З ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИ, З ПОВАГОЮ ДО ЛЮДЕЙ …

  • 0

З ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИ, З ПОВАГОЮ ДО ЛЮДЕЙ …

 

З ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИ, З ПОВАГОЮ ДО ЛЮДЕЙ

До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності Олександра Михайловича Завальнюка, доктора історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж 2001–2012 рр., професора кафедри історії України

О. М. Завальнюк

“Олександр Михайлович Завальнюк належить до когорти осіб, добре знаних в інтелектуальному просторі життя сучасного українського суспільства. Знаних не завдяки офіційним високим посадам, титулам, нагородам чи статкам, а добрими справами невтомної сумлінної й подвижницької праці на ниві безкорисливого служіння людям і Батьківщині. Саме завдячуючи їх енергії, дієвій волі, ініціативності, таланту мислити неординарно, масштабно й творчо, продовжують розвиватися, попри існуючі, вкрай несприятливі, обставини освіта, наука, медицина й інші сфери гуманітарного буття соціуму. Саме їм в епохи розламів, потрясінь і криз випадає нелегка ноша слугувати промоторами якісних перетворень, стержнями нових формацій, що народжуються в суспільстві у процесі його вдосконалення. Висловлюючись образніше, скажемо, що вони становлять собою “сіль землі” народу українського, виступаючи носіями, хранителями і примножувачами його фундаментальних чеснот і традицій. Як правило, особистості такого масштабу завжди є творцями самих себе: духовних якостей, соціопсихологічного образу, соціального статусу, авторитету, життєвої позиції тощо. І в цьому ракурсі постать О. М. Завальнюка не є виключенням. Все, чого досяг і ким є, – результат самовідданої каторжної праці, як на освітянській і науковій нивах, так і в ділянці адміністративної діяльності, помноженої на людинолюбство, талант, волю і цілеспрямованість у досягненні мети.

Науковий доробок О. М. Завальнюка складає понад 500 робіт, у т. ч. 66 монографій, книг, брошур, посібників. Вони присвячені комплексній розробці проблематики становлення національної вищої освіти у добу визвольних змагань 19171921 рр., що, як з’ясував автор, органічно вписувалася у параметри європейської університетської освіти. Вона ж стала предметом дослідження докторської дисертації, успішно захищеної у кінці жовтня 2011 року”.

В. А. Смолій, директор Інституту історії України НАН України,

академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України,

доктор історичних наук, професор.

Сторінки біографії

Олександр Михайлович Завальнюк народився 28 листопада 1951 р. у м. Сміла Черкаської області. Батьки – вчителі. У 1966 р. закінчив із відзнакою Підпилип’янську восьмирічну, а у 1968 р. – із золотою медаллю Приворотську середню школу Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. У 1968–1972 рр. – студент історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педінституту. Набуваючи фаху вчителя історії та суспільствознавства, з відповідальністю і вчасно виконував навчальні завдання своїх викладачів – професорів Л. А. Коваленка, П. Ф. Лаптіна, доцентів А. О. Копилова, І. С. Винокура, М. Ф. Александри, П. Ф. Щербини, О. Д. Степенка, В. В. Зайцева, А. А. Грицюка, І. Й. Козака, А. С. Хоптяра, І. Ю. Гнатенка, старших викладачів Б. М. Кушніра, В. А. Радіоненка, викладача В. С. Степанкова, З. Я. Маслової та інших, з великою зацікавленістю сприймав їхні лекції, які розширювали його історичний кругозір, вчився у наставників уміння аналізувати історичний матеріал, обґрунтовувати конкретні наукові положення, бачити причинно-наслідковий зв’язок між різними подіями і фактами вітчизняної та світової історії, робити відповідні висновки. Працював у науковому студентському гуртку з історії СРСР ХІХ ст. (керівник – П. Ф. Щербина), вивчав ставлення ,,Колокола’’ Герцена до буржуазних реформ 1860-х рр. в Росії. За результатами дослідження виконав конкурсну працю (2 др. арк.), яка на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт у 1972 р. виборола диплом І ступеня, а також кваліфікаційну дипломну роботу, яку ДЕК відзначила як одну з найкращих.

