Правове знання

 • -

Правове знання

Держава – складне соціальне явище, продукт тривалого суспільного розвитку. Для регулювання різноманітних відносин між людьми ще у первісному суспільстві виникли суспільні норми, покликані забезпечувати порядок і стабільність.

Право, як і держава, виникло з огляду на необхідність управління суспільними процесами. Виникнення права пов’язане з ускладненням виробництва, політичного та духовного життя суспільства, відокремленням особистості як учасника суспільних відносин, а також з формуванням держави, для якої право стало механізмом загальнообов’язкового соціального регулювання. На абонементі природничого факультету є книги по різних галузях права.

У підручнику «Правознавство» авторів Погорілко В. Ф. та Шпиталенко Г. А. (1) відповідно до завдання навчальної дисципліни висвітлені основні поняття і категорії, теоретичні напрацювання з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне, право соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права.

У навчальному посібнику «Правові основи майнових і земельних відносин»(2) подаються основи правового регулювання майнових відносин та розкриваються особливості регулювання земельних відносин як різновиду майнових. У посібнику «Правові основи вищої школи» (3) розкрито основні положення і норми міжнародних правових актів, Конституції, законодавства та інших юридичних документів України, які регулюють питання заснування, ліцензування, акредитації, забезпечення повноцінного функціювання і управління вищими навчальними закладами, їх навчально-методичної, науково-методичної та виховної діяльності, підвищення кваліфікації, перепідготовки та атестації фахівців, організації науково-дослідної роботи викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, захисту авторського права і інтелектуальної власності, фінансово-господарського забезпечення та міжнародного співробітництва.

Охорона прав інтелектуальної власності введена порівняно недавно – дещо більше 200 років тому. Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою. Детально це право розкрито в підручнику «Право інтелектуальної власності» (4). В наявності також збірник основних нормативних актів про права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (5), в який включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг, організацію навчального процесу. Збірник містить акти щодо стипендіального та соціального забезпечення студентів, порядок реалізації права на проживання в гуртожитку та пільговий проїзд, працевлаштування випускників.

У підручниках «Екологічне право України» (6) та «Право екологічної безпеки» (7) розкриваються методологічні та світоглядні аспекти нової галузі права, законодавства – права екологічної безпеки, джерела екологічного права, права власності на природні ресурси та права природокористування. Розглянуто правові засади управління в галузі охорони довкілля, екологічної експертизи, юридичної відповідальності за порушення еколого-правових норм, режиму охорони та використання окремих природних об’єктів тощо. Висвітлюються напрями гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу і міжнародно-правовими актами, прийнятими на рівні ООН. На фахівців природоохоронних інституцій розрахований «Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища» (8). Основи природокористування та захист природних ресурсів, навколишнього середовища розкрито в короткому довіднику «Природоохоронні документи в Україні» (9) та книзі «Права природы и права животных» (10), де обговорені філософські, юридичні, етичні, екологічні питання захисту прав видів флори та фауни, прав дикої природи.

Демократичне облаштування майбутнього неможливе без захисту прав не тільки людей. Але й прав інших живих істот, а також екосистем.

Список літератури

 1. Погорілко В. Ф., Шпиталенко Г. А. Правознавство: підручник. – Київ: Каравела, 2011. – 592 с.
 2. Правові основи майнових і земельних відносин: навчальний посібник / за загальною редакцією В. М. Єрмоленка. – Київ: Магістр-ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с. Право інтелектуальної власності : акад. курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. –
 3. Філінюк А. Г. Правові основи вищої школи : навч. посібник / А. Г. Філінюк, В. І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2012. – 344 с.
 4. Право інтелектуальної власності : акад. курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 672 с.
 5. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації : збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року) / укладачі: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. – Харків : Право, 2008. – 616 с.
 6. Кобецька Н. Р. Екологічне право України : Навч. посібник / Н. Р. Кобецька. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
 7. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки. : навч. та наук.-практ. посіб. / В.І.Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с.
 8. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. 10 спец. випуск. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 568 с.
 9. Природоохоронні документи в Україні : короткий довідник / упоряд. Любінська Л.Г. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 72 с.
 10. Борейко В. Е. Права природы и права животных / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-кульльт. центр. – Киев : Логос, 2017. – 56 с. – (Серия “Охрана дикой природы”. Вып. 81 )

Тетяна Петрівна Клімчук

бібліотекар абонементу природничого факультету