Творчі здобутки колективу кафедри української мови. До Дня української писемності та мови

  • 2

Творчі здобутки колективу кафедри української мови. До Дня української писемності та мови

В вас мудрість вічна і любов жива…
А хтось же вас народжував, слова,
Хтось ті суцвіття звуків винаходив,
Що стали потім мовами народів.

Станіслав Тельнюк

День української писемності і мови, як свято духовності українського народу запроваджено Указом Президента України у 1997 році на знак затвердження великого національного надбання, коштовного скарбу, який поєднує досвід, мрії і надії мільйонів людей, подвижників українського слова. Це свято відзначається в Україні щороку 9 листопада на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовіковою історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

Культура і мова об’єднані в царині духовних цінностей кожної людини і всього суспільства. Мовна культура як складова культури і як одна з її форм є першою ознакою культури людини, що в наш час є особливо значущим і актуальним, а також допомагає молодій державі в нелегкій справі духовного відродження української нації.

Така важлива функція мови в суспільстві і в Україні зокрема, а також розширення сфери функціонування української мови, вживання її як державної мови в Україні висунули невідкладне завдання: значно поглибити знання з української мови серед громадян держави, повернути українській мові роль творця духовного світу людини.

Вагомий внесок у забезпечення фахового вивчення рідної української мови студентами університету роблять викладачі кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Віртуальна виставка «Творчі здобутки колективу кафедри української мови» ознайомить Вас із науковими дослідженнями, підручниками, навчально-методичними посібниками, які розкривають різноманітні аспекти становлення і розвитку української мови.

Людмила Миколаївна Марчук (доктор філологічних наук, професор) : біобібліогр. нарис / упоряд.: Л. М. Марчук, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2015. – 68 с.

У біобібліографічному нарисі подано інформацію про віхи життя і науково-педагогічної діяльності докторки філологічних наук, професорки, завідувачки кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Людмили Миколаївни Марчук.

Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : монографія / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сірант ; за заг. ред. Л. М. Марчук. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с. – (Серія «Студії з лінгвокультурології та когнітивістики» ; вип. 1).

Монографічне дослідження охоплює коло лінгвокультурологічних питань, пов’язаних із загостренням інтересу до феномена культури і проблем мовної особистості. Представлено теоретичне осмислення принципів, підходів, концептуальних схем, наукових парадигм, що дозволяють описати реальну модель «мовної особистості» та інтерпретувати відповідні механізми функціонування української мови в царині лінгвокультурології. Для наукових працівників, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів.

Марчук Л. М. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові : монографія / Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський Аксіома, 2007. – 304 с.

У монографії обґрунтовано теоретичні засади розуміння градації в українській мові; чітко визначено поняття градації і градуальності; описано структуру функціонально-семантичного поля градації з урахуванням різнорівневих засобів її вираження в семантичному, граматичному, прагматичному аспектах; встановлено ядро і периферію поля градації; показано специфіку різнорівневих мовних засобів вираження градації через контекст і мовленнєву ситуацію; визначено зовнішні і внутрішні зв’язки градації з семантичними категоріями оцінки, емоційності, інтенсивності й кількості; з’ясовано й описано специфіку допоміжної градаційної лексики (прислівників міри і ступеня, займенників, часток), яка організовує взаємодію поля градації з іншими функціонально-семантичними полями; охарактеризовано чинники градуйованих висловлювань у результаті актуалізації градаційної функції. Для науковців, викладачів, аспірантів та студенів філологічних спеціальностей вищої школи.

Марчук Л. М. Навчально-методичний посібник “Лінгвокультурологія : завдання для самостійної роботи” / Л. М. Марчук, А. М. Сірант. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 49 с.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну “Лінгвокультурологія”. Завдання, запропоновані у посібнику, охоплюють усі розділи дисципліни та спрямовані як на вияв знань теоретичних основ дисципліни, так і на вміння їх практичного застосування.

Марчук Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням. Практичні заняття. Самостійна робота : навч. посіб. / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, В. О. Бойчук. – Київ : Вид дім Дмитра Бураго, 2016. – 244 с.

