Мова – скарбниця духовності народу (до Дня української писемності та мови)

 • 0

Мова – скарбниця духовності народу (до Дня української писемності та мови)

Мова – це наша національна ознака,  в мові – наша культура, сутність нашої свідомості.

Іван Огієнко

Першим до нас приходить слово… З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою… За допомогою слова ми пізнаємо світ… Словесність – джерело, з якого починається струмок знань, що ширшає, набирає сили й розливається могутньою рікою. Мовою людина мислить, прилучається до духовності свого народу, завдяки їй стає людиною. Мова єднає людину з її предками, з її культурою. Вона має могутній дар животворчої й невичерпної скарбниці, з якої ми черпаємо уявлення про світ, свою родину й увесь свій край. Українська мова змістом, багатством, глибиною й різноманітністю переживань, відбитих у ній, красою й мелодійністю посідає одне з перших місць серед мов народів світу. Саме вона підтримує свідомість національної єдності українського народу, любов до Батьківщини й пошану до себе.

Щороку, 9 листопада, Україна відзначає чудове свято – День української писемності та мови. Цей день є ще одним свідомим покликом для українців берегти рідну мову, шанувати, розвивати, дбати про її чистоту і красу. Саме в цей день проводяться різноманітні заходи в вищих навчальних закладах. Всі вони присвячені темі писемності та грамотності.

Книжкова виставка Мова – скарбниця духовності народу

Стало доброю традицією на педагогічному факультеті К-ПНУ імені Івана Огієнка щороку відзначати День української писемності та мови. Працівники читального залу педагогічного факультету ( Сологуб Т. В. та Сивак Н. Й.) також беруь активну участь у святкуванні Дня української писемності та мови, а саме цього року підготували розгорнуту книжкову виставку “Мова – скарбниця духовності народу”, яка 9 листопада експонувалась на першому поверсі педагогічного факультету, а з 10 листопада до 15 листопада – в читальному залі.

Виставка складалася з п’яти розділів:

Розділ I. Історія української літературної мови

 1. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови: практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
 2. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : Артек, 1996. – 224 с.
 3. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / Віталій Жайворонок. – Київ : Довіра, 2007. – 262 с.
 4. Іванишин В. Мова і нація: тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. – 4-те вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с.
 5. Історія української мови : хрестоматія / упоряд.: С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко ; передм. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 1996. – 288 с.
 6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64 с.
 7. Міщенко Н. Слово батьків – з усіх віків / Н. Міщенко, М. Міщенко. – Київ : Богдана, 1998. – 1136 с.
 8. Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 9. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 10. Огієнко І. Рідна мова / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 435 с.
 11. Опімах Н. Особливості навчання української мови як державної в ЗНЗ України / Наталя Опімах, Інна Дараган, Людмила Тарнавська // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 3. – С. 34–40.
 12. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Григорій Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.
 13. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.
 14. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : Артек, 2001. – 392 с.
 15. Яременко В. Літописець Нестор і його “Повісті врем’яних літ” / В. Яременко // Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV ст. : в 2-х кн. / за ред. Василя Яременка. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 438–459.

Розділ II. Культура мови та мовлення

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ : Либідь, 1991. – 256 с.
 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 3. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
 4. Дубовик С. Культура професійного мовлення педагога / Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2014. – № 12. – С. 1–4.
 5. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – Київ : Академія, 2005. – 368 с.
 6. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.
 7. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360 с. – (Альма-матер).
 8. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища шк., 2005. – 462 с.
 9. Олійник О. Культура мовлення : навч. посіб. / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с.
 10. Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 с.
 11. Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – Київ : Вища шк., 1995. – 239 с.
 12. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.
 13. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 14. Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 c.
 15. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с.
 16. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 312 с.

Розділ III. Навчальні посібники з рідної мови

 1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія : навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма-матер).
 2. Бурдаківська Н. М. Ділова українська мова : посібник / Н. М. Бурдаківська, Г. В. Горох. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2011. – 320 с.
 3. Бурдаківська Н. М. Українська мова: професійне спрямування : [підручник] / Н. М. Бурдаківська, Г. В. Горох. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2009. – 316 с.
 4. Вакарюк Л. О. Українська мова: морфеміка і словотвір : навч. посіб. / Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 184 с.
 5. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 303 с.
 6. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська. – Київ : Пульсари, 2004. – 400 с.
 7. Галузинська Л. І. Українська мова: за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – Київ : Знання, 2008. – 430 с.
 8. Гнатюк Л. П. Українська мова : навч. посіб. / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 259 с.
 9. Горох Г. В. Українська мова фахового спрямування: курс лекцій : [підручник] / Г. В. Горох, С. І. Никитюк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 392 с.
 10. Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. – Київ : Академія, 2004. – 336 с.
 11. Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози : монографія / Н. В. Гудима. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 192 с.
 12. Гудима Н. В. Словник іншомовізмів української постмодерної прози : навч. посіб. / Н. В. Гудима. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 208 с.
 13. Ділова українська мова / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситник, С. А. Яременко ; за ред. О. Д. Горбула. – Київ : Знання, 2008. – 222 с.
 14. Каньоса П. С. Риторика : навч. посіб. / П. С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 207 с.
 15. Карпалюк В. С. Сучасна українська мова: синтаксис : навч. посіб. / В. С. Карпалюк, О. В. Мартіна, Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 284 с.
 16. Карпалюк В. С. Українська мова: лексикологія, фразеологія, словотвір : навч.-метод. посіб. / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2010. – 240 с.
 17. Кацавець Р. Українська мова: професійне спрямування : підручник / Руслан Кацавець. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
 18. Козачук Г. О. Українська мова: практикум : навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 414 с.
 19. Ладоня І. О. Українська мова : навч. посіб. / І. О. Ладоня. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища шк., 2001. – 158 с.
 20. Лінгвістичний аналіз: практикум : навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – Київ : Академія, 2005. – 256 с. – (Альма-матер).
 21. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 350 с.
 22. Сучасна українська мова з практикумом : навч.-метод. комплекс / В. С. Карпалюк, Г. В. Горох, Н. М. Бурдаківська, П. С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 420 с.
 23. Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. ; за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища шк., 2009. – 430 с.
 24. Сучасна українська мова : підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; за ред. О. Д. Пономаріва. – 3-тє вид., переробл. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с.
 25. Третяк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання : навч. посіб. / Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 284 с.
 26. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288 с.
 27. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.
 28. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – Київ : Академія, 2004. – 408 с.
 29. Ющук І. П. Українська мова : підручник / І. П. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640 с.

