Інноваційні технології навчання в сучасній школі

  • 0

Інноваційні технології навчання в сучасній школі

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В Україні триває реформування системи освіти. Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів у навчально-виховний процес. Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет.

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання.

Проблемі розробки та впровадження нових педагогічних технологій присвятили свої праці багато науковців. Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури «Інноваційні технології навчання в сучасній школі».

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : посібник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с.

У підручнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1–4 класи / І. М. Досяк. – Харків : Основа, 2007. – 160 с.

Збірка містить оригінальні авторські розробки уроків у 14 класах із використанням інноваційних технологій навчання. Поданий також докладний методичний коментар щодо методів і прийомів навчання за новітніми технологіями.

Матеріал посібника допоможе вчителям в організації навчальної діяльності за вимогами сучасності, сприятиме формуванню стійких вмінь і навичок з основних предметів, різнобічному розвитку учнівської особистості.

Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі : посібник / Т. А. Дубіч. – Тернопіль : Ранок, 2010. – 128 с.

Посібник містить цікаві завдання та ігрові моменти, які можна успішно використовувати на уроках у початковій школі. Поданий матеріал розроблений та систематизований на основі групової роботи з учнями. Він допоможе педагогу розкрити таланти школярів, розвинути їх творчі здібності, сформувати власне бачення сучасного світу.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с.

Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методики і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Головна увага зосереджена на обґрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

Для студентів педагогічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям, керівникам загальноосвітніх навчально-виховних закладів, усім, кого цікавлять сучасні педагогічні технології.

Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. С. Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с.

Посібник охоплює теми, передбачені програмою навчальної дисципліни «Провайдинг інновацій в освіті». Розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні й теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом. Посібник містить приклади механізму інформаційного забезпечення навчального закладу та комплекс методик для визначення рівня готовності майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності.

Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми впровадження інновацій.

Литвинюк Г. І. Проектна діяльність в освітньому середовищі : метод. посіб. / Г. І. Литвинюк, О. І. Когут, О. Р. Кульматицька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 126 с.

Методичний посібник містить не лише описи проектів різної тематичної спрямованості, а й цільову програму. За нею можна втілювати у шкільне життя учнівські ідеї, які мають випереджувальний характер, що становитимуть компетентнісний потенціал проектної діяльності в навчально-виховному просторі школи.

Пропонується для використання у роботі вчителям, класним керівникам, вихователям груп продовженого дня, студентам педагогічних вузів.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с.

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого відповідає сучасним тенденціям формування фахової і методичної майстерності учителів-словесників. Розглянуто в ньому і теоретичні засади їх професійної компетентності, технології конструювання уроків рідної мови.

Особливо прислужаться студентам і вчителям спроектовані моделі усіх типів уроків, основані на інноваційних методах, прийомах і засобах навчання.

Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : А.С.К., 2006. – 192 с.

Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві – досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.

Для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Процюк М. Система завдань із літературного читання у 3 класі за розділом «З народного джерела» з використанням активних та інтерактивних технологій / Марина Процюк // Початкова школа і сучасність. – 2016. – № 1(17). – С. 31–40.

Автор статті пропонує систему завдань із літературного читання у 3 класі з використанням активних та інтерактивних технологій.

Матеріал статті буде корисним для вчителів початкової школи та студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Романюк І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі / Ірина Романюк // Практика управління закладом освіти. – 2016. – № 2. – С. 23–33.

Стаття присвячена упровадженню інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі. Інновації слід упроваджувати усвідомлено та систематично. Враховуючи сучасні тенденції в розвитку освіти, саме від керівника навчального закладу залежить розвиток інноваційної культури всіх працівників та поширення інноваційних процесів у навчальному закладі.

Публікація дасть змогу розробити ефективну систему управління інноваційним процесом у навчальному закладі.

Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с. – (Педагогічні інновації. Майстерня).

У виданні пропонуються інноваційні технології та стратегії активного навчання, які можна використовувати на уроках у початкових класах відповідно до структури інтерактивного уроку.

Посібник розрахований на роботу з дітьми молодшого шкільного віку, знайомить з новітніми підходами до організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Матеріал, зібраний у посібнику, допоможе учителеві початкових класів зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Для вчителів та методистів початкового навчання, заступників директорів, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Федорчук ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.

У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Педагогічні технології в початковій школі» відповідно до навчальної програми та з урахуваннм сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної роботи студентів.

Може бути корисним студентам напряму підготовки «Педагогічна освіта», викладачам, педагогам-практикам.

Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер).

Досягнення мети завжди залежить від вибору шляху та особистості, яка його долає. У педагогічній справі – від навчально-виховних технологій, уміння ефективно їх застосовувати, компетентно реагувати на все нові цивілізаційні виклики сучасній школі. У пропонованому посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій, а також важливість особистісного фактора у їх упровадженні.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім зацікавленим в організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі.

Шестобуз О. С. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. посіб. / О. С. Шестобуз. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 212 с.

Посібник розкриває структуру навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» відповідно до організації навчання за кредитно-модульною системою. Містить зміст лекційного матеріалу, практичних занять, завдання для самостійної роботи, запитання для контролю та самоконтролю, тематику індивідуальних завдань, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури.

Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання закладів вищої освіти.

Для детального ознайомлення з навчально-методичною літературою запрошуємо усіх бажаючих завітати до читального залу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету


Leave a Reply