Посібник призначений для користування на практичних заняттях з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» та для самостійної роботи студентів. До структури посібника входить робоча навчальна програма, тематичні розробки для практичних занять та самостійної роботи, контрольні (30 варіантів) та тестові (2 варіанти) завдання з перевірки знань студентів. Додатки містять ключі до тестів; українсько-англійський словник мовних штампів «Ділове листування з окремих питань» («Letters on specific subjects»); короткий словник ділових термінів; словник паронімів; словник синонімів; лексичну скарбничку; російсько-український словник сталих виразів фінансової сфери. Для студентів нефілологічних спеціальностей, працівників державних служб, усіх, хто хоче володіти українською мовою як у справочинстві, так і в соціальній, виробничій та побутовій сферах.

Марчук Л. М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. / Л. М. Марчук, Н. М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 172 с. – (Рекомендовано МОН України).

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні питання синтаксису складного багатокомпонентного речення у формально-синтаксичному та семантичному аспектах. Подано методику і взірці повного синтаксичного розбору усіх видів складних багатокомпонентних речень. Для закріплення знань у кінці кожного розділу запропоновано запитання і завдання аналітичного і творчого характеру. Посібник адресовано для студентів напряму (спеціальності) 7.02030301 «Українська мова і література*» спеціалізації «українознавство», науково-педагогічних працівників, аспірантів та учителів-мовників. Може бути корисний для поглибленого вивчення динамічного синтаксису і теорії мовної комунікації.

Марчук Л. М. Основи термінознавства : навч. посіб. / Л.  М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 224 с. – (Рекомендовано МОН, молоді і спорту України).

Посібник укладено на основі програми, розробленої для курсу “Основи термінознавства”для студентів спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Навчальний посібник побудовано з урахуванням нових вимог до створення навчально-методичного комплексу дисципліни. Навчальний матеріал охоплює такі модулі, як “Становлення української термінології” та “Парадигматика термінів”, “Терміни і номенклатурні назви. Держстандарт” і дає можливість практично опрацювати основні питання цих модулів. Посібник стане в нагоді не лише студентам та викладачам філологічного факультету, а й усім, хто професійно чи принагідно торкається терміна як своєрідного мовного знака.

Марчук Л. М. Словник актуальної фахової лінгвістичної термінології : навч. посіб. / Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович ; за ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 72 с.

Навчальний посібник є складовою комплексу методичного забезпечення курсу української мови (за професійним спрямуванням). У ньому подано усталені терміни, фахові лінгвістичні ситуації. Розрахований на студентів факультету іноземної філології.

Марчук Л. М. Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови / Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – 100 с. – (Рекомендовано МОН України).

Вперше створено словник градаційної лексики на матеріалі сучасних українських художніх та публіцистичних творів, проаналізовано градаційне значення лексичних одиниць. Словник розрахований на науково-педагогічних працівників, учителів-філологів, студентів та магістрантів вищої школи.

Сологуб Н. М. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Н. М, Сологуб, Л. М. Марчук, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 144 с. – (Рекомендовано МОН України).

У навчальний посібник вміщено навчальну і робочу навчальну програми вступу до мовознавства, а також теоретичний блок, методичні вказівки до практичних занять з усіх тем дисципліни та глосарій. Для викладачів і студентів-філологів вищої школи.

Сологуб Н. М. Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови : навч. посіб. / Н. М, Сологуб, Л. М. Марчук, А. В. Лупійчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 100 с. – (Рекомендовано МОН України).

У навчальному посібнику розглядається диктант як один найважливіших прийомів організації роботи студентів з текстами в університетському курсі «Українська мова за професійним спрямуванням». Пропонований посібник з курсу української мови рекомендовано для студентів перших курсів немовних факультетів університетів та інститутів, викладачів, вчителів. Він має на меті активізувати засвоєні в середній школі знання норм і всіх можливих варіантів української літературної мови, навчити правильної роботи над помилками, що сприятиме вільному користуванню мовою у всіх сферах, а саме : – у професійній та офіційно-діловій.

Попович А. C. Методика навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти : монографія / А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2018. – 376 с.