Одержавши диплом з відзнакою, почав працювати вчителем історії Крилівської середньої школи Корецького району на Рівненщині. У 1973–1974 рр. проходив строкову військову службу. Після демобілізації продовжив учительську кар’єру в Орининській середній школі-інтернаті Кам’янець-Подільського району, повністю склав кандидатський мінімум. У 1976–1979 рр. навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, де під керівництвом доктора історичних наук, професора М. Д. Березовчука виконав кандидатську дисертацію, «Селянський аграрний рух на Правобережній Україні (березень 1917 – січень 1918 рр.)’’, яку успішно захистив у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка у жовтні 1980 р.

З 1979 р. працює в Кам’янець-Подільському педінституті (згодом – педуніверситеті, державному і, нарешті, національному університеті імені Івана Огієнка): асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії СРСР і УРСР, доцентом і професором кафедри історії України. В добу незалежної України виконав і успішно захистив в Інституті історії України НАН України докторську дисертацію «Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.)». У навчальному процесі на історичному факультеті читає лекції і проводить семінарські заняття з новітньої історії України та спецкурсу з проблем становлення національної української освіти у 1917–1920 рр. Під його керівництвом виконуються магістерські роботи, а також кандидатські і докторські дисертації (вже захищено 7 дисертаційних робіт). Заснував наукову школу «Україна наприкінці ХІХ ст. – у 30-х рр. ХХ ст.», у складі якої нині працюють 14 осіб – 3 доктори і 11 кандидатів історичних наук.

Крім викладацької, займався й управлінською діяльністю. У 1982–1984 рр. – заступник декана, 1993–2001 рр. – декан історичного факультету, 2001–2012 рр. – ректор університету. На посаді керівника вишу докладав багато зусиль для росту професорсько-викладацького колективу, підвищення його авторитету і зростання рейтингу в Україні, наукових здобутків викладачів і студентів. Станом на середину 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у національному рейтингу, проведеному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, посів 14 місце серед 32 класичних університетів нашої держави, а в рейтингу ,,ТОП-200’’, складеному кафедрою ЮНЕСКО в Україні, – 97-ме місце серед 200 найкращих українських вишів. У 2002–2011 рр. вчені університету опублікували 21810 наукових праць, зокрема 274 монографії, провели 277 наукових конференцій, 109 з яких мали статус міжнародних. За рівнем наукових досягнень у 2011 р. заклад посів 5-те місце серед всіх класичних університетів України. К-ПНУ імені Івана Огієнка прийняли до Міжнародної та Євразійської асоціацій університетів.

Наукові інтереси професора О. М. Завальнюка охоплюють такі проблеми з історії України, як становлення і функціонування національної університетської освіти у 1917–1921 рр., історія української школи у 1917–2012 рр., збройна боротьба за українську державність у 1919–1920 рр., наукове краєзнавство та інші. Ці та інші складові вітчизняної історії ХХ – початку ХХІ ст. знайшли відображення у його понад 560-ти наукових публікаціях, 72 з яких – монографії, посібники, брошури, 12 статей у зарубіжних виданнях. Взяв участь у 172-х міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, семінарах і круглих столах. У періодичній пресі опублікував майже 100 матеріалів. У 2008 і 2011 р. очолював рейтинг науковців університету.

Започаткував збірки статей: «Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту» (нині – «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки») (забезпечив вихід у світ 10 томів), «Освіта, наука і культура на Поділл» (21 том). Зініціював кілька інших наукових збірників – багатопрофільних «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (у 2002–2011 рр. побачили світ 34 томи) і «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (у 2008–2011 рр. вийшли друком 28 томів), «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (у 2003–2012 рр. – 9 випусків). Відповідальний редактор двох наукових фахових видань, член редколегій одного наукового журналу та двох збірників статей. У 2011 р. університет опублікував 85 наукових збірок, 12 з яких віднесені до фахових видань Мінмолодьспорту України. Крім того, у 2004–2011 р. побачили світ 66 збірників статей студентів вишу.

Керує осередком Українського історичного товариства імені М. Грушевського. Член президії Національної спілки краєзнавців України, член Національної ради з питань краєзнавства та Національної спілки журналістів України. У 1998–2002 рр. – депутат Кам’янець-Подільської міської ради, у 2003–2006 рр. – член виконавчого комітету міськради, з 2010 р. – депутат Хмельницької обласної ради.

