Бухгалтерський облік як інформаційна система

  • -

Бухгалтерський облік як інформаційна система

Облік виник і розвивається у зв’язку з потребою суспільства в необхідній і достатній інформації щодо наявності та руху майна з метою контролю та управління господарськими процесами і їх ре­зультатами.

Бухгалтерський облік є локальним і включає всю технологію інформаційного процесу, яка охоплює процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов’язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб’єктів.

Бухгалтерський облік нині є важливою складовою економічної науки, забезпечуючи технологію отримання необхідної інформації про господарюючий суб’єкт. Він тісно пов’язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками. Основоположні принципи бухгалтерського обліку є одна­ковими для господарюючих суб’єктів всіх видів економічної діяльності й забезпечують єдині підходи щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтер­ського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управ­лінських рішень. Вона є базовою для вивчення курсів “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Економічна статистика” та інших спеціальних курсів.

Пропонуємо Вашій увазі бібліографічний огляд, присвячений навчальній дисципліні бухгалтерський облік.

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік» ( авторів В. Собко, З. Гуцайлюк та інші) [1] призначений для підготовки бухгалтерів нової формації. Підготовлено колективом авторів з київських та тернопільських ВНЗ. У доступній формі подано основи бухгалтерського обліку таким чином, щоб максимально допомогти студентам у підготовці до семінарських і практичних занять, а також у самостійному освоєнні ними окремих теоретичних питань.

Складається із трьох частин:

  1. Основи бухгалтерського обліку (загальна теорія);
  2. Бухгалтерський фінансовий облік;
  3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік;

З врахуванням діючих національних Положень (стандартів) описано загальну побудову обліку, його предмет, метод та методологію, бухгалтерський фінансовий облік господарських активів і пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності. Багато уваги приділено розкриттю змісту бухгалтерської звітності. В окремому розділі описано методику та організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Роль обліку в системі управління і контролю в умовах розвитку ринкової економіки розкрито в підручнику Н. М. Грабова «Теорія Бухгалтерського обліку» [2], а також викладено теоретичні основи предмета, методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, напрямки їх удосконалення відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та прийнятих в Україні Положень (стандартів) з бухгалтерського обліку.

Сутність бухгалтерської збалансованості, будову бухгалтерських рахунків, порядок проведення господарських операцій на них та принципи бухгалтерського документування висвітлено в навчальному посібнику «Бухгалтерський облік», автором якого є О.П. Кудря-Висоцька [3].

На основі відповідного нормативно-інструктивного забезпечення викладено методику первинного, аналітичного і синтетичного обліку коштів, розрахунків, необоротних активів, запасів, витрат, доходів та фінансового результату, капіталу та фінансової звітності.

Автор виходила з потреби підготовки фахівців, здатних вирішувати складні завдання щодо організації та методології обліку як системи, яка повсякчас зазнає вдосконалення у зв’язку з трансформаційними процесами, що відбуваються в економіці.

В навчальному посібнику Г. В. Нашкерської «Бухгалтерський облік» [4] викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку,розкриті питання організації і практики ведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства. Особливу увагуприділено розгляду питань фінансового обліку: обліку основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, обліку власного капіталу тощо.

Підручник В. Г. Швеця «Теорія бухгалтерського обліку» [5] написано відповідно до затвердженої програми. У ньому в логічній послідовності викладені теоретичні основи предмета,методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Кожен розділ підручника складається з двох частин: теоретичної, де висвітлюються питання методології та організації обліково-аналітичного процесу, та контрольної, де наводяться перелік запитань та контрольних тестів,вправи та проблемні ситуації для самостійної роботи студентів.

У підручнику використані й наводяться на початку кожного розділу чинні нормативні акти, даються умовні цифрові приклади, схеми та розрахунки.

Список літератури:

  1. Сопко В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.
  2. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Грабова. – 6-те вид. – К. : А.С.К., 2005. – 266 с.
  3. Кудря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / О.П. Кудря-Висоцька. – К. : Алерта, 2004. – 303 с.
  4. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Г. В.Нашкерська. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 464 с.
  5. Швець В. Г.Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / В.Г.Швець. – К. : Знання, 2004. – 447 с.

Бабій Л.М.,

бібліотекар читального залу

економічного факультету