Новинки економічної літератури

  • 0

Новинки економічної літератури

Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 611 с.

Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах.

Зміст навчального посібника «Маркетинг підприємства» складається з чотирьох частин і 11 розділів.

Навчальний посібник призначений також для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.

Балабанова Л. В. Рекламний менеджмент : підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 366 с.

У підручнику розкрито становлення та розвиток рекламного менеджменту, сутність і функції реклами, наведено характеристику процесу рекламної комунікації, каналів розповсюдження рекламних повідомлень, основних засобів розповсюдження реклами, рекламного звернення, розкрито особливості рекламних досліджень ринку, планування рекламної діяльності, організації рекламної діяльності підприємства, контроль рекламної діяльності, оцінка ефективності рекламної діяльності. Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам рекламного менеджменту, як: планування, організація, контроль рекламної діяльності, оцінка ефективності рекламної діяльності. Для підготовки студентів та магістрантів з напрямку: 0502 “Менеджмент”, для перепідготовки керівників та спеціалістів підприємств.

Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – 2-ге вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 200 с. : іл.

Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують. Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг».

Верезомська  І. Г. Менеджмент : конспект лекцій / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник. – Київ : Ліра-К, 2018. – 73 с.

Наведено навчальну програму та структуру дисципліни «Менеджмент» Подано теми, плани та матеріал лекцій. Наведено перелік літературних джерел.

Верезомська І. Г. Менеджмент : практикум / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник. – Київ : Ліра-К, 2018. – 66 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Менеджмент» та основні теми для вивчення. Подано плани лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів. Теми для написання рефератів та запитання для проміжного та підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 552 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Він охоплює усі теми, які передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу.

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спе­ціальністю «Менеджмент організацій», аспірантів, викладачів вузів економічного профілю.

Лі Цзиці. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія / Цзиці Лі. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 184 с.

Монографію присвячено проблемі виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. З’ясовано стан розробленості проблеми в педагогічній теорії і виховній практиці. На підставі узагальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність феноменів «лідер», «лідерство». Уточнено поняття «лідерські якості», «виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів», «освітнє середовище університету» . Науково обґрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього середовища університету у контексті виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Розроблено діагностичну програму з визначення рівнів вихованості лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано модель освітнього середовища університету, спрямованого на виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Визначено зміст, форми, методи та засоби виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету.

Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 359 с.

Підручник “Корпоративне управління: теорія та практика” передбачає системне викладення основ корпоративного менеджменту – теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, встановлення специфіки роботи фондового ринку та встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.

Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства : монографія / В.С. Філиппова, С.К. Харічков, М.О. Акулюшина, М.О. Панченко [ та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 175 с.

Представлено методику оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на вітчизняних промислових підприємствах з урахуванням використання інструментів передпланової оцінки та економічної ренти. Обґрунтовано теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо створення ефективної системи управління діяльністю бізнес-структур. Висвітлені основні інструменти вдосконалювання системи менеджменту якості. Розглянутий механізм управління потенціалом в сучасних умовах, представлена структура, принципи та етапи формування потенціалу, а також напрямки антикризового управління потенціалом підприємства. Розглянуті у монографії проблеми представляють інтерес для викладачів, аспірантів та студентів, які спеціалізуються у галузі інноваційного, стратегічного та виробничого менеджменту, для практичного використання в управлінні підприємствами.

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 559 с.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.

Самокиш О. В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с.

У начальному посібнику висвітлено засади креативізації менеджменту організації. Розглядаються теоретичні аспекти і практичне застосування знань з креативного менеджменту, розкрите сутність креативності та креативного менеджменту. Наведене широкий інструментарій і прийоми психологічної активізації мислення і генерування ідей, особливості функціонування команд і управління креативною організацією. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності». Буде корисним всім, хто цікавиться проблемами надання менеджменту більш творчого характеру.

Тягунова Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 331 с.

У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів. Представлені кейси, розрахункові та тестові завдання, які дозволяють практично опанувати представлений теоретичний матеріал. Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, практичних фахівців в сфері торгівлі.

Черваньов Д. Менеджмент : терміни, тести, вправи, завдання. Навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: підручник / Д. Черваньов. – Київ : Київський університет, 2018. – 853 с.

Системно викладено всі основні методи самостійної роботи студентів та оцінки знань із менеджменту, подано 1251 тест (для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст), 471 вправу та завдання (для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст), 51 завдання з інноваційно-інвестиційного менеджменту (для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр), 33 навчальні конкретні ситуації'(кейси), 370 тем курсових, випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальності “Менеджмент організацій”.

Особливу увагу приділено вмінню студентів при навчанні в магістратурі формулювати науково-дослідні проблеми з відповідним інструментарієм на конкретних ситуаціях в галузі підготовки кандидатів та докторів економічних наук в Україні за 1993-2000 роки та новітніх досягненнях у галузі науки і технологи України за 1999-2001 роки. Для цього наведено 1336 тем кандидатських і докторських дисертацій з метою, завданнями дослідження, предметом, об’єктом і 394 нововведення в галузях наукомісткої продукції та нових технологій, інноваційно-інвестиційній, освітянській, у фінансово-економічному полі науки в Україні та країнах світу, які разом з авторськими завданнями носять характер навчальних конкретних ситуацій, які можуть ефективно використовуватись як в аудиторному, так і позааудиторному навчанні.

Наведено 856 термінів, що характеризують найважливіші поняття і концепції, які використовуються сучасними менеджерами у своїй діяльності. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, науковців, економістів-практиків, бізнесменів.

Череп А. В. Інноваційний менеджмент  : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Кондор, 2018. – 452 с.

В підручнику розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі управління інноваціями. Особлива увага приділена вивченню сис­теми економічних і організаційних механізмів управління інноваціями; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі інноваційного управління; процедур планування реалізації інновацій в конкретних умо­вах господарювання.

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, аспірантам і викладачам вузів, а також буде корисний керів­никам, менеджерам підприємств, які займаються питаннями інноваційного розвитку і зацікавлені в успішній їх роботі.

Чернявська О. В. Фандрайзинг : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 188 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: «Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студе­нтів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми ін­дивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список ре­комендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостій­ної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних праців­ників.

Бесарабчук Л. В.


Leave a Reply