НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ)

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ)

(Факультет української філології та журналістики)

1. Александрова О.С. Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства : монографія / О.С. Александрова ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т.– Суми : Університетська книга, 2008. – 363 с.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномену; аналізується загальна модель класичного середнього класу, зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка соціальної структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з’ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, а також усіх, хто цікавиться проблемами суспільного розвитку й соціальних трансформацій.

2. Богуславська В. Самовбранка : вибрані вірші / В. Богуславська. – Київ : Видавничий дім Бураго, 2014. – 220 с.

Книга містить кращі вірші з книжок авторки за весь її творчий шлях. У другому розділі представлені вірші гумористичні і сатиричні. Останній, третій розділ складений з ранніх віршів, написаних російською мовою.

3. Вознюк В. Між іконами і піраніями : проза буття / В. Вознюк.– Київ : Укр. Письменник, 2013. – 310 с.

Нова книга відомого українського поета, літературознавця, культуролога, прозаїка про переконання і сумніви-терзання сучасної людини, себто про нас із вами.

4. Дворницька Н. І. Загальне мовознавство : навч. посібн. / Н. І. Дворницька. – Видання друге. – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2014. – 200 с.

В посібнику подано стислий аналіз еволюції лінгвістичних учень, напрямків, наукових теорій, концепцій від Давньої Індії до лінгвістики ХХІ ст. Охарактеризовано основні методи дослідження мови. В процесі подання матеріалу акцентується увага на актуальній проблемі формування та становлення поняттєво-термінологічної лінгвістичної системи.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів філологічних факультетів.

5. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі – Пророчі голоси драматургії Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 184 с.

Кожна епоха наснажується своїми великими ідеями, питома сутність яких живить людство на всіх етапах духовного розвитку. Серед них – ідея свободи. Феномен свободи є одним із центральних у драматургійній спадщині Лесі Українки. Поєднавши у своїй творчості українську традицію і загальносвітовий культурний досвід, вона запропонувала власну візію загальнолюдських цінностей, ідеалу свободи особистості, нації. Про це йдеться у монографічному дослідженні, яке зацікавить і буде корисним викладачам, студентам, вчителям-філологам, усім, хто заглиблюється думкою у літературознавчу проблематику.

6. Дереш Л. Культ : роман.– Львів : Кальварія, 2006. – 208 с.

Перший роман молодого автора відразу набув розголосу серед читацької аудиторії, а в деяких колах, немовби виправдовуючи свою назву, став майже культовим. Напружена інтрига, динамічний сюжет, яскраві образи, вишуканий гумор – ось складові його успіху. В той же час «Культ» став своєрідним підсумком більшості літературних пошуків 90-х років минулого століття.

7. Зарицький П. Молитва за ближнього : вірші та поеми / Петро Зарицький. – Вінниця : Держ. картографічна фабрика, 2013. – 191 с.

Нова збірка віршів і поем відомого українського поета Петра Зарицького – це суцвіття ніжної лірики, поєднане з драматичними епізодами української історії, скропленими потом важкої праці, сльозами нужденного життя і геноциду нації.

Творчий доробок поета, який перебуває у розквіті свого таланту, розрахований на широке коло читачів і шанувальників поезії буль-якого віку.

8. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Здоровега. – 2-ге вид. перероб. і доповн . – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

Пропонована книга – перший у пострадянських країнах підручник, присвячений найважливішій частині теорії та практики журналізму: аналізу природи літературної праці у засобах масової інформації.

Значну увагу приділено сутності журналістської майстерності, як найважливішого складника професіоналізму співробітника мас-медіа, головним етапам роботи над твором і написанню тексту.

Висвітлено головні потоки та методи збору інформації. Мета видання сприяти формуванню професіоналів, журналістів нового бачення світу, оригінального мислення, гострого, чесного слова.

Для студентів інституту та факультетів і відділень журналістики університетів, журналістів-практиків.

9. Козлов Р. Хронотопіка Франкових драм : теорія, практика, інтерпретація : монографія. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с.

Габілітаційну монографію, присвячену парадоксально невивченій частині творчої Франкової спадщини – його драмам, до яких віднесено п’єси, драматичні оповідання, вірші, поеми. Концепція хронотопіки – системи художнього функціонування елементів часового й просторового мислення – основою має гносеологію І. Канта, до якої дивовижно близькими виявилися світоглядні та драмознавчі погляди самого І. Франка. При обгрунтованні пропонованої концепції заторкнуто більшість аспектів існування драматичних і драматургічних творів.

Адресовано літературознавцям, викладачам і вчителям філологічних дисциплін, студентам-словесникам.

10. Насмінчук І. А. Текстознавство : навч.-метод. посіб. / І. А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 212 с.

