Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності

 • 0

Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності

Необхідність в управлінській діяльності виникла ще на ранніх етапах становлення людського суспільства. Навіть первісні люди потребували певної організації своєї діяльності. Потреба в науці про менеджмент та маркетинг з’явилась наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. Саме тоді почали формуватися великі підприємства, на яких працювали десятки, сотні, навіть тисячі людей. Планування їх діяльності , організації робочих місць, створення ефективної системи стимулювання працівників, контролю, розроблення технологічних процесів, нових видів товарів, їх виробництва і збуту з метою отримання прибутку, тощо.

Менеджмент (українською – управління) – це процес планування організації,  приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного  виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається всіх сфер її діяльності. Професійним завданням менеджера підприємства є слугування клієнтам, співробітникам, вкладникам грошей і суспільству, приведення в рівновагу інтересів, що суперечать один одному. Це означає, що менеджер повинен: забезпечити сумлінне (чесне) суперництво між підприємствами, яке веде до максимального зниження ціни, підвищення якості та різноманітності виробів; намагатися впроваджувати нові ідеї і технологічний прогрес у конкурентоздатні вироби і послуги; забезпечувати робочі місця, підвищувати реальні доходи і сприяти гуманізації праці; забезпечувати життєстійке зовнішнє середовище для майбутніх поколінь, використовувати надані йому засоби на благо суспільства. Також він має засвоювати нові методи наукового управління підприємством і поставити свої знання і досвід на службу суспільству.

Менеджмент в підприємницькій діяльності тісно пов’язаний з маркетингом. За допомогою маркетингу керівники підприємств одержують необхідну інформацію про споживачів, про ціни, які споживачі готові оплатити,про те, в яких регіонах місткість ринку найбільш висока, яка сфера діяльності є найвигіднішою для вкладення капіталу або створення нового підприємства. Маркетинг також дозволяє зрозуміти, яким чином підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як треба провести кам­панію щодо їх просування на ринок, будувати стратегію реклами, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, що функціонують на тому ж самому ринку.

Пропонуємо Вашій увазі бібліографічний огляд, на тему:

«Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності»

Навчальний посібник В. І. Хомякова «Менеджмент підприємства» [5] складається з п’яти розділів де знайшли відображення різні напрямки діяльності менеджера підприємства. Перший розділ присвячений загальній характеристиці основних рішень по управлінню в доринкову епоху, оцінка адекватності діючих в Україні організаційно-правових форм підприємств та методів управління ринковим умовам. У другому розділі охарактеризовані школи і напрямки розвитку менеджменту та сучасні підходи (системний і ситуаційний). Третій розділ присвячений характеристиці загальних функцій менеджменту. Поряд з питаннями вибору загальної стратегії фірми, розглянуті принципи організації, різноманітні теорії мотивації і системи, спрямовані на стимулювання підвищення продуктивності праці. Функція контролю розглянута в контексті еволюції систем внутрішньо фірмового управління. В четвертому розділі подана характеристика та оцінка сучасних вітчизняних і закордонних класифікацій типів працівників і менеджерів, їх сумісності та стилів керівництва. Методиці та практиці прийняття управлінських рішень присвячений п’ятий розділ. Детально розглянуті основні управлінські моделі: управління запасами, економічного оцінки потенціалу розвитку економічної системи.

Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності менеджера – керівника передбачити можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати структуру виробництва й управління, вводити у виробництво нові види продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для досягнення найбільшого ефекту. Тому в навчальному посібнику «Менеджмент організацій» [4] особлива увага приділена системному управлінню організацією, системам функціонального менеджменту, конкурентній політиці організації та її діагностиці.

Навчальний посібник «Менеджмент персоналу» [2] охоплює широкий спектр аспектів: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно розподілено на три частини: управління працею, управління кадрами та управління соціально-демографічними процесами.Пропонований навчальний посібник покликаний посприяти практикам управління організаціями та їхніми структурними підрозділами, лінійним і функціональним керівникам, аспірантам і студентам, слухачам навчальних закладів післядипломної освіти в опануванні сучасною теорією менеджменту персоналу та фор­муванні практичних навичок і вмінь керувати людьми.

