Нові надходження літератури до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 р.

Нові надходження літератури до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 р.

1.Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.), А. Ф. Верлань (заст. відп. ред.), В. А. Федорчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – 184 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

2.Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.), А. Ф. Верлань (заст. відп. ред.), І. Б. Ковальська (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12.152 с.

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

3.Іванюк В. А. Математичні пакети прикладних програм : навч. посіб. / В. А. Іванюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 160 с.

У посібнику містяться основи роботи з математичними пакетами прикладних програм. На прикладі Matlab представлено засоби розв’язування задач обчислювальної математики. У кожному розділі подаються основні теоретичні відомості, приклади розв’язування типових задач, а також варіанти завдань для проведення лабораторної та самостійної роботи.

Посібник призначено для студентів фізико-математичних та технічних напрямів підготовки, а також аспірантів та спеціалістів, які займаються математичним та комп’ютерним моделюванням.

4.Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 184 с. – (Сер.: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 2(4).

Покажчик розкриває зміст наукових збірників, виданих історичним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема – “Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” (23 вип.), “Освіта, наука і культура на Поділлі” (20 вип.), “Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки” (6 вип.).

Розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.

5.Розумовська О. Б. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посіб. / О. Б. Розумовська, О. М. Кух, О. М. Мястковська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 108 с.

У посібнику містяться теоретичні відомості з основ алгоритмізації та програмування, методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з взірцями виконання типових завдань з відповідних тем. В якості середовища програмування пропонується використовувати Visual Basic.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Математика*».

6.Мястковська М. О. Лабораторний практикум з методів обчислень : навч.-метод. посіб. / О. М. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба . – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 99 с.

У посібнику містяться методичні вказівки до лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи дано: короткі теоретичні відомості, послідовність виконання індивідуальних завдань лабораторної роботи, приклади виконання типових завдань з деталізованим описом, визначено вимоги до структури та змісту звіту про виконання кожної лабораторної роботи, наведено контрольні запитання, вказано варіанти індивідуальних завдань.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Математика*», «Фізика*» та «Інформатика».

7.Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [міжнар. редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.), В. С. Щирба (заст. голови) та ін. ; міжнар. ред. рада: І. В. Конет (голова), М. Вархола (Словаччина), У. Груца-Мьонсік (Польща) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21: Дидакика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с.

Матеріали збірника є результатом узагальнень досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців в аспекті дидактики фізики як концептуальної основи формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто переймається проблемами підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.

8.Теплінський Ю. В. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 130 с. – (Препринт / МОН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; 2015).

Знайдено достатні умови існування в просторі обмежених числових послідовностей інваріантних торів лінійних, квазілінійних та нелінійних зліченних систем диференціально-різнецевих рівнянь, що визначені на нескінченновимірних торах і містять нескінченну множину різнознакових сталих відхилень скалярного аргументу.