У монографії висвітлено теоретично-методичні засади навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури. Увагу закцентовано на історії становлення й розвитку стилістики української мови як науки і навчальної дисципліни. Проаналізовано психологічно-педагогічні чинники навчання стилістики. Потлумачено методичну систему стилістичної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Теоретичне й прикладне значення має обґрунтування технологічного забезпечення процесу засвоєння стилістики майбутніми вчителями-словесниками: урізноманітнення змістового й методичного наповнення навчальних занять, класифікація методів навчання стилістики, роль спеціальних вправ, упровадження технологій навчання (інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, медійно-освітніх, проблемно-дослідницьких та інших). Для фахівців у галузі лінгводидактики, стилістики, викладачів закладів вищої освіти, студентів-філологів, учителів української мови і літератури.

Попович А. С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози : монографія / А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2008. – 172 с.

У монографії здійснено функціонально-семантичний аналіз мови українського сатирично-гумористичного роману, визначено мовні домінанти створення комічного, показано зв’язок засобів гумору з ментальністю українців, акцентовано спільне і відмінне у використанні засобів комізму в Є. Гуцала та О. Чорногуза, декодовано мовні засоби сатирично-гумористичних творів під кутом породження і сприйняття художнього тексту. Книга призначена для науковців-філологів, викладачів вищої школи, вчителів-словесників, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

Попович А. С. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – 124 с.

Навчальний посібник містить інформаційний обсяг дисципліни «Методика навчання української мови у ВНЗ». У ньому також подано навчальний контент, плани практичних і лабораторного занять, бібліографічний покажчик праць та рекомендовану літературу. Складниками навчального видання є додатки, що допоможуть майбутнім викладачам-філологам у підготовці до занять безпосередньо в закладах вищої освіти й на базах виробничої (асистентської) практики. Для викладачів лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін закладів вищої освіти й студентів освітнього ступеня «магістр».

Стилістика української мови : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: А. С. Попович, А. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 172 с.

Складниками посібника є теоретичний блок, плани практичних занять, схеми стилістичного аналізу та програма семестрового іспиту з дисципліни «Стилістика української мови». Навчально-методичний посібник допоможе студентам готуватися до практичних занять зі стилістики сучасної української мови. Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів-словесників, учителів української мови і літератури та всіх, хто цікавиться стилістикою української мови.

Попович А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. – Київ : КНТ, 2015. – 299 с. – (Рекомендовано МОН України).

У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни “Українська мова в засобах масової комунікації”, конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи, схеми лінгвістичних аналізів, а також рекомендовану літературу. Для науково-педагогічних працівників, студентів вищої школи напряму підготовки “Журналістика”, журналістів, працівників видавничої сфери, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Словник термінології сучасної журналістики / [уклад.: А. С. Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 82 с.

Словник містить терміни з теорії та практики журналістської діяльності. У виданні подаються традиційні терміни, а також нові та новітні поняття. Для викладачів, аспірантів і студентів факультетів журналістики, філологів, журналістів, працівників видавничої сфери та широкого кола читачів.

Попович А. С. Методика навчання української мови. Навчально-методичний комплекс : навч.-метод. посіб. для студ. галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова та література / А. С. Попович, О. В. Пастернак ; за ред. А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 258 с.

У посібнику вміщено навчальну та робочу навчальну програми дисципліни. Складниками навчально-методичного комплексу є методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт з методики навчання української мови, плани практичних і лабораторних занять. До посібника додано переліки посібників і монографій з методики навчання української мови та шкільних підручників з української мови для учнів 5–9 класів. Для викладачів і студентів-філологів вищої школи. Водночас може стати в нагоді вчителям-словесникам.

Попович А. С. Шкільний курс української мови та методика його викладання. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 88 с.

У посібнику вміщено практичні та лабораторні заняття з усіх тем шкільного курсу української мови та методики його викладання. Навчально-методичний комплекс включено також навчальну та робочу навчальну програми дисципліни. Для викладачів і студентів-філологів вищої школи. Водночас може стати в нагоді вчителям-словесникам.

Дзюбак Н. М. Неповне речення (комунікативний, семантичний і формально-синтаксичний аспекти) : монографія / Н. М Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 184 с.

