Успіхи і творчі досягнення Івана Михайловича Конета

 • -

Успіхи і творчі досягнення Івана Михайловича Конета

Category : Новини

УСПІХИ І ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ

ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА КОНЕТА

доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, академіка АНВШ України, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України,професора кафедри математики, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ти вистояв в епоху Інтернет,

Невіртуальних книг творець;

Так сяй і торжествуй, Конет!

Ти – зрілості блискучої взірець!

 О.В. Кеба

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ

ВідомиКонет Іван Михайловичй український учений-математик і педагог Іван Михайлович Конет народився 16 вересня 1951 року в с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області. 1968 року закінчив із срібною медаллю Товстенську середню школу і вступив на математичний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету ім. Ю. Федьковича. Навчався за спеціальністю “Математика” зі спеціалізацією по кафедрі диференціальних рівнянь.

Студентом п’ятого курсу чотири місяці проходив стажування у відділі “Математичні методи у квантовій теорії поля” Інституту теоретичної фізики АН УРСР (завідувач відділу академік АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор О. С. Парасюк) під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора В. П. Гачка.

1973 року І. М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 2,5 років працював учителем фізики і математики Баришської середньої школи Бучацького району Тернопільської області.

У лютому 1976 року наказом Міністерства освіти України Іван Михайлович був призначений на посаду асистента кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського.

Конет І.М. 1У вересні 1979 року вступив до заочної аспірантури при Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького. На денну форму навчання переведений в січні 1980 року. В аспірантурі навчався під керівництвом видатного українського математика і педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора М. І. Шкіля (ректора інституту). Аспірантуру закінчив у грудні 1982 р. і достроково підготував до захисту дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння та математична фізика. Кандидатську дисертацію “Крайові задачі, що описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з малим параметром при похідній” успішно захистив 23 червня 1983 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР (голова ради – академік АН СРСР, доктор технічних наук, професор Ю. О. Митропольський).

Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 7 грудня 1983 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У січні 1983 року Іван Михайлович повернувся до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту і працював на посадах асистента, старшого викладача (1984 p.), доцента (1986 p.), професора (1998 р.) кафедри геометрії і методики викладання математики (нині кафедра математики).

25 серпня 1987 року рішенням Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР І. М. Конету присвоєно вчене звання доцента кафедри геометрії і методики викладання математики.

У вересні 1998 року за успіхи у педагогічній діяльності кандидат фізико-математичних наук, доцент І. М. Конет нагороджений знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України».

З 1996 року активно працював над темою “Інтегральні перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними”. Результати досліджень опубліковані в багатьох статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць та підсумовані в 12 монографіях, 4 препринтах Інституту математики НАН України (м. Київ), 3 препринтах Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів).

З 01.09.2006 року по 30.06.2007 року проходив наукове стажування на кафедрі інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом завідувача кафедри доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України М. О. Перестюка і завершив роботу над докторською дисертацією.

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (голова ради – академік НАН України М. О. Перестюк) захистив дисертацію “Інтегральні зображення розв’язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності “Диференціальні рівняння”. У травні 2009 року за вагомі успіхи в науковій діяльності доктор фізико-математичних наук, нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення».

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України І. М. Конету присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.24 листопада 2011 року вченою радою університету обраний на посаду завідувача, професора кафедри алгебри і математичного аналізу. У 2015 році на базі кафедри алгебри і математичного аналізу та кафедри диференціальних рівнянь утворено кафедру математики (завідувач – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. В. Теплінський).

15 грудня 2012 року Конет Іван Михайлович за вагомі досягнення в розвитку вітчизняної освіти і науки обраний дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України.

Іван Михайлович виступав з доповідями і повідомленнями на багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, школах, симпозіумах, семінарах. Був членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (А. П. Громик, Т. М. Пилипюк). Виступав офіційним опонентом на захисті 8 кандидатських дисертацій, підготував 26 відгуків на автореферати докторських і кандидатських дисертацій.

У різні роки І. М. Конет очолював державні екзаменаційні комісії з математики в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та багатьох інших ВНЗ України.

У 2006–2007 рр. – експерт Міністерства освіти і науки України при проведенні Всеукраїнського конкурсу підручників з математики для загальноосвітньої школи.

