ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про нові надходження на абонемент фізико-математичного факультету

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про нові надходження на абонемент фізико-математичного факультету

 1. Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики (старша школа) : навч. посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 272 с.

Посібник втілює діяльністний підхід до навчання в контексті формування світоглядних якостей та методичної компетентності майбутніх учителів.

Розрахований на науково-педагогічних працівників, магістрантів, студентів та учителів фізики.

 1. Смалько О.А. Дистрибутиви LINUX: Історія створення і сучасне різноманіття : навч. посібник / О.А. Смалько. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 152 с.

Даний навчальний посібник містить відомості про історичний розвиток операційної системи LINUX та про сучасне різноманіття існуючих у світі дистрибутивів цієї системи.

Книга призначається для студентів вищих закладів освіти, викладачів інформативних дисциплін, а також може бути корисною усім тим, хто цікавиться станом розвитку LINUX-проектів.

 1. Інформатика: візуальне програмування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.С. Булгакова, В.В. Засімов, Н.А. Броницька, Н.В. Танкова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 312 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, якій орієнтований на студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розглянуто основи програмування мовою Object Pascal Delphi 7.

Для студентів педагогічних та класичних вищих навчальних закладів, а також викладачів та спеціалістів в галузі об’єктивно-орієнтованого програмування.

 1. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – КПНУ, 2012. – Вип. 12. – 184с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, вищих навчальних закладів.

 1. Біляніна О.Я. Геометрія, 10 клас: Академічний рівень : підручник для загальноосвіт. навч. закладів – 2-ге вид. / О.Я. Біляніна, Г.І. Білянін, В.О. Швець. – К. : Генеза, 2012. – 256 с.

Новий підручник «Геометрія, 10 клас» академічного рівня, якій містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука – один із специфічних засобів його відображення.

 1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – 4-е изд. / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2005. – 699 с.

Книга посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея о том, что компьютер можно рассматривать как иерархию уровней, каждый из которых выполняет какую-либо определенную функцию

Книга расчитана на широкий спектр читателей – от студентов, до изучающих компьютерные технологии.

 1. Копилов С.А. Юрій Володимирович Теплінський ( до 65-річчя від дня народження та 40-річчя педагогічної і наукової діяльності) : довідково-бібліографічне видання / С.А. Копилов, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 48 с.

Книга містить біографічну довідку, список основних наукових публікацій, інформацію про участь в атестації наукових кадрів, наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Ю.В. Теплінського – доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри диференціальних рівнянь .

 1. Книга вчителя математики : довідкові матеріали для організації роботи вчителя. – Х., 2015. – 272 с.

Видання містять чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти.

Для вчителів математики, студентів.

 1. Конет І.М. Лекції з аналітичної геометрії / І.М. Конет, В.А. Сорич ; за ред. . І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.

У посібнику викладено основні поняття і методи курсу «Аналітична геометрія», передбачені навчальною програмою.

Для студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів спеціальності «Математика».

 1. Бобик О.І. Рівняння математичної фізики (практикум) : навчальний посібник / О.І. Бобик, І.О. Бобик, В.В. Литвин ; за науковою ред. В.В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2013. – 256 с.

У навчальному посібнику викладені основні поняття математичної фізики і методи розв’язування типових задач6 метод характеристик, метод Фур’є, а також методи функції точкового джерела, потенціалів та інтегральних перетворень.

Навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за програмами, які передбачають поглиблене вивчення вищої математики, де дисципліні «Рівняння математичної фізики» вивчається окремим курсом або входить в інші її розділи.

 1. Іванюк В. А. Математичні пакети прикладних програм : навч. посібник / В. А. Іванюк. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 160 с.

У посібнику містяться основи роботи з математичними пакетами прикладних програм.

Посібник призначено для студентів фіз.-мат. та технічних напрямків підготовки, а також аспірантів та спеціалістів, які займаються математичним та комп’ютерним моделюванням.

 1. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / [ редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред. ) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 15. – 152 с.

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

 1. Теплінський Ю. В. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський й : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 130 с. – (Препринт).

Знайдено достатні умови існування в простори обмежених числових послідовностей інваріантних торів лінійних, квазілінійних та нелінійних зліченних систем диференціально-різнецевих рівнянь, що визначені на нескінченновимірних торах і містять нескінченну множину різнознакових сталих відхилень скалярного аргументу.

 1. Мястковська М. О. Лабораторний практикум з методів обчислень : навч.-метод. Посібник / М. О. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 99с.

У посібнику містяться методичні вказівки до лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи дано: короткі теоретичні відомості, послідовність виконання індивідуальних завдань лабораторної роботи, приклади виконання типових завдань з деталізованим описом.

Для студентів вищих навч. закладів.

 1. Розумовська О. Б. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посібник / О. Б. Розумовська, О. М. Кух, М. О. Мястковська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 108 с.

У посібнику містяться теоретичні відомості з основ алгоритмізації та програмування, методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з взірцями виконання типових завдань з відповідних тем.

Для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Математика».

 1. Глинський Я. М. Інформатика : практикум з інформаційних технологій / Я. М. Глинський. – Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2014. – 304 с.

У посібнику охоплено теми про сучасні операційні системи MS Windows та Linux, програми з офісних пакетів MS Office, Open Office і Libre Office про будову комп’ютера, інтернет, веб-служби, хмарні технології, основи веб-дізайну, комп’ютерної математики, статистики та комп’ютерної графіки.

Посібник призначений для студентів усіх напрямів підготовки, які вивчають основи інформатики.

 1. Франка П. С++ (+ дискета) / П. Франка. – СПб. : Питер, 2005. – 522 с. – ( Серия : Учебный курс).

Язык С++ является в настоящее время одним из самых распространенных языков программирования, но одновременно и одним из самых трудних для изучение. Книга «С++ : учебный курс» поможет быстро, эфективно и с наименьшими затратами освоить все основные приемы создании приложений на С++. Для изучения всех возможностей языка требуется объемные руководства и справочники, но эта книга даст вам «стартовый толчок», поможет понять структуру языка, принципы объектно-ориентованного программирования, методику проектирования и создания приложений.

Книга может бать использована в качестве учебного пособия для студентов, изучающих язык С++.