Сучасний дошкільний заклад – середовище для розвитку дитини

  • 0

Сучасний дошкільний заклад – середовище для розвитку дитини

Початки, закладені в дитинстві людини, схожі на вирізані на корі молодого дерева букви, що ростуть разом з ним, і складають невід’ємну частину його.

В. Гюго

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих. Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

Дитинство розвивається дуже швидко, необхідно встигнути прослідкувати за всіма змінами у поведінці дитини і створити унікальні умови для його розвитку. Тільки поєднання вікового та індивідуального підходів у вихованні і навчанні дітей може забезпечити їх емоційне благополуччя і повноцінний психічний розвиток.

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Вашій увазі пропонується віртуальна виставка Сучасний дошкільний заклад – середовище для розвитку дитини”.

1Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / Алла Богуш, Наталія Гавриш. – Київ : Слово, 2008. – 408 с.

У підручнику висвітлено зміст, завдання та методика ознайомлення дітей дошкільного віку із предметним і соціальним довкіллям. Розкрито науково-теоретичні засади, форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з довкіллям та входження дитини в соціум: багатовекторність дитячих стосунків, шляхи соціалізації дитини, ставлення соціуму до дитинства.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів та вихователів ДНЗ.

2Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Слово, 2006. – 304 с.

Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Розкрито різні види художньо-мовленнєвої діяльності: театралізовану, образотворчо-мовленнєву, музично-мовленнєву, а також подано методику спільної роботи дошкільного навчального закладу і сім’ї з художньо-мовленнєвої діяльності.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів: педучилищ, коледжів, інститутів, університетів.

3Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан. – Київ : Слово, 2008. – 256 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку ; подано характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних, словесних, вербальних ; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і вправ. Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій.

Видання адресоване студентам, магістрантам, аспірантам і вихователям дошкільних закладів.

4Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 407 с.

Висвітлено теоретичні засади народознавства, історію розвитку етнопедагогіки, зміст і методику ознайомлення дітей з українською національною культурою, літературою, мистецтвом. Розкрито методичні прийоми ознайомлення дітей з державними і національними символами, побутом, святами, звичаями, обрядами, іграми, народним промислом.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

5Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – 3-ге вид., переробл. і допов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 428 с.

Навчальний посібник складено згідно з програмою для педагогічних університетів та училищ. У ньому розглянуто основи системи фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному закладі. Висвітлені питання планування та обліку роботи, керівництва фізичним вихованням у дошкільників.

Посібник адресований студентам ВНЗ, магістрантам та вихователям дошкільних закладів.

6Денисенко Н. Через рух – до здоров’я дітей : навч.-метод. посіб. / Нінель Денисенко, Олена Аксьонова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 88 с.

У навчально-методичному посібникові вміщено адаптовані до умов сучасного дошкільного навчального закладу технології, основним змістом яких є засоби фізичної культури як найдоступніші й найоптимальніші чинники формування і збереження здоров’я особистості. Матеріал посібника відповідає Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Для працівників дошкільних навчальних закладів, фахівців з фізичного виховання, студентів педагогічних навчальних закладів.

7Дитина – лівша: діагностика, корекція, підготовка до школи / упоряд. Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2010. – 190 с. – (Серія ДНЗ. Психологія виховання).

Дитина лівша. Наскільки це критично? Чи потрібно з цим боротися? Що спричиняє ліворукість? Чи справді ліворукі – якісь “особливі” люди? Як визначити ведучу руку? Чи потрібно переучувати лівшу та які можуть бути наслідки цього? На ці та інші питання ви знайдете відповіді в цій книзі. У посібнику також наведено вправи для підготовки ліворукої дитини до школи.

Для психологів, вихователів і батьків.

8Дошкільне тіловиховання: вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку / [авт.-упоряд.: Л. В. Калуська, З. В. Калуський, М. М. Гуменюк]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 180 с.

Видання допоможе дорослим, батькам і педагогам активізувати рухову активність дитини. У посібнику вміщено нормативно-правову базу, що стосується здоров’я, фізичного розвитку та активізації рухової активності, а також науково-теоретичні підходи до виховання здорової дитини, фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, висвітлено питання впливу рухової активності на функціонування деяких органів і систем дитячого організму, запропоновано лікувальні вправи, спрямовані на усунення відхилень у здоров’ї.

Для працівників дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних закладів та батьків.

9Загородня А. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / А. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

У посібнику охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі самостійної педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання.

Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів та працівникам ДНЗ.

10Левченко Т. Г. Валеологія щодня: основи здоров’я для дітей 5-6 років / Т. Г. Левченко. – Харків : Основа, 2014. – 221 с. – (Серія ДНЗ. Вихователю).

Видання містить розвивальні заняття для дітей старшого дошкільного віку. Матеріали посібника передбачають різні форми взаємодії дітей і дорослих (заняття, ігри, бесіди) і спрямовані на формування основ здоров’я, обережного поводження з небезпечними речами, безпечної поведінки на вулиці.

Матеріали посібника повною мірою відповідають вимогам Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Для завідуючих, методистів, вихователів ДНЗ.

11Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко Н.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2009. – 398 с.

У рекомендованому посібнику пропонується авторське бачення організації процесу формування уявлень і знань дошкільників про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій, що, власне, і є кінцевою метою екологічного виховання. Тут подаються поради і вказівки батькам, вихователям, учителям молодших класів, як у формі ігор та найрізноманітніших занять допомогти дітям засвоїти знання, створити в малюків уявлення про природу і людину як її органічну частку, не порушити гармонії у стосунках з довкіллям.

