Тарас Шевченко і Поділля

 • 0

Тарас Шевченко і Поділля

Виставка присвячена 205-й річниці від дня народження великого поета і художника, полум’яного революціонера і мислителя Тараса Григоровича Шевченка

Яскрава особистість Шевченка, його життя і творчість були предметом дослідження не одного покоління подолян і знайшли різнопланове віддзеркалення в думах і почуттях, щоденникових записах, листах, офіційних документах, працях істориків, літературознавців, художників, письменників. Сьогодні, дякуючи літературознавчим пошукам багатьох подвижників, стали відомі імена подолян – сучасників Тараса Григоровича, їх роль і місце в житті і творчості Кобзаря.

Однак науково-краєзнавчий пошук подільських шевченкознавців тривалий час не знаходив у нас, на Хмельниччині, комплексного історіографічного та бібліографічного узагальнення.

А він, цей внесок, чималий. Ще 1894 року факту перебування на Поділлі Тараса Шевченка торкнувся О. І. Левицький, в «Киевской старине», опублікувавши низку документів – розпорядження генерал-губернатора Д. Г. Бібікова, його листи до подільського губернатора Афанасія Радіщева і глави Подільської єпархії архієпископа Арсенія та інші, які стали джерельною базою дослідження цієї події.

Не оминули її увагою, як і творчість Кобзаря, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету професор Іван Огієнко (митрополит Іларіон), дослідники творчості поета подоляни Павло Богацький та Кость Широцький. Вагомий внесок в наукове осмислення епізодів життя і творчості Т. Г. Шевченка, пов’язаних з Поділлям, належить кам’янчанам – Л. Баженову, О. Будзею, І. Винокуру, В. Вінюковій, А. Паравійчуку, В. Прокопчуку, І. Рибаку, Є. Сохацькій, Л. Третяк та ін., хмельничанам – А. Сваричевському, Є. Назаренку, О. Відоменку (праправнуку Т. Г. Шевченка), В. Мацьку, Н. Наумовій, В. Бендюгу та ін. Тема Шевченка знайшла відбиток у літературній творчості Миколи Магери, Івана Іова, Петра Карася, Афанасія Коляновського, Василя Кравчука, М. Мачківського, Анатолія Ненцінського, Віталія Нечитайла, Миколи Федунця, Григорія Храпача. Загалом теми “Шевченко і Поділля”, його життя і творчості доторкнулись на Поділлі близько 600 авторів.

На Хмельниччині на честь вшанування Великого Кобзаря проведено низку конференцій:

 • 1989 року – “Т. Г. Шевченко і Поділля”, науково-практична конференція до 175-річчя від дня його народження;
 • 1999-го – “Шевченко і Поділля”, всеукраїнська наукова конференція до 185-х роковин;
 • 2000 року – всеукраїнський симпозіум “Тарас Шевченко і українська культура XXI століття”;
 • 2001-го – науково-практична конференція “Спадщина Т. Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти”;
 • 2004-го – міжнародна науково-практична конференція “Тарас Шевченко у контексті національної та світової культури” до 190-річчя з дня народження;
 • 2014-го – всеукраїнська науково-практична конференція “Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання” присвячена 200-літтю від дня народження поета (на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії);
 • 2014-го – Всеукраїнська науково-практична конференція “Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин” (до 200-річчя від дня народження) (на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

У їх роботі взяли участь понад 800 шанувальників творчості Великого Кобзаря – відомих науковців, краєзнавців, літературознавців, молодих учених, здобувачів, студентів. а наукові збірники за матеріалами конференцій вмістили доповіді, статті та тези виступаючих.

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка підготувала бібліографічний покажчик «Шевченкіана Хмельниччини». Мета покажчика – виявлення якомога повнішого зібрання досліджень науковців і краєзнавців Хмельниччини про поета, його зв’язки з Поділлям, роботу в складі Київської археографічної комісії (1845-1847 рр.) та створення інформаційної бази для цілісного аналізу внеску хмельничан у подільську шевченкіану.

1994 року рішенням колегії управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації було затверджено “Положення про Хмельницьку обласну премію імені Т. Г. Шевченка”, яка присуджується тим, хто своєю працею демонструє відданість ідеям полум’яного Кобзаря.

Матеріали конференцій

Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка / Кам’янець-Поділ. держ. педінститут ; Хмельниц. обл. ін-т удосконалення вчителів ; [редкол.: М. Г. Кукурудзяк, Є. І. Сохацька (від. ред.), В. П. Струманський, П. Є. Ткачук]. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 1. – 118 с. ; Ч. 2. – 181 с.

До збірника вміщено доповіді, виголошені на конференції, за такими рубриками: Т. Г. Шевченко і суспільно-політичне життя (дожовтневий і радянський періоди); педагогічні погляди Т. Г. Шевченка і освітньо-виховні завдання сучасної школи; Т. Г. Шевченко і літературний процес; Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літературної мови (народна основа нової української літературної мови); лінгвостилістика; Шевченко і фольклор, етнографія, мистецтвознавство.

Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матер. другої Всеукр. наук. конф., 20–21 трав. 1999 р., м. Кам’янець-Подільський / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України ; Упр. освіти і культури Хмельниц. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Ф. П. Погребенник (голова), М. Г. Кудрявцев (наук. ред.), Н. М. Сологуб (заст. голови) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1999. – 268 с.

До збірника увійшли наукові доповіді, виголошені на науковій конференції, присвяченій 185-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка за такими розділами: літературознавство; мовознавство; історія, культурологія, краєзнавство.

Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. за матер. всеукр. симп., 19–20 трав. 2000 р., м. Кам’янець-Подільский / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України ; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. Г. Кудрявцев (заст. голови), Н. М. Сологуб (заст. голови) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид.від., 2000. – 280 с.

До збірника увійшли наукові доповіді, виголошені на всеукраїнському науковому симпозіумі, що відбувся 19–20 травня 2000 року в рамках Міжнародного Шевченківського свята “В сім’ї вольній, новій…” в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Матеріал згруповано за такими розділами: літературознавство; мовознавство; історія, культурологія, краєзнавство.

Спадщина Т. Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. наук. ст. / Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т ; Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. освіти педагогів [та ін.] ; [редкол.: І. М. Предборська (голова), Г. О. Ткачук (заст. голови), М. Г. Кудрявцев та ін.]. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2001. – 176 с.

У збірнику вміщено статті, які розкривають шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури в контексті вивчення творчості Т. Г. Шевченка у вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах, а також історико-краєзнавчі та культурологічні дослідження.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: Г. М. Штонь (відп. ред.), Я. М. Поліщук (відп. ред), М. Г. Кудрявцев (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Вип. 9 : За матеріалами міжнар. конф., присвяч. 190-ій річн. з дня народж. Т. Г. Шевченка (17–18 трав. 2004 року). – 552 с.

У збірнику вміщено статті учасників міжнародної конференції “Тарас Шевченко у контексті національної та світової культури”, присвяченої 190-ій річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. Матеріали згруповано за такими розділами: історія літератури. Тарас Шевченко: ідейно-художні засади творчості; Тарас Шевченко і літературний процес; теорія літератури і компаративістика; Тарас Шевченко – основоположник української літературної мови.

Окремі видання

Іларіон (митрополит). Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. – Вінніпег : Вид. т-ва “Волинь”, 1961. – 256 с.

Цей словник митрополит Іларіон видав за допомогою Інституту Дослідів Волині і приурочив вшануванню столітньої (1861–1961) пам`яті з дня смерті великого національного поета й борця за волю України і українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Словник було створено на основі “Кобзаря” Т. Шевченка, виданого Василем Доманицьким в Санкт-Петербурзі 1910 року. Це видання митрополит Іларіон вважав найвірнішим на той час, тому що В. Доманицький користувався Шевченковими оригіналами. У своєму Словнику автор приділив особливу увагу наголосу, значенню слова, подав сторінки, на яких зустрічається те чи інше слово.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / І.Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 440 с. : іл. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) “Запізніле вороття”. Сер. 1: “Рукописна спадщина” ; т. 2).

Одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. До складу книги увійшла також передмова І. Огієнка до книги “Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови”.

Благословенний край – Поділля / Хмельниц. міськ. Т-во укр. мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта» ; [упоряд.: З. Діденко, Т. Зеленко]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2006. – 118 с. – (До 160-річчя перебування Тараса Шевченка на Поділлі та 100-річчя Подільської «Просвіти»).

Збірка цікавих робіт людей, об’єднаних правдивою любов’ю до Тараса Шевченка і Товариства «Просвіта». Книга знайомить з дослідженнями про перебування Тараса Шевченка на Поділлі, історією виникнення подільської «Просвіти» та діяльністю «Просвіти» міста Хмельницького в роки незалежності України і приурочена двом визначним подіям 2006 року: 160-річчю перебування Тараса Шевченка на Поділлі та 100-річчю Подільської «Просвіти».

Відоменко О. Сумна і радісна Шевченкіана / Олександр Відоменко. – Хмельницький : Поділля, 1996. – 54 с.

Ця збірка вигідно відрізняється від праць багатьох авторів шевченкіани. Автор нарисів є праправнуком поета по брату Йосипу. У книзі він виклав перекази про поета, що їх зберегла пам’ять його родичів, цікаві факти й епізоди з життя Кобзаря. Ретельне дослідження автора відкриває незнані сторінки з життя поета, його світогляд і доповнює уявлення про видатну особу Т. Г. Шевченка.

Відоменко О. Тарас Шевченко і родина Енгельгардтів : телеповість, есе, нариси, статті та рецензії / О. Відоменко, Є. Семенюк. – Хмельницький : Хмельниц. міськ. друк., 2002. – 172 с.