Змістом навчально-методичного посібника є програма дисципліни, теоретична частина, методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи, короткий термінологічний словник.

Посібник буде користним для студентів, які навчаються за напрямом «Журналістика», а також для фахівців різних напрямків, які досліджують текстознавчу проблематику.

11. Неживий О. Життя у слові – Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / О. Неживий. – Київ : Академія, 2014.– 224 с.

У творах Гр. Тютюнника промовляє «жива українська душа», вони вражають чистим і зболеним поглядом на пошуки правди і добра. Читання їх – тривожна і чесна розмова із собою та світом. В останні десятиліття їх активно видають і досліджують. Однак дотепер не подолана проблема текстологічної достовірності багатоьх видань, що іноді віддаляє читача і дослідника від справжнього Гр. Тютюнника. Ці ідеї становлять основу пропонованої монографії.

Адресована літературознавцям, філологам, учителям-словесникам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться українською літературою.

12. Неживий О. Із ім’ям Тараса Шевченка : навч. посібник – антологія / О. Неживий. – Луганськ : Янтар, 2014. – 158 с.

У цьому виданні – літературознавчі нариси про українських письменників Володимира Союру, Григора Тютюнника, Івана та Надію Світличних, Миколу Руденка, Василя Голобородька – лауретів Національної премії України імені Тараса Шевченка, життя і творчість яких назавжди поєдналися з нашим краєм – Луганщиною. Навчальний посібник-антологія містить художні твори цих письменників, а також вірші-присвяти, адресовані їм, написані переважно митцями Луганщини.

13. Нова історія української літератури : (теоретико-методологічні аспекти) : зб. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2005. – 259 с.

До збірника ввійшли статті, присвячені актуальним питанням нової академічної «Іторії української літератури» в 10 томах.

14. Олійник Б. Стою на землі : вірші та поеми / Борис Олійник. – Київ : Криниця, 2003. – 695 c.

Твори Бориса Олійника – одного з чільних поетів сучасності, знаного в Україні та за кордоном, – представлені в книзі «Стою на землі» починаючи з перших його збірок і до поезій останніх років, що були надруковані в різних часописах. В окремі розділи об’єднані вірші і поеми, яким притаманні глибокі філософські роздуми, пристрасні публіцистичні інвективи та задушевний, проникливий ліризм.

Визначальні риси творчості Б.Олійника – громадянський неспокій, закорінений у пласти української історії патріотизм, турбота про долю рідного народу – про його «хліб і пісню».

Афористичність, виразність і прозорість, простота словесної палітри при відображенні найскладніших явищ та почуттів переконливо виділяють в сучасному літературному процесі поезію Бориса Олійника – письменника, академіка, народного депутата України, лауреата Національної премії України ім. Г.Сковороди та багатьох інших премій.

15. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога : монографія. – Дрогобич : Видавн. від. Дрогобицького держ. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 299 с.

Викладаються результати теоретико-методологічного та експерементального вивчення проблеми особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів, обгрунтовано модель та програму особистісно-професійного розвитку професійної ідентичності, стратегії та моделі їх професіоналізації, становлення саморегулятивної здатності, аналізуються особливості застосування тренінгової технології в активізації особистісно-професійного розвитку, розглядаються конкретні методики тренінгу з розвитку ціннісно-професійної сфери та професійної самоїдентифікації.

16. Поема, різьблена з граніту і сердець : збірка поетичних творів / ред. і упор. А. Гаврищук ; редкол. : М. Гординчук та ін. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А, 2009. – 192 с.

Пропонована поетична збірка приурочена до традиційного Дня міста. З м. Кам’янець-Подільським пов’язані імена багатьох відомих письменників і літераторів. Багаті літературні традиції зберігаються, розвиваються, збагачуються .

У творах, що ввійшли до збірки, поети різних поколінь розповідають про наше неповторне місто – Квітку на камені. Перед читачем постане його героїчна і трагічна історія. Тепло і вдячно висловлюються поети про нескоренний форпост – відому фортецю, унікальне Старе місто з його вежами, мостами, майданами, храмами, музеями, неповторний витвір природи – каньйон, загадкову Смотрич-ріку.

Поетів приємно хвилю й те, що Кам’янець-Подільський чарує своїми мальовничими парками і скверами, буйним квітуванням каштанів, екзотичними тюльпановими деревами тощо.

Тут так цікаво і гармонійно поєднуються минуле і сучасне. Автори стверджують, що місто над Смотричем – це місто студентів, туристів, цікавих і захоплюючих свят і видовищ.

17. Почапська-Красуцька О. І. Історія української журналістики : навч.-метод. посіб. / О. І. Почапська-Красуцька. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. – 248 с.

