Науковий доробок О. В. Гаврилова

  • -

Науковий доробок О. В. Гаврилова

Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик на факультеті корекційної і соціальної педагогіки та психології. Автор підручників, посібників та наукових статей, редактор збірника «Актуальні питання корекційної освіти». Серед його наукових інтересів – психолого – педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей.

 

Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі : навчальний посібник / О. В. Гаврилов. – Кам’янець- Подільський : Аксіома, 2009. – 308 с.

В навчальному посібнику розкриваються питання організації роботи з дітьми, які мають помірний і тяжкий ступені розумової відсталості. Автором зроблена спроба об’єднати і узагальнити наукові та практичні доробки спеціалістів як України, так і країн зарубіжжя. У посібнику проаналізовано історичний шлях надання допомоги таким дітям, сучасний стан організації роботи з ними у нашій країні, наведена класифікація розумової відсталості за ступенем вираженості інтелектуального порушення, запропоновано деякі напрацювання з діагностики актуального рівню їхнього розвитку. ґрунтовно описані методики формування комунікативної та практично-діяльнісної поведінки.

Гаврилов О. В. Спеціальна методика викладання математики у допоміжній школі (для спеціальності 7.010106 «Дефектологія. Олігофренопедагагіка») : навчальний посібник / О. В. Гаврилов – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, Інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 102 с.

Цей навчальний посібник був розроблений спеціально для студентів спеціальності «Дефектологія. Олігофренопедагогіка» і включає в себе навчальну і робочу програми, плани проведення лабораторних і практичних занять та завдання для самостійної роботи. Окремо винесено питання до поточної перевірки та підсумкового контролю теоретичного та практичного спрямування.

Гаврилов О. В. Спеціальна методика математики в допоміжній школі: навчально – методичний посібник / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2011. – 184 с.

Навчально-методичний посібник має на меті розвиток цілісного уявлення про систему вивчення методики математики. Запропоновані завдання поглиблюють знання про особливості організації роботи з формування системи математичних знань, умінь та навичок у розумово відсталих школярів у різні періоди їхнього навчання. Посібник включає в себе навчальну і робочу програми. плани проведення практичних та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи. Рекомендовано студентам спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка» та вчителям спеціальних загальноосвітніх шкіл для розумово відсталих дітей.

Гаврилов О. В., Ляшенко О. М. Спеціальна методика математики : підручник / О. В. Гаврилов. О. М. Ляшенко. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. – 420 с.

У підручнику охарактеризовано роботу з розумово відсталими учнями на уроках математики. Він включає в себе питання вивчення арифметичних і геометричних тем та розділів в різні періоди навчання: в пропедевтичний період, у молодших (1-4) та старших (5-9) класах. Тут запропоновано матеріал, яким здатні оволодіти діти зі стійкими порушеннями інтелектуального розвитку протягом всього періоду навчання. Цей підручник буде незамінним при роботі вчителів загальноосвітніх шкіл, котрі працюють в класах інтегрованого навчання.

Прикладна корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка :  навчальний посібник / За ред. О. В. Гаврилова, В. О. Липи. – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2014. – 592 с.

У навчальному посібнику розкриваються загальні закономірності розвитку аномальних дітей, зроблена педагогічна типологія аномального дитинства, розглянуто актуальні питання щодо системи інтегрованого навчання та інклюзивної освіти, висвітлюються історичні аспекти організації допомоги розумово відсталим дітям в Україні. Посібник розкриває питання організації роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в молодших класах  спеціальної школи: методику викладання математики, української мови. ручної праці, образотворчого мистецтва та фізичного виховання. Матеріал, викладений в книзі, буде корисним педагогам спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, вчителям , котрі працюють в інтегрованих та інклюзивних класах.

Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій: Навчальний посібник / Упорядники О. В. Гаврилов, О. М. Ляшенко. – Хмельницький: Пантюк С. Д., 2003. – 272 с.

У посібнику розкриті основні завдання математики у допоміжній школі, зв’язки математики з іншими навчальними дисциплінами, проаналізовані програма і принципи її побудови, висвітлені методи навчання математики особливих дітей і шляхи їх реалізації; охарактеризовано структуру і типи уроків з математики, нові підходи до контролю якості знань учнів, показано особливості виконання домашніх завдань та організація позаурочної роботи зі школярами. Значна увага приділена розкриттю питань з організації формування геометричних знань і навичок в учнів з особливими потребами у молодших і старших класах.

Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 2: навчальний посібник. / Упорядники О. В. Гаврилов, О. М. Ляшенко, Н. І. Королько. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В. С., 2006. – 432 с.

У другій частині навчального посібника розглядається методика організації роботи у допоміжній школі над арифметичними задачами, показано перехід від розв’язання простих арифметичних задач до складних, зроблено аналіз вивчення чисел і арифметичних дій з ними, висвітлено методику роботи з натуральними і дробовими числами, відсотками, величинами. Навчальні посібники розраховані на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка», викладачів, вчителів допоміжних та інклюзивних шкіл.

Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти»

Багато років виходить за редакцією О. В. Гаврилова. Тут висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти , представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробків вітчизняних та закордонних дослідників. Матеріали збірника адресуються спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, а також усім, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку сучасної корекційної педагогіки та спеціальної освіти. Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Лук’янчук Ірина Миколаївна, завідуюча сектором