Монографія є першим комплексним дослідженням неповних речень у комунікативному, семантичному і формально-синтаксичному аспектах на матеріалі текстів української літератури і розмовного мовлення. У ній з’ясовано функціональну специфіку неповних речень як своєрідної семантико-граматичної категорії, що бере участь у формуванні висловлень, реплік, діалогів, ширше – у текстотворенні відповідно до виконання комунікантами прагматичної настанови мовлення. Розкрито граматичну природу опущення членів речення й еліпсису як явищ динамічного (експресивного) синтаксису сучасного усного і писемного мовлення. Книга адресована викладачам ЗВО, аспірантам, студентам для поглибленого вивчення динамічного синтаксису і теорії мовної комунікації.

Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики : монографія / Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 160 с.

У монографії з’ясовано мовні особливості та екстралінгвістичну зумовленість публіцистичного стилю, показано джерела формування та поповнення стилістично зниженої лексики в мові сучасної української публіцистики, схарактеризовано особливості вживання в мові газет стилістично зниженої лексики (розмовної, просторічної, жаргонної, діалектної), простежено функціонування найчастотніших типів словотворення стилістично зниженої лексики у ЗМІ, виявлено функції стилістично зниженої лексики в авторській мові газетних матеріалів. Книга призначена для науковців-філологів, викладачів вищої школи, вчителів-словесників, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. Словник / уклад.: Б. О. Коваленко, Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: Друк. «Рута», 2019. – 364 с.

У словнику подано фразеологізми, наскрізно вибрані з художніх та фольклорно-етнографічних творів А. Свидницького – письменника-подолянина, представника шістдесятників ХІХ ст. Описано значення сталих виразів, визначено їх сецифіку через порівняння з одиницями словника української літературної мови; продемонстровано особливості фразеовживань у рукописах автора й академічному виданні його творів. Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Коваленко Б. О. Українська мова за фаховим спрямуванням. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – 196 с.

У посібнику вміщено навчальну та робочу навчальну програми дисципліни “Українська мова за фаховим спрямуванням”. Для студентів нефілологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля : монографія / Н. Д. Коваленко ; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 176 с.

У монографії здійснено ідеографічний опис фразем західноподільських говірок на позначення явищ, ознак та процесів, пов’язаних із життям та діяльністю людини. На рівні структурно-семантичних моделей визначено різні типи відношень між фраземами українського діалектного континууму, що свідчить про розгалужену систему синонімії та варіативність у фраземіці. Для викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 344 с.

У посібнику подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 2000-2017 рр. від носіїв волинських говірок Хмельниччини. Запропоновано перелік наукових праць для ґрунтовного вивчення визначальних рис волинського говору з навчальної дисципліни «Українська діалектологія», а також загальну тематику наукових досліджень з діалектології та етнолінгвістики, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці тексти. Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, учнів та вчителів-словесників.

Коваленко Н. Д. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 412 с.

У словнику подано фразеологізми з подільських і суміжних буковинських, волинських і наддністрянських говірок. Матеріали було записано впродовж 1995-2018 рр. за спеціально укладеною програмою. Обсяг лексикографічної праці – 7500 фразем (разом із варіантами), зафіксованих у 516 населених пунктах Поділля, зокрема в селах східних районів Тернопільщини, південних районів Хмельницької області та Вінниччини, і суміжжі – західні райони Тернопільської області, північні Хмельницької, Чернівецька область. Використано також давні джерела (середина ХІХ – поч. ХХ ст.), що зафіксували сталі вирази з Поділля. Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди : навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 116 с.

У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових індивідуальних досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у посібнику транскрибовані тексти народного мовлення про зимові, весняні, літньо-осінні традиційні обряди, записані від носіїв говірок південно-західного наріччя. Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, фольклористів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика Традиційні родинні обряди : навч.-метод посіб. / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2015. – 240 с.

У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для ґрунтовного вивчення розділу «Національно-культурний мовний компонент традиційних родинних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці транскрибовані тексти народного мовлення про весільний, родильний та поховальний обряди, записані від носіїв наддністрянських, подільських та волинських говірок. Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, фольклористів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

Коваленко Н. Д. Фольклорно-діалектологічна практика : навч.-метод. посіб. / Н. Д. Коваленко, В. В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. – 144 с.

