Нові надходження (центральний абонемент)

  • 0

Нові надходження (центральний абонемент)

Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману : монографія / О. Бандровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с.

У монографії зосереджено увагу на антропологічному вимірі англійськомовного модерністського роману. Представлено концептуальну вертикальну версію літературного модернізму з погляду його формування в широкому контексті доби Модерн та реалізації естетичного ресурсу в ХХ столітті. Застосовано методологічний потенціал міждисциплінарної синергетичної дослідницької програми і літературознавчої антропології з метою аналізу проблематики тілесності та ідентичності людини. У контексті цивілізаційних процесів початку ХХ століття розглянуто взаємозв’язок художніх практик модернізму і розвитку технологій, продемонстровано інтермедійні стратегії англійського модерністського роману.

Для фахівців у галузі теорії та історії літератури, аспірантів, студентів-філологів, а також усіх, хто цікавиться проблемами світової літератури.

Вознюк Т. В. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання : навч. посібн. / Т. В. Вознюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 248 с.

У навчальному посібнику викладені загальні питання теорії та методики викладання сучасних ігрових видів спорту, історія виникнення та розвитку, сутність і основні правила спортивних ігор. Посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти спортивного профілю.

Лаврусевич Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Н. О. Лаврусевич, С. В. Поліщук. – Кам-Под : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2014. – 168 с.

У монографії йдеться про напрями й характер впливу зарубіжної реформатської педагогіки на становлення й розвиток вітчизняної педагогічної думки 20-х років ХХ століття (вплив на формування педагогічної термінології, методологічних засад вітчизняної педагогіки та її методів, визначення сутності навчання, підходів до відбору змісту освіти, форм і методів навчання, теоретичне обґрунтування виховного процесу), що дозволяє заповнити нішу у вітчизняній педагогічній науці.

Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу : навч. посібн. / А. І. Драчук. – Київ : КНТ, 2016. – 130 с.

У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів загальноосвітніх шкіл.

Желдак Т. А. Історія чемпіонатів Європи з футболу / Т. А. Желдак. – Харків : Фоліщ, 2016. – 395 с.

Зараз це важко собі уявити, але всього якихось 60 років тому не існувало такого поняття – “Чемпіонат Європи”, а перші континентальні змагання були зустрінуті провідними європейськими футбольними країнами вкрай негативно. Минув час, і зараз Чемпіонат Європи став подією, яка виходить далеко за рамки просто футбольного змагання.

У всіх 13 європейських першостей, що минули, – своя історія. Історичним став уже і Євро-2012 в Україні та Польщі.

Це видання – не лише збірка довідкової інформації (хоча любителі статистики також знайдуть тут багато корисного), це емоції і переживання, невідомі факти і загадки забитих і незабитих голів, перемоги і поразки, герої і невдахи, тобто футбол – найкраща у світі гра у всіх її проявах.

Ця книжка – продовження “футбольної серії видавництва “Фоліо”, розпочатої книжками “Билиці та вигадки українського футболу” (історія київського”Динамо”), “Знаметині постаті українського футболу” та “Історія українського футболу”.

Коваленко Н. Д. Фольклорно-діалектологічна практика : навч.-метод. посібн. / Н. Д. Коваленко, В. В. Щегельський. – Кам-Под : ПП Буйницький О. А., 2015. – 144 с.

Пропонований навчально-методичний посібник – це спроба поділитися набутим досвідом пошуково-збирацької роботи фольклорно-діалектологічного напряму, яку впродовж тривалого часу здійснюють викладачі та студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Адресуємо студентам-філологам та викладачам, учням і вчителям, аматорам та досвідченим фахівцям – шанувальникам усних народних традицій українців.

Маркітантов Ю. О. Фразеологія в східнослов’янському поетичному мовленні : монографія / Ю. О. Маркітантов. – Кам-Под : Аксіома, 2011. – 148 с.

У монографії досліджується функціональний аспект фразеологічних одиниць у поетичному мовленні, з’ясовуються шляхи введення їх у поетичний текст, взаємозумовленість з контекстом і трансформаційні процеси, які сприяють їх актуалізації. Для лінгвістів-дослідників, перекладачів, викладачів вищої та середньої школи і студентів.

Носко О. В. Волейбол у фізичному вихованні студентів : М. О.Носко, О. А. Архипов, В. П. Жула. – Київ : МП Леся, 2015. – 396 с.

Підручник є навчально-педагогічною працею, де викладено науково-методичні положення в галузі теорії та методики фізичного виховання, а саме теоретичні та практичні аспекти викладання волейболу за кредитно-модульною технологією на основі сучасних знань про рухову діяльність студента. Концепція авторів базується на новітніх технологіях навчання видатних вчених в галузі теорії і методики навчання рухам та на матеріалах власних досліджень, де модулі фонду кваліфікаційних завдань з волейболу складаються з: навчальних елементів, рухових тестів та підвідних вправ для їх виконання, критеріїв модульних контролів, які розподілені за семестрами всього періоду викладання.