Заслужений працівник освіти України. Почесний краєзнавець України. Академік трьох академій – Академії наук вищої освіти України, Міжнародної кадрової академії та Академії педагогічних та соціальних наук (Росія). Лауреат всеукраїнських премій імені Дмитра Яворницького та Івана Огієнка, обласних премій Юхима Сіцінського, Іона Винокура та Миколи Дарманського. Нагороджений багатьма державними, рейтинговими та заохочувальними нагородами, зокрема орденом «За заслуги ІІІ ступеня», Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Верховної Ради України, орденами св. Володимира ІІІ і ІV ступенів, зіркою «Патріот України», золотою медаллю «За заслуги в освіті», срібними медалями «Незалежність України», «За патріотизм», знаками Ярослава Мудрого, Петра Могили, Івана Крип’якевича, Української федерації вчених, «Честь і шана», «Лідер України», «За заслуги перед міською громадою», «За наукові досягнення», «Свята Софія», «Інтелект нації», «За успіхи у науково-педагогічній діяльності».

Одружений. Разом з дружиною Ольгою Йосипівною виховав двох доньок – Олесю і Оксану, педагогів за фахом. Має трьох онуків – Сашка, Макара і Андрія.

Життєвий і творчий шлях О. М. Завальнюка у документах

Ректор третього тисячоліттяРектор третього тисячоліття / [авт.-упоряд. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; директор проекту О. Матвійчук]. – К. : Bolgo медіа-центр, 2003. – Вип. 2. – 88 с.

У випуску представлені ректори, які очолюють вищі навчальні заклади, що мають значні досягнення та кращий досвід використання сучасних педагогічних технологій, нових форм виховання молоді, реформування національної системи освіти України. Серед них – Завальнюк Олександр Михайлович, ректор Кам`янець-Подільського державного університету ( с. 41).

України славні іменаУкраїни славні імена / авт.-упоряд. Л. М. Мацієвська. – К. : Український рейтинг, 2009. – 240 с.

Книга написана учасниками проекту “України славні імена”, людьми, які своєю невтомною працею визначають подальший прогрес і розвиток суспільства, сприяють економічній величі й соціальній стабільності в Україні. Наполегливість у досягненні високих наукових, освітянських та виробничих показників, професійність, творчий підхід та невичерпна енергія стали найвагомішими критеріями, за якими можна охарактеризувати всіх учасників проекту, серед яких і ректор Кам`янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка О. М. Завальнюк (с. 65).

З любов`ю до України, з повагою до людей ...З любов`ю до України, з повагою до людей … До 30-річчя науково-педагогічної діяльності О. М. Завальнюка / [уклад. О. Б. Комарніцький]. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 212 с.: іл.

У книзі вміщено нарис про життя, організаційно-управлінську та наукову працю ректора Кам`янець-Подільського державного університету, відомого українського історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора історичних наук, професора Олександра Михайловича Завальнюка. Поданий бібліографічний покажчик містить повний реєстр наукових і навчально-методичних праць вченого.

Досліджуючи духовні скарби УкраїниДосліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності професора О. М. Завальнюка / [уклад. О. Б. Комарніцький]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 368 с.

У книзі вміщено нарис про життя, організаційно-управлінську та наукову працю ректора Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відомого українського історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора історичних наук, професора Олександра Михайловича Завальнюка, Поданий бібліографічний покажчик містить повний реєстр наукових і навчально-методичних праць вченого.

Прокопчук В. С. Від університету педагогічного – до університету національногоПрокопчук В. С. Від університету педагогічного – до університету національного (2001-2011). Дослідження. Документи / В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 680 с.

Науково-документальне видання підсумовує десятирічну впродовж 2001-2011 рр. управлінську діяльність доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка на посаді ректора Кам`янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка. Видання розраховане на дослідників історії вищої школи новітньої доби.

Доктори наук, професори КПНУ ім. І. ОгієнкаЗавальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж 2001–2012 рр., професор кафедри історії України // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 21–33.

         До довідково-бібліографічного видання включено інформацію про життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Завальнюка Олександра Михайловича, доктора історичних наук, професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представлено його науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка.

Монографії, історичні нариси, книги

Просвіта на Теребовлянщині“Просвіта” на Теребовлянщині : короткий історичний нарис / О. Завальнюк, М. Михайлюк. – Л. : Каменяр, 1997. – 48 с.: 8 арк. іл.

