Нові надходження до читального залу № 2 у II кварталі 2019 року

  • 0

Нові надходження до читального залу № 2 у II кварталі 2019 року

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 4-5 квітня 2018 року. Вип. 17. Т. 1 / [редкол.: Копилов С.А. (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 223 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році. Представлено матеріали роботи секцій історичних наук, економічних дисциплін, колекційної та соціальної педагогіки і психології, мистецьких дисциплін.

Для науковців, учителів, студентів.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 4-5 квітня 2018 року. Вип. 17. Т. 2 / [редкол.: Копилов С.А. (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 143 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науков-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році. Представлено матеріали секцій природничих наук, фізико-математичних наук, фізичної культури.

Для науковців, учителів, студентів.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 4-5 квітня 2018 року. Вип. 17. Т. 3 / [редкол.: Копилов С.А. (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 128 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році. Представлено матеріали секцій літературознавства, мовознавства, української філології та журналістики, педагогіки та методики дошкільної та початкової освіти.

Для науковців, учителів, студентів.

Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 23 березня 2017 р. / [ред.кол.: С.А.Копилов(голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2017. – 65 с.

У збірнику подано матеріали наукових досліджень молодих вчених, що присвячені сучасним інноваціям у науці та освіті.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ,

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Авдеюк П. І. Елементи математичної логіки та теорії алгоритмів : навчально-методичний посібник / П. І. Авдеюк, О. В. Зеленський. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2019. – 159 с.

Посібник містить стислий виклад основ математичної логіки та теорії алгоритмів, а саме алгебру висловлень, числення висловлень, логіку предикатів, числення предикатів, рекурсивні функції, алгоритм як абстрактна машина. Для ілюстрації теоретичного матеріалу приведена достатня кількість вправ та прикладів, частина яких розв’язана в тексті, частина пропонується для самостійної роботи.

Книжка розрахована для початкового вивчення предмету, проте охоплює досить повний виклад матеріалу, передбаченого програмою для фізико-математичних факультетів університетів.

Для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів математики та учнів старших класів спеціалізованих шкіл.

Зубаль М. В. Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності / М. В. Зубаль, І. В. Райтаровська. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2016. – 42 с.

Методичні рекомендації розроблені для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності» для студентів І-ІІ курсів факультету фізичної культури та перевірки рівня засвоєння ними відповідних знань і оволодіння необхідними вміннями та навичками.

Кароєва Т. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Т. Кароєва. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 471 с.

У монографії досліджено книжкову культуру Подільської губернії на етапі, коли друковане слово увійшло до повсякденного побуту всіх верств населення. Подолян представлено як творців і як носіїв книжності, охарактеризовано нормативно-правове та соціоекономічне поле її розвитку.

Книга призначена історикам, дослідникам книжкової та бібліотечної справи, краєзнавцям, усім, хто цікавиться минулим книги та краю.

Копилов С. Першопроходець: Іван Огієнко – освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету : із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка. Лекцію прочитано 21 вересня 2018 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / С. Копилов, О. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2018. – 59 с.

Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічний аспект : монографія / В. М. Косович. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 568 с.

У монографії проведено теоретико-практична дослідження можливостей удосконалення нормативно-правових актів України. Запропоновано інтегральний показник досконалості нормативно-правових актів, здійснено класифікацію техніко-технологічних недоліків у них. Розглянуто основні засоби, способи та форми їх удосконалення. Окреслено систему нормативно-організаційних гарантій створення якісних нормативно-правових актів; сформульовано низку рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства з питань підготовки таких актів.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

Лаврик А. С. Семен Семенович Лаврик. Служіння людям та науці : до 100-річчя від дня народження / А. С. Лаврик, Ю. Г. Віленський. – [ Б.м.] : [ б. в.], [2015]. – 69 с.

У книзі висвітлено життя та творчий шлях видатного українського вченого-гематолога, організатора охорони здоров’я і вищої медичної освіти в Україні члена-кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки Семена Семеновича Лаврика.

Видання ілюстроване фотоматеріалами.

Миронова С. П. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта : навчальний посібник / С. П. Миронова, Т. О. Докучина. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2019. – 132 с.

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації з підготовки бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта до підсумкової атестації; навчальний матеріал з психології дитини з інтелектуальними порушеннями, колекційної психопедагогіки, педагогіки інклюзивної освіти.

Організації громадянського суспільства України: соціально-економічний вимір. – Київ : Творчий центр “ТЦК”, 2018. – 36 с. – Текст: укр., англ.

У виданні представлена інформація щодо: 1) сателітних рахунків, їх суті і місця в системі національних статистичних рахунків та системі міжнародної економічної статистики; 2)завдання з визначення організацій громадянського суспільства (ОГС) та їх діяльності, які є фокусом сателітних рахунків відповідно до Посібника ООН з сателітних рахунків неприбуткових організацій та відповідних інституцій та роботи волонтерів, що включає неприбуткові інституції, кооперативи, соціальні підприємства та волонтерську працю; та 3) підходи до обрахунку внеску цього третього або соціального сектора економіки (ТСЕ) в зайнятість, ринок послуг та ВВП. Завершується брошюра описом проведеної роботи по впровадженню сателітних статистичних рахунків для ОГС України та очікуваними результатами впровадження сателітних статистичних рахунків ОГС в Україні.