Конет І.М. 2Професор І. М. Конет керував виконанням низки держбюджетних тем. Статті і наукові повідомлення вченого друкуються в авторитетних фахових журналах, збірниках наукових праць Інституту математики НАН України (м. Київ), Інституту прикладних проблем математики і механіки НАН України (м. Донецьк), Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів), Вісниках Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету “Львівська політехніка”, Херсонського національного технічного університету, збірниках наукових праць Запорізького державного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Рівненського державного гуманітарного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та ін.За час роботи в університеті професором І. М. Конетом здійснено понад 500 публікацій.

З вересня 2002 року по вересень 2007 року Іван Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету з наукової роботи. За його редакцією опубліковано 8 випусків “Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного універистету. Серія фізико-математична”, 4 випуски “Збірника матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського державного універистету. Фіз.-мат. науки”.

Професор І. М. Конет бере активну участь у роботі наукового семінару з диференціальних рівнянь кафедри математики, керує науково-методичним семінаром «Сучасні проблеми аналізу та математичної фізики» кафедри математики, є членом редколегій факультетських та університетських збірників наукових праць.

Іван Михайлович щорічно бере участь у проведенні “Тижня факультету”, вечорів, круглих столів і диспутів у студентському гуртожитку. Систематично друкується в газетах “Кам’янець-Подільський вісник” «Подолянин» та “Студентський меридіан” з питань наукової, навчально-методичної та виховної роботи. Член комісії з питань наукової діяльності університету, заступник голови бібліотечної ради університету. Рецензує навчальні та методичні посібники викладачів факультету та інших вищих навчальних закладів України.

Під керівництвом І. М. Конета виконано і захищено 58 дипломних робіт спеціаліста та 38 дипломних робіт магістра, опубліковано понад 70 студентських наукових публікацій у факультетському та університетському збірниках.

Грамота І. М. КонетуПрофесор І. М. Конет упродовж багатьох років бере активну участь в обласних конкурсах науково-дослідних робіт (НДР) у різних номінаціях. Неодноразово він ставав переможцем конкурсів: у номінації “Фундаментальні НДР” за 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012; у номінації “Підручники та монографії” – за 2013, 2014, 2016; 2014 року – переможець обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації “Гуманітарні НДР”. З травня 2008 року І. М. Конет – позаштатний співробітник престижного математичного журналу “Mathematical Rewiews”, який видається в США (штат Вірджинія), реферує статті математиків різних країн світу, опубліковані в рейтингових математичних виданнях.

Нагородження І. М.У вересні 2007 року наказом ректора, професора О. М. Завальнюка був призначений на посаду начальника науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського державного університету і працював на цій посаді до 1 вересня 2012 року. Основні завдання науково-дослідного сектору полягали в організації планування та координації проведення робіт щодо фундаментальних, прикладних, пошукових досліджень з природничих, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, гуманітарних і технічних наук; сприянні впровадженню результатів наукових досліджень та розробок у практику, створенню нових технологій, підручників і посібників для загальноосвітньої, професійної та вищої школи; зміцненні матеріальної бази структурних підрозділів, які займаються науково-дослідною роботою, сучасною оргтехнікою, необхідним устаткуванням, обладнанням та матеріалами; забезпеченні органічної єдності наукових досліджень з навчально-виховним процесом шляхом широкого залучення викладачів, магістрантів, студентів і аспірантів до НДР, яка виконується в університеті, до активного використання результатів досліджень у навчальному процесі; реалізації планів підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення науково-теоретичної, психолого-педагогічної та навчально-методичної кваліфікації викладачів і наукових співробітників.

Окрім того, науково-дослідний сектор готував до видання загальноуніверситетські збірники наукових праць. Зокрема, з часу створення НДС, упродовж 2007–2012 років під керівництвом І. М. Конета підготовлено до друку і опублікувано 14 біобібліографічних покажчиків серії “Наукові школи університету”, 25 томів збірника «Наукові праціКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» за матеріалами звітних наукових конференцій викладачів, аспірантів і докторантів, 5 збірників наукових праць студентів і магістрантів університету, 3 збірники наукових праць молодих вчених університету.

Також у секторі готувався до видання збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”, заснований за ініціативою заступника начальника науково-дослідного сектору кандидата психологічних наук, доцента Л. А. Онуфрієвої Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка. 11 листопада 2008 року збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Постановою президії ВАК України від 27.05.2009 року № 1-05/2 збірник включено до “Переліку наукових фахових видань України”, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень з психологічних наук. Електронні варіанти усіх випусків збірника “Проблеми сучасної психології” розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/portal/).

