Нові надходження навчально-методичних видань до фонду читального залу педагогічного факультету

  • 0

Нові надходження навчально-методичних видань до фонду читального залу педагогічного факультету

Друзі, дуже хороша новина! Книгозбірня педагогічного факультету знову поповнилась новими навчально-методичними виданнями. Книги закуплено за кошти університету, враховуючи замовлення кафедр факультету.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку нових надходжень.

Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – Київ : КНТ, 2018. – 225 с.

У навчальному посібнику чітко визначені актуальні проблеми, пов’язані з методикою викладання у вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства, їх причини та шляхи розв’язання. Багато уваги приділено формуванню досвіду аналізу та розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу; формуванню готовності до ефективного впровадження в навчальний процес традиційних та інноваційних методів навчання, виховання та контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; розвитку інтересу до викладацької діяльності, спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості.

Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам закладів вищої освіти та вчителям-предметникам.

Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 380 с.

Підручник написаний з урахуванням Державного стандарту вищої освіти з педагогічних спеціальностей і віддзеркалює основні етапи розвитку зарубіжних та вітчизняної навчально-виховних систем, нових законів України, що стосуються освіти, педагогічних концепцій. Враховано також класифікацію етапів розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки у трактуванні академіка НАПН України О. Сухомлинської.

По-новому розроблені види практичних і творчих завдань для самостійної пізнавальної діяльності студентів, що стимулюватиме утвердження критичності їхнього педагогічного мислення і сприятиме формуванню у майбутніх вчителів педагогічної культури.

Адресується студентам та викладачам університетів, академій, інститутів, коледжів.

Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг в освіті : навч. посіб. / А. С. Литвинов ; за заг. наук. ред. В. В. Борисова. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с.

Посібник охоплює теми, передбачені програмою навчальної дисципліни «Провайдинг інновацій в освіті». Розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні й теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом. Посібник містить приклади механізму інформаційного забезпечення навчального закладу та комплекс методик для визначення рівня готовності майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності.

Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми впровадження інновацій.

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с.

У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога.

Психолог через ігротерапію, вихователь через казкотерапію, педагог через ізотерапію, музичний керівник через музикотерапію створюють ті умови, в яких дитина розвивається, виражає себе, пізнає й удосконалює.

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми так і зацікавленим батькам.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : підручник / Володимир Ортинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 500 с.

У підручнику висвітлено основні напрями педагогіки з урахуванням особливостей вищої освіти: загальну теорію педагогіки, дидактику, теорію виховання та науково-педагогічну діяльність, характерну власне для вищої школи. Акцент зроблено на єдності наукової та навчальної діяльності у вищій школі, що відповідає світовим стандартам вищої освіти та перспективам її розвитку в Україні. Поєднано викладення теорії та подання практичних матеріалів: контрольних питань, тестів і творчих завдань, тем для науково-педагогічного дослідження та матеріалів для самостійної роботи.

Видання рекомендовано магістрантам, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 472 с.

Рушійною силою розвитку України є формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки фахівців у всіх галузях. Розв’язання цього завдання вимагає нової стратегії освіти, створення сучасних закладів вищої освіти європейського рівня і зразка. У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь із новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 496 с.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми її становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості учня. Розгляд його як унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання.

Посібник рекомендований для студентів та викладачів закладів вищої освіти, учителям – усім, хто певним чином причетний до справи навчання та виховання молодого покоління.

Пащенко М. І. Педагогіка : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 228 с.

Навчальний посібник сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у новій національній школі та спрямовує досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, вміння моделювати навчально-виховний процес і формує професійну самосвідомість.

Видання адресується студентам та викладачам університетів, академій, інститутів, коледжів.

Рудік В. С. Інноваційні технології в ДНЗ / В. С. Рудік, В. С. Березюк. – Харків : Основа, 2017. -224 с.

Видання містить науково-методичні, практичні засади формування готовності вихователів ДНЗ до вибору та впровадження інновацій. У ньому окреслені основні аспекти успішного здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційного менеджменту закладу дошкільної освіти. Наведені теоретичні, практичні матеріали щодо формування інноваційного потенціалу педагогічного колективу допоможуть педагогам закладів дошкільної освіти зосередити зусилля на генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впровадження з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

Посібник рекомендований педагогам закладів дошкільної освіти.

Швайка Л. А. Методична робота в ДНЗ / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2017. – 301 с. : табл. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

У посібнику подано теоретичну інформацію щодо основних засад методичної роботи в закладі дошкільної освіти та зразки необхідного практичного матеріалу щодо організації методичної роботи з кадрами, навчально-виховного процесу, контрольно-аналітичної діяльності, зразки оформлення окремих документів. Модель методичної роботи в ДНЗ подана з урахуванням модернізації системи освіти, що відповідає основним нормативно-законодавчим актам.

Методичний посібник адресовано вихователям-методистам, керівникам, педагогам закладів дошкільної освіти.

Для детального ознайомлення з книжковими новинками запрошуємо всіх бажаючих завітати до читального залу педагогічного факультету.

Т. В. Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету


Leave a Reply