Перші осередки товариства “Просвіта” виникли на Теребовлянщині ще у 80-ті роки ХІХ ст., а згодом вони діяли майже в кожному селі повіту. Про значення просвітянських закладів у розвитку та утвердженні самосвідомості українців, у згуртуванні їх навколо національної ідеї йдеться у цьому виданні. Його автори акцентують на ролі організацій товариства у розбудові Української держави.

Будівницво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революціїБудівницво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 212 с.

Розглядаються передумови та процес будівництва української загальноосвітньої школи у 1917-1920 рр.: діяльність спеціальних комісій, вироблення базових документів, функціонування системи загальної освіти в часи Центральної Ради, гетьманування П. Скоропадського і Директорії УНР.

Українська Галицька армія на ПоділліУкраїнська Галицька армія на Поділлі. (липень 1919 – травень 1920 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 148 с.

Розглядаються основні моменти створення і бойової діяльності УГА в Східній Галичині, участь її у Визвольних змаганнях на території Поділля, організація і діяльність тилу в регіоні, відносини з населенням УНР, доля цього збройного формування у найбільш драматичний період боротьби за українську державність.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться історією Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

Кам`янець-Подільський державний університет минуле і сьогоденняКам`янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 408 с.

Колективна монографія, підготовлена групою авторів – викладачів університету. На багатому історичному матеріалі досліджено шлях закладу і його структурних підрозділів від заснування до початку ХХІ століття. В додатках розміщено список публікацій з історії і сучасного становища університету.

Сільськогосподарський факультет Кам`янець-Подільського державного українського університетуСільськогосподарський факультет Кам`янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.). Дослідження. Документи. Матеріали / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 552 с.

Науково-документальне видання, присвячене становленню вищої сільськогосподарської освіти на Поділлі у 1919-1920 рр., містить багатий дослідницький і фактичний матеріал з історії Кам`янець-Подільського державного українського університету, який сприятиме кращому розумінню становлення вищої національної освіти України в добу революції 1917-1920 рр.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться минувшиною вищої української освіти, освітньо-культурного поступу України.

Даниленко В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революціїДаниленко В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 264 с.

У виданні зібрано фактографічний матеріал з історії національної освіти років Української революції (1917-1920), впорядкований за хронологічним принципом. Довідник відновлює маловідомі та невідомі факти, події становлення й розвитку системи освіти України в період Української Центральної Ради, часи гетьманату П. Скоропадського, добу Директорії Української Національної Республіки.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної освіти та українського державотворення (1917-1920 рр.).

Українська еліта і творення національної університетської освіти фундатори й будівничіУкраїнська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496 с.

У посібнику вміщено 26 нарисів про видатних державних, освітніх і громадських діячів, які зробили великий внесок у творення і функціонування українських університетів – одного із найбільших досягнень національного відродження 1917-1920 років.

Хмельниччина у 1941-1944 рр. хроніка війниХмельниччина у 1941-1944 рр.: хроніка війни / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 140 с.

У виданні зібрано фактографічний матеріал про буття Хмельниччини в роки німецької окупації. Значна частина фактажу подається вперше і висвітлює різні аспекти окупаційного режиму та боротьби проти нього.

Для науковців, викладачів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни.

В ім`я України. Петро Іванович ХолоднийВ ім`я України. Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький : Мельник А. А., 2006. – 206 с.

Досліджується життя й діяльність Петра Івановича Холодного (1876-1930 рр.) – українського державного і громадського діяча, педагога, художника, який зробив значний внесок у розвиток національної освіти, науки та культури.

Для істориків, освітян, мистецтвознавців, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться українською історією.

Історія Кам`янець-Подільського державного українського університету в іменахІсторія Кам`янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 632 с.

Досліджуються імена державних, освітніх і громадських діячів, пов`язаних із заснуванням, становленням та функціонуванням Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.) – одного із найбільших досягнень національного відродження в добу Української революції.

Видання присвячене 125-річчю від дня народження видатного українського діяча, державотворця, організатора, ректора і оборонця Кам`янець-Подільського державного українського університету Огієнка Івана Івановича.

Кам`янець-Подільський державний університет курсом зростання (2002-2006 рр.)Кам`янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002-2006 рр.) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 300 с. : іл.