Сектор щорічно забезпечував підготовку до видання програм звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів та звітної наукової конференції студентів та магістрантів університету.

Основні досягнення та здобутки науково-дослідного сектору висвітлено в окремому виданні «Науково-дослідний сектор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007-2012 рр.)» / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 140 с.

У вересні 2012 року сектор реорганізовано у відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків.

З лютого 2012 року Іван Михайлович – член Національної спілки краєзнавців України.

28 серпня 2013 року наказом ректора університету С. А. Копилова професор І. М. Конет призначений на посаду проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Варто зазначити, що за останні 3 роки, незважаючи на зменшення кількості штатних науково-педагогічних працівників і студентів університету, значно активізувалася науково-дослідна робота, загальне керівництво якою здійснює проректор з наукової роботи.

27 березня 2015 року професору Конету І. М. присуджено Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки у номінації «Кращий науковець».

З червня 2015 року він – член Національної спілки журналістів України.

З 29 жовтня 2015 року – член Наукової ради МОН України (Секція «Математика»).

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій роботі І. М. Конет нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010 р.), Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, Подякою Чернівецької обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки, молоді та спорту (2012 р.), Почесними грамотами Кам’янець-Подільської міської ради, Почесною грамотою Дунаєвецької районної державної адміністрації (2013 р.), грамотами, грошовими преміями та цінними подарунками ректорату університету, знаками “За вагомий внесок в розвиток освіти та науки у Кам’янець-Подільському державному університеті”, “Ветеран праці Кам’янець-Подільського національного університету”.

Іван Михайлович – переможець конкурсів “Викладач року” Кам’янець-Подільського університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. Портрет І. М. Конета занесено на Дошку пошани «Відомі вчені університету» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Указом Президента України № 567/2015 від 04 жовтня 2015 року Івану Михайловичу Конету за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

19 серпня 2016 року Хмельницькою обласною державною адміністрацією нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед Хмельниччиною»

Життєвий та творчий шлях І. М. Конета у документах

Копилов С.А. Професор І. М. КонетКопилов С. А. Професор І. М. Конет (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : науково-довідкове видання / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2016. – 224 с.: іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових, навчально-методичних і довідково-бібліографічних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Івана Михайловича Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, академіка АНВШ України, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України, професора кафедри математики, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаКонет Іван Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і математичного аналізу, проректор з наукової роботи // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 209–224.

У статті висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представлено його науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Завальнюк О.М. Конет І.М. Науково-дослідний сектор КПНУ ім. І. Огієнка 2007-2012 рр.Персональний склад сектору. Конет І. М., начальник НДС // Науково-дослідний сектор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2012 рр.) / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 30–37.

Мета цього видання – стисло висвітлити основний зміст діяльності науково-дослідного сектору впродовж періоду 2007–2012 рр. Висвітлено діяльність І. М. Конета, як начальника НДС, який самовідданою і наполегливою працею, високими професійними якостями забезпечував розвиток функціонування ВНЗ.

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій роботі І. М. Конет нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

Завальнюк О.М. Іван Михайлович КонетЗавальнюк О. М. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук; Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 160 с.:іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності І. М. Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору, професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Освіта, наука і культура на Поділлі. Том 17Завальнюк О. М. Людина творчої вдачі (І. М. Конет) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 17. – С. 284–299.

У статті простежено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Івана Михайловича Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Академії наук вищої школи України, завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Опря Т.М та ін. Календар знамених і пам'ятних дат КПНУ ім. І. Огієнка 2011 р.60 років від дня народження Івана Михайловича Конета, доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко, О. В. Веселовська ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2010. – Вип. 6 – С. 68–70.

Довідково-бібліографічне видання містить біографічну довідку присвячену до ювілею від дня народження Івана Михайловича Конета, доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору.

Конет І. М. та ін. Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівняньІван Михайлович Конет // Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь (наукова школа) : бібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – С. 24–45. – (Серія «Наукові школи університету ; вип. 3»).

Покажчик містить біографічну довідку, список основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору І. М. Конета.

Огороднікова Л.В. Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності)Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, О. С. Толков]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – 47 с.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності І. М. Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору, професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Годич В. І. Кам’янець-Подільський держвний університет в особахГодич В. І. Конет Іван Михайлович / В. І. Годич // Кам’янець-Подільський держвний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 247–253.