Навчально-методичний посібник «Історія української журналістики» складається із чотирьох частин: загальної характеристики дисципліни, теоретичної частини, методичних рекомендацій з підготовки до практичних занять.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, котрі навчаються за напрямом підготовки «Журналістика».

18. Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ – початку ХХ ст.: відома і невідома : монографія / І. Приймак. – Дрогобич : ВІДРОДЖЕННЯ, 2011. – 208 с.

У монографії відтворено життя і творчість видатної української письменниці, громадської діячки Любові Яновської (1861-1933). Оригінальна самобутня спадщина досліджується у тісному зв’язку з естетико-філософськими поглядами кінця ХІХ – початку ХХ століття, співвіднесенні з літературно-культурним національним та європейським контекстом.

Для науковців, вчителів, студентів, а також тих, хто цікавиться українською літературою та культурою.

19. Славний нащадок козацького роду Яр Славутич / вступ. стаття Н. Й. Волошиної. – Київ : ТРОЯ, 2009. – 88 с.

У книжці подаються матеріали, присвячені письменникові, мовознавцеві й літературознавцеві Яру Славутичеві (Григорію Михайловичу Жученку), нашому землякові, який живе і працює в Канаді.

Книжка стане в пригоді учителям-словесникам, студентам філологічних факультетів всім, і хто не байдужий до нашої культури і літератури.

20. Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія / Еллен Уайт. – Київ : Джерело життя, 2012. – 573 с.

Автор книги – відома християнськ письменниця Еллен Уайт (1827-1915) із США. Основною її працею є серія під назвою «Конфлікт віків», в якій розповідається про походження, розвиток і знищення зла. У книзі «Велика боротьба» – заключній із цієї серії – описується боротьба добра і зла протягом історії християнської Церкви.

21. Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Надія і Осип Зінкевічі. – Київ : Смолоскип, 2006. – 400 с.

Збірка віршів для української молоді «Український декламатор» належить до виховної літератури релігійного і патріотичного спрямування. Вона призначена для молоді й дітей, вихователів, батьків, учасників молодіжних таборів. У збірці широко представлено вірші релігійного характеру про українську історію, національні свята, вірші, присвячені визначним українським діячам, письменникам, а також вірші шістдесятників і колишніх політв’язнів німецьких і радянських концтаборів.

Вірші рекомендовано для читання і заучування молоддю з нагоди релігійних і національних свят, історичних подій.

22. Шунь М. Біяс : [вірші] / Марія Шунь. – Київ : Вид-во Жупанського, 2008. – 298 с.

Нова книга Марії Шунь «Біяс», («BIAS» – у перекладі з англійської – центр притягання, настроювання на щось; ухил в бік чогось) як завжди, інформаційно насичена та емоційно-стисла, попри всю розлогість урбаністичних текстів. Включає в себе вибране із майбутньої книжки «ООН» та всіх попередніх книг, а також етнолінгвістичне дослідження «Крилатий Симаргл – прототип християнського Юрія-Змієборця»

(Факультет іноземної філології)

1. Александрова О.С. Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства : монографія / О.С. Александрова ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т.– Суми : Університетська книга, 2008. – 363 с.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномену; аналізується загальна модель класичного середнього класу, зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка соціальної структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з’ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, а також усіх, хто цікавиться проблемами суспільного розвитку й соціальних трансформацій.

2. Богуславська В. Самовбранка : вибрані вірші / В. Богуславська. – Київ : Видавничий дім Бураго, 2014. – 220 с.

Книга містить кращі вірші з книжок авторки за весь її творчий шлях. У другому розділі представлені вірші гумористичні і сатиричні. Останній, третій розділ складений з ранніх віршів, написаних російською мовою.

3. Вознюк В. Між іконами і піраніями : проза буття / В. Вознюк.– Київ : Укр. Письменник, 2013. – 310 с.

Нова книга відомого українського поета, літературознавця, культуролога, прозаїка про переконання і сумніви-терзання сучасної людини, себто про нас із вами.

4. Дворницька Н. І. Загальне мовознавство : навч. посібн. / Н. І. Дворницька. – Видання друге. – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2014. – 200 с.

В посібнику подано стислий аналіз еволюції лінгвістичних учень, напрямків, наукових теорій, концепцій від Давньої Індії до лінгвістики ХХІ ст. Охарактеризовано основні методи дослідження мови. В процесі подання матеріалу акцентується увага на актуальній проблемі формування та становлення поняттєво-термінологічної лінгвістичної системи.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів філологічних факультетів.

5. Дереш Л. Культ : роман.– Львів : Кальварія, 2006. – 208 с.