Пропонований навчально-методичний посібник – це спроба поділитися набутим досвідом пошуково-збирацької роботи фольклорно-діалектологічного напряму, яку впродовж тривалого часу здійснюють викладачі та студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Адресується студентам-філологам та викладачам, учням і вчителям, аматорам та досвідченим фахівцям – шанувальникам усних народних традицій українців.

Подільський говір : бібліогр. покажч. / уклад.: І. В. Гороф’янюк, Н. Д. Коваленко, Т. М. Тищенко. – Вінниця :Фірма «Планер», 2013. – 141 с.

У покажчику подано перелік друкованих праць, у яких з’ясовано історію розвитку, територію побутування та визначальні риси подільського діалекту південно-західного наріччя української мови. Для мовознавців, фольклористів, етнографів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться і вивчає історію, мову й культуру Поділля.

Коваленко Н. Д. Історична граматика української мови : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 144 с. – (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України).

У посібникові подано навчальну і робочу навчальну програми з курсу “Історична граматика української мови”, плани практичних занять із вправами для аудиторної та самостійної роботи, зразки писемних пам’яток, які демонструють важливі періоди становлення української мови. Схеми історико-лінгвістичних аналізів слів, взірці відмінювання різних частин мови, рекомендована література допоможуть у виробленні вмінь та навичок аналізувати й інтерпретувати основні лінгвістичні явища від найдавніших часів до сучасності. Для викладачів і студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, діалектологів, усіх, хто цікавиться українською мовою.

Коваленко Н. Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини : навч. посіб. / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 144 с.

У посібнику подано методичні рекомендації до записування та систематизації діалектного матеріалу, принципи фонетичної транскрипції, програму-питальник для фіксації сталих народних порівнянь. Подання фразеологізмів фонетичною транскрипцією допоможе глибше вивчити говіркове розмаїття краю, виявляти й лінгвістично інтерпретувати основні особливості говірок різних діалектних типів, а також збирати цінний говірковий матеріал. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, діалектологів, фольклористів та етнографів, учителів.

Коваленко Н. Д. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посіб. / Н. Д. Коваленко, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 164 с. – (Рекомендований МОН України).

У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту». До кожного плану практичного заняття подаються довідкові матеріали і системи вправ для домашньої та аудиторної роботи. Для викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія / Н. Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 168 с.

Монографія присвячена дослідженню індивідуально-авторські манери синтаксичної організації художньої прози Івана Багряного, творчість якого репрезентує українську літературну мову першої половини XX ст. У ній визначено синтаксичні засоби мовної стилізації у ній. Проаналізовано мову автора та персонажів, способи їхньої взаємодії. Установлено актуалізатори естетичного вияву синтаксичних одиниць, з’ясовано функцію повторів, роль сполучників в естетичній функції синтаксису. Книга адресована мовознавцям, викладачам, аспірантам і студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ладиняк Н. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Ладиняк, А. Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 196 с.

У посібнику вміщено завдання для практичних занять і самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм), 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична реабілітація. До кожної теми подано список рекомендованої літератури, тлумачення основних понять. Посібник також містить плани практичних занять і програму підсумкового контролю з дисципліни. У додатках подано короткий тлумачний словник термінів з фаху, рубрики “Складні випадки слововживання”, “Пишемо і наголошуємо правильно!”, таблицю “Переклад слів і зворотів”. Для студентів факультетів фізичної культури, а також усіх тих, хто прагне високої культури професійного спілкування.

Ладиняк Н. Б. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 112 с.

У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни “Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу”. До кожного плану практичного заняття подано список рекомендованої літератури, запитання й завдання для попередньої підготовки та аудиторної роботи, довідкові матеріали. Навчально-методичний комплекс також містить завдання самостійної роботи, підсумкового контролю, питання програми навчальної дисципліни, глосарій термінів. Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх тих, хто цікавиться використанням комп’ютерних технологій у навчанні української мови та літератури.

Маркітантов Ю. О. Фразеологія в східнословянському поетичному мовленні : монографія / Ю.О. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 148 с.