Рекомендується викладачам для практичного проведення занять з волейболу зі студентами вищих навчальних закладів, науковцям, які досліджують проблеми фізичного виховання студентської молоді у вищій школі.

Носко М. О. Метрологійний контроль у фізичному вихованні і спорті : навч. посібн. / М. О. Носко, С. В. Гавкуша, І. А. Бріжата. – Київ : МП Леся, 2012. – 264 с.

Оволодіння знаннями в галузі метрології фізичного виховання і спорту є складовою частиною професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

У навчальному посібнику викладено роль метрології як науки про вимірювання, основні положення теорії вимірювань, тестів, оцінок, представлено статистичні методи обробки результатів вимірювань, а також основи метрологічного контролю різних сторін підготовленості осіб, які займаються фізичними вправами та спортсменів.

Посібник презентований логічно вибудуваними розділами, що охоплюють важливі аспекти метрології фізичного виховання та спорту, до кожної з тем надані тестові завдання для самоперевірки. Автори використовують матеріали наукових досліджень, у тому числі і власних, основні тези теоретичних питань ілюструють прикладами, подають серію практичних занять.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів педагогічних вищих навчальних закладів.

Петровська Т. В. Майстерність спортивного педагога : навч. посібн. / Т. В. Петровська. – Київ : Олімпійська літ-ра, 2015. – 184 с.

Навчальний посібник підготовлений для самостійного вивчення теоретичного курсу навчальної дисципліни “Педагогічна майстерність”. В ньому розглянуто соціальні, психологічні і педагогічні аспекти, що у синтезі становлять професійну майстерність спортивного педагога. Особливу увагу приділено особистісним аспектам формування педагогічної майстерності, педагогічної взаємодії, конфліктам у спілкуванні.

Для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів ВНЗ, а також спортивних педагогів і спортивних менеджерів.

Слов’янське термінознавство : бібліографічний покажчик. – Луцьк : Терен, 2016. – 312с.

Загальний обсяг покажчика понад 16 а.а. Він розрахований на студентів, аспірантів, науковців та всіх тих, хто цікавиться проблемами й досягненнями слов’янської термінології.

Соломонко В.В. Футбол : підручн. для студ. вищих навч. закладів / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О.В. Соломонко. – Київ : Олімпійська літ-ра, 2014. – 304 с. : іл.

У підручнику з використанням новітніх науково-практичних досягнень подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку футболу, викладено основи техніки і тактики гри у футбол, наведено докладну методику навчання й тренування футболістів різних вікових категорій і рівня підготовленості, а також всеосяжний комплекс практичних вправ.

Для викладачів і студентів фізкультурних ВНЗ та широкого кола фахівців – футболістів, тренерів та аматорів цього масового виду спорту.

Спортивная медицина : учебн. / под ред. Л. Я. Шахлиной. – Киев : Наук. думка, 2016. – 452 с.

В підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в навчальному процесі, полегшить засвоєння матеріалу.

Для студентів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів, спортсменів.

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методики : антологія / за заг. ред. Д. Наливайка. – Київ : Вид. Дім “Києво-Могилянської академії”, 2009. – 488 с.

Пропоноване видання має на меті сприяти виходу вітчизняної компаративістики на світовий рівень. “Антологія” містить статті, розвідки й розділи з монографій відомих учених світу, в яких висвітлюються ключові проблеми теорії й методики компаративних досліджень. У виданні подано окремі праці як класичної, так і сучасної компаративістики, проте основну увагу приділено саме новітнім підходам та концепціям порівняльного вивчення літературних явищ.

Відбір матеріалів здійснюється таким чином, щоби він відбивав основний вектор руху в цій галузі, його характерні парадигми й тенденції, зокрема інтегрування й трансформації порівняльним літературознавством концепцій і методологій феноменології, герменевтики, структуралізму, рецептивної естетики, інтелектуальності тощо. Видання покликане знайомити науковців, аспірантів, студентів, учителів з набутками світової науки в галузі компаративістики.

Теорія і методика викладання футболу : навч.-метод. посібн. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. – Київ : КНТ, 2017. – 207 с.

У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів фізичної культури.

Фізична культура в школі : навч. програм. для 5-9 класів загальноосвіт. навч. закладів. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 368 с.

Навчальна програма для 5 – 9 класів побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов’язку) та варіативну складові. До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою, які розроблено на п’ять років. Вони містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхідного для освоєння модуля.


Leave a Reply