Увага! Книжкові новинки!

  • 0

Увага! Книжкові новинки!

У фонд абонементу мистецької літератури поступили книги,  придбані за кошти університету. Пропонуємо Вашій увазі виставку новинок мистецької літератури:

Вознюк П. Т. Гармонія : навчально-методичний посібник  з мелодіями для гармонізації / П. Т. Вознюк, С. П. Поляковська. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 144 с. : ноти.

Даний навчальний посібник – це стислий конспект лекцій з гармонії включно з темою «Модуляція у тональності першого рівня спорідненості» з прикладами гармонічних з’єднань.

У відповідності до тем надаються мелодії для гармонізації.

Завісько Н. З. Гармонія : у 2 ч. Ч. 2. Хроматика / Н. З. Завісько, М. М. Лемішко. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 216 с. : ноти.

Вивчення гармонії у посібнику «Хроматика» здійснюється на основі Мажоро-мінорної системи та її сучасних модифікацій. Подається коротка характеристика головних посттональних систем (додекафонія, нова модальність, пуантилізм та ін.). До кожного розділу пропонуються практичні вправи та зразки їх виконання.

Навчальний посібник орієнтований на спеціалістів у галузі музичного мистецтва та студентів вищих спеціалізованих навчальних закладів ІІІ-ІV     рівнів акредитації.

Мистецтвознавство ХХ століття : хрестоматія-довідник / А. Баканурський та ін.; упоряд. А. Білик, С. Думасенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 424 с.

Хрестоматія-довідник охоплює праці теоретиків, істориків та практиків мистецтва ХХ ст. та коментарі щодо представлених першоджерел. У роботі продемонстровано різні способи інтерпретації наукового тексту. Структурно навчальний посібник складається з чотирьох розділів: музичне мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистецтво, кіномистецтво.

Хрестоматія-довідник адресована студентам, аспірантам, викладачам та всім, хто цікавиться теорією та історією мистецтва.

Петрів О. Історія архітектури : підручник / О. Петрів. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 208 с.

У підручнику розкрито витоки архітектури, найважливіші етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної архітектури, найвидатніші досягнення у сфері архітектури. Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією розвитку архітектури.

Петрів О. В. Образотворче мистецтво : підручник /  О. В. Петрів. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 282 с.

У підручнику розкрито найважливіші етапи розвитку образотворчого мистецтва, історію зарубіжного та вітчизняного мистецтва, найвидатніші досягнення у сфері образотворчого мистецтва, дано аналіз його основних стилів, характеристику видів, жанрів образотворчого мистецтва.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією розвитку мистецтва.

Прищенко С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Київ : Кондор, 2018. – 436 с.: іл.

Кольорознавство у мистецькій освіті – одна з фундаментальних фахових дисциплін. У навчальному посібнику подано закони колористики та принципи роботи з комп’ютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого мислення. Розкрито комплексний метод формування колірного середовища з урахуванням його функціональних, соціокультурних, асоціативно-емоційних особливостей. Узагальнено світовий науковий досвід вивчення кольору, висвітлено значення кольору у нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття, проаналізовано використання кольору в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві, дизайні та рекламі. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами комп’ютерних технологій.

Призначено для студентів, викладачів, художників, дизайнерів, архітекторів, культурологів і мистецтвознавців, менеджерів соціокультурної діяльності.

Супрун-Яремко Н. Поліфонія : посібник / Н. Супрун-Яремко. –Вінниця : Нова Книга, 2014. – 512 с. : ноти.

У трьох частинах посібника з педагогічних позицій висвітлюються найбільш доцільні  норми поліфонії європейської класичної, української народної та духовної музики, зважаючи на те, що метою навчального курсу поліфонії є засвоєння основних періодів історії європейського багатоголосся та практичних основ поліфонічного письма, які історично склалися і є універсальними щодо будь-якого музичного стилю.

Посібник призначається студентам музикознавчих та інших факультетів музичних вишів.

Толмачов Р. Хорове  аранжування та вільна обробка : навч. посіб. / Р. Толмачов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. –168 с. : ноти

Поповнення хорового і ансамблевого репертуару шляхом створення власних хорових аранжувань і вільних композиторських обробок відомих авторських творів, різні способи опрацювання запозиченого музичного матеріалу. Вміщені у посібнику твори   різняться рівнем виконавської складності та мірою «авторського втручання» у запозичений матеріал: від нескладних аранжувань – до вільних обробок, що поєднують в межах однієї композиції кілька джерел (наприклад, дві й більше тем), або кілька музичних стилів (наприклад джазова обробка фольклорної теми). Кожен твір супроводжується коментарем, в якому наводяться короткі відомості щодо походження теми, способу творчої роботи з запозиченим матеріалом, стилістичної та виконавської специфіки твору.

Для студентів і викладачів вищих музичних навчальних закладів.

Хащеватська С. С.  Інструментознавство : підручник / С. С. Хащеватська. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.

У підручнику комплексно висвітлено історію виникнення і розвитку музичного інструментарію України. Дано вичерпну характеристику кожного з інструментів, його технічні, художньо-виражальні можливості, прийоми гри тощо.  Основну увагу зосереджено на особливостях становлення  в Україні самодіяльних і професіональних ансамблів та оркестрів народних інструментів різних складів, узагальнено досвід  їх роботи і принципи укомплектування музичними інструментами. Докладно висвітлено еволюційний шлях розвитку  симфонічного оркестру, його інструментальних груп і родин.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Підготувала: бібліотекар абонементу мистецької літератури

Скоропад Н. Я.


Leave a Reply