У виданні висвітлюються основні зрушення, які сталися в управлінській, кадровій, структурній, навчальній, виховній та ін. сферах Кам`янець-Подільського держуніверситету впродовж п`ятиріччя (2002-2006 рр.), зроблено спробу порівняти частину показників закладу з іншими ВНЗ.

Розраховано на науковців, студентів, освітян, всіх, хто цікавиться сучасним станом національної вищої школи.

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної УкраїниКам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 768 с.

У книзі досліджується становище Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у всіх найважливіших складових його життєдіяльності в період незалежної Української держави (1991-2008 рр.).

Розрахована на науковців, освітян, студентів, всіх, хто цікавиться історією вищих навчальних закладів України.

Свято відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університетуСвято відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університету: дослідження, документи, матеріали / уклад., авт. перед. слова і дослідж. О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с.

Проаналізовано громадсько-освітній рух за українізацію вищої освіти, хід матеріалізації ідеї заснування та святкові заходи, присвячені відкриттю осередка національної вищої освіти і науки в Україні – Кам`янець-Подільського державного українського університету. На основі архівних документів, матеріалів періодичної преси, мемуарної і наукової літератури; подано підбірку матеріалів, які розкривають процес підготовки до свята і реалізацію сценарію торжества 22 жовтня 1918 р., звіти журналістів про перебіг святкування, а також тексти привітань К-ПДУУ від різних осіб, установ, громадських організацій.

Земства Поділля в добу Української революціїЗемства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 220 с.

Досліджується процес формування і функціонування земського самоврядування на Поділлі в добу Української революції 1917-1920 рр.

Для істориків, освітян, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією місцевого самоврядування в Україні.

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941-1944Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941-1944 : документи і матеріали / [упоряд.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 576 с.

У збірнику міститься 343 документи і матеріали про дії окупаційного режиму на території Хмельницької області у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Упорядники збірника використали документи переважно з фондів Державного архіву Хмельницької області, Архіву Управління Служби безпеки України Хмельницької області, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. До видання увійшли також документи інших архівів. Використано матеріали обласної преси, залучено опубліковані спогади.

Освіта, наука і культура на ПоділліОсвіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / [редкол. : О. П. Реєнт (голова), О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 18. – 608 с.

Збірник наукових праць, в якому висвітлюються різноманітні питання культурно-освітнього життя Подільського краю. Значна увага приділяється історії нашого навчального закладу. Постановою Президії ВАК України від 19 січня 2006 року збірник зареєстровано як наукове фахове видання з історії України, археології, етнології, історіографії та джерелознавства.

Вища педагогічна освіта і наука УкраїниВища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. тому : О. М. Завальнюк (голова) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

Пропонована монографія — одна з серії книг, присвячених комплексному аналізу педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Хмельницької області висвітлюються в площині історії розвитку, природно-географічних і екологічних умов Хмельницької області. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Хмельницького краю, показаний громадсько-педагогічний рух ХХ століття, боротьба передових сил за перетворення педагогічної освіти і науки Хмельницької області на демократичних засадах.

Кам`янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війниКам`янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.

Праця присвячена боротьбі студентів та викладачів Кам`янець-Подільського державного учительського інституту з фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни як на фронтах, так і в окупованому Кам`янці-Подільському. До книги включено довідки про всіх учасників бойових дій, які згодом працювали в нашому ВНЗ, добірку документів, спогадів ветеранів, фотографій, аби задокументувати одну з важливих і болючих сторінок історії нашого університету.

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.)Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 9. – 452 с.

Висвітлюються питання становлення і розвитку найдавнішого вищого навчального закладу Поділля – Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який постав у часи Української революції 1917-1920 рр.

Адресується науковцям, учнівській і студентській молоді, всім хто цікавиться історією освітніх закладів, культурним поступом України та її регіонів.

До історії Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.)До історії Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.) : Довідково-статистичні матеріали / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 112 с.

Ця книга містить систематизовані довідково-статистичні матеріали до історії Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – найдавнішого вищого навчального закладу Поділля, що динамічно розвивається і здобуває широке визнання.

Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.)Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.) : монографія / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

У монографії на основі багатої архівно-документальної бази, здобутків вітчизняних і учених діаспори досліджується багатогранний процес утворення та діяльності державних українських університетів у 1917-1921 роках через з`ясування основних чинників університетотворення і усіх важливих складових життя національних вищих шкіл.

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка.

