Нові надходження до читального залу № 2 у I кварталі 2019 року

  • 0

Нові надходження до читального залу № 2 у I кварталі 2019 року

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Вісник Львівського Університету : Серія книгознавство, бібіліотекознавство та інформаційні технолології. – Вип. 11-12. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 311 с.
У Віснику публікуються праці з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек.
Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол. С. Копилов (голова, наук. ред.), О. Завальнюк та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — 176 с.
У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що проводилася на базі університету 11-12 вересня 2018 року.
Для науковців,викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін, учителів і студентів.
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія екологія. Вип. 3 / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [ ред. колегія: Л.Г. Любінська (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 263 с.
У Віснику висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільськогосподарської екології, екологічної культури, освіти та виховання.
Для наукових і науково-педагогічних фахівців у сфері екології та суміжних наук, аспірантів, магістрантів, студентів.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки : альманах життєписів, спогадів, документів і фото / Віктор Юрченко. – Київ : Каравела, 2018. – 367 с.
Ця книга — колективний портрет унікального освітньо-наукового проекту «Підготовка викладачів-дослідників з педагогіки та психології», який був започаткований 1 вересня 1978 р. в Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького (нині НПУ ім. М. П. Драгоманова) та успішно реалізований протягом 1978-1992 років. Представлено науково-біографічні довідки про викладачів, авторські життєписи та спогади випускників, унікальні документи та фото, аналітичні матеріали тощо.
Виноградова В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. / В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – К. : Каравела, 2018. – 319 с.
У навчальному посібнику представлено систематизований виклад основних теоретичних і практичних психологічних проблем вищої освіти. Особлива увага приділена способам практичної реалізації наукових психологічних знань при роботі зі студентами, психологічного супроводу освітнього процесу в закладах вищої освіти. Представлено теоретичне обґрунтування певної психологічної проблеми, методики і вправи на самопізнання та саморозвиток студентів, програми психологічних тренінгів тощо.
Навчальний посібник розрахований на студентів психологічних спеціальностей, керівників і викладачів закладів вищої освіти, слухачів інститутів і курсів підвищення кваліфікації. Він може бути корисним також старшокласникам, які обирають свою майбутню професію, а також вчителям, які проводять профорієнтаційну роботу в школі.

Вознюк Т. В. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання : навч. посіб. / Т. В. Вознюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 247 с.
У навчальному посібнику викладені загальні питання теорії та методики викладання сучасних ігрових видів спорту, історія виникнення та розвитку, сутність і основні правила спортивних ігор.
Посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти спортивного профілю.

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг : монографія / О. С. Гринькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 461 с.
Розроблено новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності на національному рівні. Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Розроблено методику моніторингу у конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку, інтеграції у глобальний освітній простір, формування нового технологічного укладу. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності.
Для дослідників і викладачів, менеджерів освіти, практиків у галузі економіки та публічного управління системами вищої освіти на національному та регіональному рівнях.

Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання : колективна монографія. Т.1 / [за ред. І. В. Ящишиної]. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. – 223 с.
У монографії представлено результати досліджень з теорії, методики та практики функціонування і розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Монографія виконана в межах науково-дослідної теми «Особливості функціонування і прогозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах.
Рекомендовано для наукових та практичних працівників, які досліджують проблеми розвитку, а також для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зубенко И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учебно-практическое пособие / И. Я. Зубенко. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 200 с.
У посібнику розглянуті типові випадки криз підлітків. Найнебезпечніші з них — відхід від контактів із значущими дорослими, що найчастіше призводить до правопорушень або усвідомленого заподіяння шкоди своєму здоров’ю. Підкреслюється важливість позитивної сімейної атмосфери для дорослішання підлітків, постійна зайнятість хлопців привабливими і розвиваючими видами діяльності. Особливу увагу автор звертає на необхідність тісного контакту з підлітками.
Окремо розповідається про психологічну допомогу батькам і підліткам. Пропонуються матеріали щодо профілактики суїцидального ризику.

Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – К. : КНТ, 2017. – 224 с.
У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих навчальних закладів та вчителям-предметникам.
Костюкевич В. М. Організація і проведення змагань із спортивних ігор : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : КНТ, 2017. – 216 с.
У посібнику викладені організаційно-методичні аспекти проведення змагань з баскетболу, гандболу і футболу. Подані рекомендації щодо підготовки спортивних майданчиків, методики суддівства змагань, ведення протоколів тощо.
Для студентів денної та заочної форми навчання, викладачів фізичного виховання, тренерів і працівників фізичного виховання і спорту.

Костюкевич В. М. Построение тренировочных занятий в футболе / В. М. Костюкевич. – К. : КНТ, 2016. – 207 с.
У книзі на основі методів моделювання викладено технологію побудови тренувальних занять у футболі. Матеріал, представлений у книзі, при певній інтерпретації може бути використаний для побудови тренувальних занять з футболістами команд різної кваліфікаціі.
Для тренерів, футболістів, викладачів, студентів.
Організація і проведення змагань зі спортивних ігор (волейбол) : навч. посіб. / М. Б. Гуска, В. У. Дорош, Є. П. Козак, І. І. Стасюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 284 с.
Навчальний посібник підготовлений на основі формування методик суддівства, які сприяють підвищенню ефективності підготовки волейболістів — виконавців специфічних функцій нападаючих, розігруючих, захисників, блокуючих, індивідуальних, групових і командних дій у нападі та захисті. Автори розглядають також організаційні та практичні заходи, які спрямовані на якісне проведення і суддівство різноманітних змагань.
Для викладачів, тренерів і студентів факультетів фізичної культури.

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії / за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В.В. Клапчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 371 с.
У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації; роль, місце, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної реабілітації. Детально описано основи лікувальної фізичної культури (фізичної терапії) як основного засобу фізичної реабілітації: зміст, завдання, види, класифікація; механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування; методи обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів. У другій частині підручника висвітлено принципи, правила, методи алгоритмічного моделювання процесу призначення, формування програм та проведення фізичної реабілітації, запропоновано приклади їх реалізації в інформаційній системі фізичної реабілітації.
Підручник призначений для підготовки бакалаврів фізичної реабілітації з дисципліни «Основи фізичної реабілітації». Може бути використаний при підготовці магістрів: лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Буде корисним для лікарів різного фаху, насамперед – лікарів сімейної медицини.
Основи фізичного виховання людей різного віку : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Кондор, 2016. – 224 с.
Авторами висвітлюються теоретичні аспекти фізичного виховання людей різного віку і досліджуються специфічні засоби зміцнення здоров’я, викладаються організаційні та методичні основи. У посібнику зроблена спроба розкрити різнобічність форм і засобів фізичної і психологічної реабілітації. Запропонований навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми університетів.

Подорож із «Українсько-єврейською зустріччю»: від давнини до 1914 року. — К. : Українсько-єврейська зустріч, 2018. – 168 с. : іл.
Книга-каталог спирається на виставку, що її створила «Українсько-єврейська зустріч» — організована на приватних засадах, багатонаціональна ініціатива, яка виникла у 2008 році для зміцнення солідарності й взаєморозуміння між українцями та євреями. Виставку було показано у 2015 році у містах Канади: Торонто, Монреалі, Вінніпезі.
Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. : [теоретичний розділ] / С. І. Присяжнюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т. – К. : Центр учбової л-ри, 2018. – 503 с.
У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо-тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.
Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів.
Рекомендовано навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму «Фізичне виховання і спорт» як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ.

Психологія мислення : підручник / за ред. Ігоря Пасічника. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2015. – 559 с.
Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу «Психологія мислення». У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як мета когнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Теорія і методика викладання футболу : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. – К. : КНТ, 2017. – 297 с.
У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.
Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів фізичної культури.

О. І. Пшетаковська


Leave a Reply