У посібнику «Менеджмент трудової активності працівників підприємства» [1] представлені теоретичні основи і практичні рекомендації щодо формування на підприємстві сучасної системи мотивації і стимулювання трудової активності персоналу. Книга складається з чотирьох розділів. Перший розділ розкриває механізми управління підприємством. У другому розділі подано мотиваційний механізм трудової діяльності. Третій розділ характеризує стимулювання персоналу корпоративного підприємства. Формам активізації трудової активності працівників присвячений четвертий розділ. Посібник рекомендується для викладачів і студентів економічних і технічних вищих навчальних закладів. Може бути використаний керівниками усіх ланок, спеціалістами підприємств і організацій.

Зростання ролі маркетингу і його поширення потребує звернення особливої уваги навчальних інституцій на формування у майбутніх маркетологів якостей “засновників” маркетингу в системі менеджменту компанії.У навчальному посібнику «Новітній маркетинг» [3] розглянуті новітні напрямки маркетингу як науки і навчальної дисципліни. Автори висвітлюють такі розділи сучасного маркетингу: інтегрований маркетинг, соціальний маркетинг, маркетинг знань, брендинг, бенчмаркінг, аутсорсинг, франчайзинг, маркетинг супермаркету, мерчандайзинг, маркетинг гостинності, шоу-маркетинг, маркетингові війни, міжнародні маркетингові комунікації в аспекті культурних відмінностей, міжнародна реклама і міжкультурний менеджмент.

У навчальному посібнику «Маркетинг послуг» [6] розглядаються основні поняття маркетингу послуг та його специфіка, складові маркетингу-мікс (послуга, місце, просування, ціна). Наводяться основні методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору підприємством маркетингових стратегій. Навчальний посібник побудовано за такою структурою:

 • у першому розділі даються поняття і класифікація послуг, розглянуті особливості маркетингу послуг, відмінність маркетингу послуг від маркетингу товарів, складові маркетингу-мікс («послуга», «місце», «просування», «ціна»).
 • другий розділ містить методи маркетингового дослідження ринку послуг — сегментації, аналізу конкурентного середовища, аналізу і прогнозування попиту на послуги на основі трендових і факторних моделей. Ці універсальні методи можна застосовувати майже до всіх видів послуг, що надаються фізичним і юридичним особам.
 • у третьому розділі розкриваються загальні теоретичні та методичні питання стратегічного аналізу, вибору підприємством маркетингових стратегій наринку послуг. Стратегії обираються залежно від стадії життєвого циклу послуги, конкурентної позиції, прибутковості послуги, прагнення збільшити виручку (обсяг реалізації послуг). У цьому розділі також дається класифікація бренд-стратегій підприємства, що надає послуги.
 • у розділах 4—11 розглядаються особливості маркетингової діяльності в найбільш поширених сферах послуг: торговельному і сервісному обслуговуванні, громадському харчуванні, готельному господарстві та туризмі, транспортному та побутовому обслуговуванні, консалтингу.

Список літератури:

 1. Коваленко  М. А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства: навч. посіб. / М. А. Коваленко, І. І. Грузнов, Л. Є. Сухомлин. – Херсон: Олди-плюс , 2006. – 288 с.
 2. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О.  Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М Данюка, В. М.  Петюха. — Київ : КНЕУ, 2006. — 398 с.
 3. Новітній маркетинг: навч.посіб. / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв, та ін.; За ред. проф. Є. В. Савельєва. — Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 296 с.
 4. Осовська  Г.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О.А. Осовський – Київ: Кондор, 2005.— 860 с.
 5. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства: навч. посіб./ В. І. Хомяков. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2009. – 434 с.
 6. Шканова  О. М. Маркетинг послуг: навч. посіб. / О. М.  Шканова. — Київ: Кондор, 2003. — 304 с.

 Бабій Л.М.,

бібліотекар читального залу економічного факультету


Leave a Reply