Університет в особах

Кам`янець-Подільський державний університет в особахКам`янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов]. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – 796 с. ; Т. 2. – 2005. – 928 с. ; Т. 3. – 2008. – 1008 с.

Серія видань, започаткована за творчим задумом та загальною редакцією ректора університету О. М. Завальнюка. Присвячена людям, які свій професійний і життєвий шлях пов`язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля.

До першого тому увійшло 104 біографічних нариси про ветеранів, які пропрацювали у вузі 30 і більше років, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників.

Другий том містить 108 біографічних нарисів про професорів і викладачів, які пропрацювали у вузі 20 і більше років, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників.

Третій том містить 111 біографічних нарисів про професорів і викладачів, які тривалий час пропрацювали у вузі, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників.

Петро Атаманчук. Портрет науковця-професіоналаПетро Атаманчук. Портрет науковця-професіонала / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 52 с. – (Сер. “Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”).

У книзі вміщено нарис про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського ученого-методиста, педагога, громадського діяча, “Заслуженого працівника освіти України”, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Петра Сергійовича Атаманчука. Поданий бібліографічний покажчик містить повний реєстр наукових і навчально-методичних праць вченого.

Лідер наукової школи (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова)Лідер наукової школи (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.: іл. – (Сер. “Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”).

У книзі вміщено нарис про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора історичних наук, професора Лева Васильовича Баженова. Поданий бібліографічний покажчик містить повний реєстр наукових і навчально-методичних праць вченого.

Микола Іванович Бахмат людина, вчений, керівникМикола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 60 с.

У виданні вміщено нарис про життя, організаційно-управлінську та наукову працю ректора Подільського державного аграрно-технічного університету, відомого українського науковця, педагога, громадського діяча, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Івановича Бахмата. Поданий бібліографічний покажчик містить реєстр основних наукових і навчально-методичних праць вченого.

Бучинський Петро Миколайович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освітиБучинський Петро Миколайович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 32 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

Висвітлено основні етапи біографії, організаторської, науково-педагогічної і громадської діяльності ректора Кам`янець-Подільського інституту народної освіти (жовт. 1922 – жовт. 1923 р.) П. М. Бучинського.

Видання розраховане на науковців, студентів, вчителів, всіх, хто цікавиться видатними діячами національної освіти і науки.

Іон Винокур подвижництво в освіті і науці науково-документальне та бібліографічне виданняІон Винокур: подвижництво в освіті і науці : науково-документальне та бібліографічне видання / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека, Кафедра історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін ; [уклад. : О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 228 с. : іл.

Книга присвячена науково-педагогічній діяльності відомого українського археолога Іона Срулевича Винокура, який упродовж 42 років обіймав посаду завідувача кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ґеринович Володимир Олександрович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освітиҐеринович Володимир Олександрович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 28 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

Висвітлено основні етапи біографії, організаційної, науково-педагогічної і громадської діяльності ректора Кам`янець-Подільського ІНО (1 жовт. 1923 –січ. 1928 р.) В. О. Ґериновича .

Розраховано на науковців, студентів, всіх, хто цікавиться уславленими іменами української освіти і науки.

Клепатський Павло Григорович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освітиКлепатський Павло Григорович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 28 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

Висвітлено основні етапи біографії, організаторської, науково-педагогічної і громадської діяльності ректора Кам`янець-Подільського інституту народної освіти (трав. 1922 – жовт. 1922 р.) П. Г. Клепатського.

Видання розраховане на науковців, студентів, вчителів, всіх, хто цікавиться видатними діячами національної освіти і науки.

Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці)Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : бібліографічний нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам`янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 160 с.: іл.

Книга містить бібліографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності І. М. Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору, професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам`янець-Подільського національного університету імені Іввана Огієнка.

Анатолій Олексійович КопиловАнатолій Олексійович Копилов : Особистість у вимірі епохи. Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: О. М. Завальнюк, В. С. Степанков ; відп. ред. В. С. Степанков]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 320 с.: іл.

Книга присвячена пам`яті талановитого менеджера вищої освіти України (обіймав посаду ректора Кам`янець-Подільського педагогічного інституту, а згодом й університету) й вченого Анатолія Олексійовича Копилова.

Іван ОгієнкоІван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.). Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Вид-во “Медобори-2006”, 2014. – 384 с. – (Присвяч. 100-річчю заснування КамянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка).