 Розділ IV. Методика навчання мови

 1. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – Київ : Вища школа, 2007. – 542 с.
 2. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Слово, 2006. – 304 с.
 3. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / Алла Богуш. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2010. – 374 с.
 4. Коваль Г. П. Методика викладання української мови : навч. посіб. / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2008. – 287 с.
 5. Коваль Г. П. Методика читання : навч. посіб. / Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 280 с.
 6. Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / за ред. М. С. Вашуленка. – Київ : Літера ЛТД, 2012. – 367 с.
 7. Мовчун А. І. Рідне слово: українська дитяча література : навч. посіб. : у 2-х кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – Київ : Арій, 2007. – Кн. 1. – 656 с.
 8. Мовчун А. І. Рідне слово: українська дитяча література : навч. посіб. : у 2-х кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – Київ : Арій, 2007. – Кн. – 656 с.
 9. Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с.
 10. Ткачук Г. П. Методика позакласного читання у початкових класах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Ткачук. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 264 с.
 11. Торчинська З. К. Дитяча література : лекційний курс / З. К. Торчинська. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 136 с.
 12. Українське дошкілля : збірка для читання і розповідання дітям старшого дошкільного і молодшого шкільного віку / упоряд.: Надія Зінкевич, Осип Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2006. – 558 с.
 13. Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : в 4 кн. / упоряд. Василь Яременко. – Київ : Аконіт, 2001. – Кн. 1 : Культурно-історична епоха модернізму: ранній модернізм. – 800 с.
 14. Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року: для мол. та серед. шк. віку / Т. Г. Шевченко ; ред.-упоряд. М. М. Ілляш, вступне слово О. Т. Гончара, післямова В. М. Яцюка. – Київ : Веселка, 1991. – 63 с.

Розділ V. Словники, довідники

 1. Довідник з культури мови / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища шк, 2005. – 399 с.
 2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.
 3. Забіяка В. А. Фразеологічний словник школяра / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – Київ : Освіта, 2007. – 112 с.
 4. Зубков М. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 6-те вид., допов. – Харків : Школа, 2004. – 496 с.
 5. Літературознавчий словник-довідник / [за ред.: Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2007. – 752 с.
 6. Марчук Л. М. Словник актуальної фахової лінгвістичної термінології / Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович ; за ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 72 с.
 7. Новий тлумачний словник української мови: 42000 слів : у 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2004. – Т. 1. – 928 с.
 8. Новий тлумачний словник української мови: 42000 слів : у 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2004. – Т. 2. – 928 с.
 9. Новий тлумачний словник української мови: 42000 слів : у 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2004. – Т. 3. – 864 с.
 10. Плющ М. Я. Українська мова : довідник / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. – Вид. переробл. і допов. – Київ : Освіта, 2002. – 255 с.
 11. Полюга Л. М. Повний словник антонімів української мови / Л. М. Полюга. – 4-те вид. – Київ : Довіра, 2008. – 510 с. – (Словники України).
 12. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; за ред. Л. С. Паламарчука. – Вид. 2-ге, допов.– Київ : Довіра, 2004. – 284 с.
 13. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. – 3-тє вид. – Київ : Довіра, 2007. – 477 с. – (Словники України).
 14. Полюга Л. М. Словник українських морфем: понад 45000 / Л. М. Полюга. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – Київ : Довіра, 2009. – 554 с. – (Словники України).
 15. Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Рад. школа, 1989. – 336 с.
 16. Сучасний орфографічний словник української мови: 180000 слів / уклад.: В. В. Дубічинський, Н. Я. Косенко. – Харків : Школа, 2009. – 1024 с.
 17. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів: близько 9000 слів / уклад.: О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2008. – 798 с. – (Словники України).
 18. Українська мова : енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – 3-тє вид., зі змінами і допов. – Київ : Українська енциклопедія, 2007. – 856 с.

Книжкові видання, представлені на виставці дали змогу читачам поглянути на історію свого народу, збагнути роль рідної мови в утвердженні української державності.

Дорогі друзі, маємо сміливість серцем і душею впевнено сказати: “Ми – українці!”. Хай усіх нас єднає належність до великого народу! Плекаймо всі разом ту мову, що дісталась нам у спадок від наших пращурів! Любіть, поважайте та вдосконалюйте нашу мову, адже мова, як і Україна, у нашому серці, і починається вона з кожного з нас!

Виставку підготували:

Т. В. Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету;

Н. Й. Сивак, бібліотекар I категорії читального залу педагогічного факультету.


Leave a Reply