Інноваційні технології в освіті

  • 1

Інноваційні технології в освіті

Хто осягає нове, плекаючи старе,

той може бути вчителем.

Конфуцій

Одним з найважливіших стратегічних завдань модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання.

Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті. Сутнісною ознакою інновації є її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному закладі.

Інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що потребує умілого, конструктивного управління. Впровадження інноваційних педагогічних технологій суттєво змінює освітній процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи.

Проблемі розробки та впровадження нових педагогічних технологій присвятили свої праці багато науковців. Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури “Інноваційні технології в освіті”.

Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагогаВикористання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: С. А. Копилов, Ю. М. Ковальчук, В. І. Співак та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 208 с.

У збірнику узагальнено досвід використання викладачами університету інтерактивних методів та мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутніх педагогів. Матеріали збірника можуть бути використані науково-педагогічними працівниками, педагогами, магістрантами, студентами та іншими зацікавленими особами.

Дембіцька Л. Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі основи здоров’яДембіцька Л. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: основи здоров’я. 2-й клас : матеріали до уроків / Людмила Дембіцька, Оксана Петрова // Початкова освіта. – 2015. – № 23(767). – С. 4–49.

Пропонується творчий доробок, який стане корисним на уроках основ здоров’я та в позаурочній і позакласній роботі. У ньому коротко проаналізовано теоретичні засади здоров’язбережувальних технологій у системі освіти, розглянуто їх базову класифікацію. Підготовлено розробки оздоровчих заходів, які складено з урахуванням вікових особливостей дітей, цікаву інформацію для поглиблення знань учнів, тести для перевірки рівня засвоєння учнями знань, умінь і навичок з предмета. Усі матеріали дібрано відповідно до чинної програми з предмета “Основи здоров’я” та тематики уроків і структуровано за розділами.

Деменнікова Т. Технологія управління процесом едукації в професійній підготовці вчителя початкових класівДеменнікова Т. Технологія управління процесом едукації в професійній підготовці вчителя початкових класів / Тетяна Деменнікова // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 1–3.

Стаття присвячена особливостям управління процесом едукації в умовах модульно-рейтингової системи навчання майбутніх учителів початкової школи. Розглядаються особистісно орієнтовані підходи до управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Крім того, акцентується увага на створенні системи навчально-методичних засобів на допомогу студентам для самостійного засвоєння навчального матеріалу.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технологіїДичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : посібник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с.

У підручнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам і всім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологійДосяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 14 класи / І. М. Досяк. – Харків : Основа, 2007. – 160 с.

Збірка містить оригінальні авторські розробки уроків у 14 класах із використанням інноваційних технологій навчання. Поданий також докладний методичний коментар щодо методів і прийомів навчання за новітніми технологіями.

Матеріал посібника допоможе вчителям в організації навчальної діяльності за вимогами сучасності, сприятиме формуванню стійких вмінь і навичок з основних предметів, різнобічному розвитку учнівської особистості.

Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання на уроках у початковій школіДубіч Т. А. Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі : посібник / Т. А. Дубіч. – Тернопіль-Харків : Ранок, 2010. – 128 с.

Посібник містить цікаві завдання та ігрові моменти, які можна успішно використовувати на уроках у початковій школі. Поданий матеріал розроблений та систематизований на основі групової роботи з учнями. Він допоможе педагогу розкрити таланти школярів, розвинути їх творчі здібності, сформувати власне бачення сучасного світу.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Інновації в дошкіллі програми, технології, проекти, ідеї, досвідІнновації в дошкіллі: програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним працівникам / авт.-упоряд.: Л. Калуська, М. Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 378 с.

Видання презентує інноваційні підходи до організації дошкільної освіти. У посібнику подано інформацію про авторські програми, технології, проекти, провідні ідеї видатних педагогів минулого і сьогодення, а також методичні поради щодо їх упровадження та орієнтовні зразки практичної роботи з педагогами, батьками, дітьми.

Для працівників ДНЗ та студентів педагогічних навчальних закладів.

Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного урокуКузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с.

Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методики і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Головна увага зосереджена на обґрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

Для студентів педагогічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям, керівникам загальноосвітніх навчально-виховних закладів, усім, кого цікавлять сучасні педагогічні технології.

Олійник В. Інтерактивні технології у початковій школіОлійник В. Інтерактивні технології у початковій школі / Валентина Олійник, Олена Сергієнко // Сучасна школа України. – 2013. – № 3(255). – С. 9–42.

