М. Ф. Шабаевой. М. : Педагогика, 1974. (Пед. б-ка).

У двохтомне видання вибраних педагогічних творів К. Д. Ушинського увійшли праці, які найбільше розкривають два ведучих, генеральних напрями його педагогічної діяльності. Це розробка теоретичних основ педагогіки і боротьба Ушинського за реформування школи. У першому томі зібрані твори з теоретичних питань виховання й освіти, а також частина його праці, яка стала вершиною його педагогічної творчості і є неперевершеною у світовій педагогічній літературі «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».

Другий том включає твори К. Д. Ушинського, присвячені народній освіті у Російській імперії, та праці, що спрямовані на створення системи початкової освіти у школах.

Твори друкуються у повному обсязі, за виключенням «Педагогической антропологии». Для тому відібрані ті частини, у яких розглядаються безпосередньо педагогічні проблеми.

избранные педагогические сочинения(1)Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / К. Д. Ушинский ; под. ред. В. Я. Струминского. — М. : Учпедгиз, 1953.

Це видання творів побудовано так, щоб полегшити знайомство з працями Ушинського. У перший том увійшли праці з питань виховання, а другий присвячений питанням навчання. Для полегшення вивчення цих творів у вступних статтях сумовано те рішення питань виховання і навчання, яке було дано Ушинським, окремі статті та розділи супроводжують пояснювальні та довідкові примітки.

вибрані педагогічні твориУшинський К. Д. Вибрані педагогічні твори / К. Д. Ушинський. — К. : Радянська школа, 1949. — 420 с.

У збірник «Вибраних педагогічних творів» К. Д. Ушинського включено найважливіші педагогічні та методичні праці.

Стаття «Про користь педагогічної літератури» та передмова до I тому книги «Людина як предмет виховання» знайомить з поглядами К. Д. Ушинського на суть і завдання педагогічної теорії. У збірник увійшли також дві психологічних статті та праці, у яких К. Д. Ушинський докладно розв’язує весь комплекс питань дидактики початкової школи та з’ясовує роль праці в житті людини.

«Вибрані педагогічні твори» К. Д. Ушинського містять незначну частину всієї педагогічної спадщини великого педагога, але й в такому обмеженому обсязі вони є цінним теоретичним матеріалом для фахівців і всіх, хто цікавиться питаннями освіти й виховання.

педагогическая системаГончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинского / Н. К. Гончаров. — М. : Педагогика, 1974. — 272 с.

У монографії розглядаються педагогічні погляди К. Д. Ушинського у зв’язку з соціально-екнономічним та політичним становищем Росії 60-х рр. XIX ст. Особлива увага приділяється характеристиці ролі великого педагога у розвитку педагогічної думки , розкривається розуміння ним філософських основ педагогіки, соціального фактора у формуванні людини, єдності навчання й виховання.

дидактика К,Д,УшинськогоДанилов М. А. Дидактика К. Д. Ушинского / М. А. Данилов ; под. ред. Е. Н. Медынского. — М. ; Л. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948. — 172 с.

У книзі досліджується дидактична спадщина Ушинського, її методологічна та психологічна основа, дається критичний аналіз основних дидактичних ідей. Автор розкриває значення дидактики Ушинського для наступного розвитку теорії і практики навчання.

педагогическое учение К,Д,УшинськогоЛордкипанидзе Д. О. Педагогическое учение К. Д. Ушинского / Д. О. Лордкипанидзе. — М. : Учпедгиз, 1954. — 368 с.

Фундаментальна праця Д. О. Лордкіпанідзе є першою спробою всебічного висвітлення педагогічної системи К. Д. Ушинського.

У книзі проаналізовано філософські погляди К. Д. Ушинського, викладено аналіз загальних основ педагогіки та загально педагогічних ідей Ушинського, його дидактичного вчення і психологічного обґрунтування цього вчення, системи морального виховання, поглядів Ушинського на вчителя.

очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР 2половина 19вОчерки истории школы и педагогической мысли народов СССР : вторая половина XIX в. / отв. ред. А. И. Пискунов. — М. : Педагогика, 1976. — 600с.

Книга відтворює картину розвитку школи й педагогіки У Російській імперії. У другому розділі (гл. XII ) висвітлюється життя, діяльність й педагогічна творчість К. Д. Ушнського, значення його вчення для подальшого розвитку педагогічної думки.

педагог-демократ К,Д,УшинськоийПедагог-демократ К. Д. Ушинський / редкол.: М. К. Година, Ф. І. Науменко (відп. ред.), Г. О. Паперна, С. Х. Чавдаров. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1959. —136 с.

Збірник статей, у яких досліджуються різні аспекти педагогічного вчення К. Д. Ушинського: роль вчителя у педагогічному процесі, взаємозв’язок педагогіки й психології, значення трудового, фізичного, естетичного виховання дітей. Розкриваються його філософські погляди та порівнюється діяльність двох видатних педагогів: Ушинського та Макаренка.

педагогическое наследие в современной практике воспитания и обученияПедагогическое наследие К. Д. Ушинского в современной практике воспитания и обучения : сб. статей / под. ред.. В. Б. Петровича. — К. ; Одесса : Вища школа, 1980. — 100 с.

На підставі аналізу педагогічної спадщини К. Д. Ушинського розглядаються актуальні питання підвищення ефективності виховання й навчання у подальшому розвитку школи та педагогічної науки.

психологічна спадщинаПсихологічна спадщина К. Д. Ушинського / за ред. Г. С. Костюка. — К. : Радянська школа, 1963. — 236 с.

У збірнику статей дається загальна характеристика психологічних ідей К. Д. Ушинського, висвітлюється його вклад у розробку питань психології уваги, чуттєвого пізнання, пам’яті, асоціацій, уяви, мислення й мови, почуттів, волі, навичок і звичок, темпераменту й характеру, самосвідомості особистості, психології навчання, виховання і розвитку дитини.

 

 

Виставку підготувала:

О. І. Пшетаковська, провідний бібліотекар.