У монографії досліджується функціональний аспект фразеологічних одиниць у поетичному мовленні, з’ясовуються шляхи введення їх у поетичний текст, взаємозумовленість з контекстом і трансформаційні процеси, які сприяють їх актуалізації. Для лінгвістів-дослідників, перекладачів, викладачів вищої та середньої школи і студентів.

Мозолюк О. М. Вступ до слов’янської філології. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / О. М. Мозолюк, І. С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 160 с.

У посібнику вміщено навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Вступ до слов’янської філології», теоретичні матеріали, термінологічний словник та довідкові матеріали. Важливу для розуміння означеної проблематики понятійну основу подано у короткому термінологічному словнику. Теоретичні та довідкові матеріали допоможуть студентам усвідомити важливість, престижність, перспективність мови як національного явища, пробудити в них гордість за культурні здобутки українців світового рівня. Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться рідною мовою та іншими слов’янськими мовами і народами.

Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу України) : монографія / Р. І. Монастирська. – Кам’янець-Подільський : Друк. “Рута”, 2017. – 180 с.

У монографії досліджено термінологію чинного Цивільного кодексу України в системному й семасіологічному аспектах. Розв’язано низку теоретичних питань щодо вербалізації наукових понять у термінах, з’ясовано проблеми вивчення термінологічного значення як семасіологічного феномену, репрезентовано основні площини змістової системності юридичних термінів. Установлено корус термінів на позначення понять цивільних правовідносин, виділено семантичні групи, змодельовано термінологічні значення, визначено парадигматичні відношення термінів у межах семантичних груп. Для мовознавців, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться проблемами семасіологічного термінознавства.

Монастирська Р. І. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” : (навч.-метод. посіб. для студ. нефілологічних спец.) / Р. І. Монастирська, А. М. Сірант. – Кам’янець-Подільський : Друк. “Рута”, 2017. – 110 с.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість майбутнім фахівцям перевірити й оцінити рівень набутих умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях.

Мужеловська Л. В. Практикум з української мови : навч.-метод. посіб. / Л. В. Мужеловська. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 112 с.

У посібнику подано навчально-методичні матеріали до курсу «Практикум з української мови». Комплекс передбачає систематизацію знань з української мови, одержаних у школі, розширення та поглиблення їх, відновлення й закріплення орфографічних і пунктуаційних навичок, допомогу в оволодінні необхідними орфоепічними, словотворчими, граматичними та стилістичними нормами, роботу над удосконаленням культури зв’язного усного мовлення й письмового тексту. Змістові модулі побудовані у формі практичних занять, структурними елементами яких є мета, компоненти змісту, список рекомендованої літератури, система запитань та завдань для попередньої підготовки та аудиторної роботи. Також до структури комплексу входять модульні контрольні роботи, тематичний матеріал для самостійного опрацювання, тестові завдання та найважливіші правила орфографії. Посібник призначений для студентів філологічних факультетів вищої школи.

Сірант А. М. Концепти гріх та спокута в українській прозі другої половини ХХ століття: ментальний аспект : монографія / А. М. Сірант. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2016. – 192 с.

У монографії здійснено аналіз концептів ГРІХ та СПОКУТА в аспекті їхнього взаємозв’язку на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття. У роботі проаналізовано художньо-образну картину світу, у якій вербалізуються досліджувані концепти, установлено мовні категорії, поняття, ідеї, з якими вони корелюють, виявлено лінгвістичні засоби експлікації концептів ГРІХ та СПОКУТА у мові художньої прози другої половини ХХ ст., визначено обсяг концептів ГРІХ та СПОКУТА, зафіксований у мові та зреалізований в конкретних досліджуваних текстах, виявлено похідні від лексем, що вербалізують концепти ГРІХ та СПОКУТА, з’ясовано особливості сполучуваності лексем, що вербалізують концепти ГРІХ та СПОКУТА, описано особливості експлікації національної концептосфери в аспекті концептів ГРІХ та СПОКУТА. Для мовознавців, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться проблемами мови та концептуальної картини світу.

Шеремета Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. / Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 152 с.