Серія видань, започаткована за творчим задумом та загальною редакцією ректора університету О. М. Завальнюка. Присвячена людям, які свій професійний і життєвий шлях пов`язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля.

Другий том містить 108 біографічних нарисів про професорів і викладачів, які пропрацювали у вузі 20 і більше років, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників.

Публікації про І. М. Конета у періодичних виданнях

 1. Михацький М. А. Наше сердечне вітання : [про І. М. Конета] / М. А. Михацький // Студентський меридіан. – 2006. – 10 квіт.
 2. Філінюк А. Здобутки та орієнтири наукової діяльності університету / А. Філінюк // Кам’янець-Подільський вісн. – 2006. – 19 трав.
 3. Філінюк А. Наукова робота у 2004 році / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2005. – 26 трав., 2005. – 29 верес.
 4. Гаврищук А. Викладач року [І. М. Конет] / А. Гаврищук // Студентський меридіан. – 2004. – 10 черв.
 5. Філінюк А. Підсумки науково-дослідної роботи за 2003 рік / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2004. – 10 черв.
 6. Філінюк А. Наукова діяльність колективу університету у 2002 році / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2003. – 31 берез., 2003. – 30 квіт.
 7. Філінюк А. Науково-дослідна – невід’ємна і органічна складова діяльності університету / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2003. – 21 жовт.
 8. Філінюк А. Науково-дослідна робота – пріоритетна сфера діяльності університету / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2002. – 18 трав.
 9. ФілінюкА. Стан та шляхи поліпшення НДРС у вузі / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 2001. – 29 черв.
 10. ФілінюкА. Коріння і плоди науки / А. Філінюк // Кам’янець-Подільський вісни. – 2000. – 22 груд.
 11. ФілінюкА. Саме кадри вирішують все / А. Філінюк // Подолянин. – 2000. – 15 груд.
 12. Красуцький М. Не тільки зберегти надбане, але й примножувати його (розмова з ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету професором А. О. Копиловим) [про монографію І.М. Конета «Стаціонарні та нестаціонарні тепмературні поля в ортотропних сферичних областях»] / М. Красуцький // Край Кам’янецький. – 1999. – 05 трав.
 13. Гаврищук А. Події 1998 року в університеті [про нагородження І. М.Конета почесною грамотою Хмельницької облдержадміністрації] / А. Гавришук // Студентський меридіан. – 1998. – 24 груд.
 14. Як живеш, науко? (інтерв’ю з проректором з наукової роботи А.Г. Філінюком) // Студентський меридіан. – 1998. – 03 груд.
 15. ФілінюкА. Наукові здобутки університету у 2007 році / А. Філінюк // Студентський меридіан. – 1998. – 03 берез.
 16. ПоліщукП. Приватний ліцей : через піраміди успіхів і проблем / П. Поліщук, М. Красуцький // Край Кам’янецький. – 1997. – 18 листоп.

Електронні ресурси про І.М. Конета

 1. Іван Михайлович Конет: (до 30–річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покаж. / Кам’янець-Подільський держ. ун-т, бібліотека ; уклад.Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва // Кам’янець-Подільський  державний університет, редакційно–видавничий відділ. – Електрон. текст. дані. – Кам’янець-Подільський , 2007. – Режим доступу: http:// 212.203.44/wp-content/uploads/2016/…/konet.pdf. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 14.09.2016. – Мова укр.
 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра математики[Електронний ресурс] : [сайт] / КонетІван Михайлович. – Електрон. Дані. – Кам’янець-Подільський. – Режим доступу:http://kpnu.edu.ua/kaf/konet/. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 15.09.2016. – Мова укр.
 3. Кшевецький  В.С.Проректору Івану Михайловичу Конету – 65! [Електронний ресурс] / В. С Кшевецький // Студентський меридіан. – Електрон. Дані. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Режим доступу:http://meridian.kpnu.edu.ua/2016/09/16/prorektoru-ivanu-myhajlovychu-konetu-65. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 19.09.2016. – Мова укр.
 4. Прокопчук В. С. Конет Іван Михайлович [Електронний ресурс] : [сайт] : до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці / В. С. Прокопчук // Енциклопедія сучасної України. – Електрон. Дані. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4822. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 14.09.2016. – Мова укр.