Перший роман молодого автора відразу набув розголосу серед читацької аудиторії, а в деяких колах, немовби виправдовуючи свою назву, став майже культовим. Напружена інтрига, динамічний сюжет, яскраві образи, вишуканий гумор – ось складові його успіху. В той же час «Культ» став своєрідним підсумком більшості літературних пошуків 90-х років минулого століття.

6. Зарицький П. Молитва за ближнього : вірші та поеми / Петро Зарицький. – Вінниця : Держ. картографічна фабрика, 2013. – 191 с.

Нова збірка віршів і поем відомого українського поета Петра Зарицького – це суцвіття ніжної лірики, поєднане з драматичними епізодами української історії, скропленими потом важкої праці, сльозами нужденного життя і геноциду нації.

Творчий доробок поета, який перебуває у розквіті свого таланту, розрахований на широке коло читачів і шанувальників поезії буль-якого віку.

7. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога : монографія. – Дрогобич : Видавн. від. Дрогобицького держ. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 299 с.

Викладаються результати теоретико-методологічного та експерементального вивчення проблеми особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів, обгрунтовано модель та програму особистісно-професійного розвитку професійної ідентичності, стратегії та моделі їх професіоналізації, становлення саморегулятивної здатності, аналізуються особливості застосування тренінгової технології в активізації особистісно-професійного розвитку, розглядаються конкретні методики тренінгу з розвитку ціннісно-професійної сфери та професійної самоїдентифікації.

8. Поема, різьблена з граніту і сердець : збірка поетичних творів / ред. і упор. А. Гаврищук ; редкол. : М. Гординчук та ін. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А, 2009. – 192 с.

Пропонована поетична збірка приурочена до традиційного Дня міста. З м. Кам’янець-Подільським пов’язані імена багатьох відомих письменників і літераторів. Багаті літературні традиції зберігаються, розвиваються, збагачуються .

У творах, що ввійшли до збірки, поети різних поколінь розповідають про наше неповторне місто – Квітку на камені. Перед читачем постане його героїчна і трагічна історія. Тепло і вдячно висловлюються поети про нескоренний форпост – відому фортецю, унікальне Старе місто з його вежами, мостами, майданами, храмами, музеями, неповторний витвір природи – каньйон, загадкову Смотрич-ріку.

Поетів приємно хвилю й те, що Кам’янець-Подільський чарує своїми мальовничими парками і скверами, буйним квітуванням каштанів, екзотичними тюльпановими деревами тощо.

Тут так цікаво і гармонійно поєднуються минуле і сучасне. Автори стверджують, що місто над Смотричем – це місто студентів, туристів, цікавих і захоплюючих свят і видовищ.

9. Славний нащадок козацького роду Яр Славутич / вступ. стаття Н. Й. Волошиної. – Київ : ТРОЯ, 2009. – 88 с.

У книжці подаються матеріали, присвячені письменникові, мовознавцеві й літературознавцеві Яру Славутичеві (Григорію Михайловичу Жученку), нашому землякові, який живе і працює в Канаді.

Книжка стане в пригоді учителям-словесникам, студентам філологічних факультетів всім, і хто не байдужий до нашої культури і літератури.

10. Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія / Еллен Уайт. – Київ : Джерело життя, 2012. – 573 с.

Автор книги – відома християнськ письменниця Еллен Уайт (1827-1915) із США. Основною її працею є серія під назвою «Конфлікт віків», в якій розповідається про походження, розвиток і знищення зла. У книзі «Велика боротьба» – заключній із цієї серії – описується боротьба добра і зла протягом історії християнської Церкви.

11. Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Надія і Осип Зінкевічі. – Київ : Смолоскип, 2006. – 400 с.

Збірка віршів для української молоді «Український декламатор» належить до виховної літератури релігійного і патріотичного спрямування. Вона призначена для молоді й дітей, вихователів, батьків, учасників молодіжних таборів. У збірці широко представлено вірші релігійного характеру про українську історію, національні свята, вірші, присвячені визначним українським діячам, письменникам, а також вірші шістдесятників і колишніх політв’язнів німецьких і радянських концтаборів.

Вірші рекомендовано для читання і заучування молоддю з нагоди релігійних і національних свят, історичних подій.

12. Шунь М. Біяс : [вірші] / Марія Шунь. – Київ : Вид-во Жупанського, 2008. – 298 с.

Нова книга Марії Шунь «Біяс», («BIAS» – у перекладі з англійської – центр притягання, настроювання на щось; ухил в бік чогось) як завжди, інформаційно насичена та емоційно-стисла, попри всю розлогість урбаністичних текстів. Включає в себе вибране із майбутньої книжки «ООН» та всіх попередніх книг, а також етнолінгвістичне дослідження «Крилатий Симаргл – прототип християнського Юрія-Змієборця»