«День українського козацтва»

  • 0

«День українського козацтва»

Козаччина – доба небаченого піднесення народного духу, доба видатних державних, військових, церковних та культурних діячів – будівничих національної державності, які уславили Україну, зробили її знаною в усьому світі.

14 жовтня Україна святкує День українського козацтва, з цієї нагоди ми пропонуємо вашій увазі книжкову виставку.

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657)

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) / Інститут суспільних наук академії наук Української РСР; упоряд.: І. Крип’якевич, І. Бутич. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. – 738 с.

У збірнику вміщено всі наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 рр. з архівів та бібліотек Української РСР, Москви та Ленінграда, а також Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини, Австрії. У цих документах висвітлюються головним чином взаємовідносини України з Росією та з іншими країнами, соціально-економічний та політичний розвиток України в період визвольної боротьби українського народу 1648-1654 рр. та в наступний час.

Документи українського козацтва ХVІ – першої половини ХVІІ ст.Документи українського козацтва ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: універсали, листування, угоди, присяги / упоряд.: В. Брехуненко, О. Заяць, Ю. Мицик та ін. – Київ, 2016. – 608 с.

У збірнику здійснена археографічна публікація документів ХVІ – першої половини ХVІІ ст., які вийшли з-під пера українських козаків (старшини та рядового козацтва) або адресовані Війську Запорозькому загалом чи різним його представникам. Джерельна база збірника охоплює листи, універсали, глейти, інструкції, угоди, присяги. У додатках вміщені сеймові конституції з козацького питання, конфесати козаків, інструкції посланцям до Війська Запорозького.

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією українського козацтва та України загалом.

Збірник козацьких літописів Густинський, Самійла Величка, ГрабянкиЗбірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ: Дніпро, 2006. – 976 с.: іл.

Цей збірник – унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис – видатна пам’ятка української історичної прози першої половини ХVІІ ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств ХІІ-ХІV ст., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; Самійла Величка – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози ХVІІ-ХVІІІ ст. у двох томах. Перший том охоплює події 1648-1659 рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700 р.; закінчує збірник літопис Грабянки – розповідь про походи та битви козацькі ХVІ-ХVІІІ ст. Перебіг з писань різних літописів та з щоденника, писаного на війні, що точилася з поляками, зібраний зусиллями полковника Григорія Грабянки та підтверджений самобутніми свідченнями старих жителів м. Гадяча 1710 р.

Історія України в особах КозаччинаІсторія України в особах: Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ: Вид-во «Україна», 2000. – 302 с.: іл.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ-ХVІІІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Косенко Л. О. Козаки. Лицарський орден України. Факти. Міфи. КоментаріКосенко Л. О. Козаки. Лицарський орден України. Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Косенко. – Вид. 2-е, доопр. – Харків: Вид. дім «Школа», 2009. – 608 с.

У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз, де запорозьке козацтво розглянуто у паралелі з різними вільними військовими спільнотами: іллірійськими піратами, вікінгами, новгородськими ушкуйниками, а також із сучасниками запорожців – флібустьєрами Карибського моря.

Проводячи доволі серйозну аналітичну роботу, автор розглядає феномен запорозького козацтва у різних аспектах – політичному, економічному, військовому, геополітичному тощо.

Для широкого кола читачів.

Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини ХVІІ ст.Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини ХVІІ ст.: матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції, 19 вересня 1998 року / Інститут історії України НАН України. – Стара Синява: Поділля, 1998. – 328 с. – (Серія «Духовні витоки Поділля»)

Збірник документів та матеріалів науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 350-річчю початку Визвольної війни та 350-річчю Пилявської битви.

Для науковців, краєзнавців та всіх, хто любить і цікавиться минулим та сьогоденням краю.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет)Смолій В. А. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ: Либідь, 1993. – 504 с.

На суворо документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних установок, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький – гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина – всі ці поняття знайшли висвітлення в книзі.

Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана.

Для істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст.Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції  ХVІІ ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії.

Розраховано на широкий читацький загал.

Степанков В. С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654)Степанков В. С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654) / В. С. Степанков. – Львів: Світ, 1991. – 196 с.

У монографії досліджується одне з ключових питань Визвольної війни 1648-1654 рр. – антифеодальна боротьба українського народу. Підкреслюється її тісний взаємозв’язок з розвитком національно-визвольного руху українського народу. Аналізується діяльність великих повстанських загонів, зроблено спробу визначити соціальний склад їх керівного ядра. Багато уваги приділено дослідженню процесів формування Української держави, соціальній політиці Б. Хмельницького.

Для науковців, викладачів, істориків, студентів.

Виставку підготували:

Биковська В. Ф., бібліотекар відділу рідкісних видань;

Крючкова Н. Д., провідний бібліотекар відділу рідкісних видань.


Leave a Reply