Новинки навчальної та наукової літератури природничого напрямку

  • 0

Новинки навчальної та наукової літератури природничого напрямку

В перших числах березня у бібліотеку природничого факультету надійшли нові книги, навчальні та наукові.

Гідроекологія. Терміни. Абревіатури / [Кузьменко М.І., Майстрова Н.В., Юришинець В.І. та ін.]. – Київ: Наукова думка, 2018. – 48 с.

У виданні визначено місце гідроекології в системі природничих наук, проаналізовано особливості формування гідроекологічної термінології, наведено приклади використання грецьких і латинських префіксів при створенні гідроекологічних термінів, абревіатури для комп’ютерного опрацювання гідроекологічної інформації.

Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Генетика з основами селекції» /уклад.: О.І. Любинський, В.А. Колодій. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018.-99 с.

Методичні вказівки підготовлено відповідно до програми дисципліни «Генетика з основами селекції» для студентів вищих навчальних закладів. Подано лабораторні та практичні заняття, завдання самостійної роботи. Містить контрольні питання до кожного заняття та самостійної роботи, критерії оцінювання.

Зоологія хордових / за редакцією Й.В. Царика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 356 с.

Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологічні та екологічні особливості, роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію хордових тварин.

Методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи сільського господарства» / уклад.: О.І. Любинський, В.А. Колодій. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 87 с.

У методичних вказівках є поетапність виконання практичних та лабораторних занять, визначені мета, прилади і обладнання. Наявність рисунків до виконуваних робіт дозволяє зосередити увагу на структурі об’єктів при їх розгляді, використати зображення для самоконтролю, при підготовці до контрольних питань, модульних робіт.

Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів / за редакцією Р.І. Бурди. – Київ: Наукова книга, 2018. – 190 с.

Адаптацію місцевих популяцій адвентивних видів з різних таксономічних царств вивчено на градієнті антропогенно трансформованих екотопів України. На прикладі окремих видів рослин, грибів, мурашок, птахів і кажанів продемонстровано їхню здатність до адаптації, розмноження, формування екологічної ніші, освоєння нових оселищ у вторинному ареалі.

Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних грунтів – Київ: Наукова думка, 2018. – 172 с.

На основі вивчення викопних плейстоценових грунтів і грунтових порід відтворено природні умови на території Середнього Побужжя в окремі етапи плейстоцену. Використано дані інших дослідників щодо палеоклімату, палеорослинності, палеофауни, палеорельєфу, палеогрунтів та ін.

Бабський А.М. Функціональний стан клітин і вміст Nа+ за гіпоксії та канцерогенезу: монографія / А.М. Бабський – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 184 с.

Монографія охоплює важливі аспекти використання методу ядерно-магнітного резонансу у дослідженні експериментальних моделей діабету, ішемії та раку на субклітинному, клітинному й органному рівнях організації.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія екологічна / [редкол.: Л.Г. Любінська (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 3. – 264 с.

Висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільськогосподарської екології, екологічної культури, освіти.

Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство / Г.І. Денисик. – Вінниця: Едельвейс і К., 2012. – 336 с.

У навчальному посібнику розглянуто ландшафтну сферу Землі, її основні варіанти, становлення та розвиток антропогенного ландшафтознавства, проблеми класифікації антропогенних ландшафтів, з характеризовані класи антропогенних ландшафтів за їх змістом та ґенезою. До кожної теми розроблені контрольні питання та завдання для самостійної підготовки студентів.

Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / С.В. Роговський. – Київ: КНТ, 2017. – 140 с.

Навчальний посібник, призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «садово-паркове господарство» та для фахівців з озеленення і ландшафтного будівництва, також тих, хто цікавиться питаннями садово-паркового будівництва.

Денисик Г.І. Геосайти Поділля / Денисик Г.І., Страшевська Л.В., Корінний В.І. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. – 216 с.

У монографії розглянуто особливості вивчення та відбору, на основі комплексного аналізу геосайтів Поділля, їх оцінці як еталонів природних явищ і об’єктів пізнавальної діяльності, розроблено методичні рекомендації щодо раціонального використання геоспадщини Поділля.

Царик Л. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація): монографія / Любомир Царик. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 320 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування і розвитку регіональних природоохоронних систем Поділля. Здійснено аналіз і оцінку природоохоронної мережі, обґрунтовано створення на її основі базових структурних елементів екомережі, розроблені заходи з оптимізації структури землекористування, висвітлено значення перспективних природоохоронних систем.


Leave a Reply