Панчук Н. П. Порівняльна психологія : навч. посіб. / Н. П. Панчук ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – 205 с.

У навчальному посібнику подано теоретичний аспект проблеми зоопсихології та порівняльної психології, словник основних понять та список літератури, які дозволяють поглибити теоретичні знання.

Посібник призначається для студентів вищих навчальних закладів, може використовуватись психологами та викладачами вищої школи.

Панчук Н. П. Психологічна діагностика професійної придатності фахівця : навч.-метод. посіб. / Н. П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – 129 с.

У навчально-методичному посібнику подано практичний аспект проблеми психологічної діагностики професійної придатності. Психодіагностичні методики дозволяють поглибити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми діагностування психологічних особливостей особистості працівників організацій.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, шкільних педагогів, практичних психологів, викладачів вищої школи.

Плахтій П. Д. Функціональні ефекти адаптації у фізичному вихованні і спорті : [навч. посіб.] / П. Д. Плахтій, Є. П. Козак ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 248 с.

Навчальний посібник побудовано за структурою модульного викладу. Окрім основних теоретичних положень до кожної теми посібника надається матеріал для самостійної підготовки тестового контролю знань.

Різновиди спортивних одноборств : навч. посіб. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [авт. кол.: І.І. Стасюк, М.О. Чистякова, О.П. Шишкін, В.М. Приходько]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2019. – 176 с.

У навчальному посібнику подано інформацію про місце і роль спортивних одноборств у системі міжнародного спортивного руху, історію виникнення, організаційну структуру, переспктиви розвитку спортивних одноборств в Україні та світі.

Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта : навчально-методичний посібник. Ч. 2 / за заг. ред. С.П.Миронової. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2019. – 223 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для вивчення дисциплін професійної підготовки бакалаврами і магістрами  підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. посібник допоможе майбутнім корекційним педагогам готуватись до практичних занять, виконувати завдання самостійної роботи.

Соціально-правове забезпечення соціальної та інклюзивної освіти : навч. посіб. / [ автор-упорядник Ю. В. Сербалюк]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 136 с.

Посібник містить лекції з міжнародної та вітчизняної нормативно-правової бази соціального захисту та реалізації права на освіту дітей з особливими потребами.

Охарактеризовані основні положення нормативних актів, що окреслюють коло громадянських, соціальних прав осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. Детально розглянуті правові акти, що регулюють організацію спеціального навчання та інклюзивної освіти.

Для викладачів, студентів закладів вищої освіти та фахівців у сфері колекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів : присвячується 25-й річниці створення системи господарських (арбітражних) судів України / за ред. С. І. Крамара. – Хмельницький : Сторожук О. В., 2016. – 362 с.

Ювілейне видання висвітлює історичний розвиток системи сучасних господарських судів України та , зокрема, суду Хмельницької області.

У книзі вміщено авторську концепцію відновлення довіри громадян до судової системи України. Досліджуються окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та судочинства в місті Кам’янці-Подільському протягом XV — XVIII століть та проведено історичний аналіз привілею на самоврядування, наданого у XVI ст. місту Меджибожу.

Для широкого кола читачів, краєзнавців.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

Національний освітньо-науковий глосарій. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 271 с.

У довідковому виданні узагальнено поняттєво-термінологічний освітньо-науковий апарат, який використовується міжнародною, європейською і українською фаховою спільнотою, унормовано вітчизняним законодавством про освіту та наукову і науково-технічну діяльність, міжнародними документами регуляційно-рекомендаційного характеру щодо освіти і досліджень. Перелік статей містить визначення 490 ключових освітньо-наукових термінів, що відображають їх сутнісні характеристики, контекстуальну основу застосування. У додатку до переліку термінів та їх визначень наведено найбільш вагомі міжнародні документи, які унормовують актуальну освітньо-наукову термінологію.

Глосарій адресовано працівникам сфер освіти та наукової і науково-технічної діяльності, державної влади, бізнесу, суспільству в цілому, широкому колу осіб, зацікавленим у модернізації та світовій і європейській інтеграції національних освітнього та дослідницького просторів, підвищенні їх глобальної конкурентоспроможності.

Програма наукової конференції студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 році / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2019. – 136 с.

Щербаков В. З. Иерусалим христианский: православному паломнику для прикосновения : справочник / В. З. Щербаков. – К. : НАРККиИ, 2014. – 440 с.

У довіднику висвітлюється історія й архітектурні особливості християнських святинь Єрусалиму. Кожна сторінка книги насичена великою кількістю відомостей з історії Святого міста. Текст багато ілюстрований.

Для широкого кола читачів.         

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Spheres of culture = Сфери культури. V. XIV / Brench of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin : [б.в.], 2016. – 513 c. – Текст : укр., англ.

Spheres of culture = Сфери культури. V. XVI / Brench of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin : [б.в.], 2017. – 650 c. – Текст : укр., англ.


Leave a Reply