У книзі подано телеповість про дитячі та юнацькі роки великого українського поета Тараса Шевченка, які він провів у родині Енгельгардтів, нариси, статті, рецензії.Вміщено також есе про життєвий і творчий шлях видатного українського російськомовного письменника Миколи Гоголя.

Магера М. Кам’янецькими стежками : повість / Микола Магера. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1989. – 160 с.

У повісті йдеться про перебування Т. Г. Шевченка в Кам’янці-Подільському у вересні – жовтні 1846 р. У Передньому слові автор зазначає: «Різні є версії щодо маршруту поїздки поета на Поділля. У творі я дотримуюся погляду на це питання відомого ленінградського вченого-шевченкознавця, письменника П. В. Жура».

Магера М. Мій Т. Шевченко : повість «Кам’янецькими стежками», оповідання «Вимушена ночівля», «На шхуні», поезія «Тарасе». – Хмельницький : Хмельниц. міськ. друк., 2002. – 140 с.

У книзі члена Національної Спілки письменників України Миколи Никаноровича Магери зібрані відомі його твори, зазначені в назві. Вміщено статтю «З Т. Г. Шевченком у серці» доктора історичних наук, професора В. С. Прокопчука. З повісті «Кам’янецькими стежками» читач довідається про перебування Т. Г. Шевченка восени 1846 року на Поділлі, майже тиждень він прожив у місті Кам’янці-Подільському, проїздом побував у Проскурові (тепер Хмельницький), Меджибожі, Летичеві.

Сваричевський А. Шевченко і Поділля. Земля, яку сходив Тарас… : [навч.-метод. посіб.] / Хмельниц. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Хмельницький : Поділля, 1994. – 63 с.

Про перебування Т. Г. Шевченка на Поділлі і Волині, про його твори, навіяні цією подорожжю, подільських друзів Шевченка, вшанування його пам’яті нашими земляками розповідається у цій книзі. Автор на багатому фактичному матеріалі побудував свою книгу, яка може послугувати не тільки як цікаве видання, а й як методичний посібник.

Свіча вічності : поезії про Україну, Шевченка, українську душу / упоряд. Микола Федунець. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 160 с.

Вихід книги приурочено до Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята “В сім’ї вольній, новій…”, місцем проведення якого у 2000-му році стала Хмельниччина. В основу книги лягли твори поетів – учасників свята, які з непроминущою любов’ю звертаються до образу безсмертного Тараса, складають шану його діянням, оспівують найбільше його творіння – “Кобзар”. Ряд публікацій присвячено минувшині та сьогоденню отчого краю.

Шевченкіана Хмельниччини : бібліографічний покажчик. До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Н. О. Козак, Н. Д. Крючкова, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 87 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 1(3)).

У покажчику здійснено бібліографічне узагальнення здобутку хмельницьких шевченкознавців. Він містить інформацію про праці науковців, краєзнавців, публікації журналістів Хмельниччини, в яких відображено роботу Т. Г. Шевченка в Київській археографічній комісії (1845–1847 рр.), перебування в м. Кам’янці-Подільському, про його сучасників – подолян, аналізується його творчість. Видання присвячено 200-річчю від дня народження великого поета і художника, полум’яного революціонера і мислителя.

Покажчик складається з восьми основних розділів:


І. Т. Г. Шевченко в науково-літературній творчості Івана Огієнка.
 1. Наукові праці І. Огієнка.
 2. Шевченкіана І. Огієнка в дослідженнях науковців.
  ІІ. Т. Г. Шевченко на Поділлі і Волині.
 3. Перебування Т. Г. Шевченка в Кам’янці-Подільському (1846).
 4. Подільсько-волинська подорож Т. Г. Шевченка у працях науковців і краєзнавців.
 5. Поділля і подоляни у творах Т. Шевченка.
 6. Подоляни – сучасники Т. Г. Шевченка.
  ІІІ. Творці подільської шевченкіани.
  ІV. Т. Г. Шевченко в діяльності Подільської «Просвіти».
  V. Т. Г. Шевченко у фонді рідкісних видань наукової бібліотеки університету.
  VІ. Спадщина Т. Г. Шевченка в дослідженнях подільських науковців.
 7. Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка.
 8. Літературна творчість Т. Г. Шевченка.
 9. Т. Г. Шевченко і мистецтво.
 10. Т. Г. Шевченко і педагогічна наука.
 11. Вивчення і популяризація творчості Т. Г. Шевченка в школі.
  VII. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка.
 12. Наукові конференції
 13. Культурно-просвітницькі заходи. Пам’ятники та пам’ятні місця
 14. Відзначення 200-річного ювілею Т. Г. Шевченка на Хмельниччині
  VIII. Шевченківські місця в Україні.

Покажчик розрахований на науковців, освітян, краєзнавців й усіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

Підготувала Т. М. Опря,завідувач інформаційно-бібліографічного відділу


Leave a Reply