12Музей у дошкільному навчальному закладі: з досвіду роботи школи-дитячого садка імені Софії Русової / [упоряд. Т. Вороніна]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125 с. – (Бібліотека Шкільного світу).

Ця книга – добірка матеріалів практичної роботи педагогів школи-дитячого садка імені Софії Русової м. Києва. Розглянуто питання організації музею Софії Русової у дошкільному навчальному закладі; розкрито методи і прийоми екскурсознавства, а також можливості використання музею в повсякденному навчально-виховному процесі на прикладі окремих занять та уроків.

Для педагогів, школярів,краєзнавців, широкого кола громадськості, а також усім, хто цікавиться музейною справою.

13Нечипорук Н. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗ / Надія Нечипорук, Ольга Петько, Тетяна Корж. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 184 с.

Відповідно до змісту чинних програм у посібнику розглянуто своєрідність обладнання різновікових груп, особливості організації ігрової діяльності, педагогічне керівництво доступними формами праці дітей, їх навчання на заняттях та в повсякденному житті. В основу посібника покладено науково-методичні засади побудови педагогічного процесу шляхом раціонального поєднання загальних вимог дошкільної педагогіки та дидактики з конкретними умовами спільного виховання в одній групі дітей різного віку.

Окрім того, видання містить рекомендації щодо планування занять у різновікових групах, конспекти занять та пропонує шляхи оптимізації форм фізкультурно-оздоровчої роботи, співпраці з родинами вихованців.

14Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом: до базової програми “Я у світі” / уклад. О. М. Гладченко. – Харків : Основа, 2011. – 191 с. – (Серія ДНЗ. Вихователю).

У виданні наведена система планування занять щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з навколишнім світом. Організовані колективні заняття спрямовані на реалізацію завдань, визначених Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку “Я у Світі”.

Орієнтовні комплексні заняття допоможуть спрямувати зміст роботи щодо формування в дітей світоглядних та наукових уявлень про довкілля, час, приналежність до своєї сім’ї; дадуть елементарні факти з історії та географії, культури України тощо. Запропоновані заняття поєднують пізнавальні та виховні завдання з використанням ігрових проблемних ситуацій.

15Організація роботи груп короткотривалого перебування у ДНЗ / уклад.: Л. А. Швайка, Л. М. Чала. – Харків : Основа, 2012. – 207 с. – (Серія “ДНЗ. Вихователю).

Посібник присвячено актуальній проблемі – створенню умов щодо розвитку, виховання та навчання дітей у групах короткотривалого перебування в ДНЗ.

У посібнику наведено нормативно-правові документи, психолого-педагогічні рекомендації, форми роботи з батьками, орієнтовне планування навчально-виховної діяльності в групах короткотривалого перебування в ДНЗ.

Матеріали посібника стануть у пригоді керівникам та вихователям дошкільних навчальних закладів.

16Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – 456 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, статевого і гендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку.

Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

17Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – Вид. 2-ге. – Київ : Слово, 2007. – 352 с.

У зміст навчального посібника ввійшли розробки семінарських, практичних і лабораторних занять з курсу дошкільної педагогіки. З метою спрямування вивчення студентами курсу до кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи студентів. Активному засвоєнню матеріалу сприятиме довідковий матеріал, таблиці та списки рекомендованої літератури до розділів. Пропонується також методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт.

Посібник призначений для студентів, викладачів та працівників дошкільних закладів.

18Садовнича В. В. Велика книга маленького українця: захопливі розповіді з історії, природознавства та народознавства України / В. В. Садовнича. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 352 с.

У книзі зібрано відомості з царин народознавства, природознавства й історії України. Цікаві розповіді про історичний розвиток України, про давні народи, що населяли українські землі, традиційні свята, звичаї, пісні, одяг українців, діяння видатних співвітчизників дадуть змогу юному поколінню навчитись любові до своєї держави й розуміти її місце в світі, а надбані знання стануть у пригоді на шкільних уроках.

Видання призначене для батьків, вихователів і вчителів.

19Терещенко О. П. Пізнання дитиною добра засобами мистецтва: формування базових моральних цінностей у молодших дошкільників засобами мистецтва : навч.-метод. посіб. до базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / О. П. Терещенко. – Київ ; Харків : Наш час ; Ранок, 2010. – 79 с.

У посібнику розглянуто різні теоретичні аспекти і методичні поради з формування у молодших дошкільників почуття добра та краси, а також організацію практичної взаємодії виховання базових моральних цінностей молодших дошкільників і мистецької діяльності. Акцентуючи увагу дорослих на значущості формування моральних якостей молодших дошкільників, пропонуємо власне бачення шляхів вирішення проблеми.

Для вихователів, викладачів і студентів педагогічних факультетів, слухачів інститутів післядипломної освіти, батьків і членів родини.

20Яковенко Л. В. Абетка безпеки дошкільників : методичні матеріали та розробки занять / Л. В. Яковенко. 2-ге вид. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с.

Посібник допоможе працівникам ДНЗ урізноманітнити та розширити роботу з безпеки життєдіяльності дошкільників у трьох напрямках із працівниками закладу, із дітьми та з батьками.

Для зручності користування перспективне планування та розробки занять укладені в три розділи відповідно до вікових груп дітей.

Видання адресоване працівникам дошкільних установ та батькам.

Виставку підготували:

Т. В. Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Н. Й. Сивак, бібліотекар I категорії читального залу педагогічного факультету


Leave a Reply