У статті пропонуються матеріали щодо впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес у початкових класах. Подається серія уроків, які демонструють особливості використання інтерактивних форм навчання, пам’ятки для учнів для організації їхньої співпраці за основними видами інтерактивних вправ, пам’ятки для вчителів на допомогу їм у підготовці до інтерактивного уроку.

Матеріал статті допоможе систематизувати знання про інтерактивні технології навчання та підвищити рівень професійної майстерності.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мовиОстапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с.

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого відповідає сучасним тенденціям формування фахової і методичної майстерності учителів-словесників. Розглянуто в ньому і теоретичні засади їх професійної компетентності, технології конструювання уроків рідної мови.

Особливо прислужаться студентам і вчителям спроектовані моделі усіх типів уроків, основані на інноваційних методах, прийомах і засобах навчання.

Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчанняПометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : А.С.К., 2006. – 192 с.

Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві – досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.

Для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Процюк М. Система завдань із літературного читання у 3 класіПроцюк М. Система завдань із літературного читання у 3 класі за розділом “З народного джерела” з використанням активних та інтерактивних технологій / Марина Процюк // Початкова школа і сучасність. – 2016. – № 1(17). – С. 31–40.

Автор статті пропонує систему завдань із літературного читання у 3 класі з використанням активних та інтерактивних технологій.

Матеріал статті буде корисним для вчителів початкової школи та студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Рабош О. Оздоровлювальні технології в дошкільному закладіРабош О. Оздоровлювальні технології в дошкільному закладі / Олена Рабош, Валентина Рубан // Дитячий садок. – 2014. – № 3(723). – С. 6–7.

Одне з основних завдань дошкільного закладу – така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігається високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхне здоров’я. Автори статті детально висвітлюють деякі інноваційні оздоровлювальні технології, які вони використовують у своїй практиці.

Для вихователів та методистів ДНЗ, а також інструкторів із фізкультури.

Романюк І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладіРоманюк І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі / Ірина Романюк // Практика управління закладом освіти. – 2016. – № 2. – С. 23–33.

Стаття присвячена упровадженню інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі. Інновації слід упроваджувати усвідомлено та систематично. Враховуючи сучасні тенденції в розвитку освіти, саме від керівника навчального закладу залежить розвиток інноваційної культури всіх працівників та поширення інноваційних процесів у навчальному закладі.

Публікація дасть змогу розробити ефективну систему управління інноваційним процесом у навчальному закладі.

Сінельнікова Н. Технологія формування культури мислення молодшого школяра на уроках з природознавстваСінельнікова Н. Технологія формування культури мислення молодшого школяра на уроках з природознавства / Наталія Сінельнікова // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 34–36.

У статті висвітлено технологію формування культури мислення молодшого школяра, а також проаналізовано особливості її застосування у процесі роботи з учнями на уроках з природознавства, подано завдання та фрагменти уроку.

Матеріал статті буде корисним для вчителів початкової школи, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школіТелячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с. – (Педагогічні інновації. Майстерня).

У виданні пропонуються інноваційні технології та стратегії активного навчання, які можна використовувати на уроках у початкових класах відповідно до структури інтерактивного уроку.

Посібник розрахований на роботу з дітьми молодшого шкільного віку, знайомить з новітніми підходами до організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Матеріал, зібраний у посібнику, допоможе учителеві початкових класів зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Для вчителів та методистів початкового навчання, заступників директорів, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школіФедорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Федорчук ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.

У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу “Педагогічні технології в початковій школі” відповідно до навчальної програми та з урахуваннм сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної роботи студентів.

Може бути корисним студентам напряму підготовки “Педагогічна освіта”, викладачам, педагогам-практикам.

Чепіль М. М. Педагогічні технологіїЧепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер).

Досягнення мети завжди залежить від вибору шляху та особистості, яка його долає. У педагогічній справі – від навчально-виховних технологій, уміння ефективно їх застосовувати, компетентно реагувати на все нові цивілізаційні виклики сучасній школі. У пропонованому посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій, а також важливість особистісного фактора у їх упровадженні.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім зацікавленим в організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету


1 Comment

ปั้มไลค์

5 Липня, 2020 at 1:43 am

Like!! Thank you for publishing this awesome article.

Leave a Reply