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини і перелік переконливих фактів про багатогранну, цілеспрямовану діяльність фундатора і першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (18821972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

Віктор Прокопчук – науковець, педагогВіктор Прокопчук – науковець, педагог / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 84 с.: іл. – (Сер. “Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”).

У книзі вміщено нарис про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, доктора історичних наук, професора Віктора Степановича Прокопчука. Поданий бібліографічний покажчик містить повний реєстр наукових і навчально-методичних праць вченого.

Валерій Степанков. Портрет історика-професіоналаВалерій Степанков. Портрет історика-професіонала / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 20 с. – (Сер. “Видатні випускники Кам`янець-Подільського державного університету”).

Книга присвячена науково-педагогічній діяльності відомого українського історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора історичних наук, професора Валерія Степановича Степанкова.

Юрій Теплінський. Портрет математика-професіоналаЮрій Теплінський. Портрет математика-професіонала / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 40 с.: іл. – (Сер. “Видатні випускники Кам`янець-Подільського державного університету”).

У книзі вміщено нарис про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського математика, педагога, громадського діяча, “Заслуженого працівника народної освіти України”, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Юрія Володимировича Теплінського. Поданий бібліографічний покажчик містить список основних наукових і навчально-методичних праць вченого.

Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освітиХведорів (Федоров) Михайло Михайлович – ректор Кам`янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 24 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

Висвітлено основні етапи біографії, організаторської, науково- методичної і громадської діяльності ректора Кам`янець-Подільського інституту народної освіти (квіт. 1921 – серп. 1921 р.) М. М. Хведорова (Федорова).

Видання розраховане на науковців, студентів, вчителів, всіх, хто цікавиться відомими діячами національної освіти і науки.

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка.

м. Кам`янець-Подільський

Кам`янець-Подільський історико-популярний нарисКам`янець-Подільський : історико-популярний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 120 с.

Розглядаються основні моменти розвитку Кам`янця-Подільського – одного з найбільш відомих в Україні культурних центрів минулих епох і акцентується увага на пам`ятках XVII-XX ст., які складають цінний історико-архітектурний комплекс заповідного Старого міста.

Розрахована на кам`янчан, всіх, хто цікавиться історією міст України.

Минуле і сучасне Кам`янця-ПодільськогоМинуле і сучасне Кам`янцяПодільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : історичні нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янецьПодільський : АбеткаНОВА, 2003. – Вип. 1. – 316 с.

У книзі вміщено нариси про 38 видатних кам`янчан, які в XIV-XXІ століттях, працюючи в різних сферах, прославляли Кам`янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, регіону, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення.

Нариси з історії Кам`янця-ПодільськогоНариси з історії Кам`янця-Подільського / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Л. : Центр Європи, 2006. – 136 с.

Розглядаються основні моменти розвитку Кам`янця-Подільського – одного з найбільш відомих в Україні культурних центрів минулих епох і акцентується увага на пам`ятках XVII-XX ст., які складають цінний історико-архітектурний комплекс заповідного Старого міста.

Минуле і сучасне Кам`янця-Подільського політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медициниМинуле і сучасне Кам`янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : історичні нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2007. – Вип. 2. – 452 с.

У книзі вміщено нариси про 67 видатних кам`янчан, які в XIV-XXІ століттях, працюючи в різних сферах, прославляли Кам`янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, регіону, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення.

Кам`янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.Кам`янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр. : навч. посіб. зі спецкурсу для студ іст. ф-ту / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 116 с.

Навчальний посібник висвітлює основні процеси, події і факти, пов`язані з роллю і місцем Кам`янця-Подільського в Українській революції 1917-1920 рр., яка стала важливим періодом в реалізації основних завдань розвитку молодої української нації.

Розраховано на викладачів і студентів-істориків, вчених, краєзнавців, вчителів і учнів.

Кам`янець-Подільський історія і сучасністьКам`янець-Подільський: історія і сучасність / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 136 с.: іл.

Розглядаються основні моменти розвитку Кам`янця-Подільського – одного з найбільш відомих в Україні культурних центрів минулих епох і акцентується увага на пам`ятках XVII-XX ст., які складають цінний історико-архітектурний комплекс заповідного Старого міста.

 Виставку підготувала:

Опря Тамара Миколаївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу


Leave a Reply