Новинки навчально-методичної літератури

  • 0

Новинки навчально-методичної літератури

Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика

Дитяча книга завжди була і є ефективним засобом реалізації освітньо-виховних цілей і завдань у роботі з дошкільниками, серед яких − пробудження стійкого інтересу до книги, літератури, читання; формування початкових уявлень про роль книги в житті людини як джерела знань; розвиток пізнавальної сфери; виховання моральних якостей і цінностей, естетичного смаку, бережливого ставлення до книги та здатності сприймати, розуміти й відтворювати прослухане (прочитане).

Реалізувати освітньо-виховні цілі і завдання може лише професійно-підготовлений фахівець, здатний до усвідомлення значущості дитячої книги у становленні дитячої особистості, оволодіння компетентностями розроблення й використання методичного інструментарію роботи з дитячою книгою на рівні, який би задовольняв вимоги часу і потреби дитини.

Саме цій проблемі присвячений навчально-методичний посібник «Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика», рекомендований до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 30 травня 2018 року), який нещодавно вийшов із друку. Автор посібникаГалина Петрівна Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Рецензенти:

Богданець-Білоскаленко Н. І доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка;

Дуткевич Т. В. кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Житомирська Т. М.кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти. Розкрито роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, описано типологію дитячих книг та їх елементи; виявлено й обґрунтовано психолого-педагогічні умови та методико-технологічний інструментарій роботи з дитячою книгою, описано методику роботи з літературними жанрами на різних етапах дошкільного дитинства. Подано схему аналізу дитячої книги, контрольні і практичні завдання, дидактичні та довідкові матеріали, конспекти окремих форм роботи з дітьми, батьками, вихователями в закладі дошкільної освіти.

Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

При розробленні змісту посібника враховано науково-методичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених та практиків Г. Бєленької, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Гурович, Н. Карпинської, О. Монке, І. Огієнка, О. Ольжича, А. Просенюк, С. Русової, В. Сухомлинського, І. Товкач, К. Ушинського, Є. Фльоріної, І. Франка та ін.

Матеріал посібника розподілено на три модулі, в яких висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти, а також подано методичні розробки різних форм роботи з книгою. Зміст першого модуля охоплює такі теоретичні питання, як роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, її типи, види й ознаки; психолого-педагогічні умови роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти (формування читацьких інтересів та повноцінного сприйняття змісту художніх творів); зміст підготовки дитини до оволодіння читанням та компоненти професійної готовності вихователя до проведення роботи з дитячою книгою в ЗДО; специфіка кола художнього читання дітям, наукові підходи до роботи з дитячою книгою, створення розвивально-бібліотечного середовища й особливості методичного керівництва організацією роботи з книгою в ЗДО. У другому модулі описано методико-технологічний інструментарій (форми, методи, прийоми, засоби навчання), інноваційні педагогічні технології у роботі з дитячою книгою та особливості роботи з батьками з питань організації роботи з дитячою книгою як пропедевтики читацької діяльності. У третьому модулі запропоновано цікавий інформаційний матеріал про книгу, тематику та розробки різних форм роботи з дитячою книгою (заняття, літературні ігри й вікторини, освітні проекти, сценарії свят і розваг, консультації для батьків) та зміст методичних форм роботи. Окремі настанови і рекомендації спонукатимуть педагога до самоосвіти та оволодіння індивідуальною майстерністю й творчістю.

Матеріали посібника стануть у нагоді студентам спеціальності «Дошкільна освіта», вихователям і методистам закладів дошкільної освіти, викладачам вишів та інститутів післядипломної освіти.

Ознайомитися із посібником можна в читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету


Leave a Reply