Інформаційний бюлетень № 1 читального залу педагогічного факультету

Інформаційний бюлетень № 1 читального залу педагогічного факультету

Загородня Л. П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська. – Суми : Університетська книга, 2015. – 272 с.

У посібнику висвітлено педагогічні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку. Запропоновано практичні і лабораторні заняття, що побудовані на інтерактивних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи відповідно до вимог модульного навчання.

Для студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, факультетів перепідготовки та підвищення кваліфікації дошкільних працівників.

Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / О. О. Красовська. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 292 с.

У навчальному виданні пропонуються матеріали для організації навчання з курсуОбразотворче мистецтво з методикою викладаннядля студентів III курсу педагогічного факультету (галузь знань 6.0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта).

Рекомендується для студентів педагогічних факультетів та учителів початкових класів.

Кузьмінський А. І. Настільна книга класного керівника : навч.-метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2012. – 262 с.

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються теоретичні й методичні засади роботи класного керівника: вивчення учнів і первинного дитячого колективу, система діяльності з організації позакласної виховної роботи з дітьми, особливості, форми та напрями роботи з батьками учнів, планування роботи. У додатках наводяться нормативно-правові документи.

Книга буде корисною для студентів та викладачів педагогічних навчальних закладів, класних керівників, учителів-класоводів, керівників шкіл, методистів.

Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с.

Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології автори навчального посібника розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми і засоби організації навчально-виховного процесу. Головна увага зосереджена на обгрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

Для студентів педагогічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 223 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Опрацьовані відповідно до навчальної програми практичні та лабораторні заняття, індивідуальна і самостійна робота, таблиці, схеми, тести, завдання до кожного модуля, а також література, словник-довідник основних термінів і понять з методики викладання природознавства у початковій школі.

Видання адресоване студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

Одинцова  Г. Цікаве мовознавство в початковій школі : посіб. для вчителя початкових класів / Галина Одинцова, Ярослава Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 208 c.

Посібник містить пізнавальні мовознавчі матеріали, подані у доступній формі, цікаві завдання і вправи з основних розділів науки про мову, завдання-жарти, усмішки, мовознавчі розповіді, використання яких допоможе вчителеві викликати в учнів інтерес до мови не лише як навчальної дисципліни, а й як самобутнього явища.

Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, вчителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться проблемами мови та її функціонування.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с.

У сучасній навчальновиховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого відповідає сучасним тенденціям формування фахової і методичної майстерності учителів-словесників.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде учителям, усім, хто цікавиться питаннями сучасної лінгводидактики.

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / [В. О. Киричук, Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климова та ін.]. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с.

Посібник створено з метою ознайомлення читачів з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Також у посібнику містяться рекомендації для вчителів і батьків щодо формування соціально-комунікативної компетентності.

Призначений для вчителів початкової школи, практичних психологів, які працюють з обдарованими учнями в системі освіти, студентів педагогічних навчальних закладів та для тих, кого цікавлять питання розвитку обдарованості.

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид., стереотип. – Суми : Університетська книга, 2015. – 319 с.

У навчальному виданні розкриті питання історичного розвитку порівняльної педагогіки як науки, проблеми детермінованості освітніх процесів економічними, політичними та соціальними чинниками; новітні тенденції розвитку системи безперервної освіти в провідних розвинених країнах світу та в Україні.

Посібник призначений для студентів та викладачів педагогічних вузів, учителів, аспірантів.

Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстрований навч. посіб. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 340 с.

Навчальний посібник висвітлює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки України у відповідності з програмою “Історія педагогіки” для вищих педагогічних навчальних закладів. Текст книжки вперше широко ілюстрованио фотографіями, малюнками, структурно-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів.

Посібник адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам освітньої галузі та всім, хто цікавиться історією школи й педагогіки.

Т. В. Сологуб,

завідувач сектора читального залу педагогічного факультету