У навчально-методичному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що сприятиме поглибленню мовопізнання й витонченню досконалості фахового мовокористування студентів, збагаченню індивідуальної мовної пам’яті, утвердженню в свідомості зразків літературної мови. Методичні рекомендації до самостійної індивідуально-дослідної роботи, а також контрольно-оцінний компонент посібника допоможуть у розвиткові комунікативної професійно орієнтованої компетенції студентів. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів. Змістове наповнення посібника диференційовано відповідно до фахового спрямування 0101 Педагогічна освіта, 1301 Соціальне забезпечення, 0301 Соціально-політичні науки. Може стати самовчителем для охочих опанувати українську мову.

Шеремета Н. П. Українська мова в засобах масової комунікації :  навч.-метод. посіб. / Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 188 с.

У посібнику репрезентовано навчальну та робочу програму дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» (Змістовий модуль 4. Граматика. Словотвір як учення про структуру і творення слів, морфологія (типи словозміни); Змістовий модуль 5. Граматика (синтаксис і пунктуація речення). Синтаксис і семантика тексту як журналістського твору), плани практичних і лабораторних занять, подано методичні рекомендації до самостійної та індивідуально-дослідної роботи студентів, визначено завдання для діагностики якості знань, умінь і навичок, узагальнено список рекомендованої літератури. Завдання та ілюстративний матеріал спрямовані на поглиблене мовопізнання й витончену досконалість мовокористування студентів-журналістів, збагачення індивідуальної мовної пам’яті, утвердження в свідомості зразків літературної мови. Для викладачів і студентів-журналістів вищих навчальних закладів. Може стати самовчителем для охочих опанувати українську мову.

Шеремета Н. П. Культура української мови :  навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 264 с. – (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України).

У посібнику репрезентовано системний виклад навчальної дисципліни «Культура української мови». Задля кращого усвідомлення реалій української мовної ситуації запропоновано теоретичні довідкові лекційні матеріали, проілюстровані афористичними висловами відомих лінгвістів, письменників, громадських діячів різних епох. Практичні та індивідуально-дослідні завдання спрямовано на виховання висококультурної національно-мовної особистості, здатної не лише усвідомлювати причини спотворення української мовної норми впродовж ХХ ст., а й сприяти розвою загального рівня української мовної та мовленнєвої культури. Призначено для студентів-філологів і викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників та всіх, хто цікавиться культурою українського мовлення.

Шеремета Н. П. Історія української літературної мови :  навч.-метод. посіб. / Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 132 с.

У посібнику подано навчально-методичні матеріали до курсу «Історія української літературної мови». Розвій української мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Практичні заняття презентовано різними варіантами осмислення мовної ситуації, визначення ролі особистості у творенні норм літературної мови, характеристика особливостей мови писемних пам’яток з погляду їх значущості в історичному процесі формування й розвитку української літературної мови.

Шеремета Н. П. Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / Н. П. Шеремета, Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 128 с.

Наведено загальну характеристику навчальної дисципліни “Сучасна українська літературна мова” (розділи “Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія”). Вміщено навчальну програму курсу, розкрито зміст теоретичної підготовки, розроблено завдання для практичних і лабораторних занять і самостійної роботи студентів, розглянуто зразки модульних контрольних робіт, програму семестрового іспиту, встановлено критерії розподілу балів за їх виконання. Обгрунтовано правила визначення підсумкового рейтингу з кредитного модуля (дисципліни).

Шеремета Н. П. Українська діалектологія. Практичні заняття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ. -вид. від., 2005. – 124с. – (Рекомендовано МОН України).

У посібнику подано методичні рекомендації до практичних занять з діалектології, опрацьовано тематику й плани практичних занять, подано додаткові матеріали з історичним коментарем багатьох діалектних явищ та консультації для вивчення теоретичного матеріалу й оволодіння навичками не лише аналізувати діалектні тексти, а й самими їх записувати; укладено словничок основних діалектологічних термінів; вміщено перелік питань для самостійного опрацювання та питань до заліку.

Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Т. М. Опря


2 коментарі

Clarence

10 Серпня, 2020 at 10:53 am

You сan also take ɑway search engines from this list.

Μy site: VICTORES SUMUS Organic SEO for Website

ปั้มไลค์

7 Липня, 2020 at 12